Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2015-10-20 NA GRANICI SLOVENIJE PREMA HRVATSKOJ Ograda i kordon dočekali izbjeglice Iako je putnicima u vozu bila ponuđena mogućnost da zatraže azil i ostanu u Hrvatskoj, svi su put nastavili pješke, prugom
Vo­zu sa 1.800 iz­bje­gli­ca, ko­ji je kre­nuo iz Ča­kov­ca pre­ma Sre­di­šču ob Dra­vi, ni­je do­zvo­ljen ulaz u Slo­ve­ni­ju. Iz­bje­gli­ce ko­je su pje­ši­ce na­sta­vi­le put ka gra­ni­ci do­če­ka­la je ži­ča­na ogra­da i slo­ve­nač­ka po­li­ci­ja sa psi­ma ko­ja ih ni­je pu­sti­la u ze­mlju.
Iz­me­đu hr­vat­skih i slo­ve­nač­kih vla­sti ni­je bio po­stig­nut do­go­vor o ula­sku vo­za u Slo­ve­ni­ju, pa je od­lu­če­no da se voz, ko­ji je kre­nuo no­ćas oko dva sa­ta po­sli­je po­no­ći, za­u­sta­vi na po­sled­njoj sta­ni­ci u Hr­vat­skoj, u Ma­cin­cu, a osta­tak pu­ta iz­bje­gli­ce su na­sta­vi­le pje­ške, ja­vi­la je agen­ci­ja Hi­na, pre­no­si Tan­jug.
Iako je put­ni­ci­ma u vo­zu bi­la po­nu­đe­na mo­guć­nost da za­tra­že azil i osta­nu u Hr­vat­skoj, svi su put na­sta­vi­li pje­ške, pru­gom. Slo­ve­nač­ka po­li­ci­ja je, me­đu­tim, pri­liv iz­bje­gli­ca do­če­ka­la sa ži­ča­nom ogra­dom i psi­ma i ni­je ih pu­sti­la u ze­mlju.
Iz­bje­gli­ce su sa že­lje­znič­kog pre­la­za usmje­re­ne na obli­žnji drum­ski pre­laz Tr­no­vec, ali ni ta­mo im ni­je do­zvo­ljen ula­zak u Slo­ve­ni­ju.
Pred­stav­ni­ci UN­HCR-a od­bi­li su mo­guć­nost da se pre­ko gra­ni­ce pro­pu­sti sa­mo oko 150 naj­ra­nji­vi­jih, uz obra­zlo­že­nje da bi to zna­či­lo raz­dva­ja­nje po­ro­di­ca. Za­to 1.800 lju­di, me­đu ko­ji­ma i ve­li­ki broj dje­ce, i da­lje na ki­ši i hlad­no­ći če­ka ula­zak u Slo­ve­ni­ju.
Hi­na ne­zva­nič­no sa­zna­je da je na gra­nič­nom pre­la­zu Ban­fi kod Štri­go­ve (Me­đi­mur­ska žu­pa­ni­ja) 300 emi­gra­na­ta iz šest auto­bu­sa ipak uspje­lo da pre­đe gra­ni­cu.
S ozbi­rom na to da je ri­ječ o ma­njem pre­la­zu, ma­li kon­tin­gent slo­ve­nač­ke po­li­ci­je bio je ne­spre­man za pri­hvat ta­ko ve­li­kog bro­ja lju­di.
U me­đu­vre­me­nu, slo­ve­nač­ka mi­ni­star­ka unu­tra­šnjih po­slo­va Ve­sna Gjer­keš Žni­dar re­kla je da se Hr­vat­ska ne dr­ži do­go­vo­ra sa Slo­ve­ni­jom o bro­ju iz­bje­gli­ca ko­je mo­že da po­ša­lje na slo­ve­nač­ku gra­ni­cu, što je „ap­so­lut­no ne­pri­mje­re­no”.
Do­da­la je da ni­je u re­du da Hr­vat­ska ne pri­ma iz­bje­gli­ce u svo­je smje­štaj­ne ka­pa­ci­te­te ne­go da ih od­mah ša­lje pre­ma Slo­ve­ni­ji.
„Slo­ve­ni­ja ne mo­že da pri­sta­ne na neo­gra­ni­če­ni broj iz­bje­gli­ca”, upo­zo­ri­la je Ve­sna Gjer­keš Žni­dar u sa­op­šte­nju ko­je pre­no­si slo­ve­nač­ka agen­ci­ja STA.
Na­ve­la je da se do ju­če tran­zit iz­bje­gli­ca od­vi­jao bez pro­ble­ma i u do­go­vo­re­nim okvi­ri­ma jer je bi­lo ri­je­či o oko 2.500 mi­gra­na­ta dnev­no, ali je do­šlo do kom­pli­ka­ci­je kad je Hr­vat­ska na­ja­vi­la ve­o­ma vi­so­ke bro­je­ve do­la­za­ka iz­bje­gli­ca ko­ji su iz­van od­re­đe­nih okvi­ra.
Slo­ve­nač­ka mi­ni­star­ka unu­tra­šnjih po­slo­va od­mah je na to upo­zo­ri­la i hr­vat­skog ko­le­gu Ran­ka Osto­ji­ća, is­ta­kav­ši da Slo­ve­ni­ja ne mo­že da pri­mi vi­še iz­bje­gli­ca ne­go što mo­že pri­vre­me­no da ih zbri­ne, kao i da oni ne­će mo­ći da na­sta­ve put pre­ma svo­jim cilj­nim de­sti­na­ci­ja­ma pre­ko Austri­je.
Slo­ve­nač­ka mi­ni­star­ka do­da­la je i da Hr­vat­ska na ta­kva upo­zo­re­nja ne re­a­gu­je i da je za da­nas na­ja­vi­la do­la­zak no­vog vo­za iz Opa­tov­ca sa 1.900 iz­bje­gli­ca, ko­ji bi tre­ba­lo da stig­ne oko 14 sa­ti.
(rts)


Austri­ja: Ula­zak iz­bje­gli­ca po sta­rom

Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va Austri­je, po­vo­dom in­for­ma­ci­ja iz Slo­ve­ni­je da je zva­nič­ni Beč sa­op­štio da do da­ljeg ne pri­ma no­ve iz­bje­gli­ce, po­ru­ču­je da na austrij­sko-slo­ve­nač­koj gra­ni­ci ne­ma pro­mje­na i da lju­di mo­gu da uđu u ze­mlju.
Mi­ni­star­stvo je sa­op­šti­lo da ni­je do­šlo ni do ka­kve pro­mje­ne i da lju­di mo­gu ući u Austri­ju, pre­nio je Tan­jug.(RTS)


Mi­la­no­vić: Vla­da iz­bje­glič­ku kri­zu dr­ži pod kon­tro­lom

ZA­GREB – Hr­vat­ski pre­mi­jer Zo­ran Mi­la­no­vić iz­ja­vio je ju­če da vla­da dr­ži pod kon­tro­lom iz­bje­glič­ku kri­zu, bez ob­zi­ra na spo­ri­ji pri­hvat iz­bje­gli­ca u Slo­ve­ni­ji i Austri­ji i po­ru­čio da nje­go­va vla­da či­ni sve ka­ko kri­za ne bi uti­ca­la na ži­vot gra­đa­na, pre­ni­je­la je Hi­na.
„Či­ni­mo i či­ni­će­mo sve da na­ši lju­di bu­du mir­ni, si­gur­ni, da im ovo čak ni ne uti­če na dnev­nu ru­ti­nu, a ka­mo­li ne­što go­re od to­ga. Za sa­da je ta­ko i osta­će ta­ko”, re­kao je pre­mi­jer no­vi­na­ri­ma u Sa­bo­ru.
On je od­bio tu­ma­če­nje ka­ko je oči­gled­no da iz­bje­glič­ka kri­za eska­li­ra i da će dio lju­di bi­ti za­dr­žan u Hr­vat­skoj.
„Oči­gled­no je da pu­no lju­di i da­lje sva­ki dan iz Tur­ske pre­la­zi u Grč­ku, oči­gled­no je da je Grč­ka čla­ni­ca EU i Šen­ge­na ko­ja ne funk­ci­o­ni­še ni­ka­ko, oči­gled­no je da lju­di do­la­ze sa grč­kih ostr­va na grč­ko kop­no, oči­gled­no je da sa grč­kog kop­na pre­la­ze u Ma­ke­do­ni­ju, oči­gled­no je da bez ika­kvog nad­zo­ra pu­tu­ju kroz Sr­bi­ju do­li­nom Mo­ra­ve, da im se to na­pla­ću­je i oči­gled­no je da on­da kre­ću na za­pad i ula­ze u Hr­vat­sku”, re­kao je Mi­la­no­vić.
On je do­dao da je „oči­gled­no” da je ju­če za­dr­ža­no 5.000 do 6.000 lju­di „na dru­goj stra­ni u Sr­bi­ji” i da je isto ta­ko oči­gled­no da to ni­je rje­še­nje.
Mi­la­no­vić je re­kao da će Hr­vat­ska sla­ti iz­bje­gli­ce pre­ma Slo­ve­ni­ji i da će lju­di i da­lje pro­la­zi­ti kroz Hr­vat­sku dok se pro­blem ne ri­je­ši u Grč­koj i Tur­skoj.
On je od­ba­cio iz­ja­vu slo­ve­nač­ke mi­ni­star­ke unu­tra­šnjih po­slo­va da Hr­vat­ska ne ko­mu­ni­ci­ra sa Slo­ve­ni­jom, te da se ne pri­dr­ža­va pra­vi­la EU, is­ta­kva­ši da se da­nas čuo sa slo­ve­nač­kim pre­mi­je­rom dva pu­ta, a ju­če pet pu­ta.(RTS)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"