Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2017-07-15 POSJETOM ŠEFA DIPLOMATIJE UAE ABDULAHA BIN ZAJED AL NAHIJANA VLAST OBNAVLJA SUMNJIVE POSLOVE KOJE JE ZAUSTAVIO SDP
Milo ponovo dogovorio prodaju Kraljičine plaže
Ministar Abdualah al Nahijan dogovara poslove u Crnoj Gori u ime princa Muhameda al Nahijana sa kojim se Đukanović ranije sastajao Milo ponovo dogovorio prodaju Kraljičine plaže Šef diplomatije UAE šeik Abdulah bin Zajed bin Sultan al Nahijan razgovaraće o novom planu za privatizaciju Kraljičine plaže jer su investitori iz te države i dalje zainteresovani za taj posao
Mi­ni­star ino­stra­nih po­slo­va i me­đu­na­rod­ne sa­rad­nje Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta (UAE), še­ik Ab­du­lah bin Za­jed bin Sul­tan al Na­hi­jan sti­že u po­ne­dje­ljak u zva­nič­nu po­sje­tu Cr­noj Go­ri, a jed­na od te­ma na sa­stan­ci­ma bi­će i no­va pri­va­ti­za­ci­ja Kra­lji­či­ne pla­že – Du­bo­vi­ca, jer su in­ve­sti­to­ri iz te dr­ža­ve i da­lje za­in­te­re­so­va­ni za nju. To je po­tvr­đe­no za „Dan” iz vi­še iz­vo­ra. O za­ku­pu ove atrak­tiv­ne lo­ka­ci­je Al Na­hi­jan bi tre­ba­lo da raz­go­va­ra sa dr­žav­nim zva­nič­ni­ci­ma i sa pred­sjed­ni­kom DPS-a Mi­lom Đu­ka­no­vi­ćem, ko­ji je sa in­ve­sti­to­ri­ma iz UAE po­sao do­go­va­rao pri­je ne­ko­li­ko go­di­na.
Sa­vjet za pri­va­ti­za­ci­ju po­čet­kom fe­bru­a­ra ove go­di­ne, na sjed­ni­ci ko­joj je pred­sje­da­vao pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić, utvr­dio je na­crt od­lu­ke o pla­nu pri­va­ti­za­ci­je za ovu go­di­nu, gdje se po­mi­nje i pri­va­ti­za­ci­ja Kra­lji­či­ne pla­že. Na spi­sku lo­ka­li­te­ta ko­je Vla­da pla­ni­ra da pri­va­ti­zu­je u ovoj go­di­ni na­la­zi se i Kra­lji­či­na pla­ža (Du­bo­vi­ca), ko­ja pri­pa­da op­šti­na­ma Bar i Bu­dva.
Iz Vla­de je u krat­koj na­ja­vi uka­za­no da će Al Na­hi­jan raz­go­va­ra­ti s mi­ni­strom vanj­skih po­slo­va Sr­đa­nom Dar­ma­no­vi­ćem, a da će se sre­sti i sa Du­škom Mar­ko­vi­ćem.
Đu­ka­no­vić je pro­šle go­di­ne iz­ja­vio da su in­ve­sti­to­ri iz Du­ba­i­ja do­bro­do­šli u Cr­nu Go­ru, na­gla­ša­va­ju­ći da oni mo­gu ra­ču­na­ti na sve olak­ši­ce i ap­so­lut­nu po­dr­šku Vla­de Cr­ne Go­re, ka­ko bi po­sti­gli že­lje­ne eko­nom­ske ci­lje­ve. U tom smi­slu, Đu­ka­no­vić je po­me­nuo Por­to Mon­te­ne­gro, ko­ji su u me­đu­vre­me­nu pre­u­ze­li in­ve­sti­to­ri iz Du­ba­i­ja.
Ten­der za pro­da­ju i za­kup Kra­lji­či­ne pla­že – Du­bo­vi­ca pr­vi put je ras­pi­san 2012. go­di­ne. Po­nu­du na tom ten­de­ru do­sta­vi­la je fir­ma Hi­dra ko­mer­šal in­vest­ments iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta, ko­ja je u Pod­go­ri­ci for­mi­ra­la kćer­ku fir­mu – Kvins bič di­ve­lop­ment. Iz Vla­de su tvr­di­li da je Hi­dra dio Ro­jal gru­pe iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta, ko­ju či­ne fir­me u vla­sni­štvu kra­ljev­ske po­ri­di­ce UAE. Me­đu­tim, po pi­sa­nju por­ta­la „Asrar Ara­bi­ja”, iza te fir­me sto­ji kon­tro­verz­ni biv­ši pa­le­stin­ski mi­ni­star, osu­đen za ko­rup­ci­ju, Mo­ha­med Da­hlan. Đu­ka­no­vić je kra­jem 2014. go­di­ne re­kao da mu je Da­hlan pri­ja­telj, a Pa­le­sti­nac je 2010. go­di­ne upra­vo na Đu­ka­no­vi­ćev pred­log pod po­vla­šće­nim uslo­vi­ma do­bio cr­no­gor­sko dr­ža­vljan­stvo. Iz Vla­de su osta­li pri tvrd­nji da je ula­gač Ro­jal gru­pa, a Da­hlan se ni­ka­da ni­je ogla­sio ovim po­vo­dom.
Fir­ma Kvins bič di­ve­lop­ment nu­di­la je 21,2 mi­li­o­na za pre­ko 420 hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta i in­ve­sti­ci­ju od 180 mi­li­o­na i luk­su­zni ho­tel­ski kom­pleks. Ipak, na­kon sko­ro go­di­nu od pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra, u apri­lu 2015. go­di­ne arap­ski ula­ga­či su od­u­sta­li od pro­jek­ta, tvr­de­ći da su na­i­šli na ne­pre­mo­sti­ve pre­pre­ke.
Za­ku­pu Kra­lji­či­ne pla­že na 90 go­di­na, ko­ji je pla­ni­ra­la cr­no­gor­ska vla­da, oštro se pro­ti­vi­la So­ci­jal­de­mo­krat­ska par­ti­ja, ko­ja je u to vri­je­me bi­la ma­nja čla­ni­ca vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, a da­nas je dio opo­zi­ci­o­nog blo­ka. Iz SDP-a su oštro kri­ti­ko­va­li na­mje­re da se omo­gu­ći za­kup Kra­lji­či­ne pla­že, tvr­de­ći da u to­me ima i ko­rup­ci­je. Nji­ho­vo pro­ti­vlje­nje je bi­lo pre­sud­no i do­pri­ni­je­lo je da po­sao bu­de ob­u­sta­vljen.
Zva­nič­na ver­zi­ja iz Vla­de uka­zi­va­la je na to da su Ara­pi pla­ni­ra­li da na Kra­lji­či­noj pla­ži iz­gra­de luk­su­zni ho­tel­ski kom­pleks, i ulo­že 180 mi­li­o­na eura. Nu­đe­no im je vi­še od 420.000 kva­dra­ta ze­mlji­šta. U me­đu­vre­me­nu su utvr­đe­ne i sum­nji­ve ve­ze iz­me­đu fir­me Hi­dra ko­mer­šal in­vest­ments iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta, ko­ja je bi­la for­mal­ni in­ve­sti­tor, i Pr­ve ban­ke, u vla­sni­štvu po­ro­di­ce Đu­ka­no­vić. Hi­dra je du­go bi­la je­dan od glav­nih de­po­ne­na­ta Pr­ve ban­ke, či­ji je po­je­di­nač­no naj­ve­ći ak­ci­o­nar Aco Đu­ka­no­vić, brat Mi­la Đu­ka­no­vi­ća, što po­tvr­đu­ju do­ku­men­ta Cen­tral­ne ban­ke Cr­ne Go­re o kon­tro­li Pr­ve ban­ke. Ka­da je po­sao u ve­zi sa Kra­lji­či­nom pla­žom pro­pao, kom­pa­ni­ja iz UAE je po­vu­kla de­po­zit iz Đu­ka­no­vi­će­ve ban­ke.
Pa­žnje vri­je­dan de­talj je i da se ne­ko­li­ko sed­mi­ca na­kon što su se in­ve­sti­to­ri iz UAE po­vu­kli iz po­sla za­ku­pa Kra­lji­či­ne pla­že, u apri­lu 2014. go­di­ne Mi­lo Đu­ka­no­vić ne­na­ja­vlje­no sa­stao sa prin­com pre­sto­lo­na­sled­ni­kom i za­mje­ni­kom glav­nog ko­man­dan­ta oru­ža­nih sna­ga Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta, še­i­kom Mu­ha­me­dom bin Za­je­dom al Na­hi­ja­nom, u po­ku­ša­ju da omo­gu­ći na­sta­vak in­ve­sti­ci­ja iz te ze­mlje u Cr­nu Go­ru. Iz Vla­de ni­je bio na­ja­vljen Đu­ka­no­vi­ćev put u Abu Da­bi, a ta­da­šnji pre­mi­jer je do­ma­ći­ne uvje­ra­vao da vi­še ne­će bi­ti po­li­tič­kih pro­ble­ma za re­a­li­za­ci­ju pro­je­ka­ta ko­je na­ja­vlju­ju in­ve­sti­to­ri iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta.
Đu­ka­no­vić je, pri­tom, is­ka­zao uvje­re­nje i da će Ro­jal gru­pa na­sta­vi­ti da pra­vi in­ve­sti­tor­ske pla­no­ve za Cr­nu Go­ru.
M.V.


Dr­ža­vljan­stvo da­li, ula­ga­nja ne­ma

In­te­re­sant­no je da je cr­no­gor­ska vla­da do­di­je­lila po­čas­no dr­ža­vljan­stvo i Mar­va­nu Av­deu, bi­zni­sme­nu iz Du­ba­i­ja, zbog, ka­ko je zva­nič­no obra­zlo­že­no, pri­vla­če­nja stra­nih in­ve­sti­ci­ja iz UAE. Mar­van Av­de je di­rek­tor cr­no­gor­skog ogran­ka Al Ku­dra, gru­pe iz UAE ko­ja za se­be ka­že da je je­dan od vo­de­ćih stra­te­ških in­ve­sti­to­ra sa sje­di­štem u Abu Da­bi­ju i ko­ja se ba­vi naf­tom, ban­kar­stvom, fi­nan­si­ja­ma, zdrav­stvom i upra­vlja­njem pro­jek­ti­ma.
Al Ku­dra je fir­mu u Pod­go­ri­ci osno­va­la još 2014. go­di­ne, ali do da­nas ni­je po­kre­ta­la ne­ke zna­čaj­ni­je pro­jek­te ni­ti je na se­be upi­sa­la bi­lo ka­kvo vla­sni­štvo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"