Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-04-29 CDU TRAŽI HITNU REAKCIJU VLADE
Zaustaviti egzodus sa sjevera
Zaustaviti egzodus sa sjevera
POD­GO­RI­CA- Cr­no­gor­ska de­mo­krat­ska uni­ja (CDU) po­zva­la je ju­če Vla­du da u dnev­ni red hit­no uvr­sti raz­ma­tra­nje alar­mant­ne si­tu­a­ci­je na sje­ve­ru, oda­kle je, sa­mo u po­sled­njih mje­sec da­na, na­šu ze­mlju na­pu­sti­lo vi­še od 1.500 gra­đa­na. U toj par­ti­ji sma­tra­ju da je po­treb­na hit­na i kon­cen­tri­sa­na ak­ci­ja od­go­vor­nih, ko­ji tre­ba da pred­sta­ve odr­ži­vu i re­al­nu po­li­ti­ku i na­šim su­gra­đa­ni­ma na sje­ve­ru pru­že šan­su za do­sto­jan ži­vot i pro­spe­ri­tet.
-CDU po­zi­va po­sla­ni­ke da za­jed­nič­kom ak­ci­jom po­vo­dom ovog te­škog i one­spo­ko­ja­va­ju­ćeg pro­ble­ma, pre­bro­de, bar na tre­nu­tak, me­đu­sob­ne raz­li­ke i tr­za­vi­ce, i svo­ju ener­gi­ju, po­li­tič­ki uti­caj i ak­tiv­no­sti usmje­re ka ci­lju ko­ji svi­ma mo­ra bi­ti za­jed­nič­ki. Od­la­zak gra­đa­na sa sje­ve­ra uka­zu­je na ozbilj­ne pro­ma­ša­je i ne­do­stat­ke i ne­us­kla­đe­nost ukup­ne eko­nom­ske i raz­voj­ne po­li­ti­ke-na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
CDU po­zi­va Vla­du da u naj­kra­ćem ro­ku pri­stu­pi iz­ra­di pla­na ur­gent­nih mje­ra i ak­tiv­no­sti ko­je će za­u­sta­vi­ti ovaj svo­je­vr­sni eg­zo­dus.
-S tim u ve­zi, CDU že­li da is­tak­ne ne­ke od mo­gu­ćih mo­de­la du­go­roč­nih rje­še­nja za ovu te­šku si­tu­a­ci­ju po­što gra­đe­vi­nar­stvo i tu­ri­zam ne mo­gu bi­ti je­di­ne in­ve­sti­ci­o­no pri­vlač­ne pri­vred­ne gra­ne. Gdje će se za­po­sli­ti gra­đa­ni Nik­ši­ća, Bi­je­log Po­lja, Be­ra­na, Ce­ti­nja, Plje­va­lja, pa na kra­ju i Pod­go­ri­ce ko­ji su bi­li ve­li­ki in­du­strij­ski cen­tri u pro­šlom si­ste­mu - a sa­da ne mo­gu na­ći mje­sto u po­me­nu­ta dva sek­to­ra ili u glo­ma­znom dr­žav­nom apa­ra­tu? Pred­la­že­mo da po­je­di­ni gra­do­vi i re­gi­je, a to se po­seb­no od­no­si na re­gi­on Nik­ši­ća, kao i na ve­ći­nu gra­do­va na sje­ve­ru - ko­ji ne­ma­ju ja­ke po­ten­ci­ja­le za tu­ri­zam, a ni­su ni in­te­re­sant­ni za pre­di­men­zi­o­ra­no tr­ži­šte sta­no­va - bu­du pro­mo­vi­sa­ni u teh­no­lo­ško-in­du­strij­ske raz­voj­ne zo­ne- po­ru­ču­ju iz CDU.
Ka­ko do­da­ju, ovi cen­tri bi mo­gli bi­li smje­šte­ni na pro­sto­ru pro­pa­lih pred­u­ze­ća ko­ja se, na­kon pri­va­ti­za­ci­je, ni­su uspje­šno pri­la­go­di­la no­vim uslo­vi­ma tr­ži­šne eko­no­mi­je.
-U nji­ma bi in­ve­sti­to­ri do­bi­li zna­čaj­ne po­god­no­sti u pr­vim go­di­na­ma po­slo­va­nja, ili na du­ži rok, kao što su: od­la­ga­nje ili uki­da­nje pla­ća­nja po­re­za na do­bit pred­u­ze­ća u pr­vih de­set go­di­na po­slo­va­nja, bes­plat­ni ko­mu­nal­ni pri­ključ­ci (vo­da, stru­ja, itd.), kon­ku­ret­na rad­na sna­ga, po­vo­ljan za­kup ze­mlji­šta na du­ži pe­ri­od (do 99 go­di­na), ko­ri­go­va­nje na ni­že iz­no­se do­pri­no­sa za no­vo­za­po­sle­ne rad­ni­ke u pr­ve tri ili pet go­di­na ra­da- pred­la­že CDU.V.R.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"