Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport DRUGA FUDBALSKA LIGA CRNE GORE – 21. KOLO
Na Zlatici mreže netaknute
Bez golova na Zlatici Na Zlatici mreže netaknute
Kom – Ce­ti­nje 0:0

Sta­di­on: Ko­ma. Gle­da­la­ca: 300. Su­di­ja: Ni­ko­la Vo­đe­vić (Pod­go­ri­ca) – 2. Po­moć­ni­ci: Sr­đan Jo­va­no­vić (Bar) – 2 i Ivan Kla­čar (Bar). Žu­ti kar­to­ni: Pe­tro­vić, Mi­lo­še­vić (Kom), Vu­jo­še­vić (Ce­ti­nje).
Kom: Iva­no­vić 2, Mi­lić 1,5 (od 72. Da­be­tić–), Pe­tro­vić 1, Voj­vo­dić 1, Ken­to 1,5, Đur­ko­vić 1, Pa­vi­će­vić 1 (od 72. Mu­jo­vić–), Ka­žić 1, Šo­fra­nac 1 (od 62. Vu­jo­vić–), Mu­go­ša 1,5, Mi­lo­še­vić 1.
Ce­ti­nje: Vuk­sa­no­vić 2, Ba­tu­ta 1, Vu­jo­še­vić 2, Ju­ki, Ča­vor 1,5 (od 74. Stru­gar–), Uj­kaj 1 (od 74. Mi­jo­vić–), Mir­ko­vić 1, Ru­do­vić 1, Dok­nić 1, Ce­klić 1, Se­ku­lo­vić 1,5 (od 84. Ko­stić–).
Igrač utak­mi­ce: Ni­ko­la Vu­jo­še­vić (Ce­ti­nje) – 2.
Li­der dru­go­li­ga­škog ka­ra­va­na, eki­pa Ko­ma, od­i­gra­la je ju­če 0:0 sa Ce­ti­njem. U ne baš kva­li­tet­nom me­ču vi­đe­no je ne­ko­li­ko pri­li­ka pred oba go­la, ali ni­je bi­lo pri­seb­no­sti na­pa­da­ča da za­tre­su mre­žu.
U pr­vih de­se­tak mi­nu­ta Zla­ti­ča­ni su pro­pu­sti­li dvi­je do­bre pri­li­ke. Naj­pri­je se Ste­fan Mi­lo­še­vić ni­je naj­bo­lje sna­šao na­kon kor­ne­ra Mi­lo­ša Pa­vi­će­vi­ća, a par mi­nu­ta ka­sni­je Ka­žić je iz ne­po­sred­ne bli­zi­ne lop­tu po­slao po­red sta­ti­ve. Go­sti iz pre­sto­ni­ce su pr­vi put za­pri­je­ti­li u 31. mi­nu­tu. Is­ku­sni An­dri­ja Mir­ko­vić je šu­ti­rao sa de­se­tak me­ta­ra, ali je Sa­ša Iva­no­vić od­bra­nio.
Na sa­mom star­tu dru­gog di­je­la go­sti su ima­li pri­li­ku, ali je Se­ku­lo­vić sa 13-14 me­ta­ra šu­ti­rao pre­ko go­la. Ce­ti­nja­ni su i u 59. mi­nu­tu za­pri­je­ti­li, ali ka­pi­ten Ča­vor sa de­se­tak me­ta­ra ni­je uspio da po­go­di mre­žu. Do­bru ak­ci­ju do­ma­ći su iz­ve­li u 67. mi­nu­tu. Mi­lić je po de­snoj stra­ni dao lop­tu za Vu­jo­vi­ća, ko­ji je uba­cio za Ka­ži­ća. Usli­je­dio je šut sa de­se­tak me­ta­ra, ali je Vuk­sa­no­vić od­bra­nio. Zla­ti­ča­ni u 79. mi­nu­tu ni­su is­ko­ri­sti­li mo­žda i naj­bo­lju pri­li­ku. Ja­pa­nac Ken­to je centrirao sa li­je­ve stra­ne, Mi­lo­še­vić je pro­ma­šio loptu, a Ka­žić sa pe­ta­na­e­a­tak me­ta­ra pre­ba­cio okvir go­la...D.P.


Je­ze­ro - Ibar 1:2 (0:0)

Sta­di­on grad­ski. Gle­da­la­ca: oko 600. Su­di­ja: Dra­gan Mi­ju­ško­vić (Nik­šić) 2. Po­moć­ni­ci: Vla­dan To­do­ro­vić (Nik­šić) i Alek­san­dar Đi­ka­no­vić (Nik­šić) 2. Stri­jel­ci: To­skić u 65. za Je­ze­ro, a Ta­hi­ro­vić u 47. i Ga­jić u 62. mi­nu­tu za Ibar. Žu­ti kar­to­ni: Kr­ka­no­vić, Aj­ko­vić, Ra­de­no­vić, Ra­don­čić (Je­ze­ro). Cr­ve­ni kar­ton: To­šić (Je­ze­ro) u 90. mi­nu­tu.
JE­ZE­RO: Asa­no­vić 1, Kr­ka­no­vić 0,5 (Šoć-), To­skić 1,5, Ja­sa­vić 1,5, Re­dže­pa­gić 1 (Ra­de­no­vić-), Ra­don­čić  1 (Raj­ko­vić-), Ah­me­mu­lić 6, Sta­ni­sa­vić 1,5, Ca­maj 1, Ga­zi­vo­da 1, Aj­ko­vić 1,5.
IBAR: Je­lo­vac 1,5, Šut­ko­vić 1,5, Go­ra­no­vić 2, Hot 2 (Ko­šu­ta-), Ta­hi­ro­vić 2, Ka­je­vić 1,5, Ka­lač 1 (Mu­rić-), Ga­jić 2, Ći­pra­nić 1,5 (Da­cić-), Te­ke­mo­to 1, Jek­nić 1,5.
Igrač utak­mi­ce: Bo­jan Ga­jić (Ibar) 2.
Kom­šij­ski der­bi u Pla­vu pri­pao je Ibru, ko­ji je je po­no­vo su­sti­gao Kom na vr­hu ta­be­le. Iako je Ka­je­vić u pr­vom po­lu­vre­me­nu pro­ma­šio je­da­na­e­ste­rac, do ve­o­ma va­žne po­bje­de Ro­žaj­ci su ipak sti­gli u na­stav­ku go­lo­vi­ma Ta­hi­ro­vi­ća i Ga­ji­ća. Je­ze­ro je sa­mo uspje­lo da ubla­ži po­raz pre­ko To­ski­ća.


Mor­nar - Brat­stvo 4:0 (1:0)

Sta­di­on SRC „To­po­li­ca”. Gle­da­la­ca: oko 200. Su­di­ja: Da­li­bor Vu­ji­sić (Pod­go­ri­ca) 2. Po­moć­ni­ci: De­jan Ra­ko­vić (Pod­go­ri­ca) 2 i Vla­di­slav Ra­de­no­vić (Her­ceg No­vi) 2. Stri­je­lac: Dža­no­vić u 21. i 47., Ko­pi­to­vić u 59., i Bu­ško­vić u 85.mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ra­do­vić, Ko­pi­to­vić (Mor­nar), Drob­njak (Brat­stvo).
MOR­NAR: Du­ra­ko­vić, Ra­do­vić 1, Po­po­vić 1 , Ma­le­še­vić 1, Vla­ho­vić 1 (od 88. Bu­ba­nja), Ko­pi­to­vić 1,5, Dža­no­vić 2 (od 73. Bu­ško­vić), L. Mer­do­vić 1 (od 66 Jo­van­čov) , B.Mer­do­vić 1,5, Vuk­mar­ko­vić 1 , Ka­la­če­vić 1.
BRAT­STVO: Ra­du­lo­vić 0,5, Pe­šu­kić 0,5, Drob­njak 0,5, Đu­ro­vić 1 (od 61 Ka­lu­đe­ro­vić), Ko­va­če­vić 1, Po­po­vić 0,5 (od 65 Ra­i­če­vić), Pre­le­vić 1, Đu­kić 1, Ta­na­ka 0,5, Ra­ič­ko­vić 0,5 (od 50. Glo­ba­re­vić), Ćo­so­vić 1.
Igrač utak­mi­ce: De­nis Dža­no­vić (Mor­nar) 2.
Ba­ra­ni su ko­nač­no za­i­gra­li po uku­su svo­jih na­vi­ja­ča. Sla­vi­li su za­slu­že­no pro­tiv Brat­stva u nad­moć­noj igri, po­seb­no u dru­gih 45. mi­nu­ta. Od­lič­no su funk­ci­o­ni­sa­le sve li­ni­je ti­ma.
Bra­vu go­sti­ju ot­klju­ča­so je Dža­no­vić u 21. mi­nu­tu. Isti igrač je u 47 mi­nu­tu po­vi­sio na 2:0. Svo­ju nad­moć­nost do­ma­ći su kru­ni­sa­li sa još dva go­la. Pr­vo je Ko­pi­to­vić lo­bo­vao gol­ma­na go­sti­ju u 59., a ko­na­čan re­zul­tat po­sta­vio je evro- go­lom Bu­ško­vić u 85. mi­nu­tuD.S.


Rad­nič­ki – Otrant Olim­pik 0:2 (0:1)

Grad­ski sta­di­on. Gle­da­la­ca: oko 150. Su­di­ja Đor­đi­je Ća­lić (Nik­šić) 2. Po­moć­ni­ci: Bla­žo Bog­da­no­vić (Nik­šić) 2, Pe­tar Ga­jić ( Nik­šić) 2. Stri­jel­ci: M. Di­va­no­vić u 37. mi­nu­tu, Ta­ši­ba­na u 49. ( Otrant). Žu­ti kar­ton: Mi­la­no­vić ( Rad­nič­ki).
RAD­NIČ­KI: Ra­i­če­vić 1, Mer­do­vić 0,5, Ra­ko­vić 0,5, Še­ku­la­rac 0,5, Me­ći­ku­kić- (od 15. Bu­la­to­vić 0,5), Ću­la­fić 0,5, Bar­jak­ta­ro­vić 0,5, Mi­la­no­vić 0,5 (od 66. Ba­bo­vić), Ra­le­vić 0,5, De­le­vić 0,5 (od 71. Pe­šić), Asa­no­vić 0,5.
OTRANT: Me­ći­ku­kić-, Re­džo­vić 1, Se­ni­ko­vić 1, Mo­la­be­ći­ro­vić 0,5 (od 44. Ra­mo­vić 0,5), Mu­ha­re­mo­vić 1, Ru­do­vić 1, Ta­ši­ba­na1,5, M. Di­va­no­vić 1,5, Kru­mić 1 (od 60. Kur­ti), Mi­co­ka­mi 1, Z. Di­va­no­vić 0,5 ( od 63. Ma­tu­no­vić).
Igrač utak­mi­ce: Meh­med Di­va­no­vić (Otrant Olim­pik) 1,5.
U do­sad­noj utak­mi­ci u Be­ra­na­ma, fud­ba­le­ri Otran­ta su za­slu­že­no sla­vi­li po­bje­du pro­tiv do­ma­ćeg Rad­nič­kog. Ma­da ni Ul­ci­nja­ni ni­je­su bri­lji­ra­li, to što su pri­ka­za­li bi­lo je do­volj­no da ostva­re po­bje­du pro­tiv do­ma­će eki­pe ko­ja ni po­sli­je če­ti­ri od­i­gra­ne utak­mi­ce u pro­ljeć­nom di­je­lu pr­ven­stva ni­je po­sti­gla gol.
Otrant je do vođ­stva sti­gao u 37. mi­nu­tu. Na­kon kik­sa De­le­vi­ća na sre­di­ni te­re­na od­i­gra­li su br­zu kon­tru ko­ju je Meh­med Di­va­no­vić pre­tvo­rio u gol. Go­sti su vođ­stvo du­pli­ra­li na po­čet­ku dru­gog di­je­la su­sre­ta, a mre­žu je za­tre­sao Ta­ši­ba­ni. Sa­mo mi­nut ka­sni­je fud­ba­le­ri Rad­nič­kog su upu­ti­li i je­di­ni šut pre­ma go­lu go­sti­ju, ali je usa­mlje­ni Bar­jak­ta­re­vić, sa osam me­ta­ra uda­lje­no­sti, ma­lo is­ko­sa, sa li­je­ve stra­ne, umje­to mre­že po­go­dio sta­ti­vu.S. R.


Iga­lo - Be­ra­ne 0:0

Sta­di­on: „So­li­la”. Gle­da­la­ca: 100. Su­di­ja: Želj­ko Ra­du­no­vić (Ce­ti­nje). Po­moć­ni­ci: Di­mi­tri­je Mr­gu­no­vić (Pod­go­ri­ca) i Ivan Bog­da­no­vić (Ce­ti­nje). Žu­ti kar­to­ni: Đur­ko­vić, Ka­ra­džić (Iga­lo), Ni­ša­vić (Be­ra­ne). Cr­ve­ni kar­ton: Ilić (Iga­lo) u 76. mi­nu­tu.
IGA­LO: Vu­jo­vić -, Bi­go­vić 2 (od 85. Ma­slo­var -), Ba­krač 2, Đu­ka­no­vić 2, Si­mo­vić 2, Vu­čić 2, Gr­bić 2, Ta­ka­ha­ši 2 (od 74. Ju­ta-), Đe­do­vić 1,5, Ka­ra­džić 1,5 (od 65. Ilić 0), Đur­ko­vić.
BE­RA­NE: Ka­stra­to­vić 2,5, Đu­ri­šić 2, Tmu­šić 2, Vu­le­vić 1 Islja­mi 1, Bo­ško­vić 1, Ni­ša­vić 1,5 Vu­ki­će­vić 1,5 ( od 77. Go­lu­bo­vić-), Ra­ko­vić 2, Tmu­šić 1 (od 57. Osma­jić 1).
Igrač utak­mi­ce: Ste­fan Ka­stra­to­vić (Be­ra­ne) 2,5
Meč na „So­li­li­ma” za­vr­šen je bez go­lo­va, a go­sti iz Be­ra­na osvo­ji­li su bod naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći gol­ma­nu Ste­fa­nu Ka­stra­to­vi­ću ko­ji je imao ne­ko­li­ko od­lič­nih in­ter­ven­ci­ja.
Tre­ba is­ta­ći i da je do­ma­ća pu­bli­ka u 63. mi­nu­tu bur­no ne­go­do­va­la, ka­da je u ka­zne­nom pro­sto­ru go­sti­ju sru­šen Ka­ra­džić a su­di­ja Ra­du­no­vić ga ka­znio žu­tim kar­to­nom, valj­da pra­ve­ći kom­pe­za­ci­ju po­što je par mi­nu­ta ra­ni­je za si­smu­la­ci­ju opo­me­nuo igra­ča go­sti­ju Ni­ša­vi­ća. Me­đu­tim, da je ar­bi­tar sa Ce­ti­nja po­gri­je­šio po­tvr­đe­no je sa­mo par mi­nu­ta ka­sni­je, ka­da je Ka­ra­džić zbog te­že po­vre­de mo­rao da na­pu­sti igru. Za­mi­je­nio ga je Ilić, ko­jeg je Ra­du­no­vić is­klju­čio de­set mi­nu­ta ka­sni­je, ka­ko je u za­pi­sni­ku na­veo zbog uda­ra­nja i psov­ki što ni­je tač­no jer sve se de­ša­va­lo pred oči­ma pot­pi­sni­ka ovog iz­vje­šta­ja, ko­ji to ni­je ni vi­dio ni čuo.Z.Š.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"