Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet NOVE REPRESIVNE MJERE SAD PROTIV RUSIJE ŠTETE EVROPI
Moskvi sankcije, Briselu šamar
Gasna stanica u Ukrajini Moskvi sankcije, Briselu šamar Iza uvođenja sankcija vidi se cilj da se ruski gas nadomjesti isporukama američkog gasa iz uljnih škriljaca
Na­ja­vlje­ne no­ve ame­rič­ke sank­ci­je pro­tiv Ru­si­je ko­je bi te­ško po­go­di­le po­slov­ne in­te­re­se i već ulo­že­ni no­vac za­pad­no­e­vrop­skih kom­pa­ni­ja u ru­sko-nje­mač­ki ga­so­vod „Sje­ver­ni tok 2”, su­štin­ski su, upo­zo­rio je Ber­lin, „no­vi iz­u­zet­no loš po­tez po od­no­se SAD i Evro­pe” jer se iza to­ga vi­di i cilj da se ru­ski gas na­do­mje­sti is­po­ru­ka­ma ame­rič­kog ga­sa iz ulj­nih škri­lja­ca.
Evro­pa mo­ra obez­bi­je­di­ti pri­liv ve­li­ke ko­li­či­ne ga­sa, po­što se či­ni da će Ru­si­ja is­tra­ja­ti na od­lu­ci da od kra­ja 2019. go­di­ne ob­u­sta­vi do­sta­vlja­nje ga­sa Evro­pi pre­ko Ukra­ji­ne, dok svi al­ter­na­tiv­ni pro­jek­ti ga­so­vo­da iz Azer­bej­dža­na, Izra­e­la, s Ki­pra, iz Ira­ka ni­su kre­nu­li u opi­plji­vi­ju iz­grad­nju.
Bri­tan­ski list „Faj­nen­šel tajms” je oci­je­nio da po­tez ame­rič­kog Se­na­ta „vi­di kao ne­za­ko­ni­tu pri­jet­nju snab­di­je­va­nju Evro­pe ener­gi­jom”, a špan­ski dnev­nik „Pa­is” je na­veo da je to „bu­kval­no raz­bi­je­sni­lo Evrop­sku uni­ju”.
List ita­li­jan­skih po­slov­nih kru­go­va „Il so­le 24 ore” sma­tra da sank­ci­je usa­gla­še­ne u Se­na­tu Kon­gre­sa SAD zna­če „da se uda­ri po Ru­si­ma u ime Ukra­ji­ne, a u stva­ri da se uz­dr­ma­ju Evro­plja­ni, tač­ni­je Njem­ci... pa je to vi­še­na­men­sko di­plo­mat­sko-eko­nom­sko oru­đe”.
Ame­ri­kan­ci i nji­ho­vi sa­ve­zni­ci unu­tar EU ho­će da sank­ci­ja­ma spri­je­če „još ve­ću za­vi­snost Evro­pe od ru­skog ga­sa”, Se­nat SAD ka­že da će to „ugro­zi­ti i re­for­me u Ukra­ji­ni”, a evrop­ske di­plo­ma­te u Bri­se­lu mi­sle da cen­tri mo­ći u Va­šing­to­nu ti­me sa­mo na­sta­vlja­ju na­sto­ja­nje da spri­je­če ja­ča­nje Nje­mač­ke i na­ro­či­to nje­nog po­ten­ci­jal­no stra­te­škog eko­nom­skog part­ner­stva s Ru­si­jom.
Ali, ako sve go­vo­ri da Mo­skva ne­će od­u­sta­ti od za­vr­ta­nja sla­vi­ne za do­sta­vlja­nje ga­sa Evro­pi pre­ko Ukra­ji­ne, ga­so­vod „Tur­ski tok”, do­go­vo­ren iz­me­đu Mo­skve i An­ka­re, bi – ka­žu pri­vat­no zva­nič­ni­ci u Evrop­skoj ko­mi­si­ji – mo­gao bi­ti odu­šak za evrop­ske ener­get­ske po­tre­be jer bi pre­ko Grč­ke, Bu­gar­ske, a di­je­lom i Sr­bi­je, znat­ne ko­li­či­ne ru­skog ga­sa mo­gle sti­ći do ju­žne i sred­nje Evro­pe.
Ve­li­ko ne­za­do­volj­stvo na­ja­vlje­ne ame­rič­ke sank­ci­je iza­zva­le su u mno­gim po­li­tič­kim cen­tri­ma i po­slov­nim kru­go­vi­ma EU, iako ću­ti Evrop­ska ko­mi­si­ja ko­ja je da­la ze­le­no svje­tlo za ru­sko-nje­mač­ki ga­so­vod „Sje­ver­ni tok 2”.
Nje­mač­ka kan­ce­lar­ka An­ge­la Mer­kel i fran­cu­ski pred­sjed­nik Ema­nu­el Ma­kron su od­luč­no osu­di­li po­tez ame­rič­kog Se­na­ta, a port­pa­rol nje­mač­ke kan­ce­lar­ke Šte­fan Zaj­bert je upo­zo­rio da to „jed­no­stav­no ne smi­je da se do­go­di”.
Šef nje­mač­ke di­plo­ma­ti­je Zig­mar Ga­bri­jel i austrij­ski kan­ce­lar Kri­sti­jan Kern su pre­do­či­li da „sank­ci­je kao po­li­tič­ko oru­đe ne smi­ju bi­ti po­ve­za­ne s eko­nom­skim in­te­re­si­ma” i, ma­da to ni­su iz­ri­či­to re­kli, ja­sno su ci­lja­li na to da Se­nat SAD sank­ci­ja­ma ta­ko­đe uti­re tr­ži­šni pro­stor za prob­no već za­po­če­te is­po­ru­ke ame­rič­kog ga­sa iz ulj­nih škri­lja­ca, na­ro­či­to u Polj­sku i bal­tič­ke ze­mlje.
Već na­ru­še­no stra­te­ško „brat­stvo i je­din­stvo” Evrop­ske uni­je i Ame­ri­ke do­ži­vje­lo je te­žak no­vi uda­rac, jer od­lu­ka Se­na­ta SAD o no­vim sank­ci­ja­ma Ru­si­ji su­štin­ski bit­no uda­ra po či­sto eko­nom­skim in­te­re­si­ma evrop­skih kom­pa­ni­ja ko­je bi htje­le da na­sta­ve po­sao iz­grad­nje ve­li­kog i Evro­pi po­treb­nog no­vog ga­so­vo­da „Sje­ver­ni tok 2”.
Ame­rič­ki po­tez je ta­ko­đe do­lio ulje na va­tru ne­slo­ge i su­ko­ba unu­tar čla­ni­ca EU, jer po­seb­no bal­tič­ke ze­mlje, kao i Polj­ska, Šved­ska i Slo­vač­ka, sma­tra­ju da bi „Sje­ver­ni tok 2” ne sa­mo na­sta­vio ve­li­ku za­vi­snost mno­gih is­toč­nih i ze­ma­lja sred­nje Evro­pe od ru­skog ga­sa, već u iz­grad­nji „Sje­ver­nog to­ka 2” vi­de i ge­o­po­li­tič­ke in­te­re­se Ru­si­je – da jed­nog da­na po­ve­ća uti­caj na sud­bi­nu Evro­pe.
Te ze­mlje, a to mi­sle i ne­ki ko­me­sa­ri u Evrop­skoj ko­mi­si­ji, sma­tra­ju da bi „Sje­ver­ni tok 2” za­pe­ča­tio sud­bi­nu Ukra­ji­ne, ko­ja bi pre­stan­kom is­po­ru­ka ru­skog ga­sa pre­ko svo­je te­ri­to­ri­je go­di­šnje gu­bi­la za­ra­du od bli­zu dvi­je mi­li­jar­de eura, što ma­hom ko­ri­sti za ot­pla­tu kre­di­ta za­pad­nim ban­ka­ma.
Ovo­ga pu­ta kri­vac za kva­re­nje od­no­sa EU–SAD ni­je pred­sjed­nik Do­nald Tramp, ko­ji bi čak mo­gao i da za­u­sta­vi no­ve sank­ci­je pro­tiv Ru­si­je i, po­sred­no, pro­tiv evrop­skih kom­pa­ni­ja, već je to Kon­gres, što vo­de­ći po­li­ti­ča­ri EU vi­de kao ne­do­pu­stiv i, šta­vi­še, kao po­tez opa­san po iona­ko uz­dr­ma­ne od­no­se Evro­pe i Ame­ri­ke.
(RTS)

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"