Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-06-18 SIN VESNE MEDENICE SREDSTVIMA IRF-A PODMIRIO OBAVEZE PREMA PRVOJ BANCI
Državnim kreditom od 200 hiljada vratio Acu dug
Vesna Medenica i Aco Đukanović Državnim kreditom od 200 hiljada vratio Acu dug Firma sina predsjednice Vrhovnog suda Miloša Medenice dobila je kredit od vladinog Investiciono-razvojnog fonda (IRF), kako bi „refinansirala tekuća kreditna zaduženja”. Radi se o kreditnom zaduženju od 200.000 eura, koje je preduzeće „Timi” uzelo u prošloj godini od Prve banke, koja je u većinskom vlasništvu Aca Đukanovića
Vla­da Cr­ne Go­re je pre­ko svog fon­da u pro­šloj go­di­ni kre­dit­no sa 200.000 eura po­mo­gla fir­mu „Ti­mi”, ko­ja je u vla­sni­štvu Mi­lo­ša Me­de­ni­ce, si­na pred­sjed­ni­ce Vr­hov­nog su­da Ve­sne Me­de­ni­ce.
Me­de­ni­či­na fir­ma do­bi­la je kre­dit od vla­di­nog In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­nog fon­da (IRF), ka­ko bi „re­fi­nan­si­ra­la te­ku­ća kre­dit­na za­du­že­nja”. Ra­di se o kre­dit­nom za­du­že­nju od 200.000 eura, ko­je je fir­ma „Ti­mi” uze­la u pro­šloj go­di­ni od Pr­ve ban­ke, ko­ja je u ve­ćin­skom vla­sni­štvu Aca Đu­ka­no­vi­ća, bra­ta biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća.
Da je Me­de­ni­ca do­bio dr­žav­ni no­vac od IRF-a mo­že se vi­dje­ti na saj­tu tog fon­da u di­je­lu iz­vje­šta­ja o odo­bre­nim kre­di­ti­ma u pe­ri­o­du od 1. ja­nu­a­ra do 12. sep­tem­bra pro­šle go­di­ne.
Iz tog iz­vje­šta­ja ne mo­že se tač­no utvr­di­ti ko­jeg da­tu­ma je IRF odo­brio kre­dit kom­pa­ni­ji „Ti­mi”, či­ja je dje­lat­nost tr­go­vi­na na ve­li­ko teč­nim i ga­so­vi­tim go­ri­vi­ma i slič­nim pro­iz­vo­di­ma.
Ka­ko bi do­bio kre­dit od Pr­ve ban­ke, Mi­loš Me­de­ni­ca za­lo­žio je svo­ju ne­po­kret­nu imo­vi­nu u Pod­go­ri­ci i Tiv­tu. Prema po­da­ci­ma Upra­ve za ne­kret­ni­ne još po­sto­ji upi­sa­na hi­po­te­ka Pr­ve ban­ke na imo­vi­ni Me­de­ni­ce.
No­vi­nar „Da­na” kon­tak­ti­rao je In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­ni fond (IRF), na čijem je čelu Zoran Vukčević (DPS), ka­ko bi do­bio od­go­vor na pi­ta­nje da li su pro­vje­ri­li je­su li sred­stva da­ta pu­tem kre­di­ta fir­mi „Ti­mi” na­mjen­ski utro­še­na.
– IRF je da­na 14. ok­to­bra pro­šle go­di­ne odo­brio po­slov­noj ban­ci sred­stva za fi­nan­si­ra­nje te­ku­ćih kre­dit­nih za­du­že­nja ko­ri­sni­ka kre­di­ta. Ugo­vo­rom o kre­di­tu sa ban­kom je pred­vi­đe­no da se ban­ka oba­ve­zu­je da sa ko­ri­sni­kom kre­di­ta po­seb­no ugo­vo­ri oba­ve­zu da će odo­bre­ni kre­dit ko­ri­sti­ti u skla­du sa na­mje­nom. Za po­me­nu­ti kre­dit još se ni­je­su ste­kli uslo­vi za kon­tro­lu na­mjen­ske upo­tre­be sred­sta­va odo­bre­nih ban­ci – ka­za­la je „Da­nu” Ma­ša Vu­ka­so­je­vić, sa­vjet­ni­ca za pi-ar IRF-a.
No­vi­nar je po­ku­šao da stu­pi u kon­takt i sa Mi­lo­šem Me­de­ni­com, me­đu­tim, na fik­sni te­le­fon fir­me „Ti­mi” ni­ko ni­je od­go­va­rao.
IRF, kao podršku biznisu daje kredite po izuzetno povoljnim uslovima, uz prosječnu kamatnu stopu koja je u prošloj godini iznosila oko 2,72 odsto. Vladin fond godinama se proziva zbog odobravanja velikih kreditnih iznosa firmama i osobama bliskim vlasti.
„Dan” je po­čet­kom pro­šlog mje­se­ca, na osno­vu po­da­ta­ka Po­re­ske upra­ve, ob­ja­vio da je u pro­šloj go­di­ni ukup­na vri­je­dost imo­vi­ne fir­me „Ti­mi” iz­no­si­la 374.062 eura. U fi­nan­sij­skom iz­vje­šta­ju na­vo­di se da je imo­vi­na te fir­me u 2015. go­di­ni bi­la 129.139 eura, što zna­či da je za go­di­nu Me­de­ni­ca pri­ho­do­vao oko 244.000 eura.
Kao oba­ve­ze iz po­slo­va­nja fir­ma „Ti­mi” Po­re­skoj upra­vi pri­ja­vi­la je 154.186 eura, a kao gu­bi­tak je evi­den­ti­ran iz­nos od 2.220 eura. Ne­ras­po­re­đe­ne do­bi­ti ni­je bi­lo, kao ni re­zer­ve ili ne­u­pla­će­nog upi­sa­nog ka­pi­ta­la.
Pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, Mi­loš Me­de­ni­ca je vla­snik sta­na u Pod­go­ri­ci, stam­be­nog pro­sto­ra i ze­mlji­šta u Ko­la­ši­nu, kao i pla­ca u Kra­ši­ći­ma u ti­vat­skoj op­šti­ni. Da­tum upi­sa imo­vi­ne – na­sle­đem – u Ko­la­ši­nu je jul 2015. go­di­ne. Ka­ko se na­vo­di, stan u Pod­go­ri­ci je ste­kao ku­po­vi­nom, a evi­den­ti­ra­na je i za­bi­lje­žba te­re­ta kre­di­ta. Me­de­ni­ca u Tiv­tu ima dva pla­ca, ukup­ne po­vr­ši­ne 160 kva­dra­ta, ko­je je, ta­ko­đe, ste­kao ku­po­vi­nom.
Vl. O.

Ki­osk po­red kam­pa za rad­ni­ke CRBC

Mi­loš Me­de­ni­ca, is­pred kom­pa­ni­je „Ti­mi”, u sep­tem­bru pro­šle go­di­ne tra­žio je od Op­šti­ne Ko­la­šin ur­ba­ni­stič­ko teh­nič­ke uslo­ve za grad­nju mon­ta­žnog ki­o­ska, za uslu­žne dje­lat­no­sti.
Ra­di se o ki­o­sku po­vr­ši­ne 20 me­ta­ra kva­drat­nih, ko­ji je „iz­ra­đen od la­kih kva­li­tet­nih ma­te­ri­ja­la ko­ji se po­sta­vlja na go­to­vu pod­lo­gu (be­ton, ka­me­ne plo­če, as­falt i sl).” Lo­ka­ci­ja ki­o­ska je u ka­ta­star­skoj op­šti­ni Ja­bu­ka, na par­ce­li ko­ja je su­svo­ji­na Ane i Mi­le­ne Vu­ji­sić, ko­je ima­ju ugo­vor sa fir­mom „Ti­mi”. Ki­osk Mi­lo­ša Me­de­ni­ce lo­ci­ran je tač­no pre­ko pu­ta kam­pa za sta­no­va­nje rad­ni­ka ki­ne­ske fir­me CRBC, ko­ja gra­di auto­put Bar – Bo­lja­re.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"