Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Vlada oštetila akcionare i častila Baću četiri miliona * Protesti ruše režim * Na sjeveru kao u zatvoru * EK zaustavlja Bebin projekat * Vlada oštetila akcionare i častila Baću četiri miliona * Smijenjena pijana posada * Uspavanka za babaroge
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-08-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Policajac se iz noćne smjene vraća u 2 ujutru, umjesto u 6.
Polako se skida i uvlači u krevet. Žena nije spavala.
– Dragi, užasno me boli glava. Nisam spavala cijele noći. Da li bi bio tako dobar da skokneš do dežurne apoteke i doneseš mi aspirin?
– Naravno, draga! – napipa policajac odjeću, obuče se i ode.
U apoteci, apotekar ga u čudu pogleda i upita:
– Jeste li to Vi, Marko? Policajac iz komšiluka?
– Ja sam.
– Pa što ste u uniformi vatrogasca?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-08-08 KRENULI RADOVI NA UREĐENJU SPOMEN-KOMPLEKSA JASIKOVAC
Spasavanje kulturnog i istorijskog blaga
Počeli radovi na restauraciji Spasavanje kulturnog i istorijskog blaga Imamo namjeru da ovo atraktivno mjesto pretvorimo u centar kulturno- rekreativnog života, ne samo Berana nego i šire okoline, kaže Dragoslav Šćekić
Struč­ne eki­pe Polim­skog mu­ze­ja pri­je de­se­tak da­na za­po­če­le su re­sta­u­ra­ci­ju i ure­đe­nje spo­men -par­ka Ja­si­ko­vac gdje se iz­dva­ja spo­me­nik „Slo­bo­de” vi­sok 18 me­ta­ra. Spo­me­nik je po­dig­nut na mje­stu gdje su 17. ju­la 1941. go­di­ne nje­mač­ki oku­pa­to­ri stri­je­lja­li de­vet be­ran­skih ro­do­lju­ba. Sa­gra­đen je 1972. go­di­ne u ob­li­ku im­po­zant­ne ku­po­le, na osno­vu pro­jek­ta ko­jeg je ura­dio po­zna­ti ar­hi­tek­ta Bog­dan Bog­da­no­vić. Spo­me­nik pred­sta­vlja sim­bol bor­be za oslo­bo­đe­nje ko­ja se vo­di­la u be­ran­skom kra­ju to­kom bal­kan­skih, Pr­vog i Dru­gog svjet­skog ra­ta. Okru­žem je sa 40 gra­nič­nih blo­ko­va na ko­ji­ma je sa pre­ko 10.000 slo­va is­pi­sa­na isto­ri­ja Po­li­mlja. Iz lo­kal­ne upra­ve na­vo­de da je Spo­men kom­pleks Ja­si­ko­vac, kao kul­tur­no-isto­rij­sko bla­go, go­di­na­ma bio ne­pra­ved­no za­po­sta­vljen i da je bi­lo neo­p­hod­no sa­ču­va­ti ga od da­ljeg pro­pa­da­nja na na­čin što će mu se od­re­di­ti kon­kret­na na­mje­na.
- Be­ra­ne kao grad je du­gi niz go­di­na bio pre­pu­šten kon­stant­nom pro­pa­da­nju. To je bio slu­čaj i sa spo­men -kom­plek­som Ja­si­ko­vac ko­ji je va­žio za jed­no od naj­ljep­ših iz­le­ti­šta u Cr­noj Go­ri. Za­to smo pred­u­ze­li kon­kret­ne mje­re da se taj pro­stor ure­di i da mu se vra­ti ne­ka­da­šnji sjaj. Ima­mo na­mje­ru da ovo atrak­tiv­no mje­sto pre­tvo­ri­mo u cen­tar kul­tur­no- re­kre­a­tiv­nog ži­vo­ta, ne sa­mo Be­ra­na ne­go i ši­re oko­li­ne. To je naš dug pre­ma vri­jed­no­sti­ma pro­šlo­sti, a ujed­no i oba­ve­za da grad uči­ni­mo pri­vlač­ni­jim i ljep­šim, ona­ko ka­ko smo to i obe­ća­li gra­đa­ni­ma - na­gla­sio je pred­sjed­nik op­šti­ne Dra­go­slav Šće­kić.
Di­rek­to­ri­ca Po­lim­skog mu­ze­ja Vi­o­le­ta Fo­lić na­vo­di da su u to­ku ra­do­vi na či­šće­nju spo­me­ni­ka, na­po­mi­nju­ći da je usta­no­va na či­jem se če­lu na­la­zi je­di­na na sje­ve­ru Cr­ne Go­re ko­ja po­sje­du­je li­cen­cu za ar­he­o­lo­ška i kon­zer­va­tor­ska is­tra­ži­va­nja i spro­vo­đe­nje kon­zer­va­tor­skih mje­ra na kul­tur­nim do­bri­ma.
- Zbog mon­ti­ra­nja ske­le mo­ra­li smo da an­ga­žu­je­mo gra­đe­vin­skog in­že­nje­ra i ope­ra­ti­vu da sve bu­de bez­bjed­no za lju­de ko­ji ra­de. Do­sad je oči­šćen am­fi­te­a­tral­ni dio spo­me­ni­ka, ve­li­ki steć­ci ko­ji se na­la­ze u spo­men kom­plek­su i pri­la­zne sta­ze. Ta­ko­đe se ra­di na raš­ći­šća­va­nju šan­ca oko spo­me­ni­ka, na pod­kre­si­va­nju je­la i ze­le­ni­la ko­je se na­la­ze u sa­mom kom­plek­su. Ta­ko je po pr­vi put Po­lim­ski mu­zej kre­nuo u je­dan no­vi seg­ment ra­do­va -za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra, spo­me­ni­ka ko­ji su za­ko­nom za­šti­će­ni i ko­ji tre­ba da se vra­te u pr­vo­bit­no sta­nje- is­ta­kla je Fo­li­će­va, pod­sje­ća­ju­ći da su sred­stva u iz­no­su od 18.000 eura, na osno­vu ko­jih su pla­ni­ra­ne kon­zer­va­tor­ske mje­re na užem di­je­lu Spo­men - kom­plek­sa Ja­si­ko­vac, opre­di­je­lje­na od stra­ne Mi­ni­star­stva kul­tu­re Cr­ne Go­re.
Ona je ka­za­la da je Po­lim­ski mu­zej još pro­šle go­di­ne po­kre­nuo po­stu­pak da se Spo­men park Ja­si­ko­vac pro­gla­si za kul­tur­no do­bro Cr­ne Go­re. Is­ta­kla je da je osta­lo da Upra­va za za­šti­tu kul­tur­nih do­ba­ra Cr­ne Go­re for­mi­ra struč­ni tim ko­ji će ura­di­ti ela­bo­rat o sni­ma­nju po­sto­je­ćeg sta­nja i oci­je­ni­ti kul­tur­no do­bro. Na taj na­čin bi, ka­ko na­vo­di Fo­li­će­va, Ja­si­kov­cu bio dat pra­vi značaj ko­ji kao spo­men- obi­ljež­je za­slu­žu­je.
- Ima­mo na­mje­ru da u okvi­ru ovog pro­jek­ta, u na­red­nih mje­sec da­na, na­pra­vi­mo ge­ne­ral­ni pro­je­kat spo­men- kom­plek­sa. Ja­si­ko­vac se pro­sti­re na po­vr­ši­ni od 24 hek­tra i pro­je­kat će ob­u­hva­ti­ti hor­ti­kul­tur­no ure­đe­nje tog pro­sto­ra. Osta­će sa­mo šu­ma i fi­na par­kov­ska po­vr­ši­na, dok će ši­blje i suvi­šno rast­inje bi­ti uklo­nje­no. Po­red to­ga, pro­je­kat će ob­u­hva­ti­ti ogra­đi­va­nje kom­plek­sa, ilu­mi­na­ci­ju, po­sta­vlja­nje ade­kvat­ne ra­svje­te, osvi­je­tlja­va­nje pri­la­zne sta­ze, ure­đe­nje kal­dr­mi­sa­nih sta­za sa fi­nim klu­pa­ma, po­sta­vlja­nje kor­pi za sme­će i što šta dru­go. Pla­ni­ran je i ure­đe­ni par­king na pri­la­zu spo­men- kom­plek­su kao i pro­stor na ko­me će bi­ti mo­gu­će iz­gra­di­ti ne­ki vi­di­ko­vac ili re­sto­ran. Ta­ko će spo­men- kom­pleks Ja­si­ko­vac po­sta­ti jed­na za­seb­na cje­li­na pri­vlač­na za po­sje­ti­o­ce i za or­ga­ni­zo­va­nje kul­tur­nih, re­kre­a­tiv­nih i za­ba­vnih pro­gra­ma. Ci­je­li taj po­sao iz­i­sku­jei i vre­me­na i zna­čaj­na ma­te­ri­jal­na sred­stva, ko­ja će se, na­dam se, obez­bje­đi­va­ti pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom, jer se ra­di o pro­jek­tu od iz­u­zet­nog zna­ča­ja - za­klju­či­la je Fo­li­će­va. D.J.


Na uda­ru in­spek­ci­je

Iz Po­lim­skog mu­ze­ja tvr­de da su se nji­ho­ve struč­ne eki­pe pri­li­kom iz­vo­đe­nja ra­do­va na spo­men- kom­plek­su Ja­si­ko­vac sa­svim ne­po­treb­no na­šle na uda­ru in­spek­cij­skih slu­žbi.
- Na­še eki­pe su po pr­vi put ušle u ovu vr­stu po­sla, ko­ji se ti­če či­šće­nja spo­me­ni­ka. Po­di­gli smo ske­lu, ali ta ske­la ni­je gra­đe­vin­ska, ta­ko da nam ne tre­ba­ju ate­sti ni­ti bi­lo šta dru­go. Me­đu­tim, do­šao je in­spek­tor za­šti­te na ra­du i bez ika­kve opo­ne­ne ka­znio nas 500 eura. Do­bi­li smo ka­znu jer ne­ki lju­di iz na­šeg ti­ma ni­je­su ima­li lje­kar­sko uvje­re­nje. Sa dru­ge stzra­ne in­spek­tor je za­ne­ma­rio to što ti lju­di ima­ju li­cen­ce za rad u mu­ze­ju. Sve to mo­že­mo tu­ma­či­ti kao jed­nu vr­stu op­struk­ci­je re­a­li­za­ci­je ova­ko va­žnog pro­jek­ta, tim pri­je kad se zna da nam se slič­ne stva­ri ni­je­su de­si­li ni u jed­noj dru­goj cr­no­gor­skoj op­šti­ni gdje smo go­di­na­ma oba­vlja­li raz­li­či­te po­slo­ve iz na­še dje­lat­no­sti - na­gla­si­li su iz Po­limskog mu­ze­ja.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"