Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-04-29 NE STIŠAVA SE BURA NAKON JOŠ JEDNOG NEUSPJELOG POKUŠAJA DA SE KONSTITUIŠE ODBOR MZ SPIČ – SUTOMORE, BARSKI SNP OPTUŽUJE RATIMIRA VUJOŠEVIĆA
Izborio se samo za svoju benzinsku pumpu
Sutomore Izborio se samo za svoju benzinsku pumpu Vujošević je pozvao svoje glasače da napuste salu, pa se nedostatak kvoruma nikako ne može tumačiti uticajem onih koji se protive formiranju opštine Sutomore, kako je to u svojoj manipulatorskoj izjavi naveo dosadašnji predsjednik MZ, jer je on taj koji se brutalno postarao da stvori takve uslove – poručuju iz SNP-a
BAR - Ni na­kon če­ti­ri da­na od dru­gog po re­du ne­u­spje­log po­ku­ša­ja da se kon­sti­tu­i­še od­bor Mje­sne za­jed­ni­ce Spič-Su­to­mo­re stra­sti se ne smi­ru­ju u ovom di­je­lu bar­ske op­šti­ne. Ne­for­mal­ne gru­pe, po­li­tič­ke par­ti­je i po­je­din­ci i da­lje jed­ni dru­ge op­tu­žu­ju za ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje i po­ku­šaj us­po­sta­vlja­nja mo­no­po­la nad ti­je­lom ko­je ne­ma su­štin­sku vlast, ali je oči­gled­no mno­gi­ma po­sta­lo pred­met in­te­re­so­va­nja, uklju­ču­ju­ći i fak­to­re ko­ji ne­ma­ju na­ro­či­te ve­ze sa Su­to­mo­rem i nje­go­vim ži­te­lji­ma. For­mi­ra­ne su i gru­pe na dru­štve­nim mre­ža­ma ko­je pro­mo­vi­šu svo­je fa­vo­ri­te. U isto vri­je­me sve se gla­sni­je ko­men­ta­ri­še ka­ko bar­ski DPS po­ku­ša­va pre­ko svo­jih „tro­jan­skih ko­nja“, na­vod­no bli­skih opo­zi­ci­ji, da tra­di­ci­o­nal­nom opo­zi­ci­o­nom upo­ri­štu uru­či „da­naj­ske po­klo­ne“ pod pla­štom ne­for­mal­ne bor­be za svr­ga­va­nje vr­ši­o­ca du­žno­sti pred­sjed­ni­ka MZ Ra­ti­mi­ra Vu­jo­še­vi­ća, ta­ko­đe čla­na vla­da­ju­će par­ti­je ko­ji se, ka­ko mu se spo­či­ta­va, otr­gao kon­tro­li čel­ni­ka stran­ke u Ba­ru.
Op­štin­ski od­bor So­ci­ja­li­stič­ke na­rod­ne par­ti­je (SNP) op­tu­žio je op­štin­sku ad­mi­ni­stra­ci­ju u Ba­ru da ni na­kon vi­še od go­di­nu da­na, ot­ka­ko su odr­ža­ni lo­kal­ni iz­bo­ri, ni­je uspje­la da kon­sti­tu­i­še od­bor MZ u Su­to­mo­ru. U toj par­ti­ji ka­žu da je ne­po­što­va­nje pro­pi­sa­ne pro­ce­du­re od stra­ne do­sa­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka MZ Ra­ti­mi­ra Vu­jo­še­vi­ća is­klju­či­vi uzrok za ne­u­spje­šan is­hod iz­bo­ra. S tim su, ka­žu, upo­zna­li i Se­kre­ta­ri­jat za op­štu upra­vu i dru­štve­ne dje­lat­no­sti.
Is­ti­ču da su oče­ki­va­li od­luč­ni­ju in­ter­ven­ci­ju pred­stav­ni­ka tog se­kre­ta­ri­ja­ta na po­no­vlje­nom zbo­ru gra­đa­na, odr­ža­nom 25. apri­la na sva če­ti­ri bi­rač­ka mje­sta u Su­to­mo­ru, ‘’u smi­slu ne­do­pu­šta­nja pred­sjed­ni­ku u od­la­sku da na ne­pri­mje­ren na­čin, pri­jet­nja­ma i vri­je­đa­nji­ma pri­sut­nih, uti­če na tok sa­sta­na­ka’’.
-Na­kon što je kon­sta­to­va­no da zbo­ru gra­đa­na u OŠ „Ke­kec“, na bi­rač­kim mje­sti­ma 14 i 59, pri­su­stvu­je 148 upi­sa­nih bi­ra­ča, što je mno­go vi­še od neo­p­hod­nih 91 za pu­no­prav­no od­lu­či­va­nje, i, gle, ka­da je Vu­jo­še­vić se­be pred­lo­žio za pred­sjed­ni­ka ko­mi­si­je za iz­bor, sve je kre­nu­lo po sta­rom obi­ča­ju – na­vo­di se u sa­op­šte­nju SNP-a.
Do­da­ju da je bro­ja­njem utvr­đe­no da „je­dva tre­ći­na po­dr­ža­va Vu­jo­še­vi­ća, a dvi­je tre­ći­ne dru­go­pre­dlo­že­nog Ne­go­sla­va Abra­mo­vi­ća“.
-Za­tim se po­no­vo pre­bro­ja­va­lo, po­ku­ša­lo se i s gla­sa­njem po pro­ziv­ci, čak i s pred­lo­gom da se fi­zič­ki raz­dvo­je gla­sa­či ra­di utvr­đi­va­nja vo­lje. Ko­nač­no, vi­djev­ši da ne­ma po­dr­šku, Ra­ti­mir Vu­jo­še­vić je po­zvao svo­je gla­sa­če da na­pu­ste sa­lu, pa se ne­do­sta­tak kvo­ru­ma ni­ka­ko ne mo­že tu­ma­či­ti uti­ca­jem onih ko­ji se pro­ti­ve for­mi­ra­nju op­šti­ne Su­to­mo­re, ka­ko je to u svo­joj ma­ni­pu­la­tor­skoj iz­ja­vi na­veo do­sa­da­šnji pred­sjed­nik MZ, jer je on taj ko­ji se bru­tal­no po­sta­rao da stvo­ri ta­kve uslo­ve – po­ru­ču­ju iz SNP-a.
Iz SNP- a su po­no­vi­li da do­sled­no po­dr­ža­va­ju oprav­da­nu ini­ci­ja­ti­vu za sa­mo­stal­no i bo­lje Su­to­mo­re, uz na­gla­sak da je pred­sta­vlja­nje Vu­jo­še­vi­ća kao ga­ran­ta za do­bi­ja­nje op­šti­ne u stva­ri ma­ni­pu­la­ci­ja za­rad nje­go­vih in­te­re­sa.
Ta­ko­đe, SNP op­tu­žu­je Vu­jo­še­vi­ća da ni­je uči­nio ni­šta za po­bolj­ša­nje uslo­va ži­vo­ta u Su­to­mo­ru, a ti­me ni za raz­voj tu­ri­zma i rje­ša­va­nje ko­mu­nal­nih pro­ble­ma na ovom pod­ruč­ju.
-S dru­ge stra­ne, mo­ra mu se pri­zna­ti da je uspio da se iz­bo­ri za lo­ka­ci­ju svo­je ben­zin­ske pum­pe u cen­tru Su­to­mo­ra- po­ru­či­li su iz SNP-a.M.J.


Vu­jo­še­vić: Čla­no­vi SNP-a gla­sa­li za lo­ka­ci­ju

Od­go­va­ra­ju­ći na op­tu­žbe SNP-a, Vu­jo­še­vić ka­že da je spi­sak ono­ga što je ini­ci­rao i ura­dio kao pred­sjed­nik MZ ogro­man, od as­fal­ti­ra­nja broj­nih uli­ca, ure­đe­nja vo­do­vod­ne i ka­na­li­za­ci­o­ne in­fra­struk­tu­re, jav­ne ra­svje­te, sa­na­ci­je pla­ža, do­pri­no­sa kod do­no­še­nja ur­ba­ni­stič­kih pla­no­va, do ure­đe­nja pri­o­bal­nog po­ja­sa ka­ko na glav­noj su­to­mor­skoj pla­ži, ta­ko i u Ča­nju.
-Sa­da kad smo na pra­gu ad­mi­ni­stra­tiv­nog iz­dva­ja­nja iz Ba­ra, Su­to­mo­re po­sta­je atrak­tiv­no i za one ko­ji su zna­li sa­mo da kri­ti­ku­ju, ni­kad ne do­pri­no­se­ći po­bolj­ša­nju uslo­va ži­vo­ta u naj­ve­ćoj bar­skoj mje­snoj za­jed­ni­ci, ko­ja že­li da­lje da na­sta­vi kao sa­mo­stal­na op­šti­na. Otu­da i ne­re­al­ni ape­ti­ti jed­nih da pre­u­zmu Su­to­mo­re, i dru­gih da ugu­še na­šu ini­ci­ja­ti­vu da do­bi­je­mo sta­tus op­šti­ne – ka­že Vu­jo­še­vić, uz na­po­me­nu da mje­sna za­jed­ni­ca ni­je, ni­ti tre­ba da bu­de or­gan bi­lo ko­je par­ti­je. On na­gla­ša­va da ga iz­ne­na­đu­je po­mi­nja­nje do­bi­ja­nja lo­ka­ci­je za ben­zin­sku pum­pu, „ko­ja pu­no zna­či za gra­đa­ne Su­to­mo­ra i tu­ri­ste, po­seb­no to­kom ljet­nje se­zo­ne, a po­seb­no ako se zna da su ini­ci­ja­ti­vu za do­bi­ja­nje lo­ka­ci­je za tu na­mje­nu pot­pi­sa­li i čla­no­vi SNP-a iz Su­to­mo­ra, ko­ji sva­ko­dnev­no na is­toj pum­pi to­če go­ri­vo“.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"