Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Rijeè Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana - datum: 2018-02-11 KONTROVERZNI NIKŠIĆKI BIZNISMEN NASTAVIO DA GOMILA DUGOVE
Brano se zadužio još 2,5 miliona
Mićunović Brano se zadužio još 2,5 miliona Mićunović je 29. decembra prošle godine uzeo novi kredit kod Hipotekarne banke od 2,5 miliona, za koji je kao garanciju založio zgradu i zemljište kod Svetog Stefana
Kon­tro­verz­ni nik­šić­ki bi­zni­smen Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić na­sta­vio je da se za­du­žu­je jer je uzeo no­vi kre­dit, od 2.500.000 eura, a kao ga­ran­ci­ju je za­lo­žio atrak­tiv­nu imo­vi­nu u Bu­dvi. To do­ka­zu­ju ka­ta­star­ski po­da­ci za list ne­po­kret­no­sti 641 KO Sve­ti Ste­fan, ko­ji se od­no­si na Mi­ću­no­vi­će­vu imo­vi­nu. No­vi kre­dit Mi­ću­no­vić je po­di­gao 29. de­cem­bra pro­šle go­di­ne, a rok do ka­da tre­ba da ga vra­ti is­ti­če 1. sep­tem­bra 2022. go­di­ne.
– Hi­po­te­ka u iz­no­su od 2.500.000 eura u ko­rist Hi­po­te­kar­ne ban­ke AD Pod­go­ri­ca kao hi­po­te­kar­nog po­vje­ri­o­ca sa ro­kom ko­ri­šće­nja/ras­po­lo­ži­vo­sti kre­dit­nih sred­sta­va 31. de­cem­bra 2017. go­di­ne, sa kraj­njim ro­kom ot­pla­te 1. sep­tem­bar 2022, sa za­bra­nom otu­đe­nja, op­te­re­će­nja i iz­da­va­nja u za­kup op­te­re­će­ne ne­po­kret­no­sti bez sa­gla­sno­sti za­lo­žnog po­vje­ri­o­ca i ne­po­sred­nog pri­nud­nog iz­vr­še­nja na­kon do­spje­lo­sti bez od­la­ga­nja. UZZ 1121/17 od 27. de­ce­me­bra 2017. go­di­ne – na­vo­di se u po­da­ci­ma o te­re­ti­ma za po­me­nu­tu par­ce­lu.
U pi­ta­nju je zgra­da sa pri­pa­da­ju­ćim ze­mlji­štem, ko­ja se vo­di na Mi­ću­no­vi­ća, bli­zu Sve­tog Ste­fa­na.
Pret­hod­no je Mi­ću­no­vić uzeo kre­dit od 3,1 mi­li­on eura kod Hi­po­te­kar­ne ban­ke, a kao ga­ran­ci­ju za­lo­žio je zgra­du u cen­tru Bu­dve. Ova dva kre­di­ta do­vo­de do za­ključ­ka da je sa­da ban­ci du­žan 5,6 mi­li­o­na eura.
Pre­ma po­da­ci­ma iz Upra­ve za ne­kret­ni­ne, Mi­ću­no­vić je kao ga­ran­ci­ju za­lo­žio po­slov­nu zgra­du od 288 kva­dra­ta u cen­tru Bu­dve, i pri­pa­da­ju­će dvo­ri­šte od 172 kva­dra­ta.
– Hi­po­te­ka u iz­no­su od 3.100.000 eura u ko­rist Hi­po­te­ka­r­ne ban­ke AD Pod­go­ri­ca, uve­ća­na za ka­ma­te, na­kna­de i dru­ga spo­red­na po­tra­ži­va­nja i even­tu­al­ne tro­ško­ve pri­nud­ne na­pla­te, ka­mat­na sto­pa šest od­sto, efek­tiv­na ka­mat­na sto­pa 6,16 od­sto, za­te­zna ka­mat­na sto­pa de­vet od­sto na go­di­šnjem ni­vou. Rok ot­pla­te 36 mje­se­ci, kraj­nji rok ot­pla­te je 1. ok­to­bar 2020. go­di­ne sa za­bra­nom otu­đe­nja, op­te­re­će­nja i da­va­nja u za­kup bez pi­sa­ne sa­gla­sno­sti hi­po­te­kar­nog po­vje­ri­o­ca. Pri­sta­ja­nje na ne­po­sred­no pri­nud­no iz­vr­še­nje bez od­la­ga­nja. UZZ broj 859/17 od 6. sep­tem­bra 2017. go­di­ne, no­ta­ra Vuk­sa­no­vić Bran­ke iz Bu­dve – na­vo­di se u po­da­ci­ma za list ne­po­kret­no­sti 2827 KO Bu­dva, ko­ji se od­no­si na Mi­ću­no­vi­će­vu imo­vi­nu.
Ka­da se iz­nos kre­di­ta po­di­je­li sa mje­se­ci­ma pred­vi­đe­nim za rok ot­pla­te, do­bi­ja se po­da­tak da je ra­ta Mi­ću­no­vi­ću za pr­vi kre­dit oko 86.000 eura.
Mi­ću­no­vić se sre­di­nom ove go­di­ne upi­sao kao vla­snik zgra­de u cen­tru Bu­dve, ko­ja se na­la­zi u ne­po­sred­noj bli­zi­ni objek­ta pred­u­ze­ća „Ze­ta film”, gdje je kon­tro­verz­ni bi­zni­smen pred­sjed­nik od­bo­ra di­rek­to­ra. Ra­ni­ja DPS ve­ći­na u Bu­dvi omo­gu­ći­la je ne­po­sred­no pred smje­nu vla­sti u tom gra­du pred­u­ze­ću „Ze­ta film” da sve oba­ve­ze za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta iz­mi­ri do kra­ja 2021, od­no­sno do 15. de­cem­bra 2021. go­di­ne.
Ugo­vor iz­me­đu Op­šti­ne Bu­dva i pred­u­ze­ća „Ze­ta film” za­klju­čen je 15. de­cem­bra pro­šle go­di­ne. Mi­ću­no­vi­će­vo pred­u­ze­će na­ja­vi­lo je da će na atrak­tiv­noj par­ce­li u Bu­dvi, na sto me­ta­ra od Sta­rog gra­da, sa­gra­di­ti luk­su­zni tu­ri­stič­ki kom­pleks. Gra­đe­vin­ska do­zvo­la pred­vi­đa da tu mo­že da se gra­di obje­kat od 12 spra­to­va. Pre­ma ra­ni­je iz­da­tim ur­ba­ni­stič­ko-teh­nič­kim uslo­vi­ma, Mi­ću­no­vi­će­vo pred­u­ze­će bi mo­glo da gra­di ho­tel na 23.000 kva­dra­ta bru­to gra­đe­vin­ske po­vr­ši­ne.
Ak­tu­e­lan je i sud­ski spor u ve­zi s par­ce­lom na ko­joj se na­la­zi obje­kat pred­u­ze­ća „Ze­ta film”. Prav­ni za­stup­ni­ci Fon­da­ci­je Lu­ke­tić pod­ni­je­li su tu­žbu pro­tiv dr­ža­ve, Op­šti­ne Bu­dva, pred­u­ze­ća „Ze­ta film” i kom­pa­ni­je MCG Mon­te­ne­gro, is­ti­ču­ći da su im uzur­pi­ra­li ne­ko­li­ko hi­lja­da kva­dra­ta ze­mlji­šta u sa­mom cen­tru Bu­dve. Tu­žba je za­sno­va­na na ka­ta­star­skim po­da­ci­ma ko­ji, ka­ko se na­vo­di, do­ka­zu­ju nje­nu osno­va­nost, a njom se tra­ži da Vr­hov­ni sud po­ni­šti pre­su­de ni­žih su­do­va ko­ji­ma se tu­že­ni oslo­ba­đa­ju bi­lo ka­kve oba­ve­ze da vra­te ze­mlju Lu­ke­ti­ći­ma.
Pre­ma zva­nič­nim po­da­ci­ma iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta, Bra­ni­slav Mi­ću­no­vić je pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra „Ze­ta fil­ma”. M.V.


Za kre­dit za­la­ga­no i ze­mlji­šte u Re­že­vi­ći­ma

Bra­ni­slav Bra­no Mi­ću­no­vić za­lo­žio je sre­di­nom 2014. go­di­ne ze­mlji­šte od oko 6.500 kva­drat­nih me­ta­ra u Re­že­vi­ći­ma da bi po­di­gao kre­dit od 1,8 mi­li­o­na eura od Hi­po­te­kar­ne ban­ke iz Pod­go­ri­ce. Rok za ot­pla­tu je bio sep­tem­bar 2016. go­di­ne i, pre­ma po­da­ci­ma iz ka­ta­stra, taj kre­dit je ot­pla­ćen.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"