Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 * Šahmanoviću kazna drakonska, koalicija nije vječna * Inspektor na vezi s kriminalcima * Sebe mjesečno nagrađivao 323 eura * Teroristi stižu preko Balkana * Bulevar Renda Pola u Podgorici * Iz Haga s ljubavlju
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 20-03-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Ines Mrdović, koordinator Istraživačkog centra Mansa:
Kupci struje ne treba da budu taoci pogrešne politike Vlade u oblasti energetike, koju kreira tako da se iz džepova potrošača preliva u džepove tajkuna i kompanija bliskih vrhu vladajuće partije.

Vic Dana :)

Dođe pacijent kod doktora i pita:
- Doktore imate li nešto protiv kašlja?
A doktor kaže:
- Naravno da ne, samo vi kašljite...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana DEMOKRATE PREDALE TUŽILAŠTVU DOKUMENTACIJU O ZLOUPOTREBAMA DRŽAVNOG NOVCA U INVESTICIONO-RAZVOJNOM FONDU
Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000
Vukčević Preko lažnih računa za toalet papir naplatili 1.270.000 Firma „Solo“ ispostavljala je „Lakoviću“ fiktivne račune sa neuporedivo, po pravilu deset puta većim iznosima od vrijednosti stvarno izvršenih usluga. A istog dana po ispostavljanju lažnih računa, „Laković“ je sa IRF-om zaključivao ugovor o cesiji, kojim je taj državni fond preuzimao obavezu da isplaćuje dugovanja tom trgovinskom preduzeću, navode Demokrate
Vla­din In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­ni fond (IRF) upla­tio je pri­vat­noj fir­mi „So­lo” mi­li­on i 270 hi­lja­da eura dr­žav­nog nov­ca na osno­vu la­žnih avan­snih ra­ču­na za to­a­let pa­pir i sal­ve­te. To je ju­če na pres kon­fe­ren­ci­ji sa­op­štio ge­ne­ral­ni se­kre­tar De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re Bo­ris Bog­da­no­vić. Ta po­li­tič­ka par­ti­ja je do­ka­ze, za ka­ko tvr­de or­ga­ni­zo­va­no kri­mi­nal­no dje­lo­va­nje, pre­da­la vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu (VDT) Ivi­ci Stan­ko­vi­ću.
Po­sje­du­je­mo do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja ja­sno uka­zu­je da su or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­nal­nim dje­lo­va­njem vi­še li­ca, vi­še­mi­li­on­ska sred­stva IRF-a, u du­žem vre­men­skom pe­ri­o­du, ne­za­ko­ni­to ko­ri­šće­na pro­tiv­no nji­ho­voj na­mje­ni, a u ko­rist pri­vi­le­go­va­nih po­je­di­na­ca – na­ve­de­no je, iz­me­đu osta­log, u pri­ja­vi ko­ju je pot­pi­sao pred­sjed­nik De­mo­kra­ta Alek­sa Be­čić, a ko­ja je pre­da­ta Stan­ko­vi­ću.
Is­ta­kli su i da su se finansijske tran­sak­ci­je, po za­klju­če­nom ugo­vo­ru, od­vi­ja­le istog da­na, i to is­klju­či­vo po­sred­stvom Pr­ve ban­ke.
Ka­ko su ob­ja­sni­le De­mo­kra­te, ne­za­ko­ni­to ko­ri­šće­nje nov­ca gra­đa­na iz­vr­še­no je ta­ko što je pret­hod­no fir­ma „So­lo“, vla­sni­ka Ra­do­mi­ra Ra­šo­vi­ća, is­po­sta­vlja­la kom­pa­ni­ji HD „La­ko­vić“ ra­ču­ne sa vi­še­stru­ko uve­ća­nim iz­no­si­ma vri­jed­no­sti stvar­no iz­vr­še­nih uslu­ga.
– Ra­di se o ne­iz­vr­še­nim is­po­ru­ka­ma to­a­let pa­pi­ra i sal­ve­ta. Da su ra­ču­ni la­žni u pri­log to­me go­vo­ri i to što ne sa­dr­že spe­ci­fi­ka­ci­ju is­po­ru­če­ne ro­be, ci­je­nu ro­be, broj ugo­vo­ra. U slu­ča­ju ove or­ga­ni­zo­va­ne pre­va­re, vi­še­mi­li­on­ska sred­stva In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­nog fon­da ko­ri­šće­na su, u du­žem vre­men­skom tra­ja­nju, ne­za­ko­ni­to i pro­tiv­no nji­ho­voj na­mje­ni i ci­lje­vi­ma ko­ji su pred­vi­đe­ni Za­ko­nom o IRF-u. Ovo je uči­nje­no na sle­de­ći na­čin: „So­lo“ d.o.o., re­gi­stro­va­no za pro­iz­vod­nju pro­iz­vo­da od pa­pi­ra, is­po­sta­vlja­lo je „La­ko­vi­ću“ fik­tiv­ne ra­ču­ne sa ne­u­po­re­di­vo, po pra­vi­lu de­set pu­ta, ve­ćim iz­no­si­ma od vri­jed­no­sti stvar­no iz­vr­še­nih uslu­ga. A istog da­na, po is­po­sta­vlja­nju la­žnih ra­ču­na, „La­ko­vić“ je sa IRF-om za­klju­či­vao ugo­vor o ce­si­ji ko­jim je IRF pru­zi­mao oba­ve­zu da is­pla­ću­je du­go­va­nja HD „La­ko­vić“ – ob­ja­sni­le su De­mo­kra­te.
Po Za­ko­nu o IRF-u, glav­ni cilj tog dr­žav­nog fon­da je eko­nom­ski raz­voj Cr­ne Go­re kroz po­dr­šku po­čet­ni­ci­ma u bi­zni­su, po­kre­ta­nje no­vih in­ve­sti­ci­o­nih ci­klu­sa, po­dr­šku stva­ra­nju no­vih pro­iz­vo­da i teh­no­lo­gi­ja, pod­sti­caj iz­vo­za, pod­sti­ca­nje rav­no­mjer­nog re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja.
– Po­vje­ri­lac „So­lo“ od ukup­nog po­tra­ži­va­nja, ko­je iz­no­si mi­li­on i sto hi­lja­da, za se­be uzi­ma 120.000 eura i to sa­mo na osno­vu dva pre­zen­to­va­na ugo­vo­ra – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.
Za sve tvrd­nje, ka­ko na­vo­de, po­sje­du­ju do­ka­ze (tri ugo­vo­ra o ce­si­ji, avan­sni ra­čun, dva iz­vo­da o pro­mje­na­ma na ban­kov­nom ra­ču­nu), ko­ji su pre­da­ti Stan­ko­vi­ću.
Pr­vi ugo­vor o ce­si­ji bio je na iz­nos od po­la mi­li­o­na, dru­gi na iz­nos od 600.000, a tre­ći 170.000 eura.
– De­mo­kra­te su u sa­zna­nji­ma da je u 2016. i 2017. go­di­ni za­klju­če­no vi­še ova­kvih ugo­vo­ra iz­me­đu istih ak­te­ra, sa ci­ljem upum­pa­va­nja vi­še­mi­li­on­skih sred­sta­va pri­vi­le­go­va­nim po­je­din­ci­ma i kom­pa­ni­ja­ma. Po­sta­vlja se pi­ta­nje: ka­ko je pred­u­ze­će „La­ko­vić“ kao vi­še­mi­li­on­ski du­žnik pre­ma pred­u­ze­ću „So­lo“ po­stao vi­še­mi­li­on­ski do­bit­nik sred­sta­va gra­đa­na Cr­ne Go­re? Za­što In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­ni fond, su­prot­no za­ko­nu i ci­lje­vi­ma, pre­u­zi­ma fik­tiv­ne oba­ve­ze HD „La­ko­vić“ – na­ma je ja­sno. Sa­mo za­to što iza ove kom­pa­ni­je sto­ji mo­ćan po­je­di­nac ili moć­ni po­je­din­ci – is­ta­kao je Bog­da­no­vić.Vl. O.


Ozna­ka „taj­no“ mi­mo za­ko­na

Na IRF ugo­vo­ri­ma o ce­si­ji uti­snu­ta je ozna­ka „taj­no“. De­mo­kra­te tvr­de da je i to uči­nje­no ne­za­ko­ni­to.
– Ozna­ka „taj­no“ se od­re­đu­je za po­dat­ke či­jim bi ot­kri­va­njem mo­gle na­stu­pi­ti te­že štet­ne po­sle­di­ce za bez­bjed­nost i in­te­re­se Cr­ne Go­re. I ovaj po­stu­pak IRF-a, ko­jim se oči­to jav­nost že­lje­la us­kra­ti­ti za sa­zna­nja o vi­še­mi­li­on­skim pre­va­ra­ma, do­dat­no uka­zu­je na to da iza ci­je­log slu­ča­ja sto­ji or­ga­ni­zo­va­no kri­mi­nal­no dje­lo­va­nje vi­še li­ca uklju­če­nih u ci­je­lu pro­tiv­za­ko­ni­tu pro­ce­du­ru, sa ci­ljem na­no­še­nja šte­te dr­ža­vi Cr­noj Go­ri i nje­nim gra­đa­ni­ma – sa­op­šti­le su De­mo­kra­te.


Vuk­če­vić: Sve je u skla­du sa za­ko­nom

Ko­men­ta­ri­šu­ći op­tu­žbe De­mo­kra­ta, pred­sjed­nik Od­bo­ra di­rek­to­ra In­ve­sti­ci­o­no-raz­voj­nog fon­da (IRF) Zo­ran Vuk­če­vić ka­zao je da je sve bi­lo po za­ko­nu.
– To ne­ma ve­ze sa ži­vo­tom. Sva­ki kre­dit je dat u skla­du sa pro­ce­du­rom i u skla­du sa za­ko­nom, što je la­ko do­ka­zi­vo – na­pi­sao je Vuk­če­vić u krat­koj SMS po­ru­ci za „Dan“.
Vla­snik fir­me „So­lo“, ko­ja je bi­la „Ce­dent“ u tri ugo­vo­ra o ce­si­ji sa IRF-om Ra­do­mir Ra­šo­vić tvr­di ta­ko­đe da ne­ma ni­šta spor­no u tom po­slu.
– Sa fir­mom HD „La­ko­vić“ ima­mo po­slov­ne od­no­se – ugo­vor o sa­rad­nji. Oni po­ru­če na go­di­šnjem ni­vou od­re­đe­nu ko­li­či­nu ro­be, po tom ugo­vo­ru, i nor­mal­no za ugo­vor se da avan­sni ra­čun. Ono što is­po­ru­či­mo to na­pla­ti­mo, a ono što ne is­po­ru­či­mo, to se ne na­pla­ću­je. Ugo­vo­rom o ce­si­ji na osno­vu avan­snog ra­ču­na IRF je pre­nio no­vac. Ni­je­smo is­po­ru­či­li kom­plet­nu ro­bu, ne­go sa­mo dio ro­be, a osta­tak nov­ca smo vra­ti­li re­gu­lar­no kom­pa­ni­ji HD „La­ko­vić“. To je re­gu­lar­na tran­sak­ci­ja. Ni­šta od to­ga ni­je pro­ble­ma­tič­no – tvr­di Ra­šo­vić. Do­dao je da je do­ku­men­ta­ci­ju nje­go­ve kom­pa­ni­je De­mo­kra­ta­ma vje­ro­vat­no dao biv­ši za­po­sle­ni.
– Ra­dio je kod me­ne. Bio je loš rad­nik sa ko­jim ni­sam pro­du­žio ugo­vor, a imao je uvid u tu do­ku­men­ta­ci­ju. To je či­ta­va isti­na – re­kao je Ra­šo­vić.
No­vi­nar „Da­na” je po­ku­šao da do­bi­je ko­men­tar i od pred­stav­ni­ka HD „La­ko­vić”. Me­đu­tim, na fik­sni broj do­stu­pan re­dak­ci­ji ni­ko ni­je od­go­va­rao.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"