Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Kvadrat vrijedi 400, država nudi 70 eura * Nećemo se razilaziti dok se ne formira prelazna vlada * Krivične prijave zbog imena stranke * Ruskog biznismena ojadili za 126.524 eura * Preminuo Arsen Dedić * Prvoklasno 81 kupalište * Džabalebaroši u „trci” za 300 eura
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 18-08-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Nebojša Medojević, član Predsjedništva DF-a :
Ako si protiv pljačke, ti si protiv „razvoja”. Jer „razvoj” je DPS šifra za korupciju.

Vic Dana :)

Nikola Tesla je imao samo 19 godina kada je napustio Balkan, stvarno je bio genije!


Dolazi Mujo kući posle posla, izvali se na trosed i požali se:
Noge su mi mrtve umorne!
A Fata će na to:
Sudeći po mirisu, umrle su pre tri dana!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2015-08-17 DRUGA LIGA CRNE GORE – 1. KOLO
Furiozni Beranci
Bodovi otišli u Berane Furiozni Beranci
Brat­stvo – Be­ra­ne 1:3 (0:1)
Igra­li­šte: Brat­stva. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Mi­le­ta Šće­pa­no­vić (Pod­go­ri­ca) – 1,5. Po­moć­ni­ci: Bo­ban Kr­stev (Ce­ti­nje) – 1,5 i Uroš Ra­šo­vić (Pod­go­ri­ca) – 1 ,5. Stri­jel­ci: To­ma­še­vić u 90+8. za Brat­stvo, a Ga­jić u 13. i 90+5 i Dr. Vu­ki­će­vić u 83. mi­nu­tu za Be­ra­ne. Žu­ti kar­to­ni: To­ma­še­vić, Po­po­vić (Brat­stvo), Le­kić, Go­lu­bo­vić (Be­ra­ne).
BRAT­STVO: Bo­gi­će­vić 1, Vuk­če­vić – (od 10. Mi­jo­vić 0,5), Se­ku­lić 0,5, Ja­sa­vić 0,5, To­ma­še­vić 1,5, Ga­zi­vo­da 0,5 (od 67. Po­po­vić 1), Ma­raš 1, Sta­ni­sa­vić 0,5, Bo­ja­nić 0,5 (od 46. Jun­čaj 0,5), Ota­še­vić 1, Osa­mjić 1.
BE­RA­NE: Ka­stra­to­vić 1,5, Vu­či­nić 2 (od 90+4 Da. Vu­ki­će­vić), Đu­ka­no­vić 1,5, Zej­ni­lo­vić 2, Dr. Vu­ki­će­vić 2, Da­če­vić 1,5 (od 61. Go­lu­bo­vić 1,5), Ga­jić 2,5 (od 90+6 Ču­jo­vić-), Le­kić 1,5, Đe­ko­vić 1,5, Osmaj­lić 1,5, Tmu­šić 2.
Igrač utak­mi­ce: Bo­jan Ga­jić (Be­ra­ne) – 2,5.
Raz­o­ča­ra­li su fud­ba­le­ri Brat­stva na otva­ra­nju no­ve se­zo­ne. Po­ra­že­ni su i nad­i­gra­ni od Be­ra­na sa 1:3, ko­ja je po­ka­za­lo da će i po­red svih pro­ble­ma ko­je ima­ju, bi­ti glav­ni kan­di­da­ti za pr­vo mje­sto.
Be­ran­ci su po­ve­li već u 13. mi­nu­tu. Zej­ni­lo­vić je šu­ti­rao sa 25 me­ta­ra, gol­man Bo­gi­će­vić je krat­ko od­bio lop­tu, na ko­ju je na­tr­čao Bo­jan Ga­jić i spro­veo je u mre­žu. Po­čet­kom dru­gog di­je­la udar­ci­ma iz da­lji­ne do­ma­ći­nu su za­pri­je­ti­li Ga­jić i Tmu­šić, a on­da je tim Mi­la­na Ra­žna­to­vi­ća pro­pu­stio dva zi­ce­ra. Pr­vo Sta­ni­sa­vić, a on­da i Jun­čaj, ni­su uspje­li da sa pe­ter­ca za­tre­su mre­žu go­sti­ju. Usli­je­dio je on­da de­se­to­mi­nut­ni pre­kid – ja­ka ki­ša obri­sa­la je li­ni­je dva ka­zne­na pro­sto­ra, pa se te­ren mo­rao obi­lje­ži­ti po­no­vo. Fi­niš je pri­pao po­no­vo go­sti­ma – pr­vo je u 83. mi­nu­tu Dra­go­slav Vu­ki­će­vić du­pli­rao pred­nost, a u pe­tom mi­nu­tu na­do­kan­de vre­me­na Ga­jić je svo­jim dru­gim po­got­kom ovje­rio tri­jumf svo­je eki­pe. Čast do­ma­ći­na, u 90+8 mi­nu­tu spa­sio je To­ma­še­vić, po­got­kom iz slo­bod­nog udar­ca...D.P.

Je­din­stvo – Ibar 3:0 (2:0)
Sta­di­on grad­ski u Bi­je­lom Po­lju. Gle­da­la­ca: oko 300. Su­di­ja: Želj­ko Ra­du­no­vić (Ce­ti­nje) - 1,5. Po­moć­ni­cii: Đor­đi­je Ra­žnja­to­vić (Ce­ti­nje) - 1,5 i Mi­loš Ar­so­vić (Be­ra­ne) - 1,5. Stri­jel­ci: Đor­đe­vić u 9, Kr­sto­vić u 24. i Haj­ro­vić u 52. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Fe­ta­ho­vić (Je­din­stvo), De­li­ba­šić i Šut­ko­vić (Ibar). Cr­ve­ni kar­ton: De­li­ba­šić (Ibar).
JE­DIN­STVO: Đu­ro­vić 2, Fe­ta­ho­vić 1,5, Bo­šnjak 1,5, Du­lo­vić 1,5, Ha­džaj­lić 2, Dra­ško­vić 1,5, Haj­ro­vić 2 (od 70. Pa­vi­će­vić 1,5), Kr­sto­vić 2 ( od 86 Ko­va­če­vić -), Đor­đe­vić 1,5, Ne­do­vić 1,5 (od 72. Be­ći­ro­vić 1,5), Ban­da 2.
IBAR: De­li­ba­šić 1, De. Ko­šu­ta 1, Šut­ko­vić 1,5, Kič­jan­ski 1, Vo­ji­no­vić 1,5, Ta­hi­ro­vić 1 (od 87 Da­cić -), D. Ko­mič­tuk 1,5, Da. Ko­šu­ta 1,5, A. Ko­mič­tuk 1, Ka­lač 1 (od 65. I. Mu­rić 1), Ca­mić 1.
Igrač utak­mi­ce: Or­han Haj­ro­vić (Je­din­stvo) - 2.
Po­red tri pre­mi­jer­ska bo­da i la­ke po­bje­de Je­din­stva, su­sret pro­tiv kom­ši­ja iz Ro­ža­ja bi­će upam­ćen po de­bi­ju dva ka­de­ta u dre­su Je­din­stva – pr­vi put su se­ni­or­ski dres obu­kli go­lo­bra­di La­zar Pa­vi­će­vić i Mi­ljan Ko­va­če­vić.
Po­bje­du su do­ma­ći obez­bi­je­di­li već u pr­vih 25 mi­nu­ta. Pr­vo je pr­vi­je­nac u dre­su ,,bi­je­lih’’ po­sti­gao Ste­fan Đor­đe­vić. Dru­gi gol dje­lo je Ko­če Kr­sto­vi­ća ko­ji je po­ka­zao da će bi­ti ve­li­ko po­ja­ča­nje, a u stri­jel­ce se upisao u 25. mi­nu­tu. Ko­na­čan re­zul­tat po­sta­vio je mla­đa­ni Or­hann Haj­ro­vić, po­čet­kom dru­gog po­lu­vre­me­na.M.N.

Ce­ti­nje – Kom 3:0 (1:0)
Sta­di­on: „Obi­li­ća po­lja­na”. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Đor­đi­je Ća­lić (Nik­šić) - 1,5. Po­moć­ni­ci: Vla­dan To­do­ro­vić (Nik­šić) – 1,5 i Go­ran Šu­ćur (Nik­šić) – 1,5. Stri­jel­ci: Lo­pi­čić u 39, Mu­jo­vić u 55. i Ra­du­no­vić u 57. mi­nu­tu. Žu­ti kar­to­ni: Pe­ro­vić, Mi­lić (Kom).
CE­TI­NjE: Baj­ko­vić -, Ro­ga­no­vić 2, Ta­či­ba­na 2 (od 67. Mir­ko­vić -), Sta­no­je­vić 2, Bo­gi­će­vić 2, Ra­du­no­vić 2,5 (od 81. Ni­ko­če­vić -), Mu­jo­vić 2,5, Lo­pi­čić 2,5 (od 74. Stru­gar -), Mi­ja­no­vić 2, Pe­ro­vić 2, Mar­ko­vić 2,5.
KOM: Ku­so­vac 1, Pe­tro­vić 0,5, Pe­tro­vić – Nje­goš 0,5, Ra­de­vić 0,5, Smo­lo­vić 0,5, Se­ra­tlić 0,5 (od 61. Ra­šo­vić 0,5), Ro­lo­vić 0,5, (od 76. Uj­kaj -), Mi­lić 0,5, Ka­žić 0,5, Če­le­bić 1, Pe­jo­vić 1 (od 57. Ga­zi­vo­da 1).
Igrač utak­mi­ce: Đor­đe Mu­jo­vić (Ce­ti­nje) – 2,5.
Fud­ba­le­ri Ce­ti­nja po­bje­dom su otvo­ri­li no­vu se­zo­nu. Ce­ti­nja­ni su ju­če na svom te­re­nu pru­ži­li sjaj­nu igru i la­ko su iza­šli na kraj sa eki­pom Ko­ma – 3:0.
Po ki­šo­vi­tom vre­me­nu i te­škom te­re­nu za igru do­ma­ći igra­či su od star­ta bi­li bo­lji, a do vođ­stva su sti­gli u 39. mi­nu­tu. Na­kon od­lič­nog cen­tar­šu­ta Igo­ra Mar­ko­vi­ća, Mi­loš Lo­pi­čić je na pra­vi na­čin za­hva­tio lop­tu gla­vom i sa­vla­dao gol­ma­na go­sti­ju. Tim sa Zla­ti­ce je bio bez od­go­vo­ra na­kon pri­mlje­nog go­la, a Ce­ti­nja­ni su na­sta­vi­li da do­mi­ni­ra­ju. Pi­ta­nje po­bjed­ni­ka ri­je­še­no je go­lo­vi­ma Đor­đa Mu­jo­vi­ća u 55. i Ili­je Ra­du­no­vi­ća u 57. mi­nu­tu. L.M.

Rad­nič­ki – Br­sko­vo 1:1 (0:0)
Grad­ski sta­di­on u Be­ra­na­ma. Gle­da­la­ca: oko 300. Su­di­ja: Mi­lo­van Mi­la­čić (Pod­go­ri­ca) – 2. Po­moć­ni­ci: Ni­ko­la Ra­zić (Pod­go­ri­ca) – 2 i Vo­jin Osto­jić (Pod­go­ri­ca) 2. Stri­jel­ci: Zin­do­vić (auto­gol) u 84. za Rad­nič­ki, a Kru­ščić u 87. mi­nu­tu za Br­sko­vo. Žu­ti kar­to­ni: Ma­tić, Ne­dić (Rad­nič­ki), Kru­ščić, Ra­du­lo­vić, Rei (Br­sko­vo).
RAD­NIČ­KI: Ig. Asa­no­vić 1, Ne­dić 2, Jek­nić 1, Vu­le­vić 0,5, Islja­mi 0,5, Ra­do­vić 0,5 (od 46. Nam­gu 0,5), Ma­tić 0,5, Čan­trić 0,5 (od 52. Iv. Asa­no­vić 0,5), Ra­ko­vić 0,5 (od 65. Ka­lač 0,5), Po­po­vić 1, Bo­ško­vić 0,5.
BR­SKO­VO: Jok­si­mo­vić 1, Vu­ka­di­no­vić 1 (od 65. Ra­do­je­vić-), Go­lu­bo­vić 1, Pan­du­ri­ca 1, N. Mi­nić 1 (od 57. Kru­ščić 1), B. Mi­nić 1,5, Ra­du­lo­vić 1,5, Ban­da 1,5, Ra­i­če­vić 1, Sta­ni­šić 0,5 (od 46. Rei 1), Zin­do­vić 0,5.
Igrač utak­mi­ce: Ne­ma­nja Ne­dić (Rad­nič­ki) – 2.
Fud­ba­le­ri Br­sko­va su u Be­ra­na­ma, pro­tiv Rad­nič­kog, uspje­šno de­bi­to­va­li u dru­go­li­ga­škoj kon­ku­ren­ci­ji. Go­sti su u svim seg­men­ti­ma igre pa­ri­ra­li do­ma­ći­nu, a u pr­vom di­je­lu igre ima­li su i ve­ći po­sjed lop­te.
Pr­vih 45. mi­nu­ta pro­te­klo je sko­ro bez uz­bu­đe­nja, a sve što je vri­jed­no po­me­na bi­la je pri­li­ka ko­ju je u 38. mi­nu­tu imao Ra­do­vić, ko­jeg je Ma­tić, na­kon pro­do­ra po li­je­voj stra­ni te­re­na i cen­tar­šu­ta, pro­na­šao na pe­ter­cu go­sti­ju, ali je šut gla­vom cen­tar­fo­ra do­ma­ćih za­vr­šio iz­nad preč­ke.
Pr­vi mi­nut na­stav­ka igre na­ja­vio je ne­što ve­ća uz­bu­đe­nja, pa je u 46. mi­nu­tu Bo­ško­vić šu­ti­rao sa 20 me­ta­ra i po­go­dio sta­ti­vu. Dva­na­est mi­nu­ta ka­sni­je, Rad­nič­ki je za­pri­je­tio na­kon pro­do­ra Islja­mi­ja i do­da­va­nja do Ma­ti­ća, ko­ji je po­vrat­nom lop­tom pro­i­grao Vu­le­vi­ća, ali je nje­gov šut sa šest me­ta­ra od­lič­no za­u­sta­vio gol­man Jok­si­mo­vić. Ja­lo­va igra Rad­nič­kog pre­ki­nu­ta je u 84. mi­nu­tu. Na­kon cen­tar­šu­ta Iva­na Asa­no­vi­ća, Zin­do­vić je ne­spret­no re­a­go­vao i lop­tu po­slao u sop­stve­nu mre­žu. No, ni taj po­klon ni­je bio do­vo­ljan do­ma­ći­nu da trijumfuje, jer je u 87. mi­nu­tu Kru­ščić ma­ti­rao Asa­no­vi­ća i do­nio bod Moj­kov­ča­na.S.R.

OFK Iga­lo – Je­ze­ro 0:0
Sta­di­on: „So­li­la” u Iga­lu. Gle­da­la­ca: 250. Su­di­je: Dra­gan Mi­ju­ško­vić (Nik­šić), Ne­nad Živ­ko­vić (Pod­go­ri­ca), Sr­đan Jo­va­no­vić (Bar). Žu­ti kar­to­ni: En­gel­man, Lon­čar, Bu­tu­ro­vić (Je­ze­ro).
OFK IGA­LO: Vu­jo­vić –, Bum­bar 2, Si­mo­vić 1 (Ja­su­o­ka –), Po­po­vić 1,5, Ko­pri­vi­ca 1,5, Vuč­ko­vić 1 (Ko­va­če­vić 1,5), Seo 1,5, Pa­vli­če­vić 0 (Ja­ma­mo­to –), Ka­ra­džić 1,5, Šće­pa­no­vić 1,5, Đur­ko­vić 2.
JE­ZE­RO: Bu­tu­ro­vić 2,5, En­gel­man 1,5, Lon­čar 1,5 (Ra­de­no­vić 1,5), Đu­ro­vić 2, Ta­lo­vić 1,5 (Mu­sić –), Če­kić 2, Re­dže­pa­gić 1, Kr­cić 0, Ra­on­čić 0,5 (Ah­me­mu­lić –), Kru­ščić 1,5, Ko­va­če­vić 0,5.
Igrač utak­mi­ce: Ivan Bu­tu­ro­vić (Je­ze­ro) – 2,5.
Pro­šlu dru­go­li­ga­šku se­zo­nu su na­vi­ja­či OFK Iga­la za­vr­ši­li sa uz­da­si­ma zbog pro­ma­še­nog pena­la u ba­ra­žu za po­pu­nu Pr­ve li­ge, a ovu su po­če­li na isti na­čin jer je Ko­va­če­vić iz sto­po­stot­ne šan­se u po­sled­njim se­kun­da­ma me­ča že­lio da lo­bu­je vi­so­kog Bu­tu­ro­vi­ća, ko­ji se ni­je dao pre­va­ri­ti. Ima­lo je i Je­ze­ro u 27. mi­nu­tu sto­po­stot­nu pri­li­ku, ali je ka­pi­ten Če­kić pro­ma­šio pra­zan gol.
Osta­la je di­le­ma da li je u 77. mi­nu­tu bio pre­kr­šaj nad Ko­va­če­vi­ćem u ka­zne­nom pro­sto­ru Iga­la i da li je Po­po­vić u 81. mi­nu­tu bio u of­sajd po­zi­ci­ji, ka­da je po­moć­ni su­di­ja Živ­ko­vić za­u­sta­vio obe­ća­va­ju­ći na­pad do­ma­ćih.Z.Š.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"