Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2015-04-29 GODINU DANA OD IZBORA U GO TUZI NIKO ZADOVOLJAN
Kajošaj: Razmišljamo da odustanemo od samostalne opštine
Centar Go Tuzi Kajošaj: Razmišljamo da odustanemo od samostalne opštine Demokratska unija Albanaca je dovedena u ne baš prijatnu situaciju jer su predlagali da kroz izmjene Zakona o teritorijalnoj organizaciji dobijemo samostalnu opštinu, ali do toga nikako da dođe, kaže Fadil Kajošaj
Go­di­nu da­na od iz­bo­ra u Grad­skoj op­šti­ni Tu­zi sko­ro ni­ko za­do­vo­ljan. Vla­da­ju­ća ko­a­li­ci­ja ni­je mno­go ni obe­ća­va­la, dr­ža­la se „su­gu­ri­ce” pa je od raz­voj­nih pla­no­va umje­sto iz­grad­nje in­fra­struk­tur­nih obje­ka­ta na­vo­di­la sa­mo pro­ble­me ko­mu­nal­ne i put­ne in­fra­struk­tu­re kao po­seb­no va­žne ele­men­te za raz­voj Tu­zi, po­tom obra­zo­va­nje, zdrav­stvo, a sve to kroz una­pre­đe­nje već po­sto­je­ćih ele­me­na­ta, bez ka­pi­tal­nih raz­vit­ka.
Ta­ko su od iz­bo­ra iz­be­to­ni­ra­na po­sto­lja za kon­tej­ne­re duž ma­gi­stra­le Pod­go­ri­ca- Tu­zi, re­kon­stru­i­sa­ni od­no­sno pro­ši­re­ni pu­te­vi u ne­ko­li­ko mje­snih za­jed­ni­ca Su­ku­ruć, Do­nji Mi­lješ, Vranj- Vlad­ne, as­fal­ti­ran put pre­ko pu­ta zgra­de GO Tu­zi, iz­gra­đe­ni tro­to­a­ri od zgra­de grad­ske op­šti­ne ka Ka­ra­bu­škom po­lju, za­kr­plje­ne ru­pe. Da ni­je i ne mo­že bi­ti po­no­san na spro­ve­de­no u pret­hod­nih go­di­nu da­na u GO Tu­zi, ka­zao je i Fa­dil Ka­jo­šaj, pred­sjed­nik Skup­šti­ne GO Tu­zi i funk­ci­o­ner De­mo­krat­ske uni­je Al­ba­na­ca. Ipak, ka­ko is­ti­če, za­do­volj­ni su bar u po­re­đe­nju sa pret­hod­nom go­di­nom.
- Ne­što je od iz­bo­ra ura­đe­no ali ni­je to­li­ko ko­li­ko bi­smo mi že­lje­li, jer smo fi­nan­sij­skim pla­nom za ovu go­di­nu iz­o­sta­vi­li ne­ke bit­ne pro­jek­te ko­je smo ra­ni­jih go­di­na ima­li po­put, sport­ske ha­le, ze­le­ne pi­ja­ce, vr­ti­ća... Mo­gli smo to pred­vi­dje­ti i ove go­di­ne, ipak, ni­smo htje­li jer smo ima­li lo­še is­ku­stvo od pret­hod­nih go­di­na, da ne­što pla­ni­ra­mo pa da to osta­ne sa­mo na pa­pi­ru. Fak­tič­ki, ura­đe­no je ne­što pu­te­va, as­fal­ti­ra­nja, mo­žda ni­je ne­ka ki­lo­me­tra­ža ali je­ste ne­što i za­i­sta vje­ru­je­mo da će­mo do kra­ja gdi­ne za­vr­ši­ti sve što je pla­ni­ra­no - ka­že Ka­jo­šaj.
O sta­tu­su grad­ske i pre­la­sku u sa­mo­stal­nu op­šti­nu Fa­dil Ka­jo­šaj ka­že da u De­mo­krat­skoj uni­ji Al­ba­na­ca raz­mi­šlja­ju čak da li da to uop­šte vi­še po­dr­ža­va­ju ili ne.
-De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca je do­ve­de­na u ne baš pri­jat­nu si­tu­a­ci­ju. Pred­la­ga­li su iz­mje­ne i do­pu­ne Za­ko­na o te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji ko­ja se od­no­si na mo­guć­nost do­bi­ja­nja sa­mo­stal­ne op­šti­ne ko­ja bi bi­la ide­al­na za na­še po­tre­be, ali do to­ga ni­ka­ko da do­đe. Ima­mo do­sta pri­ti­sa­ka od sim­pa­ti­ze­ra i gla­sa­ča te op­ci­je i ozbilj­no rzmi­šlja­mo da ka­ko bu­du te­kle stva­ri da vi­di­mo, da li da to po­dr­ži­mo ili mo­žda ipak ne. To se već vi­še od go­di­nu pro­vla­či kao do­bro i per­spek­tiv­no rje­še­nje, ali do te re­a­li­za­ci­je ni­ka­ko da do­đe. Ne za­vi­si to od nas sa­mih, već od ne­kih vi­ših in­stan­ci pa će­mo vi­dje­ti šta će se sve iz­de­ša­va­ti - ka­zao je Ka­jo­šaj.
Od­bor­nik De­mo­krat­skog sa­ve­za Ni­ko­la Ca­maj ka­zao je da se pret­hod­nu go­di­nu ura­di­lo sa­mo ne­što oko vo­do­vo­da, ali da se to sko­ro i ne ra­ču­na.
- To je pro­je­kat ko­ji mi bu­kval­no fi­nan­si­ra­mo kroz pla­ća­nje ra­ču­na, kao stru­ju i te­le­fon, pa se to i ne do­ži­vlja­va kao raz­voj­na in­ve­sti­ci­ja. No, i tu je na­stao ve­li­ki pro­blem, jer su iz­vo­đa­či ra­do­va iza se­be osta­vi­li uni­šte­ne pu­te­ve, iako je ugo­vo­rom bi­lo pred­vi­đe­no da ih vra­te u pr­vo­bit­no sta­nje. po­tom, vo­do­vo­du se ustu­pa­ju kan­ce­la­ri­je op­šti­ne iako bi vo­do­vod imao či­me i sam da sa­gra­di svoj obje­kat. Uosta­lom, naj­ma­nje je bit­no ko­li­ko sam ja kao po­li­ti­čar za­do­vo­ljan uči­nje­nim a ko­li­ko ne, bit­no je ka­ko su za­do­volj­ni gra­đa­ni ko­ji­ma se pred iz­bo­re obe­ća­va mno­go šta, od grad­nje, raz­vo­ja do pro­mje­ne sta­tu­sa, a na­kon to­ga se za­bo­ra­vlja sve - ka­že Ca­maj.
On je pod­sje­tio na pro­jek­te po­put za­o­bi­la­zni­ce, ze­le­ne pi­ja­ce, sport­ske dvo­ra­ne, vr­ti­ća, grad­skog gro­blja, pa i pu­ta za Za­tri­je­bač, pre­ko Pi­ka­lje- ko­ji se go­di­na­ma obe­ća­va­ju a da ni kramp ni­je uda­ren.
Ni­ko­la Ca­maj is­ti­če i da je pri­ča o sta­tu­su grad­ske op­šti­ne po­seb­na, jer su sva do­sa­da­šnja obe­ća­nja, bi­la ona da­ta pred iz­bo­ra ili to­kom su­sre­ta sa pred­stav­ni­ci­ma stra­nih vla­da po­ga­že­na.
- Svi ro­ko­vi su pro­bi­je­ni i uvi­jek se po­ku­ša­va o to­me na­no­vo pri­ča­ti pred iz­bo­re. Nu­đe­njem kva­zi rje­še­nja ko­ja ni­ti su ustav­na ni­ti pri­hva­tlji­va, ne mo­gu ubi­je­di­ti ko­ga vi­še u na­vod­noj na­mje­ri da ri­je­še ovo bit­no pi­ta­nje, ko­li­ko za raz­voj ovog pod­ruč­ja, to­li­ko i za de­mo­kra­ti­ju kod nas, ako je iko­me sta­lo do de­mo­kra­ti­je u ova­ko cen­tra­li­zo­va­nom dru­štvu- po­ru­ču­je Ca­maj.
S.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"