Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Ministar sakrio dvije ženine ambulante * Turiste evakuišu zbog požara * Acov avion prodaju za 1,6 miliona eura * Srpske pisce prevodiće na crnogorski * Izdajnici će polagati račun narodu * Nema otvorenih pitanja s Crnom Gorom * Sit gladnome ne vjeruje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 17-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milan Knežević:
Zbog ideala za koje se borim spreman sam i na sto godina robije.

Vic Dana :)

Savjet
Pričaju dva prijatelja.
- Osjećam se loše u poslednje vrijeme, a ne znam kod kog ljekara da odem.
- Pa, idi kod doktora Pavlovića.
On ti je liječio pokojnog Milana, pokojnog Đuru, pokojnu Miru.Putujući trgovac kuca na vrata. Otvara mu klinac sa cigaretom u ustima i čašom viskija u ruci. Trgovac ga upita:
●Zdravo, mališa. Jesu li ti tu mama i tata?
●A šta misliš?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Vijest dana KENAN HRAPOVIĆ PREKRŠIO ZAKON O SPREČAVANJU KORUPCIJE
Ministar sakrio dvije ženine ambulante
Hrapović Ministar sakrio dvije ženine ambulante U Centralnom registru privrednih subjekata navodi se da je Maida Hrapović osnivač dvije stomatološke ambulante „Dent – ES“ i „Zub“, čija su sjedišta u Podgorici, što nije objavljeno u ministrovim zvaničnim izvještajima o prihodima i imovini Podaci do kojih je došao „Dan“ pokazuju da je Hrapović, kao direktor Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO), godinama potpisivao ugovore sa predstavnicom ženine ordinacije „Zub“ o pružanju stomatoloških usluga zdravstvenim osiguranicima
Mi­ni­star zdra­vlja Ke­nan Hra­po­vić pre­kr­šio je Za­kon o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je jer nad­le­žnoj Agen­ci­ji ni­je pri­ja­vio da nje­go­va su­pru­ga Ma­i­da ima dvi­je fir­me. Pre­ma po­da­ci­ma iz Cen­tral­nog re­gi­stra pri­vred­nih su­bje­ka­ta (CRPS), na Ma­i­du Hra­po­vić vo­de se dvi­je zdrav­stve­ne usta­no­ve – sto­ma­to­lo­ške am­bu­lan­te, što ni­je na­ve­de­no u mi­ni­stro­vim zva­nič­nim po­da­ci­ma o pri­ho­di­ma i imo­vi­ni.
U CRPS-u se na­vo­di da je Ma­i­da Hra­po­vić je­di­ni vla­snik dvi­je zdrav­stve­ne usta­no­ve. Ra­di se o sto­ma­to­lo­škim am­bu­lan­ta­ma „Dent – ES“ i „Zub“, obje u Pod­go­ri­ci.
Po­da­ci do ko­jih je do­šao „Dan“ po­ka­zu­ju da je Hra­po­vić, kao di­rek­tor Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje (FZO), go­di­na­ma pot­pi­si­vao ugo­vo­re sa pred­stav­ni­com že­ni­ne or­di­na­ci­je „Zub“ o pru­ža­nju sto­ma­to­lo­ških uslu­ga zdrav­stve­nim osi­gu­ra­ni­ci­ma. Ni­je po­zna­to da li je Agen­ci­ja za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je is­pi­ti­va­la da li je ak­tu­el­ni mi­ni­star zdra­vlja zbog ta­kvog po­stu­pa­nja bio u kon­flik­tu in­te­re­sa. Za­ko­nom o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je pro­pi­sa­no je da su­kob in­te­re­sa u vr­še­nju jav­ne funk­ci­je po­sto­ji kad pri­vat­ni in­te­res jav­nog funk­ci­o­ne­ra uti­če ili mo­že uti­ca­ti na ne­pri­stra­snost jav­nog funk­ci­o­ne­ra u vr­še­nju jav­ne funk­ci­je.
FZO je po­čet­kom ove go­di­ne pot­pi­sao ugo­vor i sa dru­gom sto­ma­to­lo­škom am­bu­lan­tom Hra­po­vi­će­ve – „Dent – ES“, što po­tvr­đu­je rje­še­nje ob­ja­vlje­no po za­htje­vu za slo­bo­dan pri­stup in­for­ma­ci­ja­ma. Hra­po­vić je na­pu­stio funk­ci­ju di­rek­to­ra FZO kra­jem 2016. go­di­ne. Na saj­tu FZO ni­je ob­ja­vljen ugo­vor sa tom sto­ma­to­lo­škom usta­no­vom, pa je ne­po­zna­to ot­kad se na­la­zi na spi­sku zdrav­stve­nih usta­no­va sa ko­ji­ma Fond ima ugo­vor.
Zdrav­stve­na usta­no­va „Dent – ES“ re­gi­stro­va­na je 3. ju­la 2012. go­di­ne, i ona se u CRPS-u i da­lje vo­di kao ak­tiv­na. Ma­i­da Hra­po­vić je na­ve­de­na kao osni­vač i di­rek­tor te fir­me. Zva­nič­ni po­da­ci po­ka­zu­ju da se fir­ma na­la­zi u Stu­dent­skoj uli­ci. Na saj­tu sto­ma­to­lo­gi­ja.me na­vo­di se da u toj am­bu­lan­ti, iz­me­đu osta­lih, or­di­ni­ra i dr Ma­i­da Hra­po­vić.
Dru­ga or­di­na­ci­ja – „Zub“, re­gi­sto­va­na je 5. mar­ta 2012. U njoj je mi­ni­stro­va su­pru­ga na­ve­de­na kao je­di­ni osni­vač, dok se kao di­rek­tor i ovla­šće­no li­ce vo­di El­za­na Ta­lja­no­vić. Sje­di­šte fir­me je u Uli­ci Iva­na Vu­jo­še­vi­ća u Pod­go­ri­ci.
Me­đu­tim, u imo­vin­skom kar­to­nu Hra­po­vi­ća, ko­ji je pod­nio stu­pa­njem na funk­ci­ju mi­ni­stra zdra­vlja, ne na­vo­di se da nje­go­va su­pru­ga ima fir­me. U di­je­lu Hra­po­vi­će­vog imo­vin­skog kar­to­na „udje­li u vla­sni­štvu dru­gih prav­nih li­ca“, ko­ji je ob­ja­vljen na saj­tu ASK, ne na­vo­di se vla­sni­štvo u bi­lo ko­joj fir­mi. U di­je­lu „ak­ci­je (har­ti­je sa pra­vom uče­šća)“ na­ve­de­no je da po­ro­di­ca Hra­po­vić po­sje­du­je 29.000 ak­ci­ja u HLT fon­du.
Hra­po­vić je 2012. go­di­ne pod­nio iz­vje­štaj o imo­vi­ni, zbog pro­mje­ne u iz­no­su ve­ćem od 5.000 eura, što je za­kon­ska oba­ve­za. U iz­vje­šta­ju je ta­da na­zna­čen pred­u­go­vor o ku­po­pro­da­ji po­slov­nog pro­sto­ra za sto­ma­to­lo­šku prak­su od 36 me­ta­ra kva­drat­nih i ugo­vor o kre­di­tu od 15. ok­to­bra 2012. od 30.000 i ugo­vor o stam­be­nom kre­di­tu 30.500 eura. Pri­li­kom pri­ja­ve imo­vi­ne za 2013. go­di­nu, Hra­po­vić je ta­da, kao di­rek­tor Fon­da za zdrav­stve­no osi­gu­ra­nje, pri­ja­vio da mu je su­pru­ga u stal­nom rad­nom od­no­su u sto­ma­to­lo­škoj am­bu­lan­ti „Dent – ES“, ali ni ta­da ni­je na­veo da je u stva­ri vla­snik te fir­me.
Na­vo­đe­nje ne­pot­pu­nih po­da­ta­ka u imo­vin­skim kar­to­ni­ma funk­ci­o­ne­ra ka­žnji­vo je po Za­ko­nu o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je.
– Nov­ča­nom ka­znom od 500 do 2.000 eura ka­zni­će se za pre­kr­šaj jav­ni funk­ci­o­ner, ako ne na­ve­de u iz­vje­šta­ju tač­ne i pot­pu­ne po­dat­ke – na­vo­di se u Za­ko­nu o spre­ča­va­nju ko­rup­ci­je. A.O.


Mi­ni­star bez od­go­vo­ra

Iz Mi­ni­star­stva zdra­vlja ni­je­su od­go­va­ra­li na na­ša pi­ta­nja po­sla­ta u sri­je­du u ve­zi sa fir­ma­ma mi­ni­stro­ve su­pru­ge. Iz nje­go­vog ka­bi­ne­ta ta­da nam je re­če­no da je mi­ni­star za­u­zet, te da ni­je­su si­gur­ni da će mo­ći po­sla­ti od­go­vo­re. Na pi­ta­nja o Hra­po­vi­ću ni­je­su od­go­va­ra­li ni iz Agen­ci­je za spre­ča­va­nje ko­rup­ci­je, pa ni­je po­zna­to da li je i šta ASK pred­u­zi­ma­la u ovom slu­ča­ju.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"