Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-17 PODACI IZ PORESKE UPRAVE POKAZUJU ENORMNO BOGATSTVO SUPRUGE DRAGANA DUDIĆA, TUŽILAŠTVO NEZAINTERESOVANO
Fricova porodica teška 12.000.000 eura
Zoja Dudić Fricova porodica teška 12.000.000 eura Firma čiji je osnivač udovica ubijenog Dragana Dudića u finansijskom izvještaju navela da posjeduje nekretnine vrijedne preko 7.000.000 eura, uvećala je imovinu u protekloj godini, a prijavila je i da ima potraživanja od 4.688.942 eura Kotorska kompanija prijavila imovinu od 12 miliona, iako je odlukom Vrhovnog suda definitivno ostala bez diskoteke „Maksimus” i više poslovnih prostora
Upr­kos to­me što po­da­ci iz Po­re­ske upra­ve Cr­ne Go­re po­ka­zu­ju da fir­ma či­ji je osni­vač Zo­ja Du­dić, su­pru­ga po­koj­nog Dra­ga­na Du­di­ća Fri­ca, po­sje­du­je enorm­no bo­gat­stvo, Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo Cr­ne Go­re oči­gled­no ni­je za­in­te­re­so­va­no da is­pi­ta pori­je­klo mi­li­on­ske imo­vi­ne. Ra­di se o ko­tor­skoj kom­pa­ni­ji „Se­kon­do por­to”, ko­ja pre­ma fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju do­sta­vlje­nom Po­re­skoj upra­vi ima ukup­nu imo­vi­nu od pre­ko 12 mi­li­o­na eura.
Osni­vač te fir­me sto­pro­cent­no je Zo­ja Du­dić, udo­vi­ca ubi­je­nog Dra­ga­na Du­di­ća Fri­ca, dok se u Cen­tral­nom re­gi­stru pri­vred­nih su­bje­ka­ta Cr­ne Go­re kao iz­vr­šni di­rek­tor kom­pa­ni­je „Se­kon­do por­to” po­ja­vlju­je Ivi­ca Ša­rić.
Pre­ma iz­vje­šta­ju ko­ji je do­sta­vljen Po­re­skoj upra­vi 12. apri­la ove go­di­ne, a od­no­si se na 2016. go­di­nu, evi­dent­no je da su ne­kret­ni­ne ove fir­me vri­jed­ne pre­ko 7.000.000 eura. Do­ku­ment u ko­ji je „Dan” imao uvid po­ka­zu­je i da je imo­vi­na fir­me „Se­con­do por­to” uve­ća­na, do­du­še, ne­znat­no u od­no­su na pret­hod­nu iz­vje­štaj­nu go­di­nu. Kon­sta­to­va­na su i po­tra­ži­va­nja od 4.688.942 eura, kao i du­go­roč­ni kre­di­ti od 5,6 mi­li­o­na eura.
Iz­vje­štaj fir­me „Se­kon­do por­to”, či­ja je adre­sa Ška­lja­ri BB, kao li­ce od­go­vor­no za sa­sta­vlja­nje fi­nan­sij­skih iz­vje­šta­ja pot­pi­sao je Alek­san­dar La­lo­še­vić, dok je kao od­go­vor­no li­ce do­ku­ment pot­pi­sao Ivi­ca Ša­rić.
Iz iz­vje­šta­ja se vi­di da „Se­kon­do por­to” ne­ma ni­ka­kve oba­ve­ze po osno­vu po­re­za na do­da­tu vri­jed­nost i osta­lih jav­nih pri­ho­da, ni­ti bi­lo ka­kve oba­ve­ze po osno­vu po­re­za na do­bit. Ta­ko­đe, ko­tor­ska fir­ma ne­ma evi­den­ti­ra­ne ni­ka­kve oba­ve­ze po osno­vu sred­sta­va na­mi­je­nje­nih pro­da­ji i sred­sta­va po­slo­va­nja ko­je je ob­u­sta­vlje­no, ni­ti oba­ve­ze iz po­slo­va­nja.
Zo­ja Du­dić je pr­vo­bit­no is­tu­pi­la iz „Se­kon­do por­ta” 2008. go­di­ne, ali se kao osni­vač iste fir­me, po po­da­ci­ma dr­žav­nih or­ga­na, po­no­vo po­ja­vi­la po­lo­vi­nom 2010. go­di­ne. Dra­gan Du­dić Fric je ubi­jen 2010. go­di­ne u Ko­to­ru, a po­sto­je broj­ni na­vo­di da je vr­lo bli­sko sa­ra­đi­vao sa pr­vo­ste­pe­no osu­đe­nim za šverc ko­ka­i­na – Dar­kom Ša­ri­ćem.
Ina­če je pro­šle go­di­ne udo­vi­ca ubi­je­nog Dra­ga­na Du­di­ća de­fi­ni­tiv­no osta­la bez di­sko­te­ke „Mak­si­mus” i vi­še po­slov­nih pro­sto­ra u cen­tru Ko­to­ra. Vr­hov­ni sud od­bio je kao neo­sno­va­nu re­vi­zi­ju Zo­je Du­dić, ko­ja je tra­ži­la po­ni­šte­nje pre­su­da Osnov­nog i Vi­šeg su­da, ko­ji­ma je od­lu­če­no da po­slov­ni pro­sto­ri osta­ju u vla­sni­štvu Hi­po Al­pe Adria Li­zin­ga. Du­di­će­va je tu­žbom tra­ži­la po­vra­ćaj po­ro­dič­ne im­pe­ri­je od­u­ze­te zbog ne­pla­će­nih kre­di­ta nje­nog ubi­je­nog su­pru­ga.
Ona je ra­ni­je tu­ži­la Hi­po Al­pe Adria Li­zing, tra­že­ći ni­štav­nost ugo­vo­ra o ku­po­pro­da­ji ne­po­kret­no­sti, fi­nan­sij­skom li­zin­gu i hi­po­te­ci, sa obra­zlo­že­njem da je ban­ka ugo­vo­re za­klju­či­va­la bez nje­nog zna­nja i sa­gla­sno­sti, iako je to za­jed­nič­ka imo­vi­na ste­če­na u bra­ku. Po­sli­je vi­še raz­li­či­tih sud­skih pre­su­da, „Mak­si­mus” i po­slov­ni pro­sto­ri u Ko­to­ru na kra­ju ipak ni­je­su mo­gli da osta­nu u nje­nom vla­sni­štvu. Me­đu­tim, upr­kos tim sud­skim od­lu­ka­ma, naj­no­vi­ji fi­nan­sij­ski iz­vje­štaj do­sta­vljen Po­re­skoj upra­vi po­ka­zu­je da fir­ma či­ji je osni­vač Zo­ja Du­dić po­sje­du­je enorm­nu imo­vi­nu.
Ka­ko su pre­­no­si­li me­di­ji, Zo­ja Du­dić je pred su­do­vi­ma is­pri­ča­la da ni­je ima­la uvid u po­slov­ne po­te­ze ko­je je njen su­prug po­vla­čio, ni­ti je zna­la šta on ra­di u po­sled­nje tri go­di­ne bra­ka jer je ži­vje­la sa dje­com u Grč­koj.
M.V.


Iz­gu­bi­li di­sko­te­ku zbog ne­pla­će­nog kre­di­ta

Po­zna­ta ko­to­r­ska di­sko­te­ka „Mak­si­mus” bi­la je za­lo­že­na kao hi­po­te­ka za kre­dit kod Hi­po ban­ke, ali po­što to ni­je re­dov­no vra­ća­no, ga­ran­ci­ja je ak­ti­vi­ra­na. Zo­ja Du­dić je re­a­go­va­la žal­bom, a na­kon što je Uprav­ni sud od­bio iz­gu­bi­la je vla­sni­štvo. Do ta­da je di­sko­te­kom upra­vlja­la fir­ma „Se­kon­do por­to”.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"