Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Potukli se funkcioneri SNP-a * Zbog Milovog fakulteta gase Institut u Podgorici * Glasaćemo za pad Vlade * Ispričaću sve što je bilo * Medvjed zaplivao Gazivodama * Beograđanin slavio razvod * Potukli se funkcioneri SNP-a
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-07-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Pitali narkomana:
- Imate li INSTARGRAM?
- Čega, gram?

Pitala plavuša momka čime se bavi?
- Ja sam kontrolor leta.
- Blago tebi sad ne moraš ništa da radiš. Zima je.

Pita učiteljica Pericu šta je faraon. Perica odgovori:
- Treće lice glagola farati - faram ja, faraš ti, fara on.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2016-03-19 SRETEN VUJOVIĆ DOSTAVIO ODLUKU O NAPUŠTANJU TAKOZVANE CRNOGORSKE PRAVOSLAVNE CRKVE
Mirašev sekretar napustio „CPC“
Vujović Mirašev sekretar napustio „CPC“ Po osnovu nepodnošljivih okolnosti u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, kako u duhovnom, tako i u organizacionom smislu, prinuđen sam da Vam dam do znanja moje istupanje iz klira Crnogorske pravoslavne crkve na dan 27. januar 2016. godine, naveo je Vujović u dopisu naslovljenom na Miraša Dedeića Sve ono što nije od Boga stvoreno, rasipa se i razara za života onih koji su to stvarali mimo Boga i nasuprot Bogu i svim crkvenim pravilima i pravoslavnim kanonima, ocijenio je Velibor Džomić
Se­kre­tar Si­no­da tzv. Cr­no­gor­ske pra­vo­slav­ne cr­kve Sre­ten Vu­jo­vić na­pu­stio je tu or­ga­ni­za­ci­ju zbog, ka­ko je obra­zlo­žio, „ne­pod­no­šlji­vih okol­no­sti u CPC u du­hov­nom i or­ga­ni­za­ci­o­nom smi­slu“. To je na­veo u do­pi­su ko­ji je 25. ja­nu­a­ra upu­tio čel­ni­ku tzv. CPC Mi­ra­šu De­de­i­ću.
U do­ku­men­tu, u ko­ji je „Dan“ imao uvid, na­vo­di se da je nje­go­va od­li­ka ko­nač­na i neo­po­zi­va dok se oklo­no­sti u tzv. CPC ne pro­mi­je­ne.
– Va­še bla­žen­stvo, go­spo­di­ne Mi­ha­i­lo, po osno­vu ne­pod­no­šlji­vih okol­no­sti u Cr­no­gor­skoj pra­vo­slav­noj cr­kvi, ka­ko u du­hov­nom, ta­ko i u or­ga­ni­za­ci­o­nom smi­slu, pri­nu­đen sam da Vam dam do zna­nja mo­je istu­pa­nje iz kli­ra Cr­no­gor­ske pra­vo­slav­ne cr­kve na dan 27. ja­nu­ar 2016. go­di­ne. Mo­ja od­lu­ka je ko­nač­na i neo­po­zi­va dok se okol­no­sti po osno­vu ko­jih na­pu­štam klir Cr­no­gor­ske pra­vo­slav­ne cr­kve ne bu­du pro­mi­je­ni­le. U Hri­sto­voj lju­ba­vi, đa­kon Sre­ten Vu­jo­vić – na­vo­di se u do­pi­su Mi­ra­šu De­de­i­ću.
Vu­jo­vić ju­če ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še na­pu­šta­nje tzv. CPC.
– Ja ne bih že­lio da raz­go­va­ram na tu te­mu – ka­zao je Vu­jo­vić za „Dan“.
Sre­ten Vu­jo­vić je pri­je vi­še od dvi­je de­ce­ni­je od stra­ne Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va Cr­ne Go­re bio ozna­čen kao pro­iz­vo­đač i tr­go­vac dro­ga­ma. Tu in­for­ma­ci­ju MUP je sa­op­štio 28. sep­tem­bra 1994. go­di­ne.
Pro­to­je­rej-sta­vro­for i struč­njak za ka­non­sko pra­vo dr Ve­li­bor Džo­mić uka­zao je da Vu­jo­vić ni­je ni­ka­kav đa­kon u Pra­vo­slav­noj cr­kvi, i to, ka­ko je re­kao, ne sa­mo u Cr­noj Go­ri, ne­go i na pod­ruč­ju eks-Ju­go­sla­vi­je i Bal­ka­na. On je na­veo da Vu­jo­vić ni­je đa­kon ni za jed­nu pra­vo­slav­nu cr­kvu u va­se­lje­ni, a da je stvar­no to za šta se pred­sta­vlja, ne bi mo­gao ta­ko la­ko da na­pu­sti cr­kve­ni klir.
– Što se ti­če tog skan­da­la ko­ji je po­tre­sao or­ga­ni­za­ci­ju na či­jem se če­lu na­la­zi Mi­raš De­de­ić, mo­gu da ka­žem da sve ono što ni­je od Bo­ga stvo­re­no, a evi­dent­no je da to ni­je stvo­re­no od Bo­ga, ni­ti je mo­glo bi­ti stvo­re­no od Bo­ga, da se to ra­si­pa i ra­za­ra za ži­vo­ta onih ko­ji su to stva­ra­li mi­mo Bo­ga i na­su­prot Bo­gu i svim cr­kve­nim pra­vi­li­ma i pra­vo­slav­nim ka­no­ni­ma. In­te­re­sant­no je da tu or­ga­ni­za­ci­ju već go­di­na­ma po­tre­sa­ju ta­kvi i slič­ni od­no­si. Što se ti­če ka­kon­ske stra­ne tog či­na, da je Vu­jo­vić stvar­no đa­kon, kao što ni­je, ne bi on mo­gao ta­ko la­ko da ka­že „ja idem i na­pu­štam klir te i te cr­kve“. Pri­pad­nost kli­ru je jed­na ve­o­ma ozbilj­na i va­žna du­hov­na ka­te­go­ri­ja, ali to u ovom slu­ča­ju ni­je ni­ka­kav klir, ni­ti je to cr­kva – ob­ja­snio je Džo­mić za „Dan“.
On je na­veo da je si­tu­a­ci­ja oko Vu­jo­vi­ća i tzv. CPC in­te­re­sant­na sa­mo sa so­ci­o­lo­škog aspek­ta „ka­ko se sa­mo od se­be uru­ša­va ono što je stvo­re­no da di­je­li pra­vo­slav­ni na­rod u Cr­noj Go­ri“.
– Kao što vi­di­te, je­dan po je­dan od njih od­la­ze. Ne­ki se od njih mo­žda vra­te ka­da im da­ju ma­lo nov­ca ili ka­da im obe­ća­ju ne­ke dru­ge pri­vi­le­gi­je. U sva­kom slu­ča­ju, ta or­ga­ni­za­ci­ja ne­ma ni­ka­kve bu­duć­no­sti jer to za Pra­vo­slav­nu cr­kvu ni­je ni­ka­kva cr­kva, ni­ti njen dio. Mo­gu oni se­be, na osno­vu po­li­tič­kih rje­še­nja, da na­zi­va­ju ka­ko god ho­će, ali to ne­ma ni­ka­kve ve­ze sa Pra­vo­slav­nom cr­kvom – na­veo je on.
Džo­mić sma­tra da će bi­ti još ova­kvih do­ga­đa­ja, te da će­mo u da­ni­ma ko­ji sli­je­de bi­ti svje­do­ci sve­ga to­ga.
– Odav­no go­vo­rim da bi se to odav­no uga­si­lo da ni­je mi­ni­stra (Su­a­da) Nu­ma­no­vi­ća ko­ji go­to­vo sto­pro­cent­no sred­stvi­ma po­re­skih ob­ve­zni­ka fi­nan­si­ra tu dru­ži­nu ra­di stva­ra­nja po­dje­la me­đu pra­vo­slav­nim vjer­ni­ci­ma ko­ji se u Cr­noj Go­ri na­ci­o­nal­no iz­ja­šnja­va­ju kao Cr­no­gor­ci, Sr­bi, čak i kao Ru­si. Ali ono što je bit­no, pra­vo­slav­ne po­ve­zu­je jed­na ista vje­ra, bez ob­zi­ra na ne­ke ljud­ske i ze­malj­ske raz­li­ke. Vi­dje­će­mo u kom prav­cu će to da­lje da se od­vi­ja što se ti­če Vu­jo­vi­ća. U sva­kom slu­ča­ju, to je jed­na tra­gi-ko­mič­na pri­ča za jed­no­krat­nu upo­tre­bu u jed­nom po­li­tič­kom mo­men­tu u Cr­noj Go­ri. Pa­da mi u oči da je Vu­jo­vić pi­smo o na­pu­šta­nju Mi­ra­še­ve or­ga­ni­za­ci­je na­pi­sao 27. ja­nu­a­ra, na pra­znik Sve­tog Sa­ve, pr­vog srp­skog ar­hi­e­pi­sko­pa – uka­zao je Džo­mić.
Or­ga­ni­za­ci­ju ko­jom ru­ko­vo­di Mi­raš De­de­ić ra­ni­je je na­pu­stio i Ži­vo­rad Pa­vlo­vić, zva­ni Ži­ka Sme­de­re­vac, ko­ji je us­tvr­dio da ga je dje­lo­va­nje u okvi­ru tzv. Cr­no­gor­ske pra­vo­slav­ne cr­kve i svo­je­vr­sni mo­bing do­ve­lo do te­škog ugro­ža­va­nja zdrav­stve­nog sta­nja, ina­če je 1999. go­di­ne pri­stu­pio ras­po­pu De­de­i­ću.
Pa­vlo­vić je bio sve­šte­nik Epar­hi­je bra­ni­čev­ske Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve ko­ji je, na­kon uči­nje­nog ka­non­skog pre­stu­pa, li­šen sve­šte­nič­kog či­na i is­klju­čen iz cr­kve­ne za­jed­ni­ce od­lu­kom Ve­li­kog cr­kve­nog su­da Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve. Pa­vlo­vić je po­tom pri­stu­pio Mi­ra­še­voj or­ga­ni­za­ci­ji.
A.T.


Na­pu­šta­li tzv. CPC zbog mo­bin­ga

Ži­ku Sme­de­rev­ca je Mi­raš De­de­ić pro­gla­sio za „pa­ro­ha pod­go­rič­kog CPC”.
– Ra­zni ži­vot­ni do­ga­đa­ji za ovih ne­pu­nih 15 go­di­na, rad i slu­že­nje pod mu­zič­kim tri­je­mom, ob­struk­ci­je ra­znog ti­pa nad slu­žbom, ži­vo­tom i mo­jom lič­no­šću, ne­tr­pe­lji­vost u ko­lek­ti­vu, ne­ri­je­še­na ma­te­ri­jal­na si­tu­a­ci­ja, ne­u­pla­će­no pen­zij­sko-in­va­lid­sko osi­gu­ra­nje, od­no­sno stal­ne stre­sne si­tu­a­ci­je ve­za­ne za go­re na­ve­de­no ima­le su kao po­sle­di­cu bit­no na­ru­ša­va­nje mog zdrav­stve­nog sta­nja. Zbog to­ga, od­no­sno zbog ta­kve mo­je zdrav­stve­ne si­tu­a­ci­je i na­la­za lje­kar­ske ko­mi­si­je ko­ja mi je na­lo­ži­la in­ten­ziv­no li­je­če­nje, mi­ro­va­nje i od­mor, mir i sta­lo­že­nost ži­vo­ta zbog pred­sto­je­će lje­kar­ske in­ter­ven­ci­je na sr­cu, osje­ćam da vi­še ni­sam spo­so­ban za pa­ro­hij­sku slu­žbu – ka­zao je Pa­vlo­vić u svom pi­smu.
Tzv. „pod­go­rič­ku pa­ro­hi­ju” Mi­ra­še­ve or­ga­ni­za­ci­je 27. av­gu­sta 2012. go­di­ne na­pu­stio je i Go­ran Ko­ljen­šić, pred­sjed­nik tzv. od­bo­ra pod­go­rič­kog tzv. CPC.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"