Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Front odustao od referenduma za NATO * Zaplijenili dokumentaciju sa Milovim potpisima * Šefa Interpola tužila zbog mobinga * Branu 14 puta aneksima namještali uslove * Putin gomila vojsku na granici sa Sjevernom Korejom * Britanija gubi više nego EU
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-04-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije:
Ne zveckamo oružjem, ali ćemo se braniti.

Vic Dana :)

Uhvati Bil Gejts zlatnu ribicu i ona mu, kao i svima prije njega kaže:
- Molim te baci me nazad u vodu.
Baci je Bil nazad u vodu i nastavi da peca. Izviri zlatna ribica iz vode i kaže:
- A, želja?
Na to će Bil:
- Ma ajd dobro! Reci šta želiš!

Meni će na svadbi svirati grupa „Youtube”.
Nema pjesme koju frajeri ne znaju.

Da bi jedna porodica bila srećna, mora da postoji ljubav, razumijevanje i najmanje dva kompjutera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana MORSKO DOBRO GODINAMA BEZ TENDERA LUKU BUDVA IZDAVALO KONTROVERZNOM BIZNISMENU
Branu 14 puta aneksima namještali uslove
Mićunović, Ivančević, Barović i Tičić Branu 14 puta aneksima namještali uslove Mićunoviću je država tolerisala nelegalnu gradnju i devastaciju podmorja, smanjivana mu je ili sasvim ukidana zakupnina, a državna imovina mu je data u zakup bez javnog tendera, upozoravaju iz Istraživačkog centra MANS-a
Jav­no pred­u­ze­će Mor­sko do­bro je fir­mi kon­tro­verz­nog nik­šić­kog bi­zni­sme­na Bra­ni­sla­va Bra­na Mi­ću­no­vi­ća, skla­pa­njem 14 anek­sa osnov­nog ugo­vo­ra, pro­du­ža­va­lo za­kup lu­ke Bu­dva, a ne­ki­ma od tih anek­sa omo­gu­ćen mu je ot­pis cje­lo­kup­ne go­di­šnje za­kup­ni­ne ili je ona bit­no uma­nji­va­na. Po­da­ci do ko­jih je do­šao MANS po­ka­zu­ju da je nik­šić­ki bi­zni­smen imao po­vla­šće­ni po­lo­žaj u po­slo­va­nju s jav­nim pred­u­ze­ćem Mor­sko do­bro. Od 2003. do 2015. go­di­ne kom­pa­ni­ja nik­šić­kog bi­zni­sme­na bi­la je za­ku­pac lu­ke Bu­dva.
Mi­ću­no­vi­ću je dr­ža­va to­le­ri­sa­la ne­le­gal­nu grad­nju i de­va­sta­ci­ju pod­mor­ja, sma­nji­va­na mu je ili sa­svim uki­da­na za­kup­ni­na, a dr­žav­na imo­vi­na mu je da­ta u za­kup bez jav­nog ten­de­ra.
Is­tra­ži­vač­ki cen­tar MANS-a je ot­krio ka­ko su kon­kret­no jav­ne in­sti­tu­ci­je, u pr­vom re­du Mor­sko do­bro, do­no­še­njem na­iz­gled za­ko­ni­tih od­lu­ka, go­di­na­ma fa­vo­ri­zo­va­le fir­mu nik­šić­kog bi­zni­sme­na, na šte­tu jav­nog in­te­re­sa.
U apri­lu 2002. go­di­ne Mor­sko do­bro je na­kon spro­ve­de­nog ten­de­ra sklo­pi­lo ugo­vor o za­ku­pu lu­ke Bu­dva sa slo­ve­nač­kom kom­pa­ni­jom Elek­tro­vin, to jest s nje­nom kćer­kom kom­pa­ni­jom ER.-VE. Mon­te­ma­ri­ne iz Pod­go­ri­ce. Ugo­vor je sklo­pljen na 15 go­di­na, a osim svih ve­zo­va i di­je­la oba­le uz ma­ri­nu, Slo­ven­ci­ma je da­ta u za­kup i po­vr­ši­na bu­dvan­skog akva­to­ri­ja, s tim da po­vr­ši­na ni­je pre­ci­zi­ra­na u ugo­vo­ru. Go­di­šnja za­kup­ni­na je utvr­đe­na u iz­no­su ne­što ve­ćem od 25.000 eura za sva­ku od 15 go­di­na tra­ja­nja ugo­vo­ra. Slo­ve­nač­ka fir­ma se oba­ve­za­la na od­re­đe­na ula­ga­nja u lu­ku Bu­dva, ali ni­gdje u ugo­vo­ru se ne na­vo­di čak ni pro­jek­to­va­na vri­jed­nost tih ula­ga­nja. Ugo­vor je pot­pi­sao ta­da­šnji di­rek­tor Mor­skog do­bra Dra­gan Ivan­če­vić.
Kra­jem 2003. go­di­ne ER.-VE. Mon­te­ma­ri­ne i ugo­vor s Mor­skim do­brom pre­u­zi­ma bu­dvan­sko pred­u­ze­će MC Ma­ri­na. Osni­vač ove kom­pa­ni­je je dru­go bu­dvan­sko po­slov­no dru­štvo Ana­gu­sta, ko­ga je osno­va­la isto­i­me­na of-šor kom­pa­ni­ja s Ki­pra, iza ko­je sto­ji Bra­no Mi­ću­no­vić. Pre­u­zi­ma­nje je kon­sta­to­va­no anek­som je­dan ugo­vo­ra, što je bio pr­vi od ukup­no 14 anek­sa.
Pr­vim anek­som Mi­ću­no­vi­će­va fir­ma je pot­pu­no oslo­bo­đe­na pla­ća­nja za­ku­pa za 2002. go­di­nu. U obra­zlo­že­nju ta­kve od­lu­ke na­vo­di se da su kom­pa­ni­ji MC Ma­ri­na pri­zna­ti tro­ško­vi ure­đe­nja grad­skog WC-a u iz­no­su od oko 15.000 eura, dok se pre­o­sta­lih de­se­tak hi­lja­da eura ot­pi­su­je po osno­vu „tro­ško­va ko­ji ni­su mo­gli bi­ti pro­ci­je­nje­ni u mo­men­tu za­klju­če­nja ugo­vo­ra”, bez pre­ci­zi­ra­nja o ka­kvim se tro­ško­vi­ma ra­di. Ovaj aneks je sa pred­stav­ni­ci­ma fir­me MC Ma­ri­na pot­pi­sao Dra­gan Ivan­če­vić.
Već 2004. go­di­ne za­klju­čen je aneks dva na glav­ni ugo­vor ko­jim se go­di­šnji za­kup sma­nju­je za 20 od­sto, i to bez ika­kvog obra­zlo­že­nja. Ovaj aneks je pot­pi­sao ta­da no­vi di­rek­tor Mor­skog do­bra Raj­ko Ba­ro­vić. Evi­dent­no je da u osnov­nom ugo­vo­ru o za­ku­pu ne po­sto­ji ni­jed­na od­red­ba ko­ja omo­gu­ća­va uma­nje­nje go­di­šnje na­kna­de, osim u slu­ča­ju da je za­ku­pac bio ne­ka­ko one­mo­gu­ćen da ko­ri­sti lu­ku. Raj­ko Ba­ro­vić je po­tom s pred­stav­ni­ci­ma Mi­ću­no­vi­će­ve fir­me idu­ćih go­di­na sklo­pio još tri anek­sa ko­ji­ma je od­re­đe­no da se go­di­šnja na­kna­da od 25.000 eura mo­že pla­ća­ti na ra­te.
Sre­di­nom 2007. go­di­ne MC Ma­ri­na je Mor­skom do­bru upu­ti­la za­htjev za pro­du­že­nje ugo­vo­ra o za­ku­pu na do­dat­nih de­set go­di­na (osnov­ni ugo­vor is­ti­cao je 2017. go­di­ne, pa su oni 2007. tra­ži­li da se pro­du­ži do 2027. go­di­ne). Po­red to­ga, MC Ma­ri­na je od Mor­skog do­bra tra­ži­la i odo­bre­nje da ugo­vor o za­ku­pu mo­že za­lo­ži­ti za uzi­ma­nje kre­di­ta kod Hi­po Al­pe Adria ban­ke.
Oba ova za­htje­va Mi­ću­no­vi­će­ve kom­pa­ni­je su pri­hva­će­na od Upra­vog od­bo­ra Mor­skog do­bra, uz oba­ve­zu da se u na­red­ne tri go­di­ne re­a­li­zu­ju ula­ga­nja u lu­ku Bu­dva od 700.000 eura. Od­lu­ku je pot­pi­sao ta­da­šnji pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Mor­skog do­bra Alek­san­dar Ti­čić.
Ova od­lu­ka je do­dat­no ozva­ni­če­na no­vim anek­som, u ko­me je pre­ci­zi­ra­no da se osnov­ni ugo­vor pro­du­ža­va do 2027. go­di­ne pod uslo­vom da kom­pa­ni­ja MC Ma­ri­na re­a­li­zu­je obe­ća­na ula­ga­nja. Na taj na­čin, Mi­ću­no­vi­će­voj fir­mi je omo­gu­će­no da mi­mo ten­de­ra do­bi­je pro­du­že­nje za­ku­pa, ali i da ugo­vor o za­ku­pu bu­de za­lo­žen kod ban­ke zbog do­bi­ja­nja kre­di­ta.
No­vim anek­som iz 2008. go­di­ne je de­fi­ni­sa­na po­vr­ši­na mo­ra ko­ja je bi­la pred­met ugo­vo­ra iz 2002. go­di­ne, u iz­no­su od 53 hi­lja­de kva­dra­ta, što pred­sta­vlja unu­tra­šnji pro­stor lu­ke. Po­red to­ga, ovim anek­som se kom­pa­ni­ji MC Ma­ri­na pri­vre­me­no, do kra­ja 2008. go­di­ne, ustu­pa do­dat­ni pro­stor u akva­to­ri­ju­mu, ali i na sa­moj oba­li, bez jav­no ras­pi­sa­nog ten­de­ra. U skla­du sa ti­me, go­di­šnja na­kna­da je bi­la po­ve­ća­na na oko 36.000 eura.
Mor­sko do­bro je do­dat­nim anek­si­ma još ne­ko­li­ko pu­ta „pri­vre­me­no ustu­pa­lo” ovaj pro­stor, sve do 2014. go­di­ne. Te go­di­ne je pot­pi­san još je­dan aneks i nji­me se na­kna­da za za­kup lu­ke Bu­dva sma­nju­je na oko 30.000 eura, opet bez obra­zlo­že­nja. Ta­ko je Mor­sko do­bro ci­je­lih šest go­di­na iz­bje­ga­va­lo za­kon­sku oba­ve­zu ras­pi­si­va­nja jav­nog ten­de­ra, već je anek­si­ma pro­stor di­rekt­no ustu­pan Mi­ću­no­vi­će­vom pred­u­ze­ću.
U me­đu­vre­me­nu, kom­pa­ni­ja MC Ma­ri­na je ot­po­če­la sa ra­do­vi­ma na lu­ci Bu­dva, bez po­treb­nih sa­gla­sno­sti i do­zvo­la. MANS je do­šao do ne­ko­li­ko za­pi­sni­ka o in­spek­cij­skom pre­gle­du ko­ji je spro­ve­den 2010. i 2011. go­di­ne, gdje se kon­sta­tu­je da je MC Ma­ri­na pro­tiv­za­ko­ni­to iz­vo­di­la ra­do­ve na sa­na­ci­ji lu­ko­bra­na na­si­pa­njem ka­me­na u mo­re. U za­pi­sni­ci­ma se na­vo­di da se ra­do­vi iz­vo­de upr­kos za­bra­na­ma i ne­do­stat­ku gra­đe­vin­ske do­zvo­le, ali i da fir­ma ima sa­gla­snost za iz­vo­đe­nje ra­do­va ko­je je iz­da­lo Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja, pre­ko Luč­ke ka­pe­ta­ni­je Bar.
Ne­ma do­ka­za da je Mi­ću­no­vi­će­vo pred­u­ze­će na bi­lo ko­ji na­čin spri­je­če­no ili sank­ci­o­ni­sa­no zbog kon­ti­nu­i­ra­nog kr­še­nja za­ko­na. Gra­đe­nje obje­ka­ta bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le je od 2008. go­di­ne kri­vič­no dje­lo, ali ne­ma in­for­ma­ci­ja da je bi­lo ko iz Mor­skog do­bra, Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja ili nad­le­žne in­spek­ci­je oba­vi­je­stio tu­ži­la­štvo da MC Ma­ri­na vr­ši to kri­vič­no dje­lo.
Bu­dvan­skom lu­kom da­nas ga­zdu­je fir­ma Star­teks de­ve­lo­pe­ment ko­ja je 2014. go­di­ne za 900.000 eura ku­pi­la MC Ma­ri­nu od Mi­ću­no­vi­ća. Već na­red­ne go­di­ne je sklo­pljen i po­sled­nji, 14. aneks ko­jim se po­no­vo pri­vre­me­no ustu­pa akva­to­rij lu­ke, a go­di­šnja na­kna­da po­ve­ća­va na 41.000 eura. Kom­pa­ni­ja Stra­teks de­ve­lop­ment je jav­no­sti po­sta­la po­zna­ta ka­da je na­kon pro­pa­sti pro­jek­ta Astra Mon­te­ne­gro, pre­u­ze­la upra­vlja­nje stam­be­nim kom­plek­som na Za­va­li.
D.Milovac-M.Vešović


To­le­ri­sa­li ne­za­ko­ni­tu grad­nju

Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja je kra­jem 2010. go­di­ne iz­da­lo kom­pa­ni­ji MC Ma­ri­na pre­li­mi­nar­nu sa­gla­snost za re­kon­struk­ci­ju lu­ko­bra­na, ko­ja je bi­la uslo­vlje­na do­bi­ja­njem gra­đe­vin­ske do­zvo­le za iz­vo­đe­nje tih ra­do­va. Po­red to­ga što je ne­u­o­bi­ča­je­no da mi­ni­star­stvo iz­da­je ova­kve „pre­li­mi­nar­ne sa­gla­sno­sti”, za­ni­mlji­vo je da u mi­ni­star­stvu to ni­su po­vu­kli kad su sa­zna­li da MC Ma­ri­na iz­vo­di ra­do­ve bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le.
Osim ove sa­gla­sno­sti, mi­ni­star­stvo je kom­pa­ni­ji MC Ma­ri­na omo­gu­ći­lo i da ma­te­ri­jal ko­ji je is­ko­pa­la to­kom re­ko­nstruk­ci­je lu­ko­bra­na mo­že de­po­no­va­ti u akva­to­ri­jum, bez pret­hod­ne ana­li­ze uti­ca­ja ta­kvih ak­tiv­no­sti na ži­vot­nu sre­di­nu.


Ve­za iz­me­đu po­ro­di­ca Bra­na Mi­ću­no­vi­ća i Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća

Du­go­go­di­šnji iz­vr­šni di­rek­tor kom­pa­ni­je MC Ma­ri­na ko­ja je ga­zdo­va­la bu­dvan­skom lu­kom je bio Bu­dva­nin Ne­boj­ša Čo­lan. On je u isto vri­je­me bio ovla­šće­ni za­stup­nik vi­še kom­pa­ni­ja u vla­sni­štvu Mi­lo­ša Ma­ro­vi­ća. Kon­kret­no, to su El Mar i Motonautica. Za­jed­no sa Bo­ži­da­rom Pi­mom, Čo­lan je osno­vao gra­đe­vin­sku kom­pa­ni­ju MNB in­vest. Pi­ma je bio iz­vr­šni di­rek­tor „Smart It”, tre­će kom­pa­ni­je u vla­sni­štvu mla­đeg Ma­ro­vi­ća.


Mor­sko do­bro uni­šti­lo do­ka­ze o po­slo­va­nju

MANS je i kra­jem 2015. go­di­ne is­tra­ži­vao po­slo­va­nje lu­ke Bu­dva, po­seb­no se in­te­re­su­ju­ći ko­li­ko ured­no je kom­pa­ni­ja Bra­na Mi­ću­no­vi­ća iz­mi­ri­va­la nov­ča­ne oba­ve­ze pre­ma Mor­skom do­bru. U od­go­vo­ru ko­ji smo do­bi­li od tog jav­nog pred­u­ze­ća na­vo­di se da je kom­plet­na fi­nan­sij­ska do­ku­men­ta­ci­ja, ko­ja se od­no­si na po­slo­va­nje sa MC Ma­ri­nom, uklju­ču­ju­ći i do­ka­ze o upla­ta­ma go­di­šnje za­kup­ni­ne, uni­šte­na in­ter­nom od­lu­kom jav­nog pred­u­ze­ća Mor­sko do­bro.


Pro­cje­nji­va­či vred­no­va­li i ne­le­gal­ne ra­do­ve

Uslov za pro­du­že­nje ugo­vo­ra o za­ku­pu sa MC Ma­ri­na do 2027. go­di­ne je bi­la oba­ve­za Mi­ću­no­vi­će­ve fir­me da ulo­ži naj­ma­nje 700.000 eura. Po­čet­kom 2012. go­di­ne, iz­vr­še­na je pro­cje­na tr­ži­šne vri­jed­no­sti in­ve­sti­ci­o­nih ula­ga­nja MC Ma­ri­na u Lu­ku Bu­dva. Na­la­zi pro­cje­ni­te­lja Na­ta­še Ga­če­vić i Zo­ra­na Se­nić, su uklju­či­li i one ra­do­ve za ko­je se is­po­sta­vi­lo da su spro­vo­đe­ni ne­za­ko­ni­to, bez iz­da­tih do­zvo­la i upr­kos iz­ri­či­tim za­bra­na­ma od in­spek­ci­je. Ta­ko iz­ve­de­ni ra­do­vi, pre­ma iz­vje­šta­ju su bi­li vri­jed­ni 1,25 mi­li­o­na eura.

Hronologija sklapanja aneksa na glavni
Ugovor o zakupu Morskog dobra
2003. Aneks I Otpis cijele godišnje zakupnine
2004. Aneks II Umanjenje zakupa za 20%
2004. Aneks III Plaćanje godišnjeg zakupa u dvije i tri rate
2006. Aneks IV
2007. Aneks V
2007. Aneks VI Mogućnost produženja ugovora do 2027. i uzimanja kredita kod HAAB-a.
2008. Aneks VII Ustupanje nove površine morskog
dobra mimo tendera i godišnje produžavanje zakupa.
2009. Aneks VIII
2010. Aneks IX
2011. Aneks X
2012. Aneks XI
2013. Aneks XII
2014. Aneks XIII Umanjenje cijene zakupa morskog dobra.
2015. Aneks XIV MC Marna se preimenuje u Dukley Marina

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"