Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport U NIONU DANAS ŽREB KVALIFIKACIJA ZA LIGU ŠAMPIONA I LIGU EVROPE
Kvartet čeka rivale
Sa prošlogodišnjeg duela Budućnosti i Genka Kvartet čeka rivale Strateg Budućnosti Dragan Kažić i dalje želi Partizan za protivnika. Dejan Vukićević bi da izbjegne Albance i Makedonce, a Zeta i Sutjeska ne bi voljeli daleko putovanje
Ni­on će da­nas bi­ti u cen­tru pa­žnje evrop­ske fud­bal­ske jav­no­sti. Na­i­me, u sje­di­štu UEFA bi­će obav­lje­no iz­vla­če­nje pa­ro­va za pr­vo i dru­go ko­lo kva­li­fi­ka­ci­ja­ za Li­gu šam­pi­o­na i Li­gu Evro­pe, a kao i svih pret­hod­nih go­di­ne, Cr­nu Go­ru će pred­sta­vlja­ti če­ti­ri klu­ba. Bu­duć­nost će na­stu­pi­ti u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Li­gu šam­pi­o­na, a Ze­ta, Mla­dost i Su­tje­ska (po­bjed­nik Ku­pa) igra­će u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Li­gu Evro­pe.
Po­ten­ci­jal­ni pro­tiv­ni­ci cr­no­gor­skog kvar­te­ta su po­zna­ti, a na osno­vu to­ga ja­sno da će svi­ma bi­ti te­ško da pro­đu pr­vu pre­pre­ku. S dru­ge stra­ne, UEFA će kao i ranijih godina ne­po­sred­no pred žreb na­pra­vi­ti pod­gru­pe po ge­o­graf­skom prin­ci­pu i ta­ko sma­nji­ti broj ti­mo­va ko­ji će mo­ći da se sa­sta­nu sa šam­pi­o­nom Cr­ne Go­re. Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, ra­di se o klu­bo­vi­ma iz is­toč­nog di­je­la Evro­pe, ta­ko da će Bu­duć­nost pro­tiv­ni­ka tra­ži­ti u gru­pi ko­ju či­ne: Lu­do­go­rec, BA­TE Bo­ri­sov, Le­gi­ja Var­ša­va, APO­EL Ni­ko­zi­ja, Ma­ri­bor, Ka­ra­bag, Asta­na, Par­ti­zan, Ri­je­ka, Še­rif Ti­ra­spolj i Ha­po­el Ber Še­va.
Ka­žić i da­lje
pri­želj­ku­je Par­ti­zan
Cr­no­gor­ski pr­vak Bu­duć­nost star­tu­je od dru­gog kru­ga kva­li­fi­ka­ci­ja za Li­gu šam­pi­o­na i to iz gru­pe ne­po­vla­šće­nih eki­pa. Sa­mim tim, „pla­vi” će za ri­va­la do­bi­ti ja­kog ri­va­la, a že­lja tre­ne­ra pod­go­rič­kog ti­ma je ista kao i pr­vog da­na ka­da su po­če­li pri­pre­me – Par­ti­zan. Ali, šan­se da se su­sre­tu dvi­je eki­pe ko­je su ne­ka­da igra­li u pr­ven­stvu SFRJ i SRJ su mi­ni­mal­ne.
– I da­lje pri­želj­ku­jem Par­ti­zan, jer bi to bio istin­ski spek­takl. „Cr­no-be­li” ima­ju do­sta na­vi­ja­ča na ovim pro­sto­ri­ma i si­gu­ran sam da bi u oba me­ča tri­bi­ne bi­le pu­ne. S dru­ge stra­ne, u ovom mo­men­tu je va­žno da pu­to­va­nje bu­de što kra­će i jed­no­stav­ni­je, ne od­go­va­ra nam da mi­je­nja­mo po ne­ko­li­ko le­to­va, pro­vo­di­mo do­sta vre­me­na po aero­dro­mi­ma i pri­la­go­đa­va­mo se na vre­men­ske zo­ne. Uz to, eki­pe iz Ka­zah­sta­na ili Azer­bej­dža­na su ve­o­ma kva­li­tet­ne, klu­bo­vi ima­ju ogrom­ne bu­dže­te, a ni­je­su pre­vi­še atrak­tiv­ni da bi pri­vu­kli ve­ći broj na­vi­ja­ča na tri­bi­ne – re­kao je za „Dan” Dra­gan Ka­žić, šef struč­nog šta­ba Bu­duć­no­sti.
Žreb kva­li­fi­ka­ci­ja za Li­gu šam­pi­o­na je u 12 sa­ti, a pr­vu utak­mi­cu Bu­duć­nost će igra­ti 11. ili 12. ju­la, dok je re­vanš 18. ili 19. ju­la.
Vu­ki­će­vić bi da iz­bjeg­ne Šken­di­ju i Par­ti­za­ni
Ku­gli­ce sa ime­ni­ma eki­pa ko­je se tak­mi­če u kva­li­fi­ka­ci­ja­ma za Li­gu Evro­pe u bub­nju će se na­ći u 14.30 sa­ti. Me­đu tri cr­no­gor­ske eki­pe sa­mo je Mla­dost po­vla­šće­na, ali da­le­ko od to­ga da će „cr­ve­ni­ma” bi­ti la­ko. Na­i­me, me­đu eki­pa­ma ko­je mo­gu bi­ti ri­va­li tre­će­pla­si­ra­nom ti­mu cr­no­gor­skog pr­ven­stva su Šken­di­ja, Par­ti­za­ni, Tor­pe­do Gru­zi­ja, Ti­ra­na, Ši­ro­ki bri­jeg ...
– Ako bih mo­gao da bi­ram, on­da bih vo­lio da iz­bjeg­ne­mo al­ban­ski Par­ti­za­ni i Šken­di­ju. Me­đu­tim, vi­dje­će­mo šta će nam do­ni­je­ti žreb i ko­ga god da do­bi­je­mo za ri­va­la mo­ra­mo bi­ti mak­si­mal­no sprem­ni uko­li­ko že­li­mo pro­laz u an­red­nu run­du – re­kao je De­jan Vu­ki­će­vić, šef struč­nog šta­ba Mla­do­sti.
Ze­ta i Su­tje­ska
u gru­pi
ne­po­vla­šće­nih

Za raz­li­ku od Mla­do­sti, Ze­ta i Su­tje­ska na­la­ze se u gru­pi eki­pa ko­je ne­će bi­ti po­vla­šće­ne. Sam­im tim, nji­ho­vi ri­va­li su mno­go ja­či, pa za ri­va­le, na osno­vu ge­o­graf­skog prin­ci­pa, mo­gu do­bi­ti Voj­vo­di­nu, Cr­ve­nu zve­zdu, Ma­ka­bi Tel Aviv, In­ter Ba­ku, Sken­der­be­gu, Osi­jek, Sa­ra­je­vo, Že­lje­zni­čar, Lev­ski, CSKA So­fi­ju...
– Ne pri­želj­ku­jem ni­ko­ga po­seb­no, ali bih je­di­no vo­lio da to ne bu­de ne­ko na­por­no pu­to­va­nje – bio je kra­tak ko­men­tar Du­ša­na Vla­i­sa­vlje­vi­ća, še­fa struč­nog šta­ba Ze­te.
S dru­ge stra­ne, ni stra­teg Su­tje­ske Ni­ko­la Ra­ko­je­vić ne­ma ne­ke pre­ve­li­ke že­lje.
– U sva­kom slu­ča­ju bi­li bi li­je­po da nas žreb bar ma­lo po­gle­da i da ima­mo sre­će. Ni­ka­da ni­sam vo­lio da pri­čam re­ci­mo o to­me da bi nam naj­vi­še od­go­va­rao ri­val iz okru­že­nja, bo­lje re­ći da pri­čam o tom ma­te­ri­jal­nom mo­men­tu. Na­rav­no, po­sto­ji že­lja da na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin uđe­mo u evrop­ske iza­zo­ve. Mo­že se do­go­di­ti i da pro­đe­mo u dru­go ko­lo, ipak će mno­go to­ga bi­ti ja­sni­je, na­kon žre­ba – is­ta­kao je kor­mi­lar ak­tu­el­nog osva­ja­ča Ku­pa Cr­ne Go­re.
Me­če­vi pr­vog ko­la kva­li­fi­ka­ci­ja za Li­gu Evro­pe igra­ju se 29, ju­na, re­van­ši su se­dam da­na ka­sni­je...
D.Pa­nić


Pred­stav­ni­ci u Ni­o­nu

Bu­duć­nost i Ze­ta će da­nas u Ni­o­nu ima­ti svo­je pred­stav­ni­ke. Ak­tu­el­nog šam­pi­o­na će na žre­ba­nju pred­sta­vlja­ti Iz­vr­šni di­rek­tor Ve­li­bor Bo­ško­vić i ge­ne­ral­ni se­kre­tar Ni­ko­la Pren­tić, dok će u ime Ze­te u sje­di­štu UEFA bi­ti ge­ne­ral­ni se­kre­tar Vla­di­mir Ši­še­vić.
S dru­ge stra­ne, Mla­dost i Su­tje­ska ne­će ima­ti pred­stav­ni­ke u Ni­o­nu, ali su ovla­sti­li Bu­duć­nost i Ze­tu da ih pred­sta­vlja­ju...


Mla­dost bez po­ja­ča­nja u pr­voj utak­mi­ci

Mla­dost ne­će u pr­voj utak­mi­ci mo­ći da ra­ču­na na sva po­ja­ča­nja ko­ja su sti­gla ovog lje­ta. Na­i­me, u tom pr­vom su­sre­tu, ko­ji je na pro­gra­mu 29. ju­na „cr­ve­ni­ma” ne­će mo­ći da po­mog­nu Mi­loš Kr­ko­tić, Mar­ko Ćet­ko­vić i Ne­djelj­ko Vla­ho­vić.
– Fud­bal­ska se­zo­na se u Evro­pi ra­ču­na do 30. ju­na, a je­dan igrač u tom pe­ri­o­du mo­že da igra naj­vi­še za dva klu­ba. Kr­ko­tić je u tom pe­ri­o­du na­stu­pao Ze­tu i Me­ta­lac, Ćet­ko­vić za Sa­ra­je­vo i Par­ti­za­ni, a Vla­ho­vić je igrao za Ru­dar i Rad­nik iz Sur­du­li­ce. Ali, šta je tu je. Bez njih mo­ra­mo igra­ti pr­vi su­sret, ali će bi­ti u kom­bi­na­ci­ji za tim za re­vanš – re­kao je De­jan Vu­ki­će­vić, stra­teg Mla­do­sti.


Li­ga šam­pi­o­na

Pr­vo ko­lo: po­vla­šće­ne eki­pe: Nju Sejnts (Vels), Lind­fild (Sje­ver­na Ir­ska), Vi­kin­gur (Far­skih Ostr­va) Hi­ber­ni­jans (Mal­ta), San­ta Ko­lo­ma (An­do­ra); ne­po­vla­šće­ne eki­pe: Alak­šert (Jer­me­nij), La Fjo­ri­ta (San Ma­ri­no), Evro­pa (Gi­bral­tar), Ta­lin (Esto­ni­ja), Trep­ča (Ko­so­vo).
Dru­go ko­lo: po­vla­šće­ne eki­pe: Sel­tik (Škot­ska), Salc­burg (Austri­ja), Ko­pen­ha­gen (Dan­ska), Lu­do­go­rec (Bu­gar­ska), BA­TE Bo­ri­sov (Bje­lo­ru­si­ja), Le­gi­ja Var­ša­va (Polj­ska), APO­EL Ni­ko­zi­ja (Ki­par), Ma­ri­bor (Slo­ve­ni­ja), Ka­ra­bag (Azer­bej­džan), Mal­me (Šved­ska), Asta­na (Ka­zah­stan), Ri­je­ka (Hr­vat­ska), Ro­zen­borg (Nor­ve­ška), Še­rif Ti­ra­spolj (Mol­da­vi­ja), Ha­po­el Ber­še­va (Izra­el) i Haf­na­fjor­dur (Island); ne­po­vla­šće­ne eki­pe: Ži­li­na (Slo­vač­ka), Žal­gi­ris (Li­tva­ni­ja), Dan­dalk (Re­pu­bli­ka Ir­ska), Var­dar (Ma­ke­do­ni­ja), Du­de­lanž (Luk­sem­burg), Ku­ke­ši (Al­ba­ni­ja), Zrinj­ski (BiH), Bu­duć­nost (Cr­na Go­ra), Hon­ved (Ma­đar­ska), IFK (Šved­ska), Spar­taks (Le­to­ni­ja) i Sam­tre­di­ja (Gru­zi­ja), kao i pet po­bjed­ni­ka iz pr­vog ko­la kva­li­fi­ka­ci­ja.


Li­ga Evro­pe

Pr­vo ko­lo: po­vla­će­ne eki­pe: Ma­ka­bi Tel Aviv, Be­i­tar Je­ru­sa­lim (Izra­el), Mid­tji­land, Ling­bi (Dan­ska), Di­na­mo Minsk, Ša­htjor Sa­li­gorsk (Bje­lo­ru­si­ja), Leh, Ja­gje­lo­ni­ja (Polj­ska), HJK Hel­sin­ki (Fin­ska), AIK Stok­holm, Nor­če­ping (Šved­ska), Voj­vo­di­na, Cr­ve­na zve­zda (Sr­bi­ja), Vi­de­o­ton, Fe­ren­cva­roš (Ma­đar­ska), AEL Li­ma­sol, AEK Lar­na­ka (Ki­par), Slo­van, Tren­čin (Slo­vač­ka), Sken­der­be­gu (Al­ba­ni­ja), Al­tah (Austri­ja), Sent Džon­ston, Ren­džers (Škot­ska), In­ter Ba­ku, Zi­ra (Azer­bej­džan), Vent­spils (Le­to­ni­ja), Od Gren­land, Ha­u­ge­sund (Nor­ve­ška), Ka­i­rat, Or­da­ba­si, Ir­tiš (Ka­zah­stan), Osi­jek (Hr­vat­ska), Sa­ra­je­vo, Že­lje­zni­čar (BiH), Mla­dost (Cr­na Go­ra) Rej­kja­vik, Stjar­nan (Island), Mil­sa­mi, Da­či­ja (Mol­da­vi­ja), Ka­lju, Le­va­di­ja (Esto­ni­ja), Bo­tev, Lev­ski, CSKA So­fi­ja (Bu­gar­ska), Olim­pi­ja, Dom­ža­le (Slo­ve­ni­ja), Va­le­ta (Mal­ta), Va­duz (Lih­ten­štajn), Kru­sa­ders (Sje­ver­na Ir­ska), Ra­bot­nič­ki (Ma­ke­do­ni­ja), Ši­rak (Jer­me­ni­ja); ne­po­vla­šće­ne eki­pe: Ši­ro­ki Bri­jeg (BiH), Fo­la, Di­fer­danž, Pro­gres (Luk­sem­burg), Šken­di­ja, Pe­li­ster (Ma­ke­do­ni­ja), Go­ri­ca (Slo­ve­ni­ja), Pju­nik, Gan­dža­sar (Jer­me­ni­ja), Du­nav Ru­se (Bu­ga­r­ska), Par­ti­za­ni, Ti­ra­na (Al­ba­ni­ja), Mla­dost Lu­ča­ni (Sr­bi­ja), Ša­mrok, Kork si­ti, De­ri si­ti (Ir­ska), Flo­ra (Esto­ni­ja), Či­ku­ra, Tor­pe­do, Di­na­mo (Gru­zi­ja), Ze­ta, Su­tje­ska (Cr­na Go­ra), Lin­koln, Sent Džo­zef (Gi­bral­tar), Jel­ga­va, Li­e­pa­ja (Le­to­ni­ja), Sej­na­jo­ki, VPS Va­sa (Fin­ska), Tor­šavn, NSI Ru­na­vik, Klak­svik (Far­ska Ostr­va), Ru­žom­be­rok (Slo­vač­ka), Za­ria (Mol­da­vi­ja), Va­lur (Island), Va­šaš (Ma­đar­ska), Atlan­tas, Su­du­va, Tra­kai (Li­tva­ni­ja), Tre Pe­ne, Fol­go­re (San Ma­ri­no), Ba­la, Ko­na, Ban­gor (Vels), Bal­zan, Flo­ri­a­na (Mal­ta), San­ta Ko­lo­ma, San­ta Hu­li­ja (An­do­ra), Ko­le­rajn, Ba­li­me­na (Sje­ver­na Ir­ska), Pri­šti­na (Ko­so­vo).

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"