Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2015-04-29 KADETSKA LIGA CRNE GORE – 29. KOLO
Goleada na Starom aerodromu
Mladost osvojila nove bodove Goleada na Starom aerodromu
Mla­dost – Mor­nar 5:4 (1:1)
Po­moć­ni te­ren Mla­do­sti. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Da­li­bor Vu­ji­sić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: To­mić u 5, Šu­nje­vić u 49, Ra­do­njić u 58. i 68. i Mu­sić u 67. za Mla­dost, a Le­ko­vić u 7, 73. i 77. i Đu­kić u 55. mi­nu­tu za Mor­nar.
MLA­DOST: Pa­vi­će­vić, Mi­lić, Ra­ko­če­vić (od 57. Vu­či­nić), Pe­ju­rić, To­mić, Pe­tro­vić, Ra­bre­no­vić (od 50. Jo­vo­vić), Mi­lič­ko­vić (od 41. Kon­tić), Mu­sić (od 70. Mu­go­ša), Spa­hić (od 41. Ra­do­njić), Šu­nje­vić.
MOR­NAR: Cu­pa­ra, Đu­kić, Osma­no­vić, Me­ho­vić, Mi­lo­še­vić (od 70. Sje­klo­ća), Bar­jak­ta­ro­vić, Stoj­nić, Ma­li­šić, Pa­jo­vić (od 56. Mar­ko­vić), Le­ko­vić, Bu­ško­vić (od 70. Da­mja­no­vić).
Sja­jan meč vi­đen je na Sta­rom aero­dro­mu, u du­e­lu Mla­do­sti i Mor­na­ra. Vi­đe­no je do­sta ne­iz­vje­sno­sti i de­vet li­je­pih po­go­da­ka, a Pod­go­ri­ča­ni su na kra­ju sla­vi­li sa 5:4 i učvr­sti­li se na dru­gom mje­stu... D.P.

Bu­duć­nost – Lov­ćen 1:0 (0:0)
Te­ren Bu­duć­no­sti na Sta­rom aero­dro­mu. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Ni­ko­la Da­ba­no­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­je­lac: Bur­zan u 77. mi­nu­tu.
BU­DUĆ­NOST: Mr­va­lje­vić, Drob­njak (od 41. Ter­zić), Drin­čić, Ba­krač (od 41. Ma­le­še­vić), Mem­če­vić, Se­ku­lo­vić, Lju­lja­no­vić, Mu­ša­no­vić, Vu­ko­vić, Ćet­ko­vić (od 64. Ma­raš), Vu­jo­še­vić (od 41. Sti­je­po­vić).
LOV­ĆEN: Đu­ro­vić, Vu­kić (od 79. Špa­di­jer), Po­po­vić, Ne­ne­zić, Ja­bu­ča­nin, Pe­jo­vić, Bu­ji­ša, M. Vu­jo­vić, Lat­ko­vić (od 79. Vu­ko­tić), Vu­ki­će­vić (od 77. Ro­ga­no­vić), I. Vu­jo­vić.
Li­der na ta­be­li je te­škom mu­kom sti­gao do tri no­va bo­da. Tek u fi­ni­šu me­ča „pla­vi“ su uspje­li da slo­me ot­por Ce­ti­nja­na i go­lom Vla­da­na Bur­za­na stig­nu do tri bo­da.D.P.

Be­ra­ne – Bo­kelj 4:0 (1:0)
Po­moć­ni te­ren grad­skog sta­di­o­na. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Vla­dan Dra­gaš (Plje­vlja). Stri­jel­ci: Ba­bo­vić u 11. i 71, Oba­do­vić u 49. i Pra­šče­vić u 76. mi­nu­tu.
BE­RA­NE: Di­zda­re­vić, L. Bu­la­to­vić (Un­ko­vić), B. Me­ći­ku­kić, Lu. Bu­la­to­vić (Ma­rin­ko­vić), Vu­ki­će­vić, A. Me­ći­ku­kić, Đu­kić (Ra­le­vić), Ba­bo­vić (Bar­jak­ta­ro­vić), Ka­su­mo­vić (Ba­le­vić), Oba­do­vić, Pra­šče­vić.
BO­KELj: Mi­ro­še­vić, Ra­do­njić (Vuj­ko­vić), Mi­lje­no­vić, Pe­raš, Ra­ško­vić, Dra­ku­lo­vić, Pro­ro­ko­vić (Ra­du­lo­vić), Jo­va­no­vić, Cva­tić, Ča­vor, Mar­ko­vić.
Ka­de­ti Be­ra­na za­slu­že­no su sa­vla­da­li vr­šnja­ke iz Ko­to­ra. Dok je u pr­vom di­je­lu igre go­lom An­đe­la Ba­bo­vi­ća do­ma­ćin na­ja­vio po­bje­du, u na­stav­ku je Be­ra­ne još jed­nim go­lom istog igra­ča, ali i Pa­vla Oba­do­vi­ća i Ra­do­va­na Pra­šče­vi­ća, na­ni­je­lo vi­sok po­raz ka­de­ti­ma Bo­ke­lja.S.R.

Za­bje­lo – Su­tje­ska 0:2 (0:1)
Igra­li­šte: Za­bje­la. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Mi­lo­sav Dra­go­vić (Bu­dva). Stri­jel­ci: Đur­ko­vić u 17. i D. Vu­jo­vić (auto­gol) u 53. mi­nu­tu. Žu­ti kar­ton: Osma­jić (Su­tje­ska).
ZA­BJE­LO: Ta­tar, D. Vu­jo­vić, Bu­rić, Sti­je­po­vić (od 54. Ba­ra­ka­o­vić), Ra­ko­če­vić, Po­po­vić (od 57. Ma­raš), Iva­no­vić (od 61. Šu­škav­če­vić), Ha­ve­rić (od 54. Đu­ka­no­vić), Ko­džo­man, G. Vu­jo­vić, Ba­kić (od 76. Go­lu­bo­vić).
SU­TJE­SKA: Ka­dić, Ze­če­vić (od 68. Kru­la­no­vić), Sta­nje­vić (od 76. Ćo­so­vić), Ra­do­njić, Ja­ni­čić, Era­ko­vić (od 76. Bu­ba­nja), Be­ći­ro­vić (od 68. Vu­ji­čić), Ma­ru­šić (od 76. Ta­dić), Džo­ga­no­vić, Osma­jić, Đur­ko­vić.
Su­tje­ska je na Za­bje­lu po­bi­je­di­la do­ma­ći isto­i­me­ni tim sa 2:0 i na taj na­čin osta­la u gor­njem di­je­lu ta­be­le.
N.J.

Ze­ta – Ar­se­nal 9:0 (4:0)
Sta­di­on: “Tre­šnji­ca”. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Vla­di­mir Mi­ra­no­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Vuk­če­vić u 6, B. Aj­ko­vić u 11, 35, 61. i 77. i P. Kr­sto­vić u 19, 46, 65. i 73. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Ri­li, Šu­šić, Br­kan (Ar­se­nal).
ZE­TA: Ter­zić, Ce­klić, Ra­šo­vić (od 51. Ku­ku­li­čić), Ra­i­če­vić, Kon­tić, Tri­pu­no­vić (od 51. Da­ba­no­vić), Vu­či­nić (od 51. Ko­va­če­vić), Vu­ja­čić (od 46. V. Aj­ko­vić), Vuk­če­vić (od 41. Pe­šu­kić), B. Aj­ko­vić, P. Kr­sto­vić.
AR­SE­NAL: Đu­ro­vić, Ro­ga­no­vić, Šu­šić, Ri­li (od 54. To­ma­no­vić), Br­kan, Mra­če­vić, Va­si­lje­vić (od 41. Bu­la­jić), Ka­šić (od 41. Ba­lja), Ne­do­vić, Ko­rać, Da­šić.
Vuk­če­vić je već u 6. mi­nu­tu na­čeo Tiv­ća­ne, a on­da su na sce­nu stu­pi­li Bog­dan Aj­ko­vić i Pa­vle Kr­sto­vić, ko­ji su u pre­o­sta­lom di­je­lu me­ča po­sti­gli po če­ti­ri po­got­ka.D.P.

Ru­dar – Mo­gren 1:0 (1:0)
Sta­di­on: pod Go­lu­bi­njom. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Alek­san­dar Šće­kić (Be­ra­ne). Stri­je­lac: Ze­če­vić u 5. mi­nu­tu. Žu­ti kar­ton: Ba­rac (Ru­dar)
RU­DAR: Kal­tak, Ha­dži­o­sma­no­vić, Vra­neš, Hu­rić (od 54. Spa­jić), Te­šo­vić, Lon­čar, Ta­hi­ro­vić, Ga­če­vić (od 57. Da­mja­no­vić), Je­stro­vić, Ze­če­vić, Ba­rac (od 67. Go­gić).
MO­GREN: Lju­ba­no­vić, Dro­blja­nin, Mer­do­vić, Ka­va­rić, Da­kić, Ra­do­vić, Zec, Ra­đe­no­vić, Sta­ni­šić, Ka­lu­đe­ro­vić, Pri­bi­lo­vić (od 67. Dro­blja­nin).
Do­ma­ći­ni su sa­svim za­slu­že­no do­šli do tri bo­da. Utak­mi­ca je ri­je­še­na već u pe­tom mi­nu­tu, na­kon ak­ci­je do­ma­ćih ko­ju je re­a­li­zo­vao Mi­loš Ze­če­vić. Do kra­ja utak­mi­ce Ru­dar je imao još par pri­li­ka za gol, ali ni­je bi­lo pro­mje­ne re­zul­ta­ta.M.P.

Pe­tro­vac – Iskra 7:2 (2:0)
Te­ren na Ja­zu. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Zo­ran Bac­ko­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Ma­ro­vić u 10, Vuk­če­vić u 15, 42, 49. i 80, Vu­ja­čić u 67. i Gre­bo­vić u 75. za Pe­tro­vac, a Pa­vi­će­vić u 46. i Ma­ta­no­vić u 61. mi­nu­tu za Iskru. Žu­ti kar­to­ni: Ter­zić, Goj­nić (Pe­tro­vac), Pe­ro­vić (Iskra).
PE­TRO­VAC: Ra­du­si­no­vić, Lu­ko­vić (od 68. Mu­go­ša), Ra­ič­ko­vić (od 41. Ti­o­do­ro­vić), Vu­ja­čić, Ma­raš, Ter­zić (od 67. Ti­va­ri), Vuk­če­vić, Ra­do­njić, Goj­nić (od 74. Mla­de­no­vić), Ni­ko­vić (od 52. Gre­bo­vić), Ma­ro­vić.
ISKRA: Usko­ko­vić, Pe­ro­vić, Pa­vi­će­vić, Ma­ta­no­vić, Vu­če­ljić, B. Ra­do­njić (od 41. Miks), Ko­va­če­vić (od 41. Vu­ko­vić), Ba­u­cal (od 70. Vu­ko­vić), Ša­ra­no­vić (od 41. J. Ra­do­njić), Po­po­vić, Fi­li­po­vić (od 61. Fi­li­po­vić).
Pe­tro­vac je ubje­dlji­vo sa­vla­dao Iskru – 7:2 uz sjaj­nu par­ti­ju Fi­li­pa Vuk­če­vi­ća. Mla­di fud­ba­ler, ina­če brat cr­no­gor­skog re­pre­zen­ta­tiv­ca Si­mo­na, čak če­ti­ri pu­ta je po­go­dio mre­žu Da­ni­lov­gra­đa­na.D.P.

OFK Iga­lo – Rad­nič­ki 1:2 (1:0)
Sta­di­on: „So­li­la”. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mar­ko Iva­no­vić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Ma­slo­var u 18. za OFK Iga­lo, a Pa­vi­će­vić u 60. i Pi­per u 80+ 5. mi­nu­tu za Rad­nič­ki. Žu­ti kar­to­ni: O. Vu­ji­čić, Po­ro­bić, Mr­dak (OFK Iga­lo).
OFK IGA­LO: Vu­ka­ši­no­vić, Ra­šo, (Mi­lo­še­vić), Va­si­lje­vić, Ru­dan (Mr­dak), Ške­ro, O. Vu­ji­čić, Ma­slo­var, Le­ko­vić, Top­čić, Po­ro­bić Pe­ri­šić.
RAD­NIČ­KI: Me­ho­vić, Pi­per, Ko­lić, Šće­kić, Madž­galj, Kri­je­što­rac, Pa­vi­će­vić Bu­ga­rin, Ra­ko­njac, Ko­va­če­vić, Ni­šić
Već tre­ću utak­mi­cu na do­ma­ćem te­re­nu iza­bra­ni­ci Alek­san­dra Ko­jo­vi­ća pri­ma­ju gol u po­sled­njem mi­nu­tu utak­mi­ce. Ta­ko je bi­lo i pro­tiv Rad­nič­kog ko­ji je pre­ko Pi­pe­ra u pe­tom mi­nu­tu na­dok­na­de vre­me­na sti­gao do tri bo­da na „So­li­la­ma”.Z.Š.

Je­ze­ro – Gr­balj 0:1 (0:0)
Grad­ski sta­di­on. Gle­da­la­ca oko 50. Su­di­ja: Vla­di­mir Mi­ra­no­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­je­lac: Kor­dić u 57. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: A. Ah­me­mu­lić (Je­ze­ro)
JE­ZE­RO: Jo­va­no­vić, Re­dže­ma­to­vić, Pu­ri­šić (Baj­rak­ta­re­vić), Gu­tić, Mu­la­me­kić, Ca­no­vić, Spa­le­vić, Ja­da­dić, Fe­ra­to­vić, A. Ah­me­mu­lić, Du­lo­vić.
GR­BALj: Le­ma­jić, Me­do­vić, Dra­gi­će­vić, Vu­či­će­vić, Kor­dić, Đu­kić, Ilić, Ob­ra­do­vić, Da­mja­no­vić, Ku­želj, Mr­šu­lja.
Mom­ci iz Gr­blja bi­li su bo­lji za taj je­dan gol ko­ji je po­sti­gao Kor­dić u 57. mi­nu­tu. Je­ze­ro je po­ku­ša­va­lo da ne­što vi­še uči­ni, ima­lo je i dva zi­ce­ra ali gol­man Le­ma­jić uvi­jek je bio na mje­stu.
R.G.


Re­zul­ta­ti: Ze­ta – Ar­se­nal 9:0, Bu­duć­nost – Lov­ćen 1:0, Be­ra­ne – Bo­kelj 4:0, Pe­tro­vac – Iskra 7:2, Za­bje­lo – Su­tje­ska 0:2, Ru­dar – Mo­gren 1:0, Je­ze­ro – Gr­balj 0:1, Mla­dost – Mor­nar 5:4, Iga­lo – Rad­nič­ki 1:2.
Ta­be­la
1. Bu­duć­nost 29 29 0 0 111:10 87
2. Mla­dost 29 25 1 2 120:21 76
3. Gr­balj 29 20 4 5 92:28 64
4. Su­tje­ska 29 19 4 6 81:17 61
5. Be­ra­ne 29 18 5 6 71:27 59
6. Rad­nič­ki 29 16 6 7 97:45 54
7. Ze­ta 29 15 8 6 75:33 53
8. Mor­nar 29 15 2 12 77:41 47
9. Je­ze­ro 29 13 7 9 47:43 46
10. Za­bje­lo 29 11 3 15 40:69 36
11. Ru­dar 29 10 4 15 35:46 34
12. Iga­lo 29 9 4 16 33:62 31
13. Pe­tro­vac 29 9 4 16 51:81 31
14. Mo­gren 29 7 3 19 33:77 24
15. Bo­kelj 29 4 5 20 37:101 17
16. Lov­ćen 29 5 1 23 34:103 16
17. Iskra 29 3 5 21 25:105 13
18. Ar­se­nal 29 0 0 29 4:156 0

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"