Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Majke krenule u generalno spremanje * Da je imao volje, imao je i načina * U januaru ove godine dogovarali terorizam od prošle godine * Fabris ima šest primanja i tri stana * Majke krenule u generalno spremanje * Aplauzi i ovacije za„Biser Bojane” * Muzički spektakl u Beogradu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-02-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JANKO VUČINIĆ, predsjednik Radničke partije:
Đukanoviću, ako pokušaš da hapsiš narod, proći ćeš kao Čaušesku.

Vic Dana :)

Vozi Mujo kamion kroz Sloveniju. Piči on tako kad odjednom ga zaustavi policajac. Kaže policajac:
- Drug, migalec vam ne dela!
Izađe Mujo van i gleda okolo i čudi se. Policajac ga spopao:
- Drug, pogledajte, migalec vam ne dela!
Mujo gleda okolo sav u čudu. Opet će policajac:
- Migalec vam ne dela!
Kad Mujo odjednom:
- Ma pusti migalec, gledam gdje mi je prikolica!!!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana NAKON ŠTO JE PREMIJER DUŠKO MARKOVIĆ ODBIO DA SE SASTANE SA KORISNICAMA NAKNADA PO OSNOVU ROĐENJA TROJE I VIŠE DJECE, ŽENE NOĆ PROVELE ISPRED VLADE
Majke krenule u generalno spremanje
Policija nije dozvolila majkama da stanu na stepenište Vlade zbog čega je došlo do gurkanja sa policijom Majke krenule u generalno spremanje Nekoliko hiljada majki na protestu ispred Vlade zatražilo od Duška Markovića da se povuče zakon kojim su im umanjena primanja oko 25 odsto Protest je počeo tačno u podne ispred Skupštine, odakle su majke krenule prema Vladi. U jednom trenutku srušile su zaštitnu ogradu pa je na ulazu u zgradu izvršne vlasti došlo do gurkanja sa policijom
Ne­ko­li­ko sto­ti­na že­na, ko­ri­sni­ca na­kna­da po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce, spa­va­le su si­noć na tro­to­a­ru is­pred Vla­de u Pod­go­ri­ci, na­kon što pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić ni­je is­pu­nio nji­hov za­htjev da za­tra­ži od Skup­šti­ne po­vla­če­nje Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti, ko­jim su im da­va­nja sma­nje­na sa 336 eura na 264 i sa 192 na 144 eura. To je epi­log ju­če­ra­šnjeg pro­te­sta vi­še hi­lja­da maj­ki ko­je su po­ru­či­le da do is­pu­nje­nja za­htje­va ne­će od­u­sta­ti.
Pro­test je po­čeo tač­no u pod­ne is­pred Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, oda­kle su se maj­ke upu­ti­le pre­ma Vla­di, ru­še­ći uz put za­štit­ne ogra­de po­sta­vlje­ne uz Bu­le­var Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog i Uli­cu Stan­ka Dra­go­je­vi­ća. Ka­da su sti­gle is­pred zgra­de Vla­de do­šlo je do ko­me­ša­nja i gu­ra­nja sa pri­pad­ni­ci­ma MUP -a, jer su že­ne htje­le da sta­nu na ste­pe­ni­šte is­pred Vla­de, u če­mu ih je po­li­ci­ja spri­je­či­la.
Is­pred Vla­de maj­ke su uz­vi­ki­va­le „Mi­lo lo­po­ve”, „Du­ško lo­po­ve”, „Ostav­ke, ostav­ke”, „Do­lje Vla­da”, „Ma­fi­ja na­po­lje”, „Pre­pa­li se že­na”, „Ho­će­mo Du­ška”, „Iz­la­zi­te na­po­lje” i „Du­ško, bu­di mu­ško!”. Pred­log or­ga­ni­za­to­ra da se vra­te is­pred Skup­ši­ne od­bi­le su uz­vi­ku­ju­ći „osta­je­mo ov­dje” (is­pred Vla­de). Pri­li­kom do­la­ska pred Vla­du u gu­žvi je do­šlo do gur­ka­nja iz­me­đu že­na i po­li­ci­je. Maj­ke su pi­ta­le po­li­caj­ce, koji su bili opkolili zgrade Skupštine i Vlade, „Ko je vas ro­dio?” i „Ima­te li vi maj­ku?”...
Usli­je­di­lo je da­va­nje ul­ti­ma­tu­ma Vla­di da u ro­ku od po­la sa­ta od­go­vo­re na za­htjev da se uki­nu iz­mje­ne Za­ko­na o so­ci­jal­noj i dječ­joj za­šti­ti kojima su im sma­nje­ne na­kna­de. Od­go­vo­ra iz Vla­de ni­je bi­lo, a tek oko če­ti­ri sa­ta ge­ne­ral­na sek­re­tar­ka Vla­de Na­ta­ša Pe­šić tra­ži­la je od maj­ki da pre­da­ju za­htjev na ko­ji će im bi­ti od­go­vo­re­no u ro­ku od ne­dje­lju da­na. To je iza­zva­lo bur­ne re­ak­ci­je že­na, ko­je su iz ma­se po­ru­či­le da ne­će oti­ći i da od­go­vor ho­će od­mah.
Or­ga­ni­za­tor pro­te­sta Želj­ka Sav­ko­vić pred­lo­ži­la je da po­di­za­njem ru­ke gla­sa­ju ko je za to da osta­nu is­pred Vla­de. Pred­log je pri­hva­ćen sko­ro jed­no­gla­sno jer je ve­ći­na po­di­gla ru­ku.
– Maj­ke ci­je­li ži­vot ću­te i tr­pe, ali vi­še ne­će mo­ći. Ne da­mo vam ni cent od na­ših na­kna­da – po­ru­či­la je Sav­ko­vi­će­va.
Ona je za­mo­li­la maj­ke da bu­du do­sto­jan­stve­ne i po­zva­la ih na mir.
– Sve smo ogor­če­ne, ako će­te da po­štu­je­te or­ga­ni­za­tor­ke, mo­li­mo po­sla­ni­ke ko­ji su iz­gla­sa­li za­kon, NVO i sve maj­ke da nas po­dr­že. Mo­li­mo vas da bu­de­te do­sto­jan­stve­ne. Du­ško, ne igraj se sa ži­vo­ti­ma, a na­dam se da na­ša dje­ca po­li­caj­ci ne­će zlo­u­po­tri­je­bi­ti na­še pri­su­stvo ov­dje. Ne­će­mo ku­ći bez od­go­vo­ra i ne­će­mo ni­ka­kve ne­mi­re – ka­za­la je Sav­ko­vi­će­va.
Ona je is­ta­kla da iza or­ga­ni­za­to­ra pro­te­sta ne sto­ji po­li­ti­ka, već sve maj­ke u Cr­noj Go­ri.
Pro­test je po­dr­ža­la i Uni­ja slo­bod­nih sin­di­ka­ta, a nji­ho­va pred­stav­ni­ca Li­di­ja Pe­jo­vić ka­za­la je da se za na­kna­de maj­ka­ma mo­ra bo­ri­ti bes­po­šted­no, le­gi­tim­nim i le­gal­nim sred­stvi­ma.
– Tu smo da bra­ni­mo pra­va 21.000 že­na iz naj­ra­nji­vi­jih ka­te­go­ri­ja dru­štva, ko­je ima­ju tro­je i vi­še dje­ce, ko­je su us­kra­će­ne za 25 od­sto pri­ho­da za­ga­ran­to­va­nog do­ži­vot­nog da­va­nja. Ov­dje ni­je ni­šta ne­lo­gič­no, ne­is­prav­no i ne­u­stav­no, ko­ga će­mo po­dr­ža­ti ako ne maj­ke i ra­đa­nje dje­ce – ka­za­la je Pe­jo­vi­će­va, is­ti­ču­ći da Vla­da ima od ko­ga da uzme i po­pu­ni ne­do­stat­ke u bu­dže­tu, te da ne mo­ra uvi­jek od na­ro­da.
Po­ru­či­la je da je sma­nje­nje na­kna­da so­ci­jal­no ne­is­prav­na od­lu­ka i uda­ra na si­ro­ma­šne i po­ro­di­ce sa vi­še dje­ce.
– Ne do­zvo­li­te da iz­gu­bi­mo iz­bo­re­no u dru­štvu ko­je tra­di­ci­o­nal­no dis­kri­mi­ni­še že­ne – po­ru­či­la je Pe­jo­vi­će­va.
Maj­ka Ro­san­da Pe­pić pi­ta­la je čla­no­ve Vla­de da li su na funk­ci­ja­ma zbog se­be ili na­ro­da.
– Dr­znu­li ste se da uda­ri­te na maj­ke, na maj­čin­stvo, na stub i oslo­nac sa­da­šnjeg i bu­du­ćeg ži­vo­ta. Ne da­mo vam na­še na­kna­de. Go­spo­do iz Vla­de, sti­di­te se zbog ova­kvog sram­nog i ne­u­stav­nog sma­nje­nja na­kna­da za maj­ke. Za­tvo­ri­li ste i uni­šti­li fa­bri­ke, osta­vi­li nas bez po­sla na uli­ce bez iče­ga. Pod­ne­si­te ostav­ke, to bi bio vaš naj­ve­ći do­pri­nos ovoj dr­ža­vi, pre­sta­ni­te da se bo­ri­te za na­še „bo­lje sju­tra”, a va­še da­nas – is­ta­kla je Pe­pi­će­va.
Maj­ka Mi­la­din­ka Kr­sma­no­vić pi­ta­la je čla­no­ve Vla­de da li su za­i­sta to­li­ko glad­ni da od na­ro­da uzi­ma­ju i onaj ma­li za­lo­gaj ko­ji ima­ju.
– Ne daj­mo se, maj­ke že­ne, da bu­de­mo pre­va­re­ne, do Stra­zbu­ra će­mo ići, na­še pra­vo će­mo bra­ni­ti. U prav­nom za­ko­nu pi­še – ste­če­no pra­vo se ne bri­še – po­ru­či­la je ona.
Pre­ma ri­je­či­ma Oli­ve­re Ra­žna­to­vić sma­nje­nje na­kna­da je „na­gr­da i bez­o­bra­zluk”. Ona je is­ta­kla da je ra­di­la 30 go­di­na i da su joj za­tvo­ri­li fa­bri­ku, te da je za­to uze­la na­kna­du jer sa 50 i vi­še go­di­na ni­ko ne­će da je za­po­sli.
Ga­ra Jo­vo­vić je jed­na od že­na ko­ja je zbog 15 go­di­na pro­ve­de­nih na bi­rou do­bi­la na­dok­na­du i sa­da je ogor­če­na što joj se ukra­ću­je ste­če­no pra­vo.
– Za­vr­ši­la sam ško­lu, ali ni­sam bi­la ta­ti­na i ma­mi­na kćer­ka pa se ni­sam za­po­sli­la. Spo­sob­na sam i mo­gu da ra­dim. Ako Vla­da ho­će da mi ot­me na­kna­du, ne­ka mi da po­sao – po­ru­či­la je Jo­vo­vi­će­va.
Ve­sna Vu­le­tić je maj­ka če­tvo­ro dje­ce i ra­di­la je 40 go­di­na i sma­tra da je za­slu­ži­la na­kna­du od 336 eura vi­še ne­go mi­ni­stri u Vla­di pla­te od 1.000 i vi­še eura. Uz nju je na pro­te­stu bi­la i Sla­vi­ca Ra­du­lo­vić ko­ja po­zi­va vlast da opo­re­zu­je bo­ga­te i one sa vi­so­kim pla­ta­ma, ko­ji ne­će osje­ti­ti ka­da im se uzme 50 ili 100 eura, umje­sto što ru­pe u bu­dže­tu kr­pe na ra­čun maj­ki.
– Mi smo tim pa­ra­ma od na­kna­de pla­ća­le ra­ču­ne dr­ža­vi, zna­či sve­jed­no smo im no­vac vra­ća­le – is­ta­kla je Ra­du­lo­vi­će­va.
Sne­ža­na Vu­ki­će­vić od Vla­de tra­ži da joj da po­sao i ona će se od­re­ći na­dok­na­de i pi­ta za­što dr­ža­va uvi­jek mo­ra da uzi­ma od na­ro­da, a ni­kad ne da­je. Sne­ža­na Ba­jo­vić ka­že da je na­pu­sti­la po­sao gdje joj je pla­ta bi­la 400 eura da bi se vi­še po­sve­ti­la dje­ci jer je sma­tra­la da joj je na­kna­da od 336 eura za­do­vo­lja­va­ju­ća.
– Sa­da su to sma­nji­li na 200 i ne­što eura. To je ne­pri­hva­tlji­vo, ne­ka me vra­te na po­sao sa­da jer lak­še je ži­vje­ti sa 400 eura ne­go sa po­lo­vi­nom tog iz­no­sa. Ova­ko is­pa­da da nas je dr­ža­va pre­va­ri­la – is­ta­kla je ona.
Si­noć su is­pr­ed Vla­de bi­li i čla­no­vi po­ro­di­ca korisnica nakanada, ali i gra­đa­ni i po­je­di­ni po­li­ti­ča­ri ko­ji su ih po­dr­ža­li.
Pro­test maj­ki po­dr­žao je ve­li­ki broj opo­zi­ci­o­nih po­li­ti­ča­ra. Iz­me­đu osta­lih, na pro­te­stu su bi­li po­sla­ni­ci De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ja Man­dić, Mi­lan Kne­že­vić, Jan­ko Vu­či­nić, Bran­ko Ra­du­lo­vić, Lji­lja­na Đu­ra­ško­vić, Pre­drag Bu­la­to­vić, Bran­ka Bo­šnjak, Sla­ven Ra­du­no­vić, Mi­lu­tin Đu­ka­no­vić, Ve­ra Bu­la­to­vić, Jo­van Vu­ču­ro­vić, Ma­ri­na Jo­čić, Velj­ko Va­si­lje­vić i Mi­lun Zo­go­vić.
Po­dr­šku maj­ka­ma, po­red lidera Demokrata Alek­se Be­či­ća, pru­ži­li su i pri­su­stvo­va­li pro­te­stu i po­sla­ni­ci te par­ti­je Bo­ris Bog­da­no­vić, Zden­ka Po­po­vić, Da­ni­lo Ša­ra­no­vić, Dže­nan Ko­lić i Va­len­ti­na Mi­nić, kao i funk­ci­o­ne­ri Ne­ven Go­šo­vić, Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić i Vla­di­mir Jo­kić.
Me­đu oku­plje­nim gra­đa­ni­ma bi­li su, iz­me­đu osta­lih, i funk­ci­o­ne­ri SDP-a Dra­gi­nja Vuk­sa­no­vić, Mi­rel Ra­dić Lju­bi­sa­vlje­vić i Mir­ko Sta­nić, kao i mla­di funk­ci­o­ne­ri De­mo­sa Bo­ris Pe­jo­vić i Vla­di­slav Daj­ko­vić.
Pro­test maj­ki po­dr­ža­li su i čla­no­vi gru­pe gra­đa­na „Za nas” ko­ji već 39 da­na pro­te­stu­ju is­pred Skup­šti­ne, pred­vo­đe­ni De­mi­rom Ho­dži­ćem i Pa­tri­ci­om Po­brić.
Maj­ke je po­dr­žao i ve­li­ki broj NVO, kao i gra­đa­na ko­ji su si­noć spon­ta­no do­la­zi­li is­pred Vla­de.
De­mo­kra­te Alekse Bečića donirale su hranu i piće majkama koje su konačile ispred vlade.
M.SE­KU­LO­VIĆ


MANS: Dr­zak po­tez Vla­de

MANS po­dr­ža­va le­gi­tim­ne za­htje­ve maj­ki ko­je pro­te­stu­ju u od­bra­ni svo­jih ste­če­nih pra­va na na­kna­du po osno­vu ro­đe­nja tro­je i vi­še dje­ce. Oni sma­ra­ju da je kraj­nje „ne­pri­mje­re­na i dr­ska po­li­ti­ka iz­vr­šne vla­sti ko­ja, po ko zna ko­ji put, ne­u­stav­no uda­ra na naj­ra­nji­vi­je ka­te­go­ri­je, dok isto­vre­me­no dr­žav­na sred­stva i imo­vi­nu ne­se­bič­no krč­mi i pu­ni dže­po­ve taj­ku­ni­ma, kon­tro­verz­nim bi­zni­sme­ni­ma i kri­mi­nal­ci­ma”.
– Naj­no­vi­ja od­lu­ka Vla­de da se maj­ka­ma Cr­ne Go­re us­kra­ti po­me­nu­to pra­vo još je­dan je do­kaz da pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić vo­di po­li­ti­ku kon­ti­nu­i­te­ta svog pret­hod­ni­ka Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, od­no­sno da se na­sta­vlja prak­sa da ci­je­nu ko­rup­tiv­nog po­na­ša­nja Vla­de i sa njom po­ve­za­nih taj­ku­na pla­ća­ju sa­mo i is­klju­či­vo gra­đa­ni Cr­ne Go­re, a po­seb­no naj­ra­nji­vi­je ka­te­go­ri­je sta­nov­ni­štva. Ovo ni­je pr­vi put da Vla­da za po­kri­va­nje ko­rup­ci­o­na­ških po­slo­va po­se­že du­blje u dže­po­ve gra­đa­na, ovog pu­ta cr­no­gor­skih maj­ki. Iz dže­po­va gra­đa­na su pla­ća­ne ga­ran­ci­je za kre­di­te po­bje­dni­ka tran­zi­ci­je kroz uvo­đe­nje ne­za­ko­ni­tih tak­si, po­čev od za­ko­na euro po euro, pa do ču­ve­ne ured­be ko­jom su uve­li tak­su na go­ri­vo da bi po­kri­li ru­pe u bu­dže­tu. Sa­da su pred­lo­ži­li i pre­ko svo­je po­slu­šne ve­ći­ne u par­la­men­tu usvo­ji­li iz­mje­ne za­ko­na ko­jim se ne­u­stav­no, re­tro­ak­tiv­no uki­da­ju ste­če­na pra­va maj­ka­ma. Ru­pe u bu­dže­tu tre­ba da se po­pu­ne ta­ko što će se od ro­đa­ka, ku­mo­va i pri­ja­te­lja vr­ha iz­vr­šne vla­sti od­u­ze­ti ne­za­ko­ni­to ste­če­na imo­vi­na, a ne još jed­nim uda­rom na naj­ra­nji­vi­je ka­te­go­ri­je, ovo­ga pu­ta maj­ke. Za­to iz­vr­šna vlast tre­ba da pre­u­zme od­go­vor­nost za svo­ju lo­šu po­li­ti­ku, a ne da se kri­je iza kor­do­na po­li­ca­ja­ca i ta­ko bra­ni svo­je ne­u­stav­ne od­lu­ke – po­ru­či­li su iz MANS-a.


Vu­či­nić: Kr­nji par­la­ment kr­ši Ustav

Po­sla­nik Jan­ko Vu­či­nić ka­zao je da je De­mo­krat­ski front po­dr­žao pro­test maj­ki jer su oni gla­sa­li da one do­bi­ju na­dok­na­de.
– Kao i mo­je ko­le­ge, ja sam tu da po­dr­žim skup kao po­sla­nik pro­šlog sa­zi­va Skup­šti­ne ko­ji je gla­sao za da­va­nje na­kna­da maj­ka­ma. Sa­da se do­go­di­lo da se u kr­njem par­la­men­tu do­ne­se za­kon ko­jim im se od­u­zi­ma 25 od­sto tih na­dok­na­da. To je su­prot­no Usta­vu i za­ko­nu. Na­šim Usta­vom je de­fi­ni­sa­no da za­kon ne mo­že ima­ti po­vrat­no dje­stvo, a oni su iz­gla­sa­li za­kon i pri­mi­je­ni­li ga re­tro­ak­tiv­no. Ta­ko su po­ga­zi­li Ustav. Ta­ko­đe, Usta­vom je de­fi­ni­sa­no da se ne mo­že dva pu­ta od­lu­či­va­ti o is­toj stva­ri. Su­šti­na sve­ga je to što ima­mo ne­le­gal­nu Vla­du i Skup­šti­nu ko­je do­no­se za­ko­ne ko­ji su na šte­tu na­ro­da i vi­di se ka­kva je po­sle­di­ca to­ga. Sva­kog da­na ima­mo pro­te­ste, ima­mo ne­mi­re u dr­ža­vi i ne­sta­bil­nost. To je za­to što je for­mi­ra­na vlast mi­mo vo­lje na­ro­da ko­ja do­no­si za­ko­ne ko­ji su na šte­tu gra­đa­na – is­ta­kao je Vu­či­nić.


Za­ka­za­ti van­red­ne sjed­ni­ce

NVO Euro­most je upo­zo­ra­vao da se ne sma­nju­ju i uki­da­ju na­kna­de maj­ka­ma, te da će Vla­da na­i­ći na ve­li­ki ot­por.
– Po­zi­va­mo Vla­du i Skup­šti­nu da od­mah za­ka­žu van­red­ne sjed­ni­ce na ko­ji­ma će uki­nu­ti za­kon ko­jim su maj­ka­ma sma­nje­ne na­kna­de. Po­zi­va­mo Ustav­ni sud da od­mah za­ka­že sjed­ni­cu i pro­gla­si ne­u­stav­nu od­red­bu za­ko­na, sa ko­jom se sma­nju­ju na­kna­de maj­ka­ma – po­ru­či­li su iz te NVO.


„Go­spo­do iz Vla­de, ču­vaj­te se maj­ki”

Že­ne su no­si­le tran­spa­ren­te: „Či­ja će­te vi bi­ti Vla­da kad su dje­ca glad­na i sve ih je ma­nje”, „Tra­ži­mo od­go­vor­nost”, „Da ni­je bi­lo nas, ne bi bi­lo vas”, „Ne di­raj­te na­ša iz­vr­šna rje­še­nja”, „Go­spo­do iz Vla­de, ču­vaj­te se maj­ki”, „Mi­lo, Du­ško i osta­li paj­ta­ši, đe će vam du­ša, vra­ti­te nam ote­to, ote­to je pro­kle­to”, „Mar­ko­vi­ću, Si­mo­vi­ću, Pu­ri­ši­ću, ostav­ke!”...


Be­čić: Na­pad na maj­ke, na­pad na Cr­nu Go­ru

Po­sla­nik Alek­sa Be­čić je po­ru­čio da je De­mo­krat­ska Cr­na Go­ra do­šla na pro­test maj­ki ka­ko bi po­zdra­vi­li naj­i­skre­ni­ji mo­gu­ći bunt, od­no­sno is­kaz ne­za­do­volj­stva že­na ko­je su stva­ra­le i gra­di­le ovo dru­štvo, a pre­ma ko­ji­ma je ak­tu­el­na vlast i vla­da­ju­ća gar­ni­tu­ra po­stu­pi­la kraj­nje ne­pa­tri­ot­ski i iz­daj­nič­ki.
– Ka­da ne smi­je­te da na­pla­ti­te ono što su ote­li čla­no­vi i še­fo­vi or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa po nji­ho­vom pri­zna­nju, ka­da ne smi­je­te da na­pla­ti­te po­re­ski dug od 720 mi­li­o­na, ka­da ne smi­je­te da ka­že­te stop uvo­znič­kim lo­bi­ji­ma ko­ji uni­šta­va­ju na­šeg po­ljo­pri­vred­nog pro­iz­vo­đa­ča, ka­da ne smi­je­te da stu­pi­te u od­luč­nu bor­bu pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je, on­da uda­ra­te na naj­ra­nji­vi­je ka­te­go­ri­je sta­nov­ni­štva. Sma­nju­je­te na­kna­de maj­ka­ma, uki­da­te dječ­ji do­da­tak i ak­ci­zom na go­ri­vo uda­ra­te prak­tič­no na sve gra­đa­ne Cr­ne Go­re. To ni­je vi­zi­o­nar­ski, ni pa­tri­ot­ski, već kla­sič­ni iz­daj­nič­ki po­tez. Za­to smo tu sa maj­ka­ma da bra­ni­mo Ustav jer su na­kna­de maj­ka­ma sma­nje­ne ne­u­stav­no, zbog če­ga smo mi i po­kre­nu­li ini­ci­ja­ti­vu pred Ustav­nim su­dom – ka­zao je Be­čić.
Do­dao je da se „ste­če­no pra­vo maj­ki ne mo­že mi­je­nja­ti po vo­lji skle­pa­ne ma­te­ma­tič­ke ve­ći­ne u Skup­šti­ni, ko­ja je ne­le­gi­tim­na i ko­ja ne cr­pi ve­ći­nu na de­mo­krat­skim po­stu­la­ti­ma”.
– Maj­ke su stva­ra­le Cr­nu Go­ru, one su te­melj na­šeg dru­štva, bez maj­ki i dje­ce ne­ma Cr­ne Go­re, za­to je na­pad na maj­ke, na­pad na Cr­nu Go­ru. Da­nas za­jed­no sa maj­ka­ma bra­ni­mo Ustav, bra­ni­mo maj­ke, bra­ni­mo mla­dost i bu­du­ću­nost Cr­ne Go­re – is­ta­kao je Be­čić.


In­ter­ve­ni­sa­la i Hit­na

To­kom pro­te­sta ne­ko­li­ko že­na je tra­ži­lo i me­di­cin­sku po­moć. Ne­po­sred­no na­kon do­la­ska is­pred Vla­de, ne­ko­li­ko maj­ki, sr­ča­nih bo­le­sni­ka i di­ja­be­ti­ča­ra, iz­dvo­ji­lo se iz ma­se jer im je po­zli­lo, pa je in­ter­ve­ni­sa­la Hit­na po­moć.


DPS: Iza pro­te­sta sto­ji DF

Iz De­mo­krat­ske par­ti­je so­ci­ja­li­sta (DPS) su sa­op­šti­li da iza oku­plja­nja is­pred zgra­de Vla­de ne sto­je so­ci­jal­ni mo­ti­vi, „već da se ra­di o po­sled­njem po­ku­ša­ju De­mo­krat­skog fron­ta da po in­struk­ci­ja­ma na­lo­go­da­va­ca iz ino­stran­stva ugro­ze mir i sta­bil­nost u Cr­noj Go­ri”.
– Da­na­šnji skup, ko­ji se pred­sta­vlja kao pro­test zbog sma­nje­nja na­kna­da maj­ka­ma za­pra­vo je ja­sno po­li­tič­ki mo­ti­vi­san i or­ga­ni­zo­van od stra­ne De­mo­krat­skog fron­ta, u ci­lju de­sta­bi­li­za­ci­je bez­bjed­no­snih pri­li­ka u Cr­noj Go­ri. To su svo­jim pri­su­stvom is­pred Vla­de Cr­ne Go­re po­ka­za­li i čel­ni­ci De­mo­krat­skog fron­ta, či­ji je pre­kju­če­ra­šnji po­ku­šaj na­sil­nih de­mon­stra­ci­ja is­pred par­la­men­ta pro­pao zbog sla­bog od­zi­va gra­đa­na – sa­op­šte­no je iz DPS-a.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"