Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-04-29 GRADSKA DEPONIJA U NIKŠIĆU PREDMET ISTRAGE, ALEKSANDAR PEROVIĆ SASLUŠAN U SVOJSTVU GRAĐANINA
Tužilaštvo provjerava Mislov do
Deponija Mislov do Tužilaštvo provjerava Mislov do Pružio sam sve dokaze i vjerujem da nema baš nijednog razloga da državni tužilac ne procesuira sve to i da ne iskaže veliko interesovanje za ovaj slučaj, kazao je Perović
NIK­ŠIĆ- Za­ko­ni­tost ko­ri­šće­nja grad­skog od­la­ga­li­šta ko­mu­nal­nog ot­pa­da Mi­slov do kod Nik­ši­ća tre­nut­no je pred­met is­tra­ge nad­le­žnih or­ga­na. Nik­šić­ka grad­ska de­po­ni­ja se od 2003. go­di­ne ko­ri­sti kao pri­vre­me­no od­la­ga­li­šte, a lo­kal­na upra­va je kra­jem ja­nu­a­ra s vla­sni­kom te par­ce­le pot­pi­sa­la no­vi ugo­vor o ko­ri­šće­nju na pe­ri­od od do­dat­ne tri go­di­ne. Da se „pri­vre­me­no“ od­la­ga­li­šte, po­go­to­vo zbog to­ga što ni­je ura­đe­no po stan­dar­di­ma, ne mo­že ko­ri­sti­ti, kon­stant­no su upo­zo­ra­va­le eko­lo­ške or­ga­ni­za­ci­je po­put „Ozo­na“ ko­ji je i po­zi­vao tu­ži­la­štvo da se po­za­ba­vi tom pro­ble­ma­ti­kom. No­vi ugo­vor op­šti­ne i vla­sni­ka par­ce­le, o če­mu je „Dan“ već pi­sao, bio je, iz­gle­da, po­vod te je sre­di­nom mje­se­ca, a po za­htje­vu Osnov­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva (ODT), vi­še li­ca da­lo iz­ja­vu u odje­lje­nju po­li­ci­je za su­zbi­ja­nje pri­vred­nog kri­mi­na­la, a me­đu nji­ma i di­rek­tor „Ozo­na“ Alek­san­dar Pe­ro­vić. On je ju­če is­ta­kao da je iz­ja­vu dao u svoj­stvu gra­đa­ni­na, iako je na če­lu or­ga­ni­za­ci­je ko­ja se ba­vi za­šti­tom ži­vot­ne sre­di­ne, ali da je u ime „Ozo­na“ ipak do­sta­vio nad­le­žni­ma sve do­ka­ze ko­je po­sje­du­ju, a ko­ji svje­do­če da se Mi­slov do ko­ri­si­ti ne­za­ko­ni­to.
-Pru­žio sam sve do­ka­ze i vje­ru­jem da ne­ma baš ni­jed­nog raz­lo­ga da dr­žav­ni tu­ži­lac ne pro­ce­su­i­ra sve to i da ne is­ka­že ve­li­ko in­te­re­so­va­nje za ovaj slu­čaj. To bi, sma­tra­mo, mo­gao da bu­de za­ni­mljiv slu­čaj, na­ro­či­to ako se pro­ce­su­i­ra i ako se do­ka­že da je ri­ječ o ne­za­ko­ni­tim rad­nja­ma, jer bi to bi­lo pr­vi put u Cr­noj Go­ri da ne­ko od­go­va­ra za ono što je go­di­na­ma či­nio pro­tiv ži­vot­ne sre­di­ne i zdra­vlja lju­di, na­gla­sio je Pe­ro­vić.
Lo­ka­ci­ja Mi­slov do od gra­da je uda­lje­na oko 6,5 ki­lo­me­ta­ra i za­i­zi­ma po­vr­ši­nu od bli­zu dva hek­ta­ra, a na njoj se go­di­šnje iz Nik­ši­ća od­lo­ži do 32.000 to­na ko­mu­nal­nog ot­pa­da. Pre­ma pro­cje­na­ma, na toj de­po­ni­ji do­sad je de­po­no­va­no vi­še od 300.000 to­na što je mno­go vi­še od pro­jek­to­va­nih ko­li­či­na. Pe­ro­vić je po­ja­snio da se gla­va 25. Kri­vič­nog za­ko­ni­ka Cr­ne Go­re ti­če kri­vič­nih pre­kr­ša­ja u obla­sti ži­vot­ne sre­di­ne ko­ji uzro­ku­ju traj­ne i ve­li­ke eko­lo­ške i eko­nom­ske šte­te po gra­đa­ne.
-Kad je Mi­slov do u pi­ta­nju, sma­tra­mo da je ne­spor­no ri­ječ o ve­li­koj i eko­nom­skoj i eko­lo­škoj šte­ti, jer je sa­ma sa­na­ci­ja te lo­ka­ci­je pro­ci­je­nje­na na vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura. Sto­ga sma­tram da ne­ko tre­ba da od­go­va­ra za sve to, po­go­to­vo što je ta pro­ble­ma­ti­ka go­di­na­ma ko­ri­šće­na i zlo­u­po­tre­blja­va­na u po­li­tič­ke svr­he. Na­ro­či­to u to­ku pred­iz­bor­nih kam­pa­nja gdje su stal­no obe­ća­va­ne ne­ke re­gi­o­nal­ne sa­ni­tar­ne de­po­ni­je, pro­jekt­na do­ku­men­ta­ci­ja je na­vod­no bi­la pri kra­ju, ali se sad vi­dje­lo da je u pi­ta­nju pro­da­va­nje ma­gle gra­đa­ni­ma i da jed­no­stav­no ni­šta ni­je ra­đe­no, ni­ti je bi­lo na­mje­re da se bi­lo šta po­mje­ri s mr­tve tač­ke, sma­tra Pe­ro­vić.
Pre­ma ugo­vo­ri­ma o ko­ri­šće­nju de­po­ni­je, is­ta­kao je on, či­ni se da je ri­ječ o „ne­kim in­te­re­si­ma ko­ji ne­ma­ju ve­ze sa jav­nim do­brom“. Pe­ro­vić je ka­zao da lo­ka­ci­ja ni­je do­bra za de­po­no­va­nje ot­pa­da, a uz to, ni­kad ni­je ura­đe­na pro­cje­na uti­ca­ja ocjed­nih vo­da s tog te­re­na na pod­zem­ne vo­de Nik­šić­kog po­lja.
-Upra­vo pod­zem­ne vo­de Nik­šić­kog po­lja su, mo­žda, naj­ve­će bo­gat­stvo, a po­sle­di­ce ta­kvog ne­le­gal­nog na­či­na upra­vlja­nja ot­pa­dom tr­pi ci­je­la Cr­na Go­ra, po­go­to­vo Bje­lo­pa­vlić­ka rav­ni­ca. Tre­nut­no je naj­va­žni­je da mi u „Ozo­nu“ ko­nač­no vi­di­mo da dr­žav­no tu­ži­la­štvo pra­ti ono što pri­ča­mo u jav­no­sti i za­i­sta po­zdra­vlja­mo to in­te­re­so­vanj- re­kao je Pe­ro­vić.
B.Bra­šnjo


Da se po­za­ba­ve i hal­dom

Nad­le­žni su, is­ta­kao je Pe­ro­vić, iz­ra­zi­li in­te­re­so­va­nje i za od­la­ga­li­šte in­du­strij­skog ot­pa­da u Nik­ši­ću, tzv. hal­du ko­ja se na­la­zi iz­nad na­se­lja Ru­be­ža. Pe­ro­vić je ka­zao da je to još jed­no ne­ri­je­še­no eko­lo­ško pi­ta­nje na ko­je je „Ozon“ skre­tao pa­žnju.
-Hal­da je za­ni­mlji­va kao di­vlja de­po­ni­ja in­du­strij­skog ot­pa­da ko­ja je za­vr­ši­la u pri­vat­nom vla­sni­štvu. Ka­ko to da se da­nas ni­ko­ga ne ti­če da je ta­mo od­lo­že­na ve­li­ka ko­li­či­na opa­snog i raz­li­či­tih dru­gih vr­sta ot­pa­da na lo­ka­ci­ji ko­ja je pot­pu­no ne­pri­mje­re­na za­kon­skim osno­va­ma? Sma­tra­mo da je mo­žda i to sle­de­ća tač­ka za ko­ju bi tre­ba­lo da se za­in­te­re­su­ju dr­žav­ni tu­ži­lac i osta­li- re­kao je Pe­ro­vić.


Do­sta­vlje­na i ana­li­za

Pe­ro­vić je nad­le­žni­ma do­sta­vio i ana­li­zu za­kon­ske uskla­đe­no­sti u ko­joj je na­ve­de­no da ne­u­re­đe­no grad­sko sme­tli­šte Mi­slov do ne is­pu­nja­va uslo­ve pro­pi­sa­ne čla­nom 78, stav 4 Za­ko­na o upra­vlja­nju ot­pa­dom. Ka­ko je is­ta­kao, to ja­sno po­tvr­đu­je da je ri­ječ o ne­za­ko­ni­tom objek­tu na kom se ne­za­ko­ni­to od­la­žu raz­li­či­te vr­ste ot­pa­da či­me se vr­ši kri­vič­no dje­lo pro­tiv ži­vot­ne sre­di­ne. Za Mi­slov do ne po­sto­ji sa­gla­snost Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma za na­čin pri­vre­me­nog skla­di­šte­nja ot­pa­da što je, pre­ma ri­je­či­ma Pe­ro­vi­ća, ta­ko­đe oba­ve­za iz čla­na 78., stav 9. Za­ko­na o upra­vlja­nju ot­pa­dom. Pe­ro­vić je re­kao da je „Ozon“ do­šao do ugo­vo­ra iz­me­đu op­šti­na Nik­šić, Bu­dva i Ko­tor, kao i ugo­vo­ra nik­šić­kog Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća sa Ko­mu­nal­nim Plu­ži­ne ko­ji­ma se „do­ka­zu­je da je na ne­le­gal­nom i ne­u­re­đe­nom grad­skom sme­tli­štu Mi­slov do od­la­gan ot­pad iz po­me­nu­tih op­šti­na, kao i iz op­šti­ne Be­ra­ne’’.
-Ozon je u pre­po­ru­ci ana­li­ze za­kon­ske uskla­đe­no­sti, ko­ja je ura­đe­na pri­je go­di­nu, na­veo da su Op­šti­na Nik­šić i nje­no Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će ne­spor­no od­go­vor­ni za na­sta­lu šte­tu, te da je po­treb­no hit­no za­bra­ni­ti da­lje od­la­ga­nje ot­pa­da u Mi­slo­vom do­lu, za ko­ji se mo­ra ura­di­ti i hit­na sa­na­ci­ja- na­veo je Pe­ro­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"