Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Politika - datum: 2015-04-29 SDP RATUJE SAOPŠTENJIMA, ŠEFOVE BERANSKOG I ANDRIJEVIČKOG ODBORA DEMANTOVALI DELEGATI NA KONGRESU
Falsifikovali podršku Brajoviću sa sjevera
Brajović Falsifikovali podršku Brajoviću sa sjevera Podršku Ranku Krivokapiću javno je dalo osam od 12 delegata, kao i Krsto Bošković, kandidat za Glavni odbor SDP-a koji je i delegat na kongresu, po funkciji
De­le­gat iz Be­ra­na za kon­gres So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Bo­ro Kuč sa­op­štio je ju­če da taj op­štin­ski od­bor ni­je za­sje­dao ni­ti se iz­ja­šnja­vao po­vo­dom kan­di­da­tu­ra za pred­sjed­ni­ka par­ti­je. Ti­me je de­man­to­vao in­for­ma­ci­ju, či­ji je je­dan od pot­pi­sni­ka i šef be­ran­skog SDP-a Be­dri­ja Lu­ce­vić, a pre­ma ko­joj su, na­vod­no, od­bo­ri iz An­dri­je­vi­ce, Be­ra­na, Plje­va­lja, Moj­kov­ca, sa Ža­blja­ka i iz Plu­ži­na da­li „ne­po­di­je­lje­nu po­dr­šku kan­di­da­tu­ri Iva­na Bra­jo­vi­ća za pred­sjed­ni­ka SDP-a“.
– Op­štin­ski od­bor So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je Be­ra­ne ni­je za­sje­dao ni­ti se iz­ja­šnja­vao po­vo­dom kan­di­da­tu­ra za pred­sjed­ni­ka par­ti­je, ni­ti sam ja kao je­di­ni iza­bra­ni de­le­gat iz Be­ra­na dao po­dr­šku ne­kom od kan­di­da­ta. Ne­ću bi­ti dio me­dij­ske kam­pa­nje, a na kon­gre­su ću se opre­di­je­li­ti za kan­di­da­ta ko­jeg sma­tram naj­bo­ljim, na osno­vu pro­gra­ma – na­gla­sio je Bo­ro Kuč.
I ve­ći­na de­le­ga­ta iz An­dri­je­vi­ce, tro­je od pe­to­ro ko­li­ko ih je de­le­gi­ra­no za kon­gres, ne­gi­ra­ju da su po­dr­ža­li Bra­jo­vi­ća.
– Mi, de­le­ga­ti op­štin­ske or­ga­ni­za­ci­je SDP-a An­dri­je­vi­ca, po­vo­dom in­for­ma­ci­je ob­ja­vlje­ne u me­di­ji­ma, sa­op­šta­va­mo da ni­je­smo da­li ni­ka­kvu po­dr­šku Iva­nu Bra­jo­vi­ću kao kan­di­da­tu za pred­sjed­ni­ka SDP-a. Na­šu ja­snu po­dr­šku kan­di­da­tu za pred­sjed­ni­ka da­će­mo shod­no sop­stve­nom po­li­tič­kom uvje­re­nju, slo­bod­no i bez ika­kvih pri­ti­sa­ka, 3. ju­na na kon­gre­su SDP-a – ka­že se u re­a­go­va­nju ko­je su pot­pi­sa­li de­le­ga­ti iz An­dri­je­vi­ce Živ­ko Mar­se­nić, Du­ško Sto­ja­no­vić i Ma­ri­ja Ve­sko­vić.
Pret­hod­no su še­fo­vi lo­kal­nih od­bo­ra SDP-a iz An­dri­je­vi­ce, Be­ra­na, Plje­va­lja, Moj­kov­ca, Ža­blja­ka i Plu­ži­na, Ra­di­sav Vu­le­vić, Be­dri­ja Lu­ce­vić, Mu­nir Re­džo­vić, Mi­lan Po­pa­dić, Mi­le Žu­gić i Ra­doš Šu­ćur, pred­sjed­nik OO SDP Plu­ži­ne, do­sta­vi­li za­jed­nič­ko sa­op­šte­nje u ko­jem na­ja­vlju­ju da će ti od­bo­ri pru­ži­ti „ne­po­di­je­lje­nu po­dr­šku“ Bra­jo­vi­ću. Is­ti­ču da „SDP mo­že bi­ti po­no­san na svo­ju pro­šlost, ali mo­ra bi­ti spre­man za iza­zo­ve ko­ji ga če­ka­ju u bu­duć­no­sti”.
– Da bi na njih od­go­vo­rio na pra­vi na­čin, SDP mo­ra da vra­ti svo­ju pre­po­zna­tlji­vost i iden­ti­tet, da sta­bi­li­zu­je svo­ju po­li­ti­ku, ali i da još ja­če in­si­sti­ra na iz­vor­nom pro­gra­mu ko­ji je sa­ču­vao obraz Cr­noj Go­ri i pu­nih 25 go­di­na iz­dr­žao pro­bu vre­me­na. Uvje­re­ni smo da će kon­gres da­ti do­pri­nos po­me­nu­tim pro­ce­si­ma ko­ji su po­treb­ni ka­ko bi i u na­red­nom pe­ri­o­du SDP slu­žio na čast Cr­noj Go­ri, jed­na­ko ona­ko ka­ko je, za­hva­lju­ju­ći po­li­ti­ci is­tra­ja­va­nja na vri­jed­no­sti­ma gra­đan­ske, mul­ti­et­nič­ke i evro­a­tlant­ske Cr­ne Go­re u pret­hod­na če­tvrt vi­je­ka to či­nio – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
Iz SDP-a je sa­op­šte­no i da su de­le­ga­ti ko­ji su iza­bra­ni na prek­si­noć­njoj kon­ven­ci­ji Op­štin­skog od­bo­ra Nik­šić da­li dvo­tre­ćin­sku jav­nu po­dr­šku Ran­ku Kri­vo­ka­pi­ću. Na­gla­še­no je da je kon­ven­ci­ja nik­šić­kog SDP-a pro­te­kla u de­mo­krat­skoj at­mos­fe­ri, kao i da je pro­ce­du­ru spro­ve­la rad­na gru­pa Pred­sjed­ni­štva SDP-a, ko­ja je for­mi­ra­na na­kon ostav­ke pred­sjed­ni­ka OO u za­vr­šni­ci iz­bor­ne pro­ce­du­re za kon­gres. Kon­ven­ci­ju je či­ni­lo 78 de­le­ga­ta nik­šić­kih so­ci­jal­de­mo­kra­ta.
– Mi, iza­bra­ni de­le­ga­ti za osmi kon­gres SDP-a na da­na­šnjoj kon­ven­ci­ji OO SDP-a Nik­šić ovim pu­tem is­ka­zu­je­mo jav­nu po­dr­šku Ran­ku Kri­vo­ka­pi­ću kao kan­di­da­tu za pred­sjed­ni­ka. Ovo je po­dr­ška do­ka­za­nom li­der­stvu i ne­za­vi­snoj po­li­ti­ci SDP-a ko­ja uži­va ve­li­ki ugled u me­đu­na­rod­noj i unu­tra­šnjoj po­li­ti­ci.
Jav­nu po­dr­šku Kri­vo­ka­pi­ću je da­lo osam od 12 de­le­ga­ta iza­bra­nih na kon­ven­ci­ji, kao i Kr­sto Bo­ško­vić, kan­di­dat za Glav­ni od­bor SDP-a ko­ji je i de­le­gat na kon­gre­su, po funk­ci­ji. Po­dr­šku Kri­vo­ka­pi­ću pot­pi­sa­li su El­ma Adro­vić, Ra­do­van Cu­ca Pe­ro­vić, Mar­ko Ka­stra­to­vić, Bran­ko Pe­jo­vić, Iva­na Kr­sta­jić, Kr­sto Bo­ško­vić, Dra­gan Ka­lu­đe­ro­vić, De­san­ka Či­zmo­vić i De­jan Ja­nju­še­vić.V.R.


Vrh SDP-a otu­đen od bi­ra­ča

Ru­ko­vod­stvo So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je otu­đe­no je od član­stva i op­štin­skih od­bo­ra, ka­zao je član glav­nog od­bo­ra te stran­ke Mer­din Mar­ki­šić. U raz­go­vo­ru za „Dan“ na­ja­vio je da će danas zva­nič­no pod­ni­je­ti kan­di­da­tu­ru za pred­sjed­ni­ka So­ci­jal­de­mo­krat­ske par­ti­je.
– Kan­di­da­tu­ru za pred­sjed­ni­ka SDP-a pre­da­jem u sri­je­du, 29. apri­la. Pri­li­kom do­no­še­nja od­lu­ke o kan­di­do­va­nju za pred­sjed­ni­ka mo­ti­vi­sa­lo me je is­klju­či­vo od­stu­pa­nje od sta­tu­ta i pro­gra­ma par­ti­je, kao i us­ko­par­tij­ski in­te­re­si po­je­di­nih čla­no­va užeg ru­ko­vod­stva SDP-a. Osnov­ne za­mjer­ke na do­sa­da­šnji rad par­ti­je su što se ru­ko­vod­stvo SDP-a otu­đi­lo od član­stva, od­no­sno gla­sa­ča, kao i od op­štin­skih od­bo­ra. Za­mje­ram i na to­me što u SDP-u ne­ma pro­mje­na od­no­sno ro­ta­ci­je od naj­ni­žeg partijskog ti­je­la do naj­vi­šeg. Ne­ma pod­mla­đi­va­nja ka­dro­va –is­ta­kao je Mar­ki­šić.
Uko­li­ko bi na par­tij­skom kon­gre­su do­bio po­vje­re­nje ve­ći­ne de­le­ga­ta da pre­u­zme funk­ci­ju pred­sjed­ni­ka SDP-a, ka­ko na­ja­vlju­je, pro­mi­je­nio bi do­sta to­ga u par­ti­ji.
Na pi­ta­nje da li SDP tre­ba da ras­ki­ne sa­vez sa DPS-om i da us­po­sta­vi čvr­šću sa­rad­nju sa opo­zi­ci­o­nim par­ti­ja­ma, ka­zao je da „ko­a­li­ci­ja sa bi­lo ko­jom par­ti­jom tre­ba da po­či­va na istim ili slič­nim pro­gra­mi­ma, obo­stra­nom uva­ža­va­nju, za­jed­nič­kom ra­du i do­go­va­ra­nju oko zna­čaj­nih pi­ta­nja ko­ja su u vr­hu agen­de obje par­ti­je. V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"