Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Kome je hljeb luksuz neka dođe na protest * Lazović i Golubović neće u penziju * Medenici kupuju auto od 70.000 eura * Garčević dokazao količinu Milove političke gluposti * Protesti iz očaja * Njemci prihvataju Putinove „vukove”
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-04-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)


Došao Mujo u kafanu i naruči pivo. Konobar mu donese pivo i podmetač. Popije on i hoće još jedno, konobar mu donese pivo i podmetač i tako još nekoliko puta. I zatraži on još jedno pivo. Konobar mu donese ali bez podmetača, a na to će Mujo:
- A gdje je keksić?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Srbija - datum: 2015-04-29 FRANK VALTER ŠTAJNMAJER, NJEMAČKI ŠEF DIPLOMATIJE, PORUČIO
Berlin za otvaranje poglavlja sa Srbijom
Štajnmajer i Vučić Berlin za otvaranje poglavlja sa Srbijom Niko nije mijenjao niti postavljao nove uslove Srbiji na putu ka EU, uključujući i Berlin, rekao je Štajnmajer
Nje­mač­ka je za­in­te­re­so­va­na da se pr­va pre­go­va­rač­ka po­gla­vlja u pro­ce­su pri­stu­pa­nja Sr­bi­je EU otvo­re još u to­ku ove go­di­ne, re­kao je u Be­o­gra­du nje­mač­ki šef di­plo­ma­ti­je Frank Val­ter Štajn­ma­jer.
„Nje­mač­ka će ra­di­ti na što sko­ri­jem otva­ra­nju po­gla­vlja ove godine”, re­kao je Štajn­ma­jer na za­jed­nič­koj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re sa srp­skim i švaj­car­skim ko­le­gom Ivi­com Da­či­ćem i Di­di­je­om Burk­hal­te­rom.
Štajn­ma­jer je po­no­vio da ni­ko u Evro­pi ni­je mi­je­njao uslo­ve Sr­bi­ji ili po­sta­vljao no­ve, pa ni Nje­mač­ka, ko­ja će, ka­ko je na­veo, ra­di­ti za­jed­no sa srp­skim vla­sti­ma na to­me da po­gla­vlja bu­du otvo­re­na što pri­je ove go­di­ne.
„Ne bi tre­ba­lo da vo­di­mo de­ba­te ko je kriv, ni­ko ni­je mi­je­njao uslo­ve Sr­bi­ji ili uvo­dio no­ve, pa ni Nje­mač­ka. To su be­smi­sli­ce”, re­kao je Štajn­ma­jer.
On je re­kao da ni­je spor­no da je nor­ma­li­za­ci­ja od­no­sa Be­o­gra­da i Pri­šti­ne sa­stav­ni dio za­jed­nič­kih za­da­ta­ka i ono­ga što je po­treb­no da se ura­di za na­pre­dak ka EU, ali da to „ni­je ni­šta no­vo, ne­go pred­u­slov od ra­ni­je”.
Štajn­ma­jer je oci­je­nio da su od­no­si Sr­bi­je i Nje­mač­ke po­sled­njih go­di­na vid­no una­pri­je­đe­ni, po­seb­no na eko­nom­skom pla­nu, što pred­sta­vlja po­zi­ti­van po­mak i do­bar znak i da su nje­mač­ki in­ve­sti­to­ri za­do­volj­ni po­slo­va­njem u Sr­bi­ji.
Da­čić je re­kao da je za nje­ga va­žno da od­no­si dvi­je ze­mlje ni­ka­da ni­su bi­li ta­ko do­bri kao sa­da i da će Nje­mač­ka, uva­ža­va­ju­ći šta je Sr­bi­ja do sa­da uči­ni­la, do­no­si­ti od­lu­ke ko­je se ti­ču da­ljeg pro­ce­sa evro­in­te­gra­ci­ja Sr­bi­je.
Pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić iz­ja­vio je da od­lu­ka o otva­ra­nju po­gla­vlja u pre­go­vo­ri­ma sa EU ni­je na Sr­bi­ji, već na evrop­skim part­ne­ri­ma, kao i da se tu ne ra­di o re­for­ma­ma već o od­no­su sa Pri­šti­nom.
„Ra­di se o ne­kim pi­ta­nji­ma iz Bri­sel­skog spo­ra­zu­ma, kao što je Za­jed­ni­ca srp­skih op­šti­na, i ne­kim ko­ja su iz­van Bri­sel­skog spo­ra­zu­ma. Da­će­mo sve od se­be da, ču­va­ju­ći na­še na­ci­o­nal­ne i dr­žav­ne in­te­re­se, po­stig­ne­mo spo­ra­zu­me ta­mo gdje mo­že­mo”, re­kao je Vu­čić.
On je is­ta­kao da ima te­ma o ko­ji­ma ne mo­že ni da raz­go­va­ra, a jed­na od njih je da se pre­pu­sti 100 od­sto hi­dro­po­ten­ci­ja­la Ga­zi­vo­da.
„Na to me ni­ko na ku­gli ze­malj­skoj ne­će na­tje­ra­ti. Ako ne­ko že­li do­go­vor, on­da mo­ra to da po­ka­že, a od­lu­ka je na EU. Ako vam je sa­vjest či­sta, ako ste ura­di­li sve, ako ima­te ova­kve po­hva­le... Ura­di­li smo pu­no, ura­di­će­mo još, ali po­sto­je gra­ni­ce pre­ko ko­jih ne mo­že­mo da pre­đe­mo”, na­gla­sio je Vu­čić.
On je po­no­vio da Sr­bi­ja ne­će pri­zna­ti ne­za­vi­snost Ko­so­va i da di­ja­lo­gom sa Pri­šti­nom že­li us­po­sta­vlja­nje ra­ci­o­nal­nih i ra­zum­nih od­no­sa, ali ta­ko da oni ne bu­du smet­nja ni pri­jet­nja ni­ko­me na Bal­ka­nu.M.Nj.


Pro­tiv sank­ci­ja Ru­si­ji

Od­go­va­ra­ju­ći na pi­ta­nje da li će Sr­bi­ja sli­je­di­ti sank­ci­je EU pre­ma Ru­si­ji, Da­čić je po­no­vio da se na­da da će si­tu­a­ci­ja u Ukra­ji­ni ići u prav­cu učvr­šći­va­nja mi­ra, pa sa­mim tim i ka uki­da­nju sank­ci­ja.
„Sr­bi­ja još ni­je čla­ni­ca EU, još ni­je ni stvo­ri­la pr­va pre­go­va­rač­ka po­gla­vlja. Ali, ona je, po­štu­ju­ći svo­je na­ci­o­nal­ne in­te­re­se, za­u­ze­la ne­u­tra­lan stav”, na­veo je on.
Da­čić je re­kao da Sr­bi­ja ni­je odu­še­vlje­na ni­jed­nom vr­stom sank­ci­ja, jer je i sa­ma bi­la nji­ma po­go­đe­na. „Raz­mi­šlja­mo o uki­da­nju, a ne o po­o­štra­va­nju sank­ci­ja” re­kao je Da­čić


Vu­či­ću opet po­zli­lo

Pre­mi­je­ru Alek­san­dru Vu­či­ću ju­če je po­no­vo po­zli­lo pred kraj kon­fe­ren­ci­je na­kon su­sre­ta sa mi­ni­strom ino­stra­nih po­slo­va Nje­mač­ke Frank Val­te­rom Štaj­na­me­rom. Nje­mu je po­zli­lo pred kraj kon­fe­ren­ci­je, ta­ko da ni­je od­go­vo­rio na sva pi­ta­nja no­vi­na­ra. Na­kon to­ga se po­vu­kao. Ku­rir pod­sje­ća da je ovo već tre­ći put u tri da­na da je Vu­či­ću po­zli­lo. Glav­ni od­bor Srp­ske na­pred­ne stran­ke bio je odr­žan bez li­de­ra Alek­san­dra Vu­či­ća, jer se on ni­je osje­ćao naj­bo­lje.
Ka­ko je ta­da ob­ja­snio pot­pred­sjed­nik stran­ke Igor Mi­ro­vić pre­mi­jer je ovih da­na imao pu­no oba­ve­za. Pre­ma pi­sa­nju be­o­gra­skih me­di­ja, pre­mi­je­ru je po­zli­lo i to­kom ju­če­ra­šnje sjed­ni­ce.


Naj­ne­pri­jat­ni­ji sa­sta­nak sa Ta­di­ćem

Da­čić je pod­sje­tio da do­ne­dav­no si­tu­a­ci­ja ni­je bi­la ta­kva, re­kav­ši da je pri­su­stvo­vao sa­stan­ku nje­mač­ke kan­ce­lar­ke An­ge­le Mer­kel i ta­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Bo­ri­sa Ta­di­ća u Be­o­gra­du.
On je do­dao da je to bio je­dan od naj­ne­pri­jat­ni­jih sa­sta­na­ka na ko­ji­ma je pri­su­stvo­vao i po­ka­za­telj ve­li­kog raz­mi­mo­i­la­že­nja iz­me­đu srp­skog ru­ko­vod­stva i nje­mač­ke po­li­ti­ke, ali da je da­nas si­tu­a­ci­ja ve­o­ma dru­ga­či­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"