Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport MUŠKA RUKOMETNA PEPREZENTACIJA CRNE GORE PLASMANOM NA EVROPSKO PRVENSTVO OSTVARILA VELIKI USPJEH I IMALA JUNAKA U MOSKVI
Božović: Imao sam veliki motiv
Radost rukometaša Crne Gore u Moskvi Božović: Imao sam veliki motiv
Kva­li­fi­ka­ci­je ko­je su po­če­le de­ba­klom u Lun­du od Šved­ske, mu­ška ru­ko­met­na re­pre­zen­ta­ci­ja Cr­ne Go­re za­vr­ši­la je he­roj­ski osvo­je­nim bo­dom pro­tiv Ru­si­je u Mo­skvi i iz­bo­ri­la pla­sman na tre­će uza­stop­no Evrop­sko pr­venstvo, a ukup­no če­tvr­to u isto­ri­ji.
Cr­na Go­ra je po­ka­za­la da ima kva­li­tet i za­slu­že­no ide na kon­ti­nen­tal­nu smo­tru u kom­ši­luk. Raz­bi­ja­nje Šved­ske u Nik­ši­ću du­go će se pam­ti­ti, a po­seb­no sjaj­no dru­go po­lu­vri­je­me u Mo­skvi. Pam­ti­će se po ne­vje­ro­vat­noj bor­be­no­sti iza­bra­ni­ka Dra­ga­na Đu­ki­ća, ve­li­kom sr­cu i sjaj­nom iz­da­nju Mi­lo­ša Bo­žo­vi­ća, ko­ji je od­i­grao naj­bo­lji meč u re­pre­zen­ta­ci­ji i po­ka­zao da iz­ra­sta u igra­ča ko­ji bi mo­gao da bu­de no­si­lac igre u bu­duć­no­sti.
Od­i­grao je 23-go­di­šnji bek, 20 mi­nu­ta za udž­be­ni­ke. Po­sti­gao je šest go­lo­va, asi­sti­rao, pre­u­zi­mao od­go­vor­nost u fi­ni­šu i do oča­ja­nja do­vo­dio ru­ske igra­če. Bio je Mi­loš ne­u­stra­šiv. Hra­bar i lan­si­rao Cr­nu Go­ru na Evrop­sko pr­ven­stvo.
- Na­kon pet-šest mje­se­ci ra­da sa se­lek­to­rom Dra­ga­nom Đu­ki­ćem, mi­slim da smo po­ka­za­li da ima­mo kva­li­tet i da smo za­slu­ži­li pla­sman na Evrop­sko pr­ven­stvo. Do­bar rad is­pli­vao je na po­vr­ši­nu. Ima­li smo ve­li­ku že­lju, od­lič­nu at­mos­fe­ru i kao plod sve­ga do­šao je re­zul­tat. Od­i­gra­li smo naj­bo­lje ka­da je bi­lo naj­po­treb­ni­je. Nad­i­gra­li Šved­sku u Nik­ši­ću, a za­tim od­i­gra­li i sjaj­no dru­go po­lu­vri­je­me pro­tiv Ru­si­je u Mo­skvi – ka­že Bo­žo­vić.
Na­kon mi­nus pet na po­lu­vre­me­nu, u na­stav­ku su iza­bra­ni­ci Draga­na Đu­ki­ća po­ka­za­li ka­rak­ter. Vje­ro­va­li su da mo­gu da se vra­te i uspje­li su, a Bo­žo­vić je bio taj ko­ji je vu­kao eki­pu u na­stav­ku.
- Ima­li smo svi ve­li­ki mo­tiv, a ja po­seb­no. Mo­tiv do ne­ba, jer sam pro­pu­stio pro­šlo Evrop­sko pr­ven­stvo zbog po­vre­de, a ni­sam bio u mo­guć­no­sti da po­mog­nem ni u utak­mi­ca­ma pro­tiv Slo­vač­ke. Bio sam že­ljan igre, do­bio sam pri­li­ku i is­ko­ri­stio je. Pre­u­zi­mao sam od­go­vor­nost, ali svi smo bi­li jed­no. Vje­ro­va­li smo i tim­skom igrom smo do­šli do bo­da ko­ji nam je bio po­tre­ban.
Bo­žo­vić vje­ru­je da će Cr­na Go­ra ima­ti šta da po­ka­že i na Evrop­skom pr­ven­stvu.
- Tre­ba sa­mo da ima­mo pri­stup pr­ven­stvu kao što smo ga ima­li u me­če­vi­ma pro­tiv Šved­ske u Ru­si­je. Tre­ba da vje­ru­je­mo, da se bo­ri­mo i igra­mo tim­ski. Ne bih da se ba­vim prog­no­za­ma šta i ko­li­ko mo­že­mo. Tre­ba sa­mo da igra­mo svo­ju igru, a te­ren će sve re­ći. Ipak, sma­tram da će­mo ima­ti šta da po­ka­že­mo – za­klju­čio je Bo­žo­vić.
Cr­na Go­ra će ri­va­le u gru­pi na EP do­bi­ti 23. ju­na ka­da je za­ka­zan žreb u Za­gre­bu, a igra­či sa­da idu na za­slu­že­ni od­mor.D.K.


Po­zna­ti svi uče­sni­ci EP

Na­kon si­noć­njih me­če­va po­sled­njeg ko­la, po­zna­ti su svi uče­sni­ci Evrop­skog pr­ven­stva u Hr­vat­skoj. Pla­sman su iz­bo­ri­le: Dan­ska, Ma­đar­ska, Bje­lo­ru­si­ja, Sr­bi­ja, Špa­ni­ja, Austri­ja, Nje­mač­ka, Slo­ve­ni­ja, Šved­ska, Cr­na Go­ra, Fran­cu­ska, Nor­ve­ška, Ma­ke­do­ni­ja, Island i Če­ška kao naj­bo­lja trećeplasirana eki­pa iz gru­pe 4.
Re­pre­zen­ta­ci­je ko­je su osvo­ji­le pr­va mje­sta u gru­pa­ma na­ći će se u pr­vom i dru­gom še­ši­ru, dok će dru­go­pla­si­ra­ni bi­ti u dru­gom i tre­ćem.


Ta­ta­ba­nja ci­lja Li­gu šam­pi­o­na

Od­lič­nu se­zo­nu Mi­loš Bo­žo­vić imao je i u ma­đar­skoj Ta­ta­ba­nji, ko­ja je igra­la če­tvrt­fi­na­le EHF ku­pa, a ko­ja će ima­ti pri­li­ku da se pre­ko kva­li­fi­ka­ci­ja do­mog­ne Li­ge šam­pi­o­na.
- Ima­li smo do­bru se­zo­nu, a že­lja klu­ba je da igra­mo Li­gu šam­pi­o­na i na­dam se da će­mo do­bi­ti or­ga­ni­za­ci­ju kva­li­fi­ka­ci­o­nog tur­ni­ra. Uko­li­ko ne us­pi­je­mo, on­da će­mo po­ku­ša­ti da se pla­si­ra­mo na faj­nal-for EHF ku­pa. Uglav­nom, za­do­vo­ljan sam i od­lu­čio sam da pro­du­žim ugo­vor, iako sam imao dvi­je po­nu­de iz Fran­cu­ske, ali ne do­volj­no pri­ma­mlji­ve – ka­zao je Bo­žo­vić.


Upri­li­čen do­ček na aero­dro­mu u Tiv­tu

Ru­ko­me­ta­ši Cr­ne Go­re vra­ti­li su se ju­če iz Mo­skve, a na aero­dro­mu u Tiv­tu na­vi­ja­či su im upri­li­či­li do­ček. Osmje­si, po­ljup­ci, če­stit­ke. Ru­ko­me­ta­ši su pro­šli kroz svo­je­vr­sni špa­lir na­vi­ja­ča ko­ji su že­lje­li da sti­snu ru­ke ju­na­ci­ma iz Mo­skve, ja­vlja Ra­dio Ti­vat.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"