Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći * Za državni vrh tenderi ne važe * Brajuško u samici zbog straha od linča * Turiste postrojavali pa ih šamarali * Vatrena stihija odnijela više od 60 života * Moskvi sankcije, Briselu šamar * NATO berićet
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 19-06-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vuk Maraš, direktor Monitoring programa MANS-a:
Nakon ljetnje pauze čeka nas serija lokalnih izbora, koje u praksi nema ko da sprovede niti da kontroliše.

Vic Dana :)

Došli Mujo i Fata na bračno savjetovanje kod psihologa.
Fata se navila kako je Mujo ne voli više kao prije, ne gotivi je, raspričala se naveliko. Doktor iznenada ustane, strastveno poljubi Fatu u usta, počne da je hvata i gnječi na različitim mjestima i sjedne. Fata zanijemila i samo gleda.
Doktor se okrena Muju i kaže: „Vidiš, ovo njoj treba bar tri puta sedmično”.
Kaže Mujo: „Ma, doktore, mogu ja nju dovest ponedjeljkom i srijedom ali, vala, petkom ne mogu, igram fudbal sa jaranima”.


- Stariji čovjek, gluv na desno uvo traži ženu gluvu na lijevo uvo radi poznatstva i dobrog razumijevanja!
- Šifra: Dolby Surround!


- Uciteljica pita Pericu: koliko je dva i dva, a Perica kao iz topa odgovara četiri.
Na to će učiteljica: sjedni, pet.
Perica: Aaaaaaa, da, da pet!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana DRŽAVNA USTANOVA ZHMP SKLAPA UGOVORE SA SESTROM BIVŠEG PREMIJERA ANOM ĐUKANOVIĆ
Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći
Ana Đukanović Dobila finansijsku injekciju od Hitne pomoći Zavod za hitnu medicinsku pomoć zakupio je sredinom prošle godine nekretnine od sestre lidera DPS-a Mila Đukanovića. Ugovor o zakupu potpisali su direktor Zavoda Saša Stefanović i Ana Đukanović. Po tom osnovu ova zdravstvena ustanova za godinu će sestri bivšeg premijera isplatiti 17.898 eura
Za­vod za hit­nu me­di­cin­sku po­moć Cr­ne Go­re (ZHMP) sklo­pio je dva ugo­vo­ra sa Anom Đu­ka­no­vić, se­strom biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, koja po­me­nu­tom advo­ka­tu do­no­se zna­čaj­nu fi­nan­sij­sku ko­rist. U pi­ta­nju je ugo­vor o za­ku­pu stam­be­nih ne­kret­ni­na po ko­jem Ana Đu­ka­no­vić do­bi­ja mje­seč­no od Za­vo­da 1.491 eura. Dru­gim ugo­vo­rom an­ga­žo­va­na je bi­la advo­kat­ska kan­ce­la­ri­ja Ane Đu­ka­no­vić da za­stu­pa ovu zdrav­stve­nu usta­no­vu, iako ZHMP ima prav­nu slu­žbu i svo­je prav­ni­ke.
Ka­ko se na­vo­di u do­ku­men­tu u ko­ji je „Dan” imao uvid, ugo­vor o za­ku­pu je za­klju­čen sre­di­nom pro­šle go­di­ne iz­me­đu Za­vo­da za hit­nu me­di­cin­sku po­moć, ko­ga za­stu­pa di­rek­tor Sa­ša Ste­fa­no­vić (sa ra­ču­nom kod Pr­ve ban­ke), i Ane Đu­ka­no­vić.
– Pred­met ovog ugo­vo­ra su uslu­ge iz­najm­lji­va­nja ili da­va­nja u ope­ra­tiv­ni za­kup stam­be­nih ne­kret­ni­na, pre­ma Ten­der­skoj do­ku­men­ta­ci­ji broj 7581 od 19. ju­la 2016. go­di­ne i Od­lu­ci o iz­bo­ru naj­po­volj­ni­je po­nu­de broj 8156 od 2. av­gu­sta 2016. go­di­ne, pre­ma po­nu­di po­nu­đa­ča, u skla­du sa teh­nič­kom spe­ci­fi­ka­ci­jom – na­vo­di se u tek­stu ugo­vo­ra.
Da­lje pi­še da se po­nu­đač oba­ve­zu­je da će na­ru­či­o­cu iz­vr­ši­ti uslu­ge spe­ci­fi­ci­ra­ne pret­hod­nim čla­nom ugo­vo­ra, a na­ru­či­lac da zva­nič­no pre­u­zme i pla­ti po­nu­đa­ču vri­jed­nost uslu­ga pre­ma pri­hva­će­noj ci­je­ni iz po­nu­de broj 7851 od 25. ju­la pro­šle go­di­ne.
– Ukup­na vri­jed­nost uslu­ga, pre­ma pri­hva­će­noj po­nu­di broj 7851 od 25. ju­la pro­šle go­di­ne iz­no­si 17.898 eura sa ura­ču­na­tim PDV-om za go­di­nu (12 mje­se­ci). Is­pla­ta će bi­ti na mje­seč­nom ni­vou naj­ka­sni­je do 15. u mje­se­cu za te­ku­ći mje­sec. Is­pla­ta će se vr­ši­ti u 12 mje­seč­nih ra­ta – na­vo­di se u tek­stu ugo­vo­ra u ko­ji je „Dan” imao uvid.
Ka­ko su ra­ni­je pi­sa­li me­di­ji, pro­šle go­di­ne je Za­vod za hit­nu me­di­cin­sku po­moć an­ga­žo­vao advo­ka­ta Anu Đu­ka­no­vić da ih za­stu­pa u par­nič­nom po­stup­ku ko­ji su pro­tiv njih po­kre­nu­li za­po­sle­ni u da­ni­lov­grad­skoj Slu­žbi hit­ne me­di­cin­ske po­mo­ći. Ono što je za­ni­mlji­vo je­ste da je kan­ce­la­ri­ja Đu­ka­no­vi­će­ve oda­bra­na da za­stu­pa ZHMP, iako Za­vod po­sje­du­je struč­ni ka­dar za za­stu­pa­nje pred su­dom, i mo­gu ga bra­ni­ti nje­go­vi prav­ni­ci.
Tim po­vo­dom, dio za­po­sle­nih u da­ni­lov­grad­skoj slu­žbi u pi­smu pro­šle go­di­ne upu­će­nom ta­da­šnjem mi­ni­stru zdra­vlja Bu­di­mi­ru Še­gr­tu upo­zo­ri­li su da je Ana Đu­ka­no­vić an­ga­žo­va­na mi­mo lo­gi­ke, i da se ti­me na­no­si šte­ta in­sti­tu­ci­ji.
Dio za­po­sle­nih iz Da­ni­lov­gra­da tu­žio je i po­slo­dav­ca zbog ne­pla­će­nih put­nih tro­ško­va za pro­te­klih šest go­di­na. Od Mi­ni­star­stva zdra­vlja su tra­ži­li da im obez­bi­je­di tret­man kao osta­lim me­di­cin­skim rad­ni­ci­ma u Cr­noj Go­ri, jer, ka­ko tvr­de, svi osim za­po­sle­nih u Za­vo­du za hit­nu me­di­cin­sku po­moć do­bi­li su put­ne tro­ško­ve.
Za­ni­mlji­vo je da su 2015. go­di­ne advo­kat Ana Đu­ka­no­vić, njen sin Edin Ko­la­re­vić i fir­ma MD en­ter­prajz uze­li kre­dit od 330.000 eura kod Za­pad ban­ke, a kao ga­ran­ci­ja je po­slu­žio po­slov­ni pro­stor u Pod­go­ri­ci, či­ji je vla­snik se­stra biv­šeg pre­mi­je­ra. Pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra za List ne­po­kret­no­sti 2324, KO Pod­go­ri­ca 2, bi­la je upi­sa­na hi­po­te­ka, gdje je broj ugo­vo­ra 199/15 od 5. ju­na 2015. go­di­ne.
Na­vo­di se da je u pi­ta­nju po­slov­ni pro­stor ste­čen ku­po­vi­nom, na tre­ćem spra­tu, ve­li­či­ne 86 kva­dra­ta. Me­đu­tim, Sa­vjet Cen­tral­ne ban­ke (CBCG) je na sjed­ni­ci kra­jem ja­nu­a­ra 2015. go­di­ne od­lu­čio da iz­da do­zvo­lu za rad Za­pad ban­ci, na­kon što je upra­vo advo­kat­ska kan­ce­la­ri­ja Ane Đu­ka­no­vić pre­da­la za­htjev za iz­da­va­nje li­cen­ce ovoj fi­nan­si­j­skoj in­sti­tu­ci­ji. Ta­ko su Ana Đu­ka­no­vić i njen sin, bi­zni­smen Edin Ko­la­re­vić, do­bi­li kre­dit sa­mo pet mje­se­ci na­kon što je Za­pad ban­ka do­bi­la li­cen­cu za rad u Cr­noj Go­ri.
M.V.


Bez od­go­vo­ra

Di­rek­tor Za­vo­da za hit­nu me­di­cin­sku po­moć Sa­ša Ste­fa­no­vić ka­zao je ju­če no­vi­na­ru da će nji­hov prav­nik da­nas do­sta­vi­ti od­go­vor „Da­nu” ve­za­no za ugo­vor ko­ji su sklo­pi­li sa Anom Đu­ka­no­vić.
Ana Đu­ka­no­vić ju­če ni­je od­go­vo­ri­la na pi­ta­nja „Da­na” ko­ja smo joj do­sta­vi­li mej­lom, a ve­za­no za ugo­vor ko­ji je sklo­pi­la sa Za­vo­dom.


No­vac upla­ću­ju Emi­ni Ko­la­re­vić

Je­dan od de­ta­lja iz ugo­vo­ra o za­ku­pu ne­kret­ni­na za po­tre­be ZHMP je i da se na­ru­či­lac, to jest Za­vod za hit­nu me­di­cin­sku po­moć, oba­ve­zu­je da će se ra­ču­ni za stru­ju, fik­sni te­le­fon, vo­du i osta­le ko­mu­na­li­je u objek­tu Ane Đu­ka­no­vić pla­ća­ti na mje­seč­nom ni­vou do 15. u mje­se­cu.
– Sve upla­te se vr­še u ko­rist ži­ro ra­ču­na 505-0000003**** kod Atlas ban­ke na ime Emi­na Ko­la­re­vić – na­vo­di se u tek­stu ugo­vo­ra.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"