Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-04-29 ODBORNICI ZATRAŽILI OD VLADE DA HITNO RAZMOTRI KUPOPRODAJNI UGOVOR SA ATLAS GRUPOM ZA VOJNU BOLNICU U MELJINAMA, OBRAD GOJKOVIĆ PORUČIO
Privatizacija po mjeri mafije i DPS-a
Sa jučerašnje sjednice Privatizacija po mjeri mafije i DPS-a Odgovornost za stanje u Vojnoj bolnici ide na račun DPS-a, organizovanog kriminala i korupcije. Sve privatizacije u Herceg Novom, počev od PKB-a, Vektra Boke, Južnog Jadrana, Vojne bolnice itd., predstavljaju organizovani kriminalni poduhvat zahvaljujući poltronstvu lokalnog DPS-a, kazao je Gojković
U na­stav­ku pe­te re­dov­ne sjed­ni­ce od­bor­ni­ci SO Her­ceg No­vi jed­no­gla­sno su usvo­ji­li pet za­klju­ča­ka po pi­ta­nju in­for­ma­ci­je o re­a­li­za­ci­ji ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra za Voj­nu bol­ni­cu Me­lji­ne.
Usvo­jen je za­klju­čak Gor­da­ne Ra­jo­vić, od­bor­ni­ce DPS-a, da SO Her­ceg No­vi upu­ti ini­ci­ja­ti­vu Vla­di Cr­ne Go­re da se po hit­nom po­stup­ku raz­mo­tri ku­po­pro­daj­ni ugo­vor sa Atlas gru­pom i na­đe mo­dus kroz ras­kid ugo­vo­ra ili is­pu­nje­nje ugo­vo­re­nih oba­ve­za, pod uslo­vom da bol­ni­ca u pu­noj funk­ci­ji osta­ne u Her­ceg No­vom, ili da uđe u si­stem jav­nog zdrav­stva.
Ta­ko­đe su jed­no­gla­sno usvo­je­na dva za­ključ­ka od­bor­ni­ce SNP-a Da­ni­je­le Đu­ro­vić, da SO pred­lo­ži Vla­di Cr­ne Go­re da raz­mo­tri ras­ki­da­nje ugo­vo­ra sa Atlas gru­pom i jav­no sa­op­šti stav o to­me, kao i da SO za­tra­ži od Vla­de, s ob­zi­rom na to da je ga­ran­to­va­la da u bol­ni­ci ne­će do­ći do sma­nje­nja kva­li­te­ta uslu­ga, a do­šlo je, da se iz­ja­sni da li je rje­še­nje ovog pro­ble­ma u ras­ki­du ugo­vo­ra i vra­ća­nju bol­ni­ce u si­stem jav­ne zdrav­stve­ne za­šti­te.
Jed­no­gla­sno su usvo­je­na i dva za­ključ­ka Ob­ra­da Goj­ko­vi­ća, čla­na klu­ba od­bor­ni­ka De­mo­kra­ta Her­ceg No­vog, da SO za­tra­ži od Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je od­go­vor na pi­ta­nje na šta je utro­šen kre­dit od 12 mi­li­o­na eura zbog če­ga je sta­vlje­na hi­po­te­ka na kom­pleks Voj­ne bol­ni­ce i da SO za­tra­ži od Vla­de Cr­ne Go­re in­for­ma­ci­ju o sta­nju Voj­ne bol­ni­ce pri­je i na­kon pri­va­ti­za­ci­je.
Ra­de Bo­žo­vić, se­kre­tar Se­kre­ta­ri­ja­ta za fi­nan­si­je, ob­ja­snio je da Op­šti­na Her­ceg No­vi ima po­tra­ži­va­nja od Atlas gru­pe po dva ono­va - na­kna­da za po­sto­je­će iz­gra­đe­ne objek­te i po­rez na ne­po­kret­no­sti.
-Ako se u ob­zir uzme po­vr­ši­na iz li­sto­va ne­po­kret­no­sti sa za­bi­lje­škom te­re­ta bez gra­đe­vin­ske do­zvo­le, on­da bi na­kna­da iz­no­si­la 1,7 mi­li­o­na eura. Pod pret­po­stav­kom da gra­đe­vin­ska do­zvo­la ni­je re­gu­li­sa­na za či­ta­vu po­vr­ši­nu, on­da bi na­kna­da iz­no­si­la 4,5 mi­li­o­na eura. Dug bol­ni­ce ko­ji se ti­če po­re­za za imo­vi­nu za 2013. i 2014.go­di­nu iz­no­si 450.000 eura, dok je pri­rez iz­mi­ren u skla­du sa do­go­vo­rom, ob­ja­snio je Bo­žo­vić.
Ob­rad Goj­ko­vić je is­ta­kao da zbog ne­do­statk ma­te­ri­ja­la o pri­va­ti­za­ci­ji Voj­ne bol­ni­ce od­bo­r­ni­ci ne mo­gu ima­ti kva­li­tet­nu ras­pra­vu, is­ti­ču­ći da je to vr­lo svje­stan i na­mje­ran po­tez ve­ći­ne u vla­da­ju­ćoj ko­a­li­ci­ji, od­no­sno DPS-a.
On sma­tra da je DPS mo­gao pri­ba­vi­ti in­for­ma­ci­ju o Voj­noj bol­ni­ci upi­tom ka Mi­ni­star­stvu zdra­vlja, Mi­ni­star­stvu fi­na­na­si­ja, Sa­vje­tu za pri­va­ti­za­ci­ju i ka­ta­stru.
-Od­go­vor­nost za sta­nje u Voj­noj bol­ni­ci ide na ra­čun DPS-a, or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i ko­rup­ci­je. Sve pri­va­ti­za­ci­je u Her­ceg No­vom, po­čev od PKB-a, Vek­tra Bo­ke, Ju­žnog Ja­dra­na, Voj­ne bol­ni­ce itd. pred­sta­vlja­ju or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal­ni po­du­hvat, za­hva­lju­ju­ći pol­tron­stvu lo­kal­nog DPS-a. Iz Fon­da zdrav­stva se go­di­šnje u Voj­nu bol­ni­cu uli­je oko 2,6 mi­li­o­na eura, a u pro­te­kle če­ti­ri go­di­ne po ovom osno­vu se uli­lo de­vet mi­li­o­na eura, či­me se biv­ša Voj­na bol­ni­ca pri­bli­ži­la In­sti­tu­tu Iga­lo, od­no­sno ona se fa­vo­ri­zu­je u od­no­su na In­sti­tut u ko­jem je dr­ža­va ve­ćin­ski vla­snik. To se ra­di, jer je Du­ško Kne­že­vić, vla­snik Atlas gru­pe, bli­zak vla­da­ju­ćem esta­bli­šmen­tu. Da­kle, sve ovo ra­di ma­fi­ja pod po­kro­vi­telj­stvom DPS-a, od­no­sno spoj ko­rum­pi­ra­nih eli­ta, vr­ha DPS-a i lo­kal­nog di­je­la ove par­ti­je, oci­je­nio je Goj­ko­vić.
On je do­dao da se u sva­koj pri­va­ti­za­ci­ji u Cr­noj Go­ri an­ga­žu­ju advo­ka­ti ko­ji pri­li­kom pi­sa­nja ku­po­pro­daj­nih ugo­vo­ra sta­ve kla­u­zu­lu ko­ja pri­li­kom ra­ski­da za re­zul­tat ima­ju vi­še­mi­li­on­sku šte­tu po dr­ža­vu i op­šti­ne.
Gor­da­na Ra­jo­vić, od­bor­ni­ca DPS-a, pod­sje­ti­la je da je Atlas gru­pa na osno­vu ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra pot­pi­sa­nog sa Mi­ni­star­stvom fi­nan­si­ja i Mi­ni­star­stvom od­bra­ne, u ju­nu 2008.go­di­ne, bi­la oba­ve­zna da u pr­vih se­dam go­di­na ulo­ži 119,4 mi­li­o­na eura.
-Obe­ća­ni no­vac ni­je ulo­žen. Od za­te­če­nih 230 rad­ni­ka tre­nut­no je u bol­ni­ci za­po­sle­no 188, što ja­sno go­vo­ri o od­li­vu me­di­cin­skog ka­dra. Ne­zva­nič­na je in­for­ma­ci­ja da je na imo­vi­nu kom­plek­sa biv­še Voj­ne bol­ni­ce sta­vlje­na hi­po­te­ka zbog kre­di­ta od 12 mi­li­o­na eura. Atlas gru­pa je zah­ti­je­va­la iz­mje­nu ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra, ali ka­ko to ni­je ura­di­la u kon­sul­ta­ci­ji sa Sin­di­ka­tom, Vla­da ni­je pri­hva­ti­la za­htjev. Iz Fon­da zdrav­stva go­di­šnje se u Voj­nu bol­ni­cu uli­va­ju dva mi­li­o­na eura, za raz­li­ku od bol­ni­ca u Ko­to­ru i Ri­snu ko­je do­bi­ju po 400.000 eura, što do­volj­no go­vo­ri o to­me ko­li­ko je pri­va­ti­za­ci­ja ne­u­spje­šna, ka­za­la je Ra­jo­vi­će­va.
K.Ma­to­vić


Dvi­je sjed­ni­ce u jed­nom da­nu

Na še­stoj re­dov­noj sjed­ni­ci SO, ko­ja je ta­ko­đe odr­ža­na ju­če, od­bor­ni­ci su ve­ći­nom gla­so­va vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je usvo­ji­li pred­log rje­še­nja o ime­no­va­nju Bran­ka Bo­žo­vi­ća za v.d. di­rek­to­ra DOO Ko­mu­nal­no -stam­be­no, i da­li sa­gla­snost na od­lu­ku gra­do­na­čel­ni­ka Ni­ko­le Goj­ko­vi­ća da se Je­le­na Đa­ko­vić ime­nu­je za v.d. di­rek­to­ra DOO Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja.
Usvo­je­ne su od­lu­ke o kre­dit­nom za­du­že­nju DOO Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja u iz­no­su od 380.000 eura i od­lu­ka o op­te­re­će­nju imo­vi­ne Fil­ter sta­ni­ce i ma­ga­ci­na u Ze­le­ni­ci za po­me­nu­ti iz­nos, kao i iz­vje­štaj o sta­nju ure­đe­nja pro­sto­ra op­šti­ne Her­ceg No­vi za pro­šlu go­di­nu, pred­log pro­gra­ma ure­đe­nja pro­sto­ra za te­ku­ću go­di­nu.


Zlo­či­nač­ki po­du­hvat

Ža­kli­na Ba­bo­vić, od­bor­ni­ca No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je, iz­ni­je­la je po­da­tak da je Atlas gru­pa od obe­ća­nih 119,4 mi­li­o­na eura od 2008.go­di­ne ulo­ži­la sve­ga tri mi­li­o­na, te da Voj­na bol­ni­ca sa­da iz­gle­da po­put onih iz fil­mo­va „ Ne­re­tva“ i Ko­za­ra“.
-Ovo je zlo­či­nač­ki po­du­hvat na ra­čun gra­đa­na Her­ceg No­vog, po­ru­či­la je Ba­bo­vi­će­va.
Mi­lo­van Ba­ždar, od­bor­nik PzP-a, is­ta­kao je da dr­ža­va ima me­ha­ni­zam i in­stru­ment za ras­kid ugo­vo­ra sa Atlas gru­pom, ali da je po­seb­no pi­ta­nje zbog če­ga to ne či­ni.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"