Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport NAJBOLJI CRNOGORSKI TEKVONDOISTA NE KRIJE RAZOČARENJE ZBOG NEODLASKA NA SVJETSKO PRVENSTVO U JUŽNOJ KOREJI
Balša Radunović ogorčen radom Saveza
Balša Radunović ogorčen radom Saveza U trenažnom procesu bio od 2. januara kako bi se što bolje pripremio za Svjetsko prvenstvo, ali nije učestvovao jer Tekvondo savez Crne Gore nije imao sredstava za put do Južne Koreje. Boli ga i što se čelnici Saveza nijesu udostojili da ga obavijeste da neće nastupiti na šampionatu u Mudžu. Tekvondo savez Crne Gore „lopticu prebacuje“ Ministarstvu sporta: Nismo naišli na podršku Ministarstva sporta i nisu nam oprijedeljena sredstva za sufinansiranje programskih aktivnost
Ne­po­sred­no na­kon što je osvo­ji­la zlat­nu me­da­lju na Olim­pij­skim igra­ma u Lon­do­nu 2012. go­di­ne, srp­ska te­kvon­do­i­ski­nja Mi­li­ca Man­dić je u in­ter­vjuu za DAN pot­pi­sni­ku ovih re­da­ka, iz­me­đu osta­log re­kla: „Vi u Cr­noj Go­ri ima­te jed­nog sjaj­nog tak­mi­ča­ra – Bal­šu Ra­du­no­vi­ća, ko­ji mo­že do­sti­ći i naj­ve­ći svjet­ski ni­vo“. Pet go­di­na ka­sni­je, Mi­li­ca se oki­ti­la ti­tu­lom svjet­skog šam­pi­o­na na Pr­ven­stvu u Ju­žnoj Ko­re­ji, a Bal­ša ni­je ni uče­stvo­vao na te­kvon­do mun­di­ja­lu u gra­du Mu­džu. Ne, ni­je pre­stao da se ba­vi te­kvon­dom, ni­je bio po­vri­je­đen...Na­pro­tiv, bio je mak­si­mal­no spre­man za mak­si­mal­ne do­me­te i na­pad na ne­ku od me­da­lja, ali ni­je ot­pu­to­vao. Raz­log – Te­kvon­do sa­vez Cr­ne Go­re ni­je mo­gao da obez­bi­je­di sred­stva za Bal­šin i put nje­go­vog tre­ne­ra Ni­ko­le Ra­i­če­vi­ća do da­le­ke Ko­re­je. Za­to mla­di spor­ti­sta ne kri­je ogrom­no raz­o­ča­re­nje za pro­pu­šte­nom pri­li­kom da na­stu­pi na Svjet­skom pr­ven­stvu, a „prst upi­re“ na čel­ni­ke Sa­ve­za, ko­ji se ni­je­su udo­sto­ji­li ni da ga oba­vi­je­ste na ne­će na­stu­pi­ti u Ju­žnoj Ko­re­ji.
-Ma­lo je re­ći da sam raz­o­ča­ran. Ovo je ka­ta­stro­fa. Od 2. ja­nu­a­ra sam u tre­na­žnom pro­ce­su, pri­pre­mao sam za Svjet­sko pr­ven­stvo, na ko­jem sam oče­ki­vao da se mo­gu umi­je­ša­ti u bor­bu za ne­ku od me­da­lja. Sve sam bio pod­re­dio tom tak­mi­če­nju, ali ni­je­sam ot­pu­to­vao jer Sa­vez ni­je mo­gao da obez­bi­je­di 3.500 eura za moj put i mo­ga tre­ne­ra. To je ne­ka gor­nja gra­ni­ca sred­sta­va ko­li­ko je bi­lo po­treb­no, po­što bi kar­te bi­le si­gur­no jef­ti­ni­je da su ra­ni­je re­zer­vi­sa­ne. Ne­iz­vje­snost oko pu­ta je tra­ja­la sve do 9. ju­na, ka­da je bio zad­nji rok za pri­ja­vu. Čel­ni lju­di Sa­ve­za to ni­je­su ura­di­li, ali me još vi­še bo­li to što ni­je­smo ni oba­vi­je­šte­ni ni oko če­ga – ni ho­će­mo li ići, ili ne­će­mo. Se­dam-osam pu­ta se moj tre­ner Ra­i­če­vić obra­ćao ru­ko­vod­stvu elek­tron­skom po­štom, ali ni­je­smo do­bi­li od­go­vor ni na je­dan od do­pi­sa. Žal je još ve­ća jer se Svjet­sko pr­ven­stvo odr­ža­va sva­ke dru­ge go­di­ne, a ne kao u ne­kim spor­to­vi­ma sve­ke go­di­ne, pun gor­či­ne i ne­za­do­volj­stva bio je Bal­ša Ra­du­no­vić.
Na Šam­pi­o­na­tu u Ju­žnoj Ko­re­ji je na­stu­pio re­kor­dan broj ze­ma­lja – čak 184 re­pre­zen­ta­ci­je su se nad­me­ta­le za me­da­lje u ovom olim­pij­skom spor­tu. Bal­ša sma­tra da je imao šan­su za ne­ki po­vo­ljan re­zul­tat.
-Iako ni­je­sam mo­gao da se usre­sre­dim sa­mo na tre­ning već sam raz­mi­šljao i o dru­gim stva­ri­ma o ko­ji­ma u ozbilj­nim sa­ve­zi­ma i dr­ža­va­ma spor­ti­sti ne raz­mi­šlja­ju već is­klju­či­vo o ta­ta­mi­ju, ja sam bio mak­si­mal­no spre­man, u od­lič­noj for­mi, ta­ko da vje­ru­jem da sam se mo­gao oki­ti­ti ne­kom od me­da­lja. U to sam ubi­je­đen, a po­kri­će za moj op­ti­mi­zam na­la­zim i u či­nje­ni­ci da je bron­za­nu me­da­lju u Mu­džuu osvo­jio Ka­zah­sta­nac, ko­jeg sam ja pri­je de­se­tak mje­se­ci ve­o­ma la­ko po­bi­je­dio na Ku­pu u So­lu­nu, re­zul­ta­tom 15:8, re­kao je Ra­du­no­vić, ko­ji je 2016. go­di­ne bio u kon­ku­ren­ci­ji za naj­bo­ljeg spor­ti­stu Cr­ne Go­re u tra­di­ci­o­nal­nom iz­bo­ru Cr­no­gor­skog olim­pij­skog ko­mi­te­ta.
Bal­ša je pro­šlu go­di­nu za­vr­šio na 38. mje­stu u svo­joj ka­te­go­ri­ji do 74 ki­lo­gra­ma u kon­ku­ren­ci­ji oko 800 svjet­skih igra­ča. Me­đu­tim, tre­nut­no se na­la­zi na 51. po­zi­ci­ji.
-Za moj pad na li­sti is­klju­či­vi kri­vac je ru­ko­vod­stvo na­šeg Sa­ve­za, za­to što, zbog ne­do­stat­ka sred­sta­va ni­je­sam ove go­di­ne na­stu­pio ni na jed­nom tak­mi­če­nju na ko­jem se sa­ku­plja­ju bo­do­vi. Znam da Te­kvon­do sa­vez Cr­ne Go­re ni­je do­bio sred­stva na Kon­kur­su za su­fi­nan­si­ra­nje sport­skih su­bje­ka­ta ko­ji je ras­pi­sa­lo Mi­ni­star­stvo spor­ta zbog to­ga što ni­je­su bi­li is­pu­nje­ni svi uslo­vi, od­no­sno ni­je bi­la pre­da­ta sva po­treb­na do­ku­men­ta­ci­ja. I šta sad? Sa­vez ni­je do­bio ni­šta i tre­ba li za­to da se za­mr­zne rad nas spor­ti­sta za ovu go­di­nu? Ko je od­go­vo­ran za taj pro­pust i da li je ne­ko sno­sio ka­kve kon­se­kven­ce? Šta ra­de lju­di u Uprav­nom od­bo­ru? Zar ni­je nji­ho­va oba­ve­za da obez­bje­đu­ju sred­stva za funk­ci­o­ni­sa­nje Sa­ve­za ili sa­mo da ras­po­di­je­le ono što do­bi­ju od dr­ža­ve? A ako ne do­bi­ju, on­da ni­šta, ne­ma me­đu­na­rod­nih tak­mi­če­nja, ne­ma ko­mu­ni­ka­ci­je..., pu­no je pi­ta­nja bez od­go­vo­ra ogor­če­nog Bal­še Ra­du­no­vi­ća.T.B.


Pi­le­tić unio re­vo­lu­ci­ju u Bal­šin te­kvon­do

Bal­ša Ra­du­no­vić je 2014. go­di­ne po­čeo sa­rad­nju sa psi­ho­te­ra­pe­u­tom mr Ve­skom Pi­le­ti­ćem i od ta­da po­či­nje nje­gov vr­to­gla­vi uspon.
-Ve­sko Pi­le­tić je unio re­vo­lu­ci­ju u moj te­kvon­do. Rad sa njim na psi­ho­lo­škoj pri­pre­mi dao je re­zul­ta­te. On me na­u­čio da uži­vam u spor­tu i je­dan je od naj­za­slu­žni­jih za mo­je uspje­he u po­sled­nje vri­je­me. Pri­je tri go­di­ne me ni­je bi­lo na svjet­skoj li­sti, a 2015. sam za­vr­šio na 46. mje­stu, što je naj­ve­ći skok u bi­lo ko­joj ka­te­go­ri­ji. Na­red­ne 2016. go­di­ne sam bio još uspje­šni­ji – pr­vo sam na po­čet­ku go­di­ne na Svjet­skom ku­pu u Ma­ri­bo­ru, tur­ni­ru G1 ran­ga bo­do­va­nim za Olim­pij­ske igre osvo­jio bron­za­nu me­da­lju, na „Pred­sjed­nič­kom ku­pu” u glav­nom gra­du Nje­mač­ke Bo­nu, G2 ran­galj za­u­zeo sam pe­to mje­sto, a na is­toj po­zi­ci­ji sam za­vr­šio na­stup na Evrop­skom se­ni­or­skom pr­ven­stvu u Švaj­car­skoj, iz­gu­biv­ši u bor­bi za me­da­lju. Na Evrop­skim uni­ver­zi­tet­skim igra­ma u Ri­je­ci osvo­jio sam bron­zu, kao i na Bal­kan­skom pr­ven­stvu u Bu­gar­skoj. U od­no­su na pret­hod­nu go­di­nu, u 2016. sam na­pre­do­vao na li­sti za osam mje­sta. Sve je išlo uz­la­znom pu­ta­njom i ka­da sam oče­ki­vao kru­nu do­sa­da­šnje ka­ri­je­re na Svjet­skom pr­ven­stvu u ju­nu ove go­di­ne de­si­lo se ono što ni­ko od nas ni­je oče­ki­vao – neo­d­la­zak u Ju­žnu Ko­re­ju i to­tal­no raz­o­ča­re­nje, re­kao je Bal­ša Ra­du­no­vić.
Uz svog tre­ne­ra Ni­ko­lu Ra­i­če­vi­ća i psi­ho­te­ra­pe­u­ta Ve­ska Pi­le­ti­ća, Ra­du­no­vić za­slu­ge za svo­je do­sa­da­šnje uspje­he du­gu­je i kon­di­ci­o­nom tre­ne­ru Ivi­ci Šće­pa­no­vi­ću.
-Ivi­ca je vr­hun­ski struč­njak za kon­di­ci­o­ne pri­pre­me i mno­ge po­bje­de sam ostva­rio za­hva­lju­ju­ći ra­du sa njim. Bio sam si­gu­ran da ću u tre­ćoj run­di bor­bi do­ći do po­bje­de upra­vo za­hva­lju­ju­ći bes­pre­kor­noj fi­zič­koj spre­mi, re­kao je Ra­du­no­vić.


Sa­vez: Bez ra­zu­mi­je­va­nja i po­dr­ške Mi­ni­star­stva spor­ta

Že­le­ći da ču­je­mo i dru­gu stra­nu, obra­ti­li smo se Te­kvon­do sa­ve­zu Cr­ne Go­re sa za­htje­vom da nam čel­ni­ci Sa­ve­za pru­že in­for­ma­ci­ju u ve­zi ne­u­če­sto­va­nja re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re na Svjet­skom pr­ven­stvu u Ju­žnoj Ko­re­ji, či­ji od­go­vor pre­no­si­mo u cje­lo­sti.
-U ve­zi ne­u­če­sto­va­nja re­pre­zen­ta­ci­je Cr­ne Go­re na Svjet­skom pr­ven­stvu u Ju­žnoj Ko­re­ji iz­no­si­mo osnov­ne raz­lo­ge za­sno­va­ne na či­nje­nič­nom sta­nju. Ta­e­kvon­do sa­vez Cr­ne Go­re, i po­red či­nje­ni­ce da je olim­pij­ski sport, je na­ci­o­nal­ni sport­ski sa­vez ko­ga či­ni član­stvo do­bro­volj­no udru­že­nih ama­ter­skih ta­e­kvon­do klu­bo­va iz Cr­ne Go­re. Sve funk­ci­je u Sa­ve­zu oba­vlja­ju se na vo­lon­ter­skoj osno­vi, pa i vo­dje­nje ad­mi­ni­stra­ci­je. Osnov­ni iz­vo­ri fi­nan­si­ra­nja Sa­ve­za su go­di­šnja čla­na­ri­na udru­že­nih klu­bo­va (ukup­no u Sa­ve­zu je udru­že­no de­vet klu­bo­va) i sred­sta­va iz bu­dže­ta Cr­ne Go­re, do­bi­je­na po osno­vu uče­šća na Kon­kur­su za su­fi­nan­si­ra­nje pro­gram­skih ak­tiv­no­sti u spor­tu ko­ji spro­vo­di Mi­ni­star­stvo spor­ta. Te­ku­će 2017. go­di­ne, i po­red či­nje­ni­ce da se ra­di o olim­pij­skom spor­tu, ni­smo na­i­šli na po­dr­šku Mi­ni­star­stva spor­ta i ni­su nam opri­je­de­lje­na sred­stva za su­fi­nan­si­ra­nje pro­gram­skih ak­tiv­no­sti, iz­me­đu ko­jih je bi­lo pla­ni­ra­no uče­šće na­še re­pre­zen­ta­co­je na Svjet­sko pr­ven­stvo u Ko­re­ji. Zbog ne­mo­guć­no­sti obez­bje­đi­va­nja po­treb­nih fi­nan­sij­skih sred­sta­va u po­treb­nom iz­no­su od spon­zo­ra i do­na­to­ra, pri­nu­đe­ni smo svo­je ak­tiv­no­sti usmje­ri­ti je­di­no pre­ma odr­ža­va­nju na­ci­o­nal­nog šam­pi­o­na­ta, dok re­pre­zen­ta­tiv­ne na­stu­pe na zva­nič­nim pr­ven­stvi­ma ni­smo u mo­guć­no­sti is­po­što­va­ti. Iz raz­lo­ga na­pri­jed na­ved­nih, a zbog ne­ra­zu­mi­je­va­nja i po­dr­ške Mi­ni­star­stva spor­ta, na na­šu ža­lost, naj­ve­ći gu­bit­ni­ci su sa­mi spor­ti­sti, sto­ji u od­go­vo­ru ko­ji smo do­bi­li iz Kan­ce­la­ri­je TKDSCG.


Ra­zu­mi­je­va­nje Igo­ra Vu­šu­ro­vić

Zlat­ni olim­pi­jac Igor Vu­šu­ro­vić je sa po­zi­ci­je di­rek­to­ra Upra­ve za mla­de i sport pre­po­znao kva­li­tet i po­ten­ci­jal Bal­še Ra­du­no­vi­ća pa ga je 2015. go­di­ne uvr­stio u pro­gram fi­nan­si­ra­nja vr­hun­skih spor­ti­sta.
-To je od­mah da­lo re­zul­tat. Po­čeo sam po­sje­ći­va­ti tur­ni­re „G ran­ga“ i ku­po­ve na ko­ji­ma su se mo­gli osva­ja­ti olim­pij­ski bo­do­vi. Ta­ko je bi­lo i na­red­ne 2016. go­di­ne. Za­to sam ne­iz­mjer­no za­hva­lan Igo­ru Vu­šu­ro­vi­ću, ko­ji se na­la­zio na če­lu Upra­ve za mla­de i sport. Kao vr­hun­ski spor­ti­sta Vu­šu­ro­vić je do­bro znao za pro­ble­me sa ko­jim se su­sre­će­mo, u pot­pu­no­sti je ra­zu­mio na­šu si­tu­a­ci­ju, tač­no je znao ko ka­ko ra­di, ko­ga tre­ba po­dr­ža­ti a ko­ga ne. Ni­je ro­bo­ra­vo for­mal­no­sti­ma, već je ci­je­nio i vred­no­vao sva­kog do­brog spor­ti­stu i re­zul­tat i po­dr­ža­vao ih. For­mi­ra­njem Mi­ni­star­tsva spor­ta vi­še ne­ma tog pro­gra­ma za vr­hun­ske spor­ti­ste, već je sve pre­ba­če­no na Sa­ve­ze. To je iz­u­zet­no lo­še rje­še­nje za nas iz te­kvon­doa ka­da ima­mo ova­kvo ru­ko­vod­stvo, re­kao je Bal­ša Ra­du­no­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"