Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Kriza ozbiljna, premijer neozbiljan * Za psovanje Mila i države kažnjeni 2.400 eura * Smijenjen pošto je dobio policiju na sudu * Državna tajna i lokalni put od 35 miliona * Crveni alarm u Bijeloj kući * Mi želimo mir, a Rusi da vam otruju region
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-05-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Marko Milačić, lider pokreta Otpor beznađu:
– Pozvao sam Belog i njegovu družinu da dođu u Crnu Goru. Biće lijepo vidjeti nešto „belo”, a da nije kokain za drugove na vlasti, da uđe preko naše granice.

Vic Dana :)

Upoznavaju Hrista Stoičkova sa jednom plavušom i slavni fudbaler se predstavlja:
- Hristo Stoičkov.
- Vaistinu Stoičkov, odgovori plavuša.


Sjede Julije Cezar i Vendi i nailazi Viki. Kaže Cezar: - Vendi, vidi Viki!


Doktor se posle pregleda obraća jednom pacijentu:
- Vama je potreban savršeni mir. Prepisaću vam ove tablete za smirenje. Tri puta dnevno ih dajte svojoj ženi!
Kupio Piroćanac ajfon 6, stavio ga u zadnji džep, sjeo i čulo se krrccc!
- Leleeee, daj bože da je kičma – povika Piroćanac.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana VLADA KRIJE PODATKE O SAOBRAĆAJNICI LUBNICA–JEZERINE, NA KOJOJ JE POČETAK RADOVA PREKJUČE OZVANIČIO PREMIJER
Državna tajna i lokalni put od 35 miliona
Marković prekjuče na otvaranju lokalnog puta Državna tajna i lokalni put od 35 miliona Gotovo svaki dokument koji se odnosi na velike privatizacione i infrastrukturne projekte u Crnoj Gori krije se od očiju javnosti – ukazao je Vuk Janković iz MANS-a
Vla­da Cr­ne Go­re od­lu­či­la je da sa­kri­je od jav­no­sti po­dat­ke ve­za­ne za iz­grad­nju tu­ne­la i re­kon­struk­ci­ju pu­ta Lub­ni­ca–Je­ze­ri­ne i Mre­ži za afir­ma­ci­ju ne­vla­di­nog sek­to­ra (MANS) ni­je do­zvo­li­la pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma o tom po­slu vri­jed­nom 35 mi­li­o­na eura. Pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić pre­kju­če je ozva­ni­čio po­če­tak ra­do­va na po­me­nu­tom lo­ka­li­te­tu. Ko­men­ta­ri­šu­ći vla­di­nu od­lu­ku da im ne odo­bri slo­bo­dan pri­stup in­fo­r­ma­ci­ja­ma, iz MANS-a su uka­za­li da se go­to­vo sva­ki do­ku­ment ko­ji se od­no­si na ve­li­ke pri­va­ti­za­ci­o­ne i in­fra­struk­tur­ne pro­jek­te u Cr­noj Go­ri kri­je od oči­ju jav­no­sti.
– To do­volj­no go­vo­ri o to­me ko­li­ko je Vla­da po­sve­će­na po­ve­ća­nju tran­spa­re­ntno­sti. Sa­kri­va­nje po­da­ta­ka se na­sta­vlja upr­kos za­htje­vi­ma Evrop­ske ko­mi­si­je, ko­ja već go­di­na­ma pre­po­ru­ču­je da se uči­ne jav­nim po­da­ci ko­ji su od zna­ča­ja za ot­kri­va­nje ko­rup­ci­je. Po­seb­no je va­žno na­po­me­nu­ti da Vla­da sve če­šće kri­je in­for­ma­ci­je o vi­še­mi­li­on­skim po­slo­vi­ma iako gra­đa­ni ima­ju pu­no pra­vo da zna­ju ka­ko se tro­ši nji­hov no­vac i na ko­ji na­čin se pro­da­je dr­žav­na imo­vi­na – is­ta­kao je Vuk Jan­ko­vić,ko­or­di­na­tor prav­nog pro­gra­ma u MANS-u.
Ta ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja tra­ži­la je ugo­vor o iz­grad­nji tu­ne­la i re­kon­struk­ci­ji pu­ta Lub­ni­ce–Je­ze­ri­ne, jav­ni po­ziv ras­pi­san za iz­grad­nju tu­ne­la i re­kon­struk­ci­ju tog pu­ta, od­lu­ke o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de na osno­vu ko­je je sa kom­pa­ni­jom „Euro-as­falt” iz Sa­ra­je­va za­klju­čen ugo­vor o iz­vo­đe­nju ra­do­va. Tra­ži­li su i ten­der­sku do­ku­men­ta­ci­ju za iz­grad­nju tu­ne­la i re­kon­struk­ci­ju pu­ta Lub­ni­ca –Je­ze­ri­ne, kao i pr­ve stra­ni­ce gra­đe­vin­skog dnev­ni­ka „Euro-as­fal­ta” za iz­vo­đe­nje po­me­nu­tih ra­do­va.
U obra­zlo­že­nju od­lu­ke Mi­ni­star­stva sa­o­bra­ća­ja ko­jom se MANS-u us­kra­ju­će pra­vo na slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma na­ve­de­no je da je taj vla­din re­sor in­ve­sti­tor, a da se ra­do­vi fi­nan­si­ra­ju iz sred­sta­va Evrop­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj.
– S ob­zi­rom da su pred­met­ni ra­do­vi in­ve­sti­ra­ni iz sred­sta­va Evrop­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj, i ten­der­ska pro­ce­du­ra je spro­ve­de­na po pra­vi­li­ma ko­je pro­pi­su­je Evrop­ska ban­ke za ob­no­vu i raz­voj. Na­i­me, u do­ku­men­tu Evrop­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj o po­li­ti­ci in­for­mi­sa­nja jav­no­sti, ko­ji je usvo­jen na sjed­ni­ci bor­da di­rek­to­ra 7.5.2014. go­di­ne, u odjelj­ku E, ko­ji se od­no­si na in­for­ma­ci­je ko­je se sma­tra­ju po­vjer­lji­vim, na­ve­de­no je da ban­ka ne­će jav­no ob­ja­vi­ti in­for­ma­ci­je ko­je se od­no­se na pro­ce­du­ru na­bav­ki, uklju­ču­ju­ći i in­for­ma­ci­je o pret­kva­li­fi­ka­ci­ji ko­je su do­sta­vlje­ne od po­ten­ci­jal­nih po­nu­đa­ča, o po­nu­da­ma, pred­lo­zi­ma i na­vo­di­ma ci­je­na ili do­go­vo­re­nim pro­ce­du­ra­ma – na­vo­di se u tom do­ku­men­tu.
Mi­ni­star­stvo se po­zi­va i na član 14 Za­ko­na o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, ko­ji, ka­ko na­vo­de, pro­pi­su­je da or­gan vla­sti mo­že ogra­ni­či­ti pri­stup in­for­ma­ci­ji ili di­je­lu in­for­ma­ci­je ako je to u in­te­re­su bez­bjed­no­sti, od­bra­ne, spolj­nje, mo­ne­tar­ne i eko­nom­ske po­li­ti­ke Cr­ne Go­re, u skla­du sa pro­pi­si­ma ko­ji­ma se ure­đu­je taj­nost po­da­ta­ka.
– Evrop­ska ban­ka za ob­no­vu i raz­voj ogra­ni­či­la je pri­stup od­re­đe­nim in­for­ma­ci­ja­ma, a što se od­no­si i na in­for­ma­ci­je ve­za­ne za ra­do­ve na re­kon­struk­ci­ji pu­ta Be­ra­ne–Ko­la­šin, di­o­ni­cu Lub­ni­ce–Je­ze­ri­ne, te na či­nje­ni­cu da su pred­met­ni ra­do­vi in­ve­sti­ra­ni iz sred­sta­va EBRD. Omo­gu­ća­va­njem pri­stu­pa pred­met­nim in­for­ma­ci­ja­ma Mi­ni­star­stvo sa­o­bra­ća­ja i po­mor­stva bi po­vri­je­di­lo pra­vi­la Evrop­ske ban­ke za ob­no­vu i raz­voj. Ti­me bi bi­la do­ve­de­na u pi­ta­nje da­lja sa­rad­nja sa Evrop­skom ban­kom za ob­no­vu i raz­voj, a što bi mo­glo ugro­zi­ti eko­nom­sku po­li­ti­ku Cr­ne Go­re – pre­do­če­no je u obra­zlo­že­nju od­lu­ke Mi­ni­star­stva po­mor­stva i sa­o­bra­ća­ja ko­jim je MANS-u us­kra­ćen slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma.
V.R.


Ko­va­če­vić: Prav­da­ju se zlo­u­po­tre­blja­va­ju­ći iz­vje­štaj

Is­tra­ži­va­nje ko­je je ura­dio CDT je­ste po­ka­za­lo da su Skup­šti­na i Vla­da Cr­ne Go­re tran­spa­rent­ni­je od dru­gih u re­gi­o­nu, ali se nji­me ne mo­že prav­da­ti si­tu­a­ci­ja sa iz­mje­na­ma Za­ko­na o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, ka­za­la je za „Dan“Mi­li­ca Ko­va­če­vić iz CDT-a re­a­gu­ju­ći na iz­ja­vu Mar­te Šće­pa­no­vić u ko­joj se po­zva­la na nji­ho­vo is­tra­ži­va­nje.
– Jed­na od va­žnih pre­po­ru­ka iz na­šeg is­tra­ži­va­nja je da je po­treb­no po­ve­ća­nje tran­spa­rent­no­sti ra­da skup­štin­skih od­bo­ra kroz omo­gu­ća­va­nje di­rekt­nih pre­no­sa sjed­ni­ca.U si­tu­a­ci­ji kad opo­zi­ci­ja ne uče­stvu­je u ra­du par­la­men­ta, neo­p­hod­no je da ta in­sti­tu­ci­ja po­ka­že do­dat­ni sen­zi­bi­li­tet i tran­spa­rent­nost i da ula­že vi­še tru­da da in­for­mi­še gra­đa­ne o svom ra­du. O pro­mje­na­ma ova­ko va­žnog za­ko­na tre­ba­lo je una­pri­jed oba­vi­je­sti­ti jav­nost, ob­ja­sni­ti pro­mje­ne, go­vo­ri­ti o nji­ma na ple­nu­mu ili u me­di­ji­ma – is­ta­kla je Ko­va­če­vi­će­va.
Ka­ko je za­klju­či­la, ova­ko se ste­kao uti­sak da se ne­što skri­va i pod­va­lju­je, što ne­ga­tiv­no uti­če na po­vje­re­nje gra­đa­na u Skup­šti­nu.


Ko­va­če­vić: Prav­da­ju se zlo­u­po­tre­blja­va­ju­ći iz­vje­štaj

Is­tra­ži­va­nje ko­je je ura­dio CDT je­ste po­ka­za­lo da su Skup­šti­na i Vla­da Cr­ne Go­re tran­spa­rent­ni­je od dru­gih u re­gi­o­nu, ali se nji­me ne mo­že prav­da­ti si­tu­a­ci­ja sa iz­mje­na­ma Za­ko­na o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma, ka­za­la je za „Dan“Mi­li­ca Ko­va­če­vić iz CDT-a re­a­gu­ju­ći na iz­ja­vu Mar­te Šće­pa­no­vić u ko­joj se po­zva­la na nji­ho­vo is­tra­ži­va­nje.
– Jed­na od va­žnih pre­po­ru­ka iz na­šeg is­tra­ži­va­nja je da je po­treb­no po­ve­ća­nje tran­spa­rent­no­sti ra­da skup­štin­skih od­bo­ra kroz omo­gu­ća­va­nje di­rekt­nih pre­no­sa sjed­ni­ca.U si­tu­a­ci­ji kad opo­zi­ci­ja ne uče­stvu­je u ra­du par­la­men­ta, neo­p­hod­no je da ta in­sti­tu­ci­ja po­ka­že do­dat­ni sen­zi­bi­li­tet i tran­spa­rent­nost i da ula­že vi­še tru­da da in­for­mi­še gra­đa­ne o svom ra­du. O pro­mje­na­ma ova­ko va­žnog za­ko­na tre­ba­lo je una­pri­jed oba­vi­je­sti­ti jav­nost, ob­ja­sni­ti pro­mje­ne, go­vo­ri­ti o nji­ma na ple­nu­mu ili u me­di­ji­ma – is­ta­kla je Ko­va­če­vi­će­va.
Ka­ko je za­klju­či­la, ova­ko se ste­kao uti­sak da se ne­što skri­va i pod­va­lju­je, što ne­ga­tiv­no uti­če na po­vje­re­nje gra­đa­na u Skup­šti­nu.


MANS: Mar­ta bra­ni ko­rum­pi­ra­ne funk­ci­o­ne­re

Umje­sto pri­zna­nja da usvo­je­ne iz­mje­ne Za­ko­na o slo­bod­nom pri­stu­pu in­fo­r­ma­ci­ja­ma pred­sta­vlja­ju ogro­man ko­rak una­zad ka­da je u pi­ta­nju tran­spa­rent­nost i da su su­prot­ne evrop­skim stan­dar­di­ma, po­sla­nik DPS-a Mar­ta Šće­pa­no­vić po ko zna ko­ji put bra­ni in­te­re­se ko­rum­pi­ra­nih jav­nih funk­ci­o­ne­ra, sa­op­šti­li su iz MANS-a. Ka­ko su na­gla­si­li u re­a­go­va­nju, po­sla­ni­ci DPS-a su pred­lo­ži­li amand­ma­ne na taj za­kon bez kon­sul­ta­ci­ja sa stru­kom, bez uklju­či­va­nja i bez zna­nja nad­le­žnih in­sti­tu­ci­ja i ne­vla­di­nog sek­to­ra i bez mi­šlje­nja eks­pe­ra­ta Evrop­ske ko­mi­si­je.
– O na­mje­ri vla­da­ju­će par­ti­je da usvo­ji spor­ne iz­mje­ne za­ko­na da­le­ko od oči­ju jav­no­sti svje­do­či i či­nje­ni­ca da je Skup­šti­na ras­pra­vlja­la o tom pi­ta­nju ukup­no 12 mi­nu­ta, a ni­je­dan od di­sku­ta­na­ta ni­je ni po­me­nuo amand­ma­ne DPS-a. Ni ri­je­či o to­me ni­su re­kli ka­ko pred­stav­nik Vla­de Želj­ko Ru­to­vić u pred­sta­vlja­nju iz­mje­na za­ko­na, ta­ko ni je­di­ni po­sla­nik ko­ji je di­sku­to­vao, Bog­dan Fa­tić iz re­do­va DPS-a, ko­ji su go­vo­ri­li sa­mo o di­je­lu iz­mje­na ve­za­nom za po­nov­nu upo­tre­bu in­for­ma­ci­ja. Iz­vje­sti­o­ci od­bo­ra ko­ji po­mi­nje Šće­pa­no­vić, a ko­ji su pred­lo­ži­li te iz­mje­ne, ob­ja­vlje­ne na saj­tu Skup­šti­ne bez ika­kvog obra­zlo­že­nja, ni­su tra­ži­li ri­ječ na sjed­ni­ci Skup­šti­ne – uka­za­no je u sa­op­šte­nju.
U MANS-u sma­tra­ju da je po­seb­na iro­ni­ja u či­nje­ni­ci da je skup­štin­sku ras­pra­vu o tom pi­ta­nju vo­dio Bra­ni­mir Gvo­zde­no­vić ko­ji je ra­ni­je, na po­zi­ci­ji mi­ni­stra, „bru­tal­no kr­šio baš taj za­kon upra­vo u slu­ča­je­vi­ma vi­še­mi­li­on­skih po­slo­va, či­je šte­te i da­nas pla­ća­ju gra­đa­ni, a što su po­tvr­di­le i broj­ne sud­ske pre­su­de”.
– Amand­ma­ni­ma po­sla­ni­ka DPS-a je pred­vi­đe­no da se za­kon ne od­no­si na po­dat­ke ko­ji su pro­gla­še­ni taj­nom, či­me se uki­da sud­ska kon­tro­la i omo­gu­ća­va vla­sti da pro­gla­si taj­nom šta god ho­će bez bi­lo ka­kve pro­vje­re. Isto­vre­me­no, iz­mje­na­ma se bri­še član ko­ji je ra­ni­je oba­ve­zi­vao Agen­ci­ju za slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma da do­no­si me­ri­tor­ne od­lu­ke, od­no­sno da su­štin­ski od­lu­ču­je da li je do­zvo­ljen pri­stup tra­že­noj in­for­ma­ci­ji, i ta­ko pre­ki­ne za­ča­ra­ni krug.Zbog to­ga je iz­ja­va Mar­te Šće­pa­no­vić ne sa­mo ne­tač­na, već i li­ce­mjer­na, jer amand­ma­ni DPS-a za­si­gur­no ni­su po­ve­ća­li efi­ka­snost po­stup­ka. Šta­vi­še, ka­da te iz­mje­ne za­ko­na sta­vi­mo u kon­tekst po­sto­je­će prak­se iz­vr­šne vla­sti, ko­ja već sa­da po­ku­ša­va da sa­kri­je upra­vo one po­slo­ve za ko­je se tro­ši ogro­man no­vac gra­đa­na, oči­gled­no je da su amand­ma­ni po­sla­ni­ka DPS-a pod­ni­je­ti ra­di za­šti­te ko­rum­pi­ra­nih funk­ci­o­ne­ra i nji­ho­vih pr­lja­vih po­slo­va, a na šte­tu gra­đa­na i dr­ža­ve – oci­je­nje­no je u re­a­go­va­nju MANS-a.


Šće­pa­no­vić: Amand­ma­ni ni­je­su usvo­je­ni taj­no

Iz DPS-a je sa­op­šte­no da je MANS iz­nio vi­še ne­i­sti­ni­tih, neo­sno­va­nih i zlo­na­mjer­nih tvrd­nji o amand­man­skom dje­lo­va­nju po­sla­ni­ka te par­ti­je na Za­kon o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma. Po­sla­nik DPS-a Mar­ta Šće­pa­no­vić ka­za­la je da je ne­tač­na tvrd­nja da je amand­man­sko dje­lo­va­nje na ta­da još pred­lo­že­ni za­kon pro­te­klo mi­mo oči­ju jav­no­sti.
– To­kom ras­pra­ve u skup­štin­skim od­bo­ri­ma i na ple­nar­noj sjed­ni­ci uka­za­no je na sve pro­ble­me u prak­si ko­ji na­sta­ju zbog od­re­đe­nih za­kon­skih rje­še­nja zbog ko­jih gra­đa­nin te­ško do­la­zi do tra­že­ne in­for­ma­ci­je jer po­stu­pak mo­že da tra­je vi­še mje­se­ci. Na sjed­ni­ci Od­bo­ra za po­li­tič­ki si­stem, pra­vo­su­đe i upra­vu 24. apri­la, na ko­joj je ras­pra­vlja­no o ovom pred­lo­gu za­ko­na, iz­van Skup­šti­ne ni­je bi­lo za­in­te­re­so­va­nih uče­sni­ka za ras­pra­vu. Na sjed­ni­ci od­bo­ra ni­je bi­lo ni­ko­ga osim po­sla­ni­ka, što je la­ko pro­vje­ri­ti. Da­kle, u pro­pi­sa­noj pro­ce­du­ri ni­je uka­za­no na ono na šta se uka­zu­je na­knad­no. MANS ni­je bio za­in­te­re­so­van za uče­šće u ras­pra­vi po­vo­dom ovog iz­u­zet­no va­žnog pred­lo­ga za­ko­na, gdje je mo­gao ta­da, a i ka­sni­je, iz­ni­je­ti svo­je sta­vo­ve, bi­lo jav­no, bi­lo di­rekt­nim obra­ća­njem Skup­šti­ni. To, me­đu­tim, ni­je uči­nje­no – na­ve­la je Šće­pa­no­vi­će­va.
Do­da­la je da je amand­man­sko dje­lo­va­nje bi­lo neo­p­hod­no i zbog po­tre­be usa­gla­ša­va­nja pred­lo­že­nog ak­ta sa dru­gim za­ko­ni­ma, pri­je sve­ga sa no­vim Za­ko­nom o uprav­nom po­stup­ku. Tvr­di da su be­smi­sle­ne tvrd­nje da su amand­ma­ni na­vod­no sra­ču­na­ti sa ci­ljem omo­gu­ća­va­nja Vla­di Cr­ne Go­re da skri­va po­dat­ke.
– Po re­le­vant­nim is­tra­ži­va­nji­ma gru­pe ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, spro­ve­de­nim uz po­dr­šku EK i ame­rič­kog NDI, a ob­ja­vlje­nim pro­šlog mje­se­ca, Vla­da Cr­ne Go­re je ubje­dlji­vo naj­tran­spa­rent­ni­ja u re­gi­o­nu, sa re­zul­ta­tom ko­ji ni­je mo­gu­će ni ospo­ri­ti ni u do­gled­no vri­je­me do­sti­ći –tvr­di Šće­pa­no­vi­će­va.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"