Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2015-04-29 GRUPA GRAĐANA „NAŠE OGNJIŠTE” DANAS ŠALJE DOPIS MINISTRU FINANSIJA, POZITIVNA PREDAJE IZMJENU SPORNOG AKTA Vlada da povuče zakon o eksproprijaciji
Gru­pa gra­đa­na oku­plje­na oko fej­sbuk gru­pe „Na­še og­nji­šte” po­sla­će da­nas plat­for­mu mi­ni­stru fi­nan­si­ja Ra­do­ju Žu­gi­ću. U plat­for­mi će tra­ži­ti po­vla­če­nje do­pu­ne za­ko­na o eks­pro­pri­ja­ci­ji, ko­jim Vla­da pla­ni­ra da oti­ma pri­vat­nu imo­vi­nu.
– Naš glav­ni za­htjev je da se za­kon po­vu­če. Ne mo­že uzi­ma­nje imo­vi­ne gra­đa­ni­ma bi­ti jav­ni in­te­res. Plat­for­mu će­mo po­sla­ti da­nas ili sju­tra i oče­ku­je­mo da nam se u naj­kra­ćem ro­ku, a naj­ka­sni­je do 31. apri­la, od­go­vo­ri iz Vla­de – re­kao je „Da­nu” pred­stav­nik gru­pe gra­đa­na Bo­ži­dar Čar­mak.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, naj­bo­lje je da se za­kon po­vu­če i da se spro­ve­de jav­na ras­pra­va ka­ko bi bio do­nijet za­kon u ko­jem bi bio za­šti­ćen jav­ni in­te­res i pri­vat­na imo­vi­na.
– Evrop­ska ko­mi­si­ja je da­la dva mi­li­o­na eura za stu­di­ju po ko­joj se na za­ko­nu pro­pi­san na­čin mo­že va­lo­ri­zo­va­ti imo­vi­na u Cr­noj Go­ri. Ti­me se ko­ri­sti te­žak po­lo­žaj gra­đa­na i za ne­što što vri­je­di de­set eura pla­ti­će im euro – is­ta­kao je Čar­mak.
Iz Po­zi­tiv­ne su za da­nas na­ja­vi­li da će po­sla­nik Azra Ja­sa­vić pre­da­ti u skup­štin­sku pro­ce­du­ru iz­mje­ne pred­lo­ga do­pu­ne za­ko­na o eks­pro­pri­ja­ci­ji, jer je pred­log do­pu­ne Vla­de, ka­ko su na­gla­si­li, ne­u­sta­van i ugro­ža­va ga­ran­to­va­no pra­vo pri­vat­ne svo­ji­ne.
– Či­nje­ni­ca je da su pro­mje­ne za­ko­na o eks­pro­pri­ja­ci­ji neo­p­hod­ne jer je taj po­stu­pak ne­e­fi­ka­san i pred­sta­vlja biznis ba­ri­je­ru. Me­đu­tim, pred­log Vla­de je ne­u­sta­van jer ugro­ža­va Usta­vom za­ga­ran­to­va­no pra­vo na mir­no uži­va­nje pra­va pri­vat­ne svo­ji­ne i iza­zi­va prav­nu ne­si­gur­nost, što je ne­pri­hva­tlji­vo – ka­za­li su iz Po­zi­tiv­ne.
Is­ti­ču da je iz­mje­na­ma ko­je će oni pred­lo­ži­ti pred­vi­đe­no da se gra­đa­ni­ma mo­ra pla­ti­ti pra­vič­na na­kna­da za eks­pro­pri­sa­nu imo­vi­nu. Po­ja­šnja­va­ju da će na­kna­du od­re­di­ti sud, hit­nim po­stup­kom, a ne na na­čin na ko­ji je pred­lo­ži­la Vla­da.
– Tek na­kon pra­vo­sna­žnog rje­še­nja o eks­pro­pri­ja­ci­ji i do­ka­za o is­pla­će­noj na­kna­di ko­ri­snik eks­pro­pri­ja­ci­je mo­že upi­sa­ti pra­va svo­ji­ne na eks­pro­pri­sa­nu ne­po­kret­nost – na­ve­li su iz Po­zi­tiv­ne.
Oni su ka­za­li da se u ci­lju ot­kla­nja­nja bi­znis ba­ri­je­ra u toj obla­sti pred­lo­že­nim iz­mje­na­ma pred­lo­ga za­ko­na o eks­pro­pri­ja­ci­ji skra­ću­ju ro­ko­vi za po­stu­pa­nje nad­le­žnih or­ga­na, a po­stu­pak se pro­gla­ša­va hit­nim.
– Po hit­nom po­stup­ku od­lu­ču­ju nad­le­žni pr­vo­ste­pe­ni or­ga­ni, Mi­ni­star­stvo fi­nan­si­ja i Uprav­ni sud u po­stup­ci­ma pro­tiv ak­ta Vla­de o utvr­đi­va­nju jav­nog in­te­re­sa – is­ta­kli su iz Po­zi­tiv­ne.
Ja­sa­vi­će­va će u skup­štin­sku pro­ce­du­ru pre­da­ti i pred­lo­ge iz­mje­na za­ko­na o par­nič­nom i o van­par­nič­nom po­stup­ku.
Za­ko­no­dav­ni od­bor je u po­ne­dje­ljak po­no­vo od­lo­žio iz­ja­šnja­va­nje o pred­lo­gu Vla­de, dok je Žu­gić ka­zao da će vra­ti­ti za­kon na do­ra­du. Tra­žio je od po­sla­ni­ka i gra­đa­na da po­ša­lju amand­ma­ne i su­ge­sti­je ka­ko bi ih na Vla­di raz­ma­tra­li.D.M.


Le­ga­li­za­ci­ja oti­ma­či­ne

Cr­na Go­ra ne mo­že bi­ti pot­pu­no slo­bod­no i de­mo­krat­sko dru­štvo sve dok pri­vat­na svo­ji­na sva­kog gra­đa­ni­na ni­je ap­so­lut­no za­šti­će­na od sva­ko­ga, pa i od sa­me dr­ža­ve, oci­je­nio je predjsed­nik OO Li­be­ral­ne par­ti­je Bu­dva Bla­žo Ra­đe­no­vić.
– Pred­log za­ko­na o ek­spro­pri­ja­ci ko­ji je pred­lo­ži­la Vla­da su­pro­tan je čak i Usta­vu, te je sto­ga shod­no na­če­lu ustav­no­sti i ni­šta­van. U tom za­ko­nu osje­ća se i duh to­ta­li­tar­nog si­ste­ma. Usva­ja­njem pred­lo­že­nog tek­sta za­ko­na stva­ra se prav­ni osnov za le­ga­li­za­ci­ju oti­ma­či­ne i ap­so­lut­ne dr­ža­ve – ocijenio je Ra­đe­no­vić u sa­op­šte­nju.
Ta­kvu na­mje­ru dr­ža­va, ka­ko je na­veo, po­ku­ša­va da pri­kri­je pla­si­ra­njem neo­dr­ži­vih ar­gu­me­na­ta o „ne­do­stat­ku pa­tri­o­ti­zma” i ne­u­va­ža­va­nju „op­šteg in­te­re­sa”.
– Sta­vlja­njem dr­žav­ne ša­pe na pri­vat­nu svo­ji­nu i pra­va ko­ja is­klju­či­vo pri­pa­da­ju gra­đa­ni­nu kao slo­bod­nom po­je­din­cu uvo­di se su­spen­do­va­nje naj­vi­šeg prav­nog ak­ta – usta­va. Li­be­ral­na par­ti­ja zah­ti­je­va da se pred­lo­že­ni za­kon od­mah po­vu­če iz skup­štin­ske pro­ce­du­re – ka­zao je Ra­đe­no­vić.


Šmin­ka­nje ne po­ma­že

Za­kon o eks­pro­pri­ja­ci­ji i ra­ni­je po­vla­če­nje na­cr­ta za­ko­na o mor­skom do­bru do­ka­zu­ju da je ri­ječ o rje­še­nji­ma ko­ji di­rekt­no za­di­ru u Usta­vom ga­ran­to­va­no pra­vo pri­vat­ne svo­ji­ne, ka­zao je Želj­ko Kom­ne­no­vić, pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Ma­ti­ce Bo­ke.
–Vla­da je u oba slu­ča­ja po­vu­kla pred­lo­ge na­kon bur­ne re­ak­ci­je gra­đa­na, ne­vla­di­nog sek­to­ra i po­sla­ni­ka. Ono što za­bri­nja­va Ma­ti­cu Bo­ke i gra­đa­ne je­ste neo­bič­na do­sled­nost Vla­de u pred­la­ga­nju za­kon­skih rje­še­nja ko­je ne ko­re­spon­di­ra­ju sa evrop­skom prav­nom prak­som i u di­rekt­noj su su­prot­no­sti sa naj­vi­šim prav­nim ak­tom – na­veo je Kom­ne­no­vić u sa­op­šte­nju.
On je oci­je­nio da Za­kon o eks­pro­pri­ja­ci­ji po­ku­ša­va da po­dig­ne si­stem­sku gre­šku na za­kon­ski ni­vo.
–Za­kon je loš i ni­ka­kvo šmin­ka­nje ni uljep­ša­va­nje ne­će po­mo­ći da do­bi­je po­dr­šku gra­đa­na i NVO sek­to­ra, a vje­ru­je­mo ni di­je­la po­sla­nič­kih klu­bo­va – is­ta­kao je Kom­ne­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"