Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2015-10-20 SERIJA NAPADA HRVATSKE POLICIJE NA MEDIJSKE POSLENIKE Pendrekom po leđima novinara Čekao sam kolegu, a u jednom trenutku osjetio sam udarac u leđa, kada su me dvojica policajaca povukla u obližnji žbun iz koga su me izgurali na hrvatsku teritoriju i rekli da sam sad u Hrvatskoj i uhapsili me zbog nelegalnog prelaska granice, objasnio je Branković
Hr­vat­ska po­li­ci­ja na­pa­la je u me­đu­gra­nič­nom pro­sto­ru, kod pre­la­za Ber­ka­so­vo, no­vi­na­re „Al Dža­zi­re”, „Roj­ter­sa” i „Aso­ši­je­ted pre­sa”. Na­pad­nut je i fo­to-re­por­ter AFP-a. Hr­vat­ski MUP sa­op­štio je da su dvo­ji­ca no­vi­na­ra ile­gal­no ušla u Hr­vat­sku, i da je nji­hov rad one­mo­gu­ćen uz „po­što­va­nje po­li­cij­skih pra­vi­la i upo­zo­re­nja”.
Mi­ni­star za rad, za­po­šlja­va­nje, bo­rač­ka i so­ci­jal­na pi­ta­nja Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­lin, ko­ji je ob­i­šao mi­gran­te na pre­la­zu Ber­ka­so­vo, oci­je­nio je ta­kvo po­na­ša­nje hr­vat­skih po­li­ca­ja­ca kao ap­so­lut­no ne­pri­hva­tlji­vo, pre­nio je Tan­jug.
„Do­bi­li smo in­for­ma­ci­ju da je i pre­ma mi­gran­ti­ma bi­la pri­mi­je­nje­na si­la i to je ne­što što se ne mo­že to­le­ri­sa­ti, jer na­ša dr­ža­va ni­je pri­mi­je­ni­la ni­ka­kvo na­si­lje pre­ma mi­gran­ti­ma i oče­ku­je­mo da se i dru­gi po­na­ša­ju na isti na­čin”, po­ru­čio je Vu­lin.
Ka­ko je Tan­ju­gu ob­ja­snio je­dan od na­pad­nu­tih, sni­ma­telj „Al Dža­zi­re” Bo­ško Bran­ko­vić, oni su za­do­bi­li udar­ce od stra­ne hr­vat­ske po­li­ci­je, a od­u­ze­li su im i opre­mu.
„Bio sam na de­se­tak me­ta­ra od ogra­de gdje sto­ji hr­vat­ska po­li­ci­ja, ko­ja ne do­zvo­lja­va da­lji pro­la­zak mi­gra­na­ta. Če­kao sam ko­le­gu, a u jed­nom tre­nut­ku osje­tio sam uda­rac u le­đa, ka­da su me dvo­ji­ca po­li­ca­ja­ca po­vu­kla u obli­žnji žbun iz ko­ga su me iz­gu­ra­li na hr­vat­sku te­ri­to­ri­ju i re­kla da sam sad u Hr­vat­skoj i uhap­si­li me zbog ne­le­gal­nog pre­la­ska gra­ni­ce”, ob­ja­snio je Bran­ko­vić.
Ka­ko je do­dao, ni­je po­ku­šao da se ras­pra­vlja sa nji­ma, a oni su mu od­u­ze­li kar­ti­ce, ka­me­ru i tra­ži­li da po­lo­mi kar­ti­cu, što je on od­bio. Na­veo je da je je­dan hr­vat­ski po­li­ca­jac bio ra­zu­man, da su mu vra­ti­li opre­mu i vra­ti­li ga u Sr­bi­ju.
Re­kao je da je sni­ma­telj „Roj­ter­sa” Ba­ne Fi­li­po­vić za­do­bio uda­rac u le­đa, ali da je uspio da se sklo­ni, pa ga ni­su pri­ve­li.
Ka­ko je do­dao, fo­to-re­por­te­ra iz „Aso­ši­je­ted pre­sa” po­li­caj­ci su obo­ri­li na ze­mlju i ga­zi­li ga, uze­li mu fo­to-opre­mu i ba­ci­li je na hr­vat­sku te­ri­to­ri­ju.
I fo­to-re­por­ter AFP-a iz Sr­bi­je An­drej Isa­ko­vić obo­ren je na ze­mlju na gra­ni­ci iz­me­đu Sr­bi­je i Hr­vat­ske i od­u­ze­ta mu je opre­ma, po­tvr­đe­no je in­ter­net por­ta­lu RTS-a u AFP-u.
U tre­nut­ku in­ci­den­ta, fo­to-re­por­ter je sta­jao na ni­či­joj ze­mlji, gdje su se ta­ko­đe na­la­zi­le iz­bje­gli­ce ko­je če­ka­ju da uđu u Hr­vat­sku. Isa­ko­vić ni­je fo­to­gra­fi­sao ka­da su nje­mu i ko­le­gi fri­len­se­ru iz Ve­li­ke Bri­ta­ni­je pri­šli po­li­caj­ci ko­ji su vi­ka­li.
Iako je re­kao da ra­di za AFP, ka­ko ka­že Isa­ko­vić, re­kli su mu da ih je baš bri­ga, obo­ri­li su ga na ze­mlju i uze­li mu fo­to-apa­rat iz ru­ku.
Isa­ko­vi­ću je od­u­ze­ta i osta­la opre­ma – dva fo­to-apa­ra­ta i dva objek­ti­va, a po­li­caj­ci su sve to ba­ci­li u po­lje na hr­vat­skoj stra­ni gra­ni­ce. Po­tom su sa­ku­pi­li opre­mu i ba­ci­li su je još du­blje u hr­vat­sku te­ri­to­ri­ju.
Fo­to-re­por­ter tvr­di da se pri­je do­la­ska na mje­sto in­ci­den­ta le­gi­ti­mi­sao i da mu je re­če­no da mo­že tu da sto­ji. Ka­ko ka­že, ni­je ni na ko­ji na­čin pro­vo­ci­rao, a ni­je do­bio ni ob­ja­šnje­nje za po­stu­pak po­li­ca­ja­ca.
U me­đu­vre­me­nu se ogla­si­lo i hr­vat­sko Mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va ko­je je sa­op­šti­lo da su dvo­ji­ca no­vi­na­ra ile­gal­no ušla u Hr­vat­sku, i da je nji­hov rad one­mo­gu­ćen uz, ka­ko se na­vo­di, „po­što­va­nje po­li­cij­skih pra­vi­la i upo­zo­re­nja”.
„Uva­ža­va­ju­ći i ci­je­ne­ći rad mno­go­broj­nih no­vi­nar­skih eki­pa ko­ji pra­te mi­gra­cij­ski tok u Hr­vat­skoj, za­hva­lju­je­mo na objek­tiv­nom i ko­rekt­nom iz­vje­šta­va­nju, me­đu­tim, u na­ve­de­nom slu­ča­ju ne­ma mje­sta ne­go­do­va­nju i kri­ti­ci po­li­cij­skog po­stu­pa­nja, s ob­zi­rom na to da su no­vi­na­ri upo­zo­re­ni i sa pri­pa­da­ju­ćom fo­to­re­por­ter­skom opre­mom vra­će­ni na pod­ruč­je Sr­bi­je”, na­vo­di se u sa­op­šte­nju hr­vat­skog MUP-a.
Ne­za­vi­sno udru­že­nje no­vi­na­ra Sr­bi­je (NUNS) pro­te­sto­va­lo je zbog, ka­ko se na­vo­di, ne­pri­mje­re­nog po­na­ša­nja hr­vat­ske po­li­ci­je pre­ma fo­to-re­por­te­ru AFP-a i bri­tan­skom fo­to­gra­fu i za­tra­ži­lo od nad­le­žnih or­ga­na Hr­vat­ske da vra­te od­u­ze­tu opre­mu.
(RTS)

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"