Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
DPS opravdava prijetnje ubistvom * Miodrag Lekić ostaje predsjednik Demosa * Stanišić bombom prijetio Bečiću * Djevojku ucjenjivao erotskim snimcima * DPS opravdava prijetnje ubistvom * Krivica * Prednosti fiskalnog novca
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-09-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ranko Krivokapić, predsjednik SDP-a :
Nećemo u Vladu, hoćemo nove izbore.

Vic Dana :)

Pita žena doktora šta da jede da bi se porodila.
On kaže:
- Hljeb.
Žena razumjela led i jede, jede ona led, a kad se dijete rodilo, samo je govorilo:
- Dođi bizo, ja se smizo.


Putnički brod prolazi pokraj malog, pustog ostrva usred Tihog okeana, a svi putnici s broda vide na ostrvu čovjeka dugačke brade kako skače, urla i maše iz sve snage.
- Ko je ono na ostrvu? - upita jedan od putnika kapetana.
- Ne znam - kaže kapetan – Ali svake godine kad prolazimo on totalno podivlja...

Pita mali sin oca:
• Tata, kada je Zvijezda poslednji put bila prvak u košarci?
Na to će tata:
• Ne znam, sine, pitaj dedu ili pradedu.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport LIGA ŠAMPIONA – ODIGRANO PRVO KOLO U GRUPAMA A, B, C I D
Barsi derbi, ubjedljivi Čelsi i PSŽ
Barsi derbi, ubjedljivi Čelsi i PSŽ
No­va se­zo­na Li­ge šam­pi­o­na po­če­la je si­noć, a pr­vi dan elit­nog UEFA klup­skog tak­mi­če­nja do­nio je okr­šaj Bar­se­lo­ne i Ju­ven­tu­sa u gru­pi D. Ove dvi­je eki­pe su se sa­sta­le pro­šle se­zo­ne u če­tvrt­fi­na­lu, ka­da je pro­šao ita­li­jan­ski tim, ali i i u fi­na­lu 2015. go­di­ne, u ko­jem su uspje­šni­ji bi­li Ka­ta­lon­ci.
Ita­li­jan­ski pr­vak je na „Nou Kamp” sti­gao zna­čaj­no osla­bljen ne­i­gra­njem po­vri­je­đe­nog de­fan­ziv­ca Kje­li­ni­ja, ali to ni­je sme­ta­lo "sta­roj da­mi" da do­ma­ći­nu već od po­čet­ka „po­ka­že zu­be”. To­ri­ne­zi su dr­ža­li stva­ri pod kon­tro­lom sve do po­sled­njih se­kun­di pr­vog di­je­la, ka­da su Me­si i Lu­is Su­a­rez od­i­gra­li bri­ljan­tan du­pli pas i nad­mu­dri­li od­bra­nu go­sti­ju, a stri­je­lac je bio ar­gen­tin­ski „ča­rob­njak”. Dru­gi dio je do­nio istu sli­ku na te­re­ni i po­go­dak Ra­ki­ti­ća za 2:0 u 56. mi­nu­tu i ta­da je ot­por Juvea slo­mljen, po­seb­no ka­da je Me­si so­lo ak­ci­jom do­nio svom ti­mu ve­li­ku pred­nost. U dru­gom du­e­lu ove gru­pe, u Pi­re­ju su se sa­sta­li Olim­pi­ja­kos i Spor­ting iz Li­sa­bo­na i to je bio pr­vi me­đu­sob­ni su­sret tih klu­bo­va. Ni­je pro­te­klo ni 15 mi­nu­ta, a por­tu­gal­ski ve­li­kan je na „Ka­ra­i­ska­ki­ju” prak­tič­no ri­je­šio meč na­kon što je po­veo 2:0. Strel­ci Dum­bia i Mar­tins. U sa­mom fi­ni­šu pr­vog po­lu­vre­me­na po­go­dio je i Bru­no Fer­nan­des, na­kon što su Por­tu­gal­ci mo­gli po­sti­ći još ko­ji po­go­dak. U fi­ni­šu me­ča, do­ma­ćin je uspio da po­stig­ne dva po­got­ka pre­ko re­zer­vi­ste Par­da.
U der­bi­ju gru­pe B, Sel­tik je u Gla­zgo­vu do­če­kao bo­ga­ti Pa­ri Sen Žer­men, ko­ji se u pret­hod­nom pre­la­znom ro­ku is­ta­kao ku­po­vi­nom Nej­ma­ra i Mba­pea za ukup­no 402 mi­li­o­na eura. I upra­vo su ta dva igra­ča u pr­vom po­lu­vre­me­nu za­tre­sla mre­žu "kel­ta", u ko­joj se mo­gla na­ći i još ko­ja lop­ta. Fran­cu­zi su i po­sli­je to­ga na­sta­vi­li da te­ro­ri­šu Ško­te. Pet mi­nu­ta pri­je kra­ja pr­vog di­je­la, Ka­va­ni je po­go­dio sa bi­je­le tač­ke za 3:0. Do kra­ja je PSŽ po­sti­gao još dva go­la.
Nje­mač­ki šam­pi­on Ba­jern iz Min­he­na ugo­stio je bel­gij­ski An­der­leht i već u 12. mi­nu­tu sti­gao do pred­no­sti. Sa pe­na­la je po­go­dio Le­van­dov­ski, a is­klju­če­nje za­ra­dio Kums. U na­stav­ku su Njem­ci na­pa­da­li, ali ja­lo­vo, a Bel­gi­jan­ci igra­li si­gur­no i čak po­go­di­li sta­ti­vu. Ba­var­ci su ipak na kra­ju sla­vi­li 3:0.
Šam­pi­on En­gle­ske Čel­si se po­sli­je se­zo­ne pa­u­ze vra­tio u elit­no tak­mi­če­nje i na star­tu gru­pe C do­če­kao Ka­ra­bag iz Azer­bej­dža­na, de­bi­tan­ta u Li­gi šam­pi­o­na. Kao što se i oče­ki­va­lo, pr­vak En­gle­ske je bio ubje­dljiv i la­ko je iza­šao na kraj sa „ane­mič­nim” de­bi­tan­tom. Na kra­ju, do­ma­ćin je bro­jao do šest. Osim Čel­si­ja i Kar­ba­ga, u gru­pi C se tak­mi­če Ro­ma i ma­drid­ski Atle­ti­ko, ko­ji su se si­noć sa­sta­li u Ri­mu. Ka­ko se i oče­ki­va­lo, igra­ne su ve­o­ma čvr­ste od­bra­ne, po­seb­no pred go­lom Ma­dri­đa­na. Ipak, u pr­vom di­je­lu je ne­ko­li­ko pu­ta bi­lo uz­bu­dlji­vo u oba še­sna­e­ster­ca, ali pr­vih 45 mi­nu­ta na „Olim­pi­ku” ni­su do­ni­je­li go­lo­ve, a ta­ko je osta­lo i do kra­ja utak­mi­ce.
Man­če­ster ju­naj­ted se vra­tio u Li­gu šam­pi­o­na po­što je pro­šle se­zo­ne tri­jum­fo­vao u Li­gi Evro­pa. En­gle­ski fud­bal­ski gi­gant se u pr­vom ko­lu gru­pe A na „Stem­ford bri­džu” sa­stao sa Ba­ze­lom, osmo­stru­kim uza­stop­nim šam­pi­o­nom Švaj­car­ske. U 19. mi­nu­tu po­vri­je­dio se Pog­ba i mo­rao je ra­ni­je u svla­či­o­ni­cu, a nje­go­va za­mje­na Fe­la­i­ni je bio stri­je­lac je­di­nog po­got­ka u pr­vom po­lu­vre­me­nu. U na­stav­ku se u stri­jel­ce upi­sao i Lu­ka­ku. U fi­ni­šu je po­go­dio i Raš­ford. Por­tu­gal­ska Ben­fi­ka će po­ku­ša­ti da tre­ći uza­stop­ni put pro­đe gru­pu, a pr­vi ri­val joj je bio CSKA iz Mo­skve. Do­ma­ćin je imao da­le­ko ve­ći po­sjed lop­te i ata­ko­vao ka mre­ži ru­skog ti­ma, ali lop­ta ni­je htje­la u gol. Ni go­sti ni­su bi­li ori­jen­ti­sa­ni sa­mo na od­bra­nu. Se­fe­ro­vić je po­čet­kom dru­gog di­je­la su­sre­ta do­veo do­ma­ći­na u vođ­stvo, no Ru­si se ni­su pre­da­li. Al­me­i­da je igrao ru­kom u svom ka­zne­nom pro­sto­ru, a Vi­ti­njo je go­sti­ma do­nio iz­jed­na­če­nje 1:1. Po­sli­je sa­mo ne­ko­li­ko mi­nu­ta, "ar­mej­ci" su pot­pu­no pre­o­kre­nu­li.
Ve­če­ras su na pro­gra­mu du­e­li u gru­pa­ma E, F, G i H, a svi me­če­vi po­či­nje u istom ter­mi­nu – 20.45.
R.Pa­pić

Ve­če­ras (20.45)

E
Li­ver­pul–Se­vi­lja
Ma­ri­bor–Spar­tak
F
Fe­je­nord – Manč. Si­ti
Ša­htjor–Na­po­li
G
Por­to–Be­šik­taš
Laj­pcig–Mo­na­ko
H
Re­al M.–APO­EL
To­ten­hem–Dort­mund


Ak­te­ri

Grupa A
Man­če­ster J. – Ba­zel 3:0 (1:0)
Sta­di­on: „Old Tra­ford” u Man­če­ste­ru. Su­di­ja: Ru­di Bu­ske (Fran­cu­ska). Stri­jel­ci: Fe­la­i­ni 35, Lu­ka­ku 53, Raš­ford 84. Žu­ti kar­to­ni: Jang, Blind (Man­če­ster) – Ba­lan­ta, Lang, Dža­ka (Ba­zel)
MAN­ČE­STER: De Hea, Blind, Smo­ling, Lin­de­lof, Jang, Ma­tić, Pog­ba (od 19. Fe­la­i­ni), Ma­ta (od 78. Raš­ford), Mar­si­jal (od 70. Lin­gard), Mik­tar­jan, Lu­ka­ku
BA­ZEL: Vac­lik, Ri­ve­ros (od 77. Ober­lin), Ba­lan­ta, Su­hi, Aka­nji, Lang, Zu­fi, Dža­ka, Eli­o­nu­si, Vol­fsvin­kel (od 76. Bua), Ste­fen

Ben­fi­ka–CSKA 1:2 (0:0)
Sta­di­on: „La Luš” u Li­sa­bo­nu. Su­di­ja: Al­ber­to Un­di­a­no Ma­len­ko (Špa­ni­ja).
Stri­jel­ci: Se­fe­ro­vić 50 – Vi­ti­njo 63. iz pe­na­la, Za­ma­le­di­nov 71. Žu­ti kar­to­ni: Al­me­i­da, Se­fe­ro­vić (Ben­fi­ka) – Go­lo­vin, Dža­go­jev, Ver­nblum (CSKA).
BEN­FI­KA: Va­re­la, Gri­mal­do (od 77. Ga­bri­el), Lo­pez, Lu­i­zao, Al­me­i­da, Augu­sto, Pi­ci, Sal­vio, Živ­ko­vić, Žo­nas, Se­fe­ro­vić
CSKA: Akin­fe­jev, Še­ni­kov, A. Be­re­zuc­ki, V. Be­re­zuc­ki, Va­sin. Fer­nan­des, Ver­nblum, Go­lo­vin, Dža­go­jev (od 77. Nat­ho), Ola­na­re (od 68. Za­ma­le­di­nov), Vi­ti­njo

Grupa B
Ba­jern–An­der­leht 3:0 (1:0)
Sta­di­on: „Ali­janc are­na” u Min­he­nu. Su­di­ja: Pa­o­lo Ta­lja­ven­to (Ita­li­ja).Stri­jel­ci: Le­van­dov­ski 11. iz pe­na­la, Al­kan­ta­ra 65, Ki­mih 90. Žu­ti kar­to­ni: Ri­be­ri (Ba­jern) – Tre­bel, Stan­čiu (An­der­leht). Cr­ve­ni kar­ton: Kums (An­der­leht) u 11.
BA­JERN: No­jer, Ra­fi­nja, Zi­le, Mar­ti­nez, Ki­mih, Al­kan­ta­ra, To­li­so, Ri­be­ri, Dž. Ro­dri­gez, Ro­ben, Le­van­dov­ski
AN­DER­LEHT: Sels, Naj­ar (od 26. Apia), De­šaht, Kums, Spa­jić, Čip­čiu, Tre­bel, Den­do­ker, Ha­ni, Stan­čiu (od 59. On­je­ku­ru), Te­o­dor­čik

Sel­tik–PSŽ 0:5 (0:3)
Sta­di­on: „Sel­tik park” u Gla­zgo­vu. Su­di­ja: Da­ni­je­le Or­sa­to (Ita­li­ja). Stri­jel­ci: Nej­mar 19, Mba­pe 34, Ka­va­ni 40. iz pe­na­la, 85, Lu­stig 83. auto­gol. Žu­ti kar­to­ni: Ši­mu­no­vić, Ral­ston (Sel­tik) – Nej­mar (PSŽ).
SEL­TIK: Gor­don, Ter­ni, Ši­mu­no­vić, Lu­stig, Ral­ston, Ni­čam, Bra­un, Armstrong (od 46. Ro­gić), Sin­kler, Ro­berts (od 78. Fo­rest), Gri­fits (od 69. Edo­ard)
PSŽ: Are­o­la, Kur­za­va, T. Sil­va, Mar­ki­njoš, Al­veš, Ra­bio, Mo­ta, Ve­ra­ti, Mba­pe (od 84. Lo Sel­so), Nej­mar, Ka­va­ni

Grupa C
Čel­si–Ka­ra­bag 6:0 (2:0)
Sta­di­on: „Stem­ford bridž” u Lon­do­nu. Su­di­ja: Ta­sos Si­di­ro­pu­los (Grč­ka). Stri­jel­ci: Pe­dro 5, Za­pa­ko­sta 30, Aspi­li­ku­e­ta 55, Ba­ka­jo­ko 71, Bat­šu­ai 76, Me­dve­dev 82. auto­gol. Žu­ti kar­to­ni: Kej­hil (Čel­si).
ČEL­SI: Kur­toa, Alon­so, Kej­hil, Kri­sten­sen, Aspi­li­ku­e­ta (od 75. Ri­di­ger), Za­pa­ko­sta, Fa­bre­gas, Kan­te (od 63. Ba­ka­jo­ko), Pe­dro (od 58. Azar), Vi­li­jan, Bat­šu­a­ji
KA­RA­BAG: Še­hić, Rze­zni­čak, Sa­di­gov (od 70. Ma­da­tov), Hu­se­i­nov, Me­dve­dev, Ga­ra­jev (od 70. Di­ni­jev), Ge­ri­er, Ri­čard, Mi­čel, Pe­dro En­ri­ke (od 77. Eli­o­nu­si), Ndlo­vu

Ro­ma–Atle­ti­ko M. 0:0
Sta­di­on: „Olim­pi­ko” u Ri­mu. Su­di­ja: Mi­lo­rad Ma­žić (Sr­bi­ja). Žu­ti kar­ton: Pe­ro­ti (Ro­ma).
RO­MA: Ali­son, Ko­la­rov, Že­sus, Ma­no­las, Pe­res, Strot­man, De Ro­si, Na­in­go­lan (od 79. Pe­le­gri­ni), Pe­ro­ti, De­frel (od 68. Fa­cio), Dže­ko (od 89. El Ša­ra­vi)
ATLE­TI­KO: Oblak, Fe­li­pe Lu­is, Go­din, Sa­vić, Hu­an­fran, To­mas, Ga­bi (od 62. Ka­ra­sko), Ko­ke, Sa­ul Ni­gu­ez, Gri­zman (od 79. Ga­i­tan), Vi­e­to (od 58. Ko­rea).

Grupa D
Bar­se­lo­na–Ju­ven­tus 3:0 (1:0)
Sta­di­on: „Nou Kamp” u Bar­se­lo­ni. Su­di­ja: Da­mir Sko­mi­na (Slo­ve­ni­ja). Stri­jel­ci: Me­si 45, 69, Ra­ki­tić 56.Žu­ti kar­to­ni: Se­me­do, Me­si (Bar­se­lo­na) – Be­tan­kur, Bar­za­lji, Pja­nić, Kal­ga­ra (Ju­ven­tus).
BAR­SE­LO­NA: Ter Šte­gen, Al­ba, Um­ti­ti, Pi­ke, Se­me­do, Bu­skets, Ra­ki­tić (od 77. Pa­u­li­njo), Ini­je­sta (od 83. A. Go­mes), Dem­be­le (od 70. Ro­ber­to), Me­si, L. Su­a­rez.
JU­VEN­TUS: Bu­fon, Aleks San­dro, Be­na­ti­ja, Bar­za­lji, De Ši­ljo (od 41. Stu­ra­ro), Ma­tu­i­di, Pja­nić, Ben­ta­kur (od 63. Ber­nar­de­ski), Ko­sta, Di­ba­la, Igu­a­in (od 87. Kal­ga­ra).

Olim­pi­ja­kos–Spor­ting 2:3 (0:3)
Sta­di­on: „Ka­ra­i­ska­kis” u Pi­re­ju. Su­di­ja: Vik­tor Ka­sai (Ma­đar­ska). Stri­jel­ci: Par­do 89, 90+3 – Dum­bi­ja 2, Mar­tins 13, B. Fer­nan­des 43. Žu­ti kar­to­ni: Ro­mao, Fi­gu­e­ras, Elab­de­lui (Olim­pi­ja­kos) – Ba­ta­lja, B. Fer­nan­des, Ce­sar (Spor­ting).
OLIM­PI­JA­KOS: Ka­pi­no, Fi­gu­e­ras, Ro­mao, En­gels, Elab­de­lui, Ži­le, Ođi­đe-Ofoe, Kar­se­la (od 78. Par­do), Ma­rin, For­tu­nis (od 46. Zdje­lar), Đur­đe­vić (od 63. Eme­ni­ke)
SPOR­TING: Pa­tri­sio, Sil­va, Ko­a­tes, Ma­tje, Pi­ći­ni, Mar­tins (od 73. Ce­sar), Aku­nja, B. Fer­na­des (od 88. Ri­stov­ski), Kar­va­ljo, Ba­ta­lja, Dum­bi­ja (od 64. Dost)

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"