Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-17 PODACI IZ PORESKE UPRAVE POKAZUJU ENORMNO BOGATSTVO SUPRUGE DRAGANA DUDIĆA, TUŽILAŠTVO NEZAINTERESOVANO
Fricova porodica teška 12.000.000 eura
Zoja Dudić Fricova porodica teška 12.000.000 eura Firma čiji je osnivač udovica ubijenog Dragana Dudića u finansijskom izvještaju navela da posjeduje nekretnine vrijedne preko 7.000.000 eura, uvećala je imovinu u protekloj godini, a prijavila je i da ima potraživanja od 4.688.942 eura Kotorska kompanija prijavila imovinu od 12 miliona, iako je odlukom Vrhovnog suda definitivno ostala bez diskoteke „Maksimus” i više poslovnih prostora
Upr­kos to­me što po­da­ci iz Po­re­ske upra­ve Cr­ne Go­re po­ka­zu­ju da fir­ma či­ji je osni­vač Zo­ja Du­dić, su­pru­ga po­koj­nog Dra­ga­na Du­di­ća Fri­ca, po­sje­du­je enorm­no bo­gat­stvo, Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re oči­gled­no ni­je za­in­te­re­so­va­no da is­pi­ta pori­je­klo mi­li­on­ske imo­vi­ne. Ra­di se o ko­tor­skoj kom­pa­ni­ji „Se­kon­do por­to”, ko­ja pre­ma fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju do­sta­vlje­nom Po­re­skoj upra­vi ima ukup­nu imo­vi­nu od pre­ko 12 mi­li­o­na eura.
Osni­vač te fir­me sto­pro­cent­no je Zo­ja Du­dić, udo­vi­ca ubi­je­nog Dra­ga­na Du­di­ća Fri­ca, dok se u Cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta Cr­ne Go­re kao iz­vr­šni di­rek­tor kom­pa­ni­je „Se­kon­do por­to” po­ja­vlju­je Ivi­ca Ša­rić.
Pre­ma iz­vje­šta­ju ko­ji je do­sta­vljen Po­re­skoj upra­vi 12. apri­la ove go­di­ne, a od­no­si se na 2016. go­di­nu, evi­dent­no je da su ne­kret­ni­ne ove fir­me vri­jed­ne pre­ko 7.000.000 eura. Do­ku­ment u ko­ji je „Dan” imao uvid po­ka­zu­je i da je imo­vi­na fir­me „Se­con­do por­to” uve­ća­na, do­du­še, ne­znat­no u od­no­su na pret­hod­nu iz­vje­štaj­nu go­di­nu. Kon­sta­to­va­na su i po­tra­ži­va­nja od 4.688.942 eura, kao i du­go­roč­ni kre­di­ti od 5,6 mi­li­o­na eura.
Iz­vje­štaj fir­me „Se­kon­do por­to”, či­ja je adre­sa Ška­lja­ri BB, kao li­ce od­go­vor­no za sa­sta­vlja­nje fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja pot­pi­sao je Alek­san­dar La­lo­še­vić, dok je kao od­go­vor­no li­ce do­ku­ment pot­pi­sao Ivi­ca Ša­rić.
Iz iz­vje­šta­ja se vi­di da „Se­kon­do por­to” ne­ma ni­ka­kve oba­ve­ze po osno­vu po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost i osta­lih jav­nih pri­ho­da, ni­ti bi­lo ka­kve oba­ve­ze po osno­vu po­re­za na do­bit. Ta­ko­đe, ko­tor­ska fir­ma ne­ma evi­den­ti­ra­ne ni­ka­kve oba­ve­ze po osno­vu sred­sta­va na­mi­je­nje­nih pro­da­ji i sred­sta­va po­slo­va­nja ko­je je ob­u­sta­vlje­no, ni­ti oba­ve­ze iz po­slo­va­nja.
Zo­ja Du­dić je pr­vo­bit­no is­tu­pi­la iz „Se­kon­do por­ta” 2008. go­di­ne, ali se kao osni­vač iste fir­me, po po­da­ci­ma dr­žav­nih or­ga­na, po­no­vo po­ja­vi­la po­lo­vi­nom 2010. go­di­ne. Dra­gan Du­dić Fric je ubi­jen 2010. go­di­ne u Ko­to­ru, a po­sto­je broj­ni na­vo­di da je vr­lo bli­sko sa­ra­đi­vao sa pr­vo­ste­pe­no osu­đe­nim za šverc ko­ka­i­na – Dar­kom Ša­ri­ćem.
Ina­če je pro­šle go­di­ne udo­vi­ca ubi­je­nog Dra­ga­na Du­di­ća de­fi­ni­tiv­no osta­la bez di­sko­te­ke „Mak­si­mus” i vi­še po­slov­nih pro­sto­ra u cen­tru Ko­to­ra. Vr­hov­ni sud od­bio je kao neo­sno­va­nu re­vi­zi­ju Zo­je Du­dić, ko­ja je tra­ži­la po­ni­šte­nje pre­su­da Osnov­nog i Vi­šeg su­da, ko­ji­ma je od­lu­če­no da po­slov­ni pro­sto­ri osta­ju u vla­sni­štvu Hi­po Al­pe Adria Li­zin­ga. Du­di­će­va je tu­žbom tra­ži­la po­vra­ćaj po­ro­dič­ne im­pe­ri­je od­u­ze­te zbog ne­pla­će­nih kre­di­ta nje­nog ubi­je­nog su­pru­ga.
Ona je ra­ni­je tu­ži­la Hi­po Al­pe Adria Li­zing, tra­že­ći ni­štav­nost ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji ne­po­kret­no­sti, fi­nan­sij­skom li­zin­gu i hi­po­te­ci, sa obra­zlo­že­njem da je ban­ka ugo­vo­re za­klju­či­va­la bez nje­nog zna­nja i sa­gla­sno­sti, iako je to za­jed­nič­ka imo­vi­na ste­če­na u bra­ku. Po­sli­je vi­še raz­li­či­tih sud­skih pre­su­da, „Mak­si­mus” i po­slov­ni pro­sto­ri u Ko­to­ru na kra­ju ipak ni­je­su mo­gli da osta­nu u nje­nom vla­sni­štvu. Me­đu­tim, upr­kos tim sud­skim od­lu­ka­ma, naj­no­vi­ji fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj do­sta­vljen Po­re­skoj upra­vi po­ka­zu­je da fir­ma či­ji je osni­vač Zo­ja Du­dić po­sje­du­je enorm­nu imo­vi­nu.
Ka­ko su pre­­no­si­li me­di­ji, Zo­ja Du­dić je pred su­do­vi­ma is­pri­ča­la da ni­je ima­la uvid u po­slov­ne po­te­ze ko­je je njen su­prug po­vla­čio, ni­ti je zna­la šta on ra­di u po­sled­nje tri go­di­ne bra­ka jer je ži­vje­la sa dje­com u Grč­koj.
M.V.


Iz­gu­bi­li di­sko­te­ku zbog ne­pla­će­nog kre­di­ta

Po­zna­ta ko­to­r­ska di­sko­te­ka „Mak­si­mus” bi­la je za­lo­že­na kao hi­po­te­ka za kre­dit kod Hi­po ban­ke, ali po­što to ni­je re­dov­no vra­ća­no, ga­ran­ci­ja je ak­ti­vi­ra­na. Zo­ja Du­dić je re­a­go­va­la žal­bom, a na­kon što je Uprav­ni sud od­bio iz­gu­bi­la je vla­sni­štvo. Do ta­da je di­sko­te­kom upra­vlja­la fir­ma „Se­kon­do por­to”.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"