Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Svijet PREDSJEDNIK TURSKE REDŽEP TAJIP ERDOGAN, POVODOM GODIŠNJICE NEUSPJELOG PUČA, IZ ANKARE PORUČIO
Izdajnici će polagati račun narodu
Erdogan Izdajnici će polagati račun narodu Budite sigurni da nijedan od izdajnika, koji su uperili oružje u naš narod, slobodu i našu budućnost, neće ugledati svjetlo dana- rekao je Erdogan Turski parlament će danas raspravljati i glasati o preporuci produženja vanrednog stanja u toj zemlji za još tri mjeseca, objavila je Anadolija
Pred­sjed­nik Re­pu­bli­ke Tur­ske Re­džep Ta­jip Er­do­gan je u An­ka­ri, po­vo­dom obi­lje­ža­va­nja go­di­šnji­ce po­ku­ša­ja pu­ča 15. ju­la 2016. go­di­ne, is­ta­kao da je tur­ski na­rod pro­šle go­di­ne, u no­ći po­ku­ša­ja pu­ča, ostva­rio još jed­nu po­bje­du u svo­joj isto­ri­ji i po­ka­zao ka­kva je na­ci­ja.
-Tur­ski na­rod je 15. ju­la či­ta­vom svi­je­tu po­ka­zao da ni­je bi­lo ka­kva za­jed­ni­ca, ne­go na­ci­ja, u pra­vom smi­slu ri­je­či, i to ka­kva na­ci­ja. Bi­lo je onih ko­ji su u ze­mlji u ko­joj ži­ve, pri­pad­ni­ci na­ci­je, pa­li u bez­na­đe, po­seb­no me­đu mla­di­ma. Ali, u no­ći 15. ju­la svi za­jed­no smo vi­dje­li da pod pe­pe­lom još uvi­jek ti­nja žar. Ka­da do­đu vri­je­me i mo­me­nat, ta va­tra za­pa­li sva­ko­ga ko na­sr­ne na ne­za­vi­snost i bu­duć­nost- re­kao je Er­do­gan u obra­ća­nju is­pred Ve­li­ke na­rod­ne skup­šti­ne Re­pu­bli­ke Tur­ske u An­ka­ri po­vo­dom Mar­ša na­ci­o­nal­nog je­din­stva.
Er­do­gan je is­ta­kao da je tur­ski na­rod u no­ći po­ku­ša­ja pu­ča za sa­mo 20 sa­ti po­kva­rio plan ko­ji je 40 go­di­na ko­va­la te­ro­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja FE­TO.
-Pet­na­e­stog ju­la smo u ma­nje od 20 sa­ti po­kva­ri­li plan, ko­ji je 40 go­di­na ko­va­la iz­daj­nič­ka sku­pi­na, te ta­ko upi­sa­li no­vu po­bje­du u na­šoj isto­ri­ji. Ra­to­vi se ina­če vo­de iz­me­đu ar­mi­ja. Tur­ski na­rod je 15. ju­la s vje­rom u sr­cu i go­lo­ruk vo­dio bor­bu pro­tiv iz­daj­nič­ke sku­pi­ne in­fil­tri­ra­ne u voj­sku. Ne­ka se ni­ko ne ustru­ča­va ot­kri­ti pr­lja­vi veš tog FE­TO iz Pen­sil­va­ni­je. Šta god zna, ne­ka ka­že! Ne­ka se ne ustru­ča­va da ka­že ime­na. Za­to što mi mu­sli­ma­ni mo­ra­mo ši­ri­ti isti­nu o iz­daj­ni­ci­ma- re­kao je Er­do­gan.
Is­ta­kao je da je 15. jul ja­sno po­ka­zao da tur­ski na­rod i nji­ho­va dr­ža­va mo­ra­ju bi­ti ja­ki.
-Pet­na­e­sti jul nam je po­ka­zao da, kao dr­ža­va i kao na­rod, mo­ra­mo bi­ti ja­ki. Uko­li­ko ni­smo ja­ki, ne­će nam do­zvo­li­ti da ži­vi­mo ni­ti je­dan dan. To­li­ko ne­pri­ja­te­lja če­ka u za­sje­di. Ako poč­nem na­bra­ja­ti nji­ho­va ime­na, su­o­či­li bi­smo se s ozbilj­nom me­đu­na­rod­nom kri­zom- po­ru­čio je Er­do­gan.
Is­pred Ve­li­ke na­rod­ne skup­šti­ne Re­pu­bli­ke Tur­ske u An­ka­ri, osim naj­vi­ših tur­skih zvač­ni­ka, oku­pio se ve­li­ki broj gra­đa­na ko­ji su u tur­sku pre­stol­ni­cu do­šli iz svih di­je­lo­va Tur­ske.
Marš za de­mo­kra­ti­ju u gra­do­vi­ma ši­rom Tur­ske je­dan je od seg­me­na­ta sed­mo­dnev­ne ma­ni­fe­sta­ci­je “Da­ni na­ci­o­nal­nog je­din­stva i de­mo­kra­ti­je” ko­jom se, ka­ko na­vo­di agen­ci­ja Ana­do­li­ja, u toj ze­mlji obi­lje­ža­va pr­va go­di­šnji­ca iz­daj­nič­kog po­ku­ša­ja voj­nog uda­ra iza ko­jeg sto­ji te­ro­ri­stič­ka mre­ža FE­TO ko­ju vo­di Fe­tu­lah Gu­len.
Er­do­gan je u An­ka­ri po­ru­čio da oni­ma ko­ji su oda­bra­li da sta­nu na stra­nu ne­pri­ja­te­lja Tur­ske, na stra­nu te­ro­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je FE­TO, ni­ka­da ne­će bi­ti opro­šte­no, ob­ja­vi­la je Ana­do­li­ja.
-Na­ro­du će si­gur­no po­la­ga­ti ra­čun iz­daj­ni­ci na če­lu s šar­la­ta­nom u Pen­sil­va­ni­ji- re­kao je Er­do­gan.
On je ka­zao i da Evrop­ska uni­ja ne is­pu­nja­va da­ta obe­ća­nja.
-Ne­ka ra­di šta ho­će, ali sta­nje Evrop­ske uni­je je oči­gled­no... Pro­šle su 54 go­di­ne. Pe­de­set i če­ti­ri go­di­ne se ovi još uvi­jek spr­da­ju s na­ma. Ne is­pu­nja­va­ju obe­ća­nja. Ka­žu ,,bez­vi­zni re­žim”, ne is­pu­ne, ka­žu ,,da­će­mo to­li­ko pa­ra’’ za iz­bje­gli­ce, ne da­ju. Mi će­mo uze­ti sud­bi­nu u svo­je ru­ke, ni­šta dru­go nam ne pre­o­sta­je- re­kao je Er­do­gan.
Pred­sjed­nik Tur­ske je u ne­dje­lju u ra­nim ju­tar­njim sa­ti­ma, po­sli­je sa­bah-na­ma­za, otvo­rio “Spo­me­nik še­hi­di­ma 15. ju­la” u An­ka­ri na go­di­šnji­cu po­ku­ša­ja voj­nog uda­ra u Tur­skoj, ko­jeg je 15. ju­la 2016. go­di­ne iz­ve­la te­ro­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja FE­TO.
U obra­ća­nju pri­sut­ni­ma u bli­zi­ni pred­sjed­nič­ke pa­la­te, gdje se na­la­zi “Spo­me­nik še­hi­di­ma 15. ju­la”, Er­do­gan je po­ru­čio da da će svi iz­daj­ni­ci FE­TO-a bi­ti ka­žnje­ni.
-Bu­di­te si­gur­ni da ni­je­dan od iz­daj­ni­ka, ko­ji su upe­ri­li oruž­je u naš na­rod, slo­bo­du i na­šu bu­duć­nost, ne­će ugle­da­ti svje­tlo da­na- re­kao je Er­do­gan.
,,Spo­me­nik še­hi­di­ma 15. ju­la’’ na­la­zi se na­spram glav­nog ula­za u kom­pleks pred­sjed­nič­ke pa­la­te.
U spo­me­nik še­hi­di­ma u An­ka­ri, iz­gra­đen to­kom re­kord­na 24 da­na, utro­še­no je 125 to­na če­li­ka. Na spo­me­ni­ku vi­si­ne 31,4 me­tra is­pi­sa­na su ime­na 250 še­hi­da ko­ji su pa­li u no­ći po­ku­ša­ja pu­ča, kao i nji­ho­ve fo­to­gra­fi­je, ukle­sa­ne u ka­me­nu.
Tur­ski par­la­ment će da­nas ras­pra­vlja­ti i gla­sa­ti o pre­po­ru­ci pro­du­že­nja van­red­nog sta­nja u toj ze­mlji za još tri mje­se­ca, ob­ja­vi­la je Ana­do­li­ja.
Pred­sjed­nik Tur­ske Re­džep Ta­jip Er­do­gan i pre­mi­jer Bi­na­li Jil­di­rim su par­la­men­tu do­sta­vi­li pre­po­ru­ku tro­mje­seč­nog pro­du­že­nja van­red­nog sta­nja ko­je is­ti­če u sri­je­du.
Po­red vla­da­ju­će Stran­ke prav­de i raz­vo­ja (AK Par­ti) oče­ku­je se da pred­log po­dr­že i par­la­men­tar­ni za­stup­ni­ci iz opo­zi­ci­o­ne Par­ti­je na­ci­o­nal­nog po­kre­ta (MHP).
Ana­do­li­ja pod­sje­ća da je van­red­no sta­nje u Tur­skoj uve­de­no 20. ju­la pro­šle go­di­ne, pet da­na na­kon što je te­ro­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja FE­TO iz­ve­la ne­u­spje­li po­ku­šaj voj­nog uda­ra u toj ze­mlji.
Van­red­no sta­nje je uve­de­no ra­di efi­ka­sni­je bor­be pro­tiv te­ro­ri­zma, a pred­sjed­nik Tur­ske Er­do­gan je ne­dav­no ka­zao da će van­red­no sta­nje bi­ti uki­nu­to ka­da vi­še ne bu­de po­tre­be za bor­bu pro­tiv te­ro­ri­zma, te je do­dao da bi se to tre­ba­lo do­go­di­ti u sko­roj bu­duć­no­sti.
To­kom van­red­nog sta­nja pred­sjed­nik Tur­ske i vla­da ima­ju ovla­šće­nja da do­no­se de­kre­te bez re­dov­nih par­la­men­tar­nih pro­ce­du­ra, a te de­kre­te par­la­ment sa­mo for­mal­no ra­ti­fi­ku­je na­kon što bu­du ob­ja­vlje­ni u slu­žbe­nom li­stu.
Naj­vi­ši tur­ski zva­nič­ni­ci od po­čet­ka uvo­đe­nja van­red­nog sta­nja tvr­de da ono ni na ko­ji na­čin ne ogra­ni­ča­va slo­bo­de lju­di, ni­ti uzro­ku­je bi­lo ka­kve pro­mje­ne u nji­ho­vim sva­ko­dnev­nim ak­tiv­no­sti­ma, već da se ko­ri­sti is­klju­či­vo kao me­ha­ni­zam za efi­ka­snu bor­bu pro­tiv te­ro­ri­zma.(Ana­do­li­ja)


Po­ru­ke od Er­do­ga­na sti­za­le na mo­bil­ni

Ko­ri­sni­ci mo­bil­nih te­le­fo­na u Tur­skoj mo­gli su to­kom obi­lje­ža­va­nja pr­ve go­di­šnji­ce ne­u­spje­log pu­ča da ču­ju po­ru­ku pred­sjed­ni­ka te ze­mlje Re­dže­pa Ta­ji­pa Er­do­ga­na ko­ji im je upu­tio li­je­pe že­lje. Šef Upra­ve za in­for­ma­ci­o­no-ko­mu­ni­ka­ci­o­ne teh­no­lo­gi­je Omer Fa­tih Sa­jan po­tvr­dio je da je Er­do­gan sni­mio po­ru­ku ko­ju su ko­ri­sni­ci mo­gli da ču­ju pri­je po­zi­va.
,,Če­sti­tam vam kao vaš pred­sjed­nik 15. jul, Dan de­mo­kra­ti­je i na­ci­o­nal­nog je­din­stva. Že­lim Bož­ju mi­lost za na­še mu­če­ni­ke i do­bro zdra­vlje za na­še ve­te­ra­ne- na­veo je Er­do­gan u po­ru­ci. (RTS)


Tur­ska opo­zi­ci­ja op­tu­žu­je Vla­du

Re­pu­bli­kan­ska na­rod­na par­ti­ja je sa­op­šti­la da Vla­da blo­ki­ra pu­nu is­tra­gu o ne­u­spje­lom po­ku­ša­ju pu­ča u Tur­skoj, iz­ve­de­nog 15. ju­la 2016.
Bu­lent Tez­džan, port­pa­rol Re­pu­bli­kan­ske na­rod­ne par­ti­je, re­kao je da vla­da ko­ri­sti ko­me­mo­ra­ci­je po­vo­dom pr­ve go­di­šnji­ce osu­je­će­nog po­ku­ša­ja pu­ča da “na­pi­še iz­mi­šlje­nu pri­ču”, pre­no­si AP.
-Či­nje­ni­ce mo­ra­ju da iza­đu na svje­tlost da­na ra­di sje­ća­nja na 250 žr­ta­va ko­je su po­gi­nu­le su­zbi­ja­ju­ći po­ku­šaj pu­ča- re­kao je Tez­džan ame­rič­koj agen­ci­ji.
Tvr­di da je is­tra­ga o na­vo­di­ma u ve­zi s mre­žom mu­sli­man­skog sve­šte­ni­ka Fe­tu­la­ha Gu­le­na ko­ji ži­vi u eg­zi­lu u SAD, a ko­ga An­ka­ra op­tu­žu­je za or­ga­ni­zo­va­nje po­ku­ša­ja pu­ča, op­stru­i­sa­na ka­ko bi se pri­kri­la “po­li­tič­ka stra­na” po­ku­ša­ja pu­ča i za­šti­ti­la sa­da­šnja vla­da. (RTS)


Jun­ker: Dr­ži­te se evrop­skih vri­jed­no­sti

Pred­sjed­nik Evrop­ske ko­mi­si­je Žan-Klod Jun­ker po­zvao je Tur­sku da se dr­ži de­mo­krat­skih vri­jed­no­sti uko­li­ko se na­da da uđe u Evrop­sku uni­ju, na­kon go­di­ne obi­lje­že­ne čist­ka­ma ko­je su usli­je­di­le po­sle ne­u­spje­log po­ku­ša­ja pu­ča u Tur­skoj, pre­no­si AFP. Agen­ci­ja na­vo­di da su Jun­ke­ro­vi ko­men­ta­ri usli­je­di­li dan na­kon što je tur­ski pred­sjed­nik Re­džep Ta­jip Er­do­gan odr­žao že­sto­ki go­vor na go­di­šnji­cu ne­u­spje­log po­ku­ša­ja pu­ča, po­sle ma­sov­nih mi­tin­ga odr­ža­nih u An­ka­ri i Is­tan­bu­lu. “Ko god že­li da pri­stu­pi EU pri­stu­pa uni­ji vri­jed­no­sti”, na­pi­sao je Jun­ker u autor­skom član­ku za nje­mač­ki ne­djelj­ni list “Bild am zon­tag”.
On je na­veo da su “ru­ke Evro­pe i da­lje is­pru­že­ne”, ali da Bri­sel oče­ku­je da bi i “Tur­ska ta­ko­đe tre­ba­lo da ja­sno is­tak­ne svo­je evrop­ske bo­je i sna­žno i ne­dvo­smi­sle­no pri­mi k sr­cu osnov­ne evrop­ske vri­jed­no­sti”. U član­ku je Jun­ker po­seb­no upo­zo­rio na pri­tva­ra­nje bez su­đe­nja no­vi­na­ra po­put De­ni­za Ju­ce­la ko­ji ra­di za nje­mač­ki dnev­nik “Velt”. Pred­sjed­nik Evrop­ske ko­mi­si­je je na­veo da to “ni na ko­ji na­čin ni­je u sa­gla­sno­sti s uni­jom ljud­skih pra­va, no­vi­nar­skom slo­bo­dom i vla­da­vi­nom pra­va”.
(RTS)

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"