Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-04-29 SVE GLASNIJA NEGODOVANJA ZBOG POSTUPAKA NOVE LOKALNE VLASTI U ROŽAJAMA
Partijske kadrove udomili u Opštini
Nurković prilikom preuzimanja vlasti od Kalača Partijske kadrove udomili u Opštini Ne vjerujem da će biti u stanju da isfinansiraju sve svoje obaveze naročito nakon što su uposlili veliki broj radnika na teret budžeta, kaže Ago Agović Primjetno ćutanje u redovima vladajuće BS-SDP koalicije u Rožajama djeluje zastrašujuće, ističe Hazbija Kalač
RO­ŽA­JE- Bo­lji ži­vot gra­đa­na i otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta, ko­je je pri­je go­di­nu da­na, to­kom pred­iz­bor­ne kam­pa­nje, na­ja­vlji­va­la Bo­šnjač­ka stran­ka, pre­ma mi­šlje­nju broj­nih ži­te­lja gra­da na Ibru, osta­li su sa­mo u obe­ća­nji­ma. Ro­žaj­ce za­bri­nja­va što za de­set mje­se­ci no­va vlast ni­je uspje­la da re­a­li­zu­je ni­šta od obe­ća­nog, od po­kre­ta­nja ‘’Gor­njeg Ibra’’ i dru­gih pro­iz­vod­nih ka­pa­ci­te­ta do rje­ša­va­nja in­fra­struk­tur­nih pro­ble­ma, a obe­ća­va­li su i da će za­šti­ti­ti broj­ne so­ci­jal­ne slu­ča­je­ve i ra­di­ti na rje­ša­va­nju dru­gih pro­ble­ma ko­ji ih ti­šte. Po­je­di­ni gra­đa­ni is­ti­ču da je no­va lo­kal­na vlast je­di­no ‘’uspje­la’’ u pre­ko­mjer­nom za­po­šlja­va­nju u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve, jav­nim pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma, či­ji je osni­vač Op­šti­na.
-Oči­gled­no je da se za­po­šlja­va­nje u lo­kal­noj upra­vi ote­lo kon­tro­li, jer u tom pro­jek­tu ne­ma­ju mje­ru, ar­ši­ne, ni­ti bi­lo ka­kve kri­te­ri­ju­me. Po­sao se da­je po par­tij­skoj, rod­bin­skoj i dur­gim ve­za­ma. Mno­gi no­vo­za­po­sle­ni ne­ma­ju do­volj­no struč­nih kva­li­fi­ka­ci­ja, ni zna­nja što se uosta­lom od­ra­ža­va na kva­li­tet po­sla za ko­ji su za­du­že­ni. Ve­ći­na sa­mo pri­ma pla­te, a ne ra­de ni­šta – ko­men­ta­ri­šu gra­đa­ni Ro­ža­ja.
Ži­ro- ra­čun Op­šti­ne je ne­dav­no bio blo­ki­ran. Iz­me­đu osta­log, lo­kal­na upra­va du­gu­je bli­zu sto­ti­nu hi­lja­da eura po osno­vu tu­žbi ra­ni­jih čla­no­va uprav­nih od­bo­ra. Ako se ovo­me do­da da Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će i Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja iz ra­ni­jeg pe­ri­o­da du­gu­ju pre­ko mi­li­on eura po ra­znim osno­va­ma, a naj­vi­še za ne­is­pla­će­ne po­re­ze i do­pri­no­se, ja­sno je da se ro­žaj­ska op­ši­na na­la­zi u ve­li­kim pro­ble­mi­ma.
Na ne­dav­nom sa­stan­ku ru­ko­vod­stva Bo­šnjač­ke stran­ke, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma na­šeg li­sta, po­sta­vlje­no je pi­ta­nje da li vrh lo­kal­ne vla­sti na če­lu sa pred­sjed­ni­kom op­šti­ne ima do­volj­no sna­ge, zna­nja i ka­pa­ci­te­ta da vo­di lo­kal­nu za­jed­ni­cu, od­no­sno da op­šti­nu iz­vu­če iz pro­ble­ma u ko­ji­ma se na­la­zi. Svje­sni te­škog sta­nja i ner­je­ši­vih pro­ble­ma, gra­đa­ni Ro­ža­ja ma­sov­no na­pu­šta­ju tu op­šti­nu. Pre­ma ne­zva­nič­nim po­da­ci­ma, sa­mo u po­sled­nja tri mje­se­ca na Za­pad ili, pak, u Bar i Pod­go­ri­cu od­se­li­lo se vi­še od dvi­je hi­lja­de Ro­ža­ja­ca.
Pred­sjed­nik Bo­šnjač­ke kul­tur­ne za­jed­ni­ce u Cr­noj Go­ri Ha­zbi­ja Ka­lač, ko­ji je od­bor­nik u lo­kal­nom par­la­men­tu, sma­tra da uzrok lo­šeg sta­nja u op­šti­ni ne le­ži sa­mo u ka­ta­stro­fal­nom na­sle­đu iz pe­ri­o­da pret­hod­ne vla­sti.
-Uzrok, pri­je sve­ga le­ži u lo­šoj po­li­ti­ci cen­tral­nih vla­sti. Iako BS i SDP uče­stvu­ju u vla­sti na dr­žav­nom ni­vou, oni, na­ža­lost, ne­ma­ju sna­ge da mi­je­nja­ju bi­lo šta. Oni su ta­o­ci pot­pu­no po­gre­šne dr­žav­ne eko­nom­ske po­li­ti­ke i sve što či­ne je­ste kla­sič­no ‘’is­pi­ra­nje zu­ba’’ pred na­ro­dom. Ov­dje je pred­iz­bor­na ri­ječ po­sta­la si­no­nim za laž. Da­kle, ne­ma ni­šta od ve­li­ke na­ja­ve stvar­nih pro­mje­na. Pri­mjet­no ću­ta­nje u re­do­vi­ma vla­da­ju­će BS-SDP ko­a­li­ci­je u Ro­ža­ja­ma dje­lu­je za­stra­šu­ju­će. Kao da su shva­ti­li da su pot­pu­no ne­moć­ni i da od na­ja­vlje­nih pro­je­ka­ta ne­će bi­ti ni­šta – kon­sta­tu­je Ka­lač.
On sma­tra da je ma­sov­no ise­lja­va­nje di­rekt­na po­sle­di­ca po­ra­ža­va­ju­ćeg bez­na­đa ko­je je za­hva­ti­lo vla­da­ju­ću ko­a­li­ci­ju.
-Lju­di su shva­ti­li da su pre­va­re­ni, da su na­ja­vlji­va­ne pro­mje­ne bi­le sa­mo per­so­nal­nog sa­dr­ža­ja i da ne­ma ni­šta od no­vih in­ve­sti­ci­ja i rad­nih mje­sta. Či­ni se da je lo­kal­na upra­va zbog te­škog so­ci­o­e­ko­nom­skog sta­nja, pot­pu­no od­sut­na, bez bi­lo ka­kve ini­ci­ja­ti­ve i ide­je za za­u­sta­vlja­nje ise­lja­va­nja. Oni, za­pra­vo, kao da je­di­ni spas vi­de baš u ise­lja­va­nju svo­jih gra­đa­na – ka­zao je Ka­lač.
Od­bor­nik DPS-a Ago Ago­vić ka­že da gra­đa­ni, ko­ji­ma su iz BS-a u pred­iz­bor­noj kam­pa­nji obe­ća­va­li ku­le i gra­do­ve, naj­bo­lje zna­ju šta su do­bi­li.
-Kao gra­đa­nin, že­lim da vlast us­pi­je i na­pra­vi ne­što do­bro. Me­đu­tim, na­ža­lost, ne vi­dim ni­ka­kve po­ma­ke na­bo­lje. Na­pro­tiv, ne vje­ru­jem da će bi­ti u sta­nju da is­fi­nan­si­ra­ju sve svo­je oba­ve­ze na­ro­či­to na­kon što su upo­sli­li ve­li­ki broj rad­ni­ka na te­ret bu­dže­ta. Vo­lio bih da za­po­sle du­plo vi­še od tre­nut­nog bro­ja, ali da bu­du ren­ta­bil­ni – re­kao je Ago­vić.
Fa­dil Av­dić, ko­ji is­ti­če da je gla­sao za Bo­šnjač­ku stran­ku, ka­že da od pred­stav­ni­ka no­ve vla­sti če­ka­ju da se ogla­se i gra­đa­ne oba­vi­je­ste o ono­me šta i ka­ko ra­de.
-Ako ne is­pu­ne pre­di­znor­na obe­ća­nja, ne­će ima­ti šta da tra­že na sle­de­ćim iz­bo­ri­ma. Tre­ba da zna­ju da će ih ka­zni­ti bi­ra­či, po­go­to­vu oni glad­ni. Uko­li­ko ni­su u sta­nju da is­pu­ne obe­ća­nja, mo­li­mo ih da nam obez­bi­je­de azil u ne­koj ze­mlji ili po­sao na pro­sto­ru Cr­ne Go­re, jer ov­dje ne­ma ži­vo­ta. Za­po­šlja­va­ju sa­mo u op­šti­ni, a to je je­di­no i osta­lo, jer su sve fa­bri­ke po­ru­še­ne. Vje­ru­jem da vlast uvi­đa da pre­ko­mjer­no za­po­šlja­va­nje u op­šti­ni ni­je do­bra ide­ja, ali to ra­de pod pri­ti­skom bi­ra­ča ko­ji­ma su obe­ća­li po­sao. Obe­ća­li su da će otvo­ri­ti ne­ke po­go­ne u ‘’Gor­njem Ibru’’, a da li će od to­ga ne­što bi­ti još se ne zna. Ja sam 24 go­di­ne gla­sao za Bo­šnjač­ku stran­ku, ali ako ne bu­de re­zul­ta­ta br­zo će­mo im ja i mo­ji isto­mi­šlje­ni­ci okre­nu­ti le­đa. Pre­mi­jer tvr­di da je go­ri­vo luk­suz, a za nas ko­ji ži­vi­mo ov­dje po­la­ko i ži­vot po­sta­je luk­suz- ka­zao je Av­dić.V.Ra.


Lju­di ma­sov­no od­la­ze

Sa­dik Kli­men­ta is­ti­če da mu ni­je ja­sno zbog če­ga se lo­kal­na vlast ne ogla­ša­va po­vo­dom sve go­reg sta­nja u op­šti­ni, a po­seb­no zbog na­glog ise­lja­va­nja gra­đa­na.
-Sve je ma­nje lju­di na uli­ca­ma. Raz­o­ča­ra­ni i obes­hra­bre­ni što no­va lo­kal­na vlast ne mo­že, ni­ti ima šan­se da is­pu­ni da­ta obe­ća­nja, broj­ne po­ro­di­ce ma­sov­no od­la­ze, jer ne vi­de bo­lji­tak. Ja­sno je da ov­dje po­sla ne­će bi­ti uko­li­ko Vla­da ne po­ka­že vo­lju da po­mog­ne, jer lo­kal­na upra­va sa­ma ne mo­že da ri­je­ši ni­jed­no pi­ta­nje od zna­ča­ja za ži­vot gra­đa­na- ka­zao je Kli­men­ta.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"