Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Balkan - datum: 2015-10-21 EVROPSKI KOMESAR ZA PROŠIRENJE, POSLIJE NEPROSPAVANE NOĆI, RAZOČARAN ODLAZI IZ SKOPLJA
Han zabrinut za sudbinu Makedonije
Han poslije neuspješnih pregovora Han zabrinut za sudbinu Makedonije Za evropsku perspektivu Makedonije u ovom momentu neophodni su liderstvo i odgovornost, kazao je Han
SKO­PLjE – Raz­go­vo­ri evro­ko­me­sa­ra za pro­ši­re­nje Jo­ha­ne­sa Ha­na sa pred­stav­ni­ci­ma če­ti­ri naj­ve­će po­li­tič­ke par­ti­je u Ma­ke­do­ni­ji za iz­la­zak iz po­li­tič­ke kri­ze i spro­vo­đe­nje do­go­vo­ra iz Pr­ži­na ko­ji su tra­ja­li ci­je­le no­ći ni­je­su do­ni­je­li oče­ki­va­ne ra­zul­ta­te. Oko po­no­ći raz­go­vo­re su na­pu­sti­li li­de­ri al­ban­skih par­ti­ja DUI i DPA Ali Ah­me­ti i Men­duh Ta­či. Jo­ha­nes Han do ju­tar­njih ča­so­va ni­je uspio da pri­bli­ži sta­vo­ve pre­mi­je­ra Ni­ko­le Gru­ev­skog i li­de­ra opo­zi­ci­je Zo­ra­na Za­e­va i raz­o­ča­ran je na­pu­stio Sko­plje.
– Vra­ćam se ku­ći raz­o­ča­ran zbog ne­u­spje­ha pre­go­vo­ra, na­dam se da će svi uče­sni­ci shva­ti­ti ozbilj­nost si­tu­a­ci­je. Po­treb­no je da se po­li­tič­ke par­ti­je pri­dr­ža­va­ju do­go­vo­ra ka­ko bi se odr­ža­la u ži­vo­tu evrop­ska per­spek­ti­va dr­ža­ve. Iskre­no re­če­no ne mo­gu da pred­vi­dim šta će ova­kav re­zul­tat zna­či­ti za evrop­sku aspi­ra­ci­ju Ma­ke­do­ni­je, ovog mo­men­ta su neo­p­hod­ni li­der­stvo i od­go­vor­nost za sud­bi­nu ze­mlje. Mi mo­že­mo da po­mog­ne­mo, ali ne mo­že­mo da za­vr­ši­mo po­sao ko­ji pri­pa­da li­de­ri­ma po­li­tič­kih par­ti­ja – iz­ja­vio je ju­če na od­la­sku iz Sko­plja Jo­ha­nes Han.
On ka­že da je za­bri­nut ne­spo­sob­no­šću li­de­ra po­li­tič­kih par­ti­ja da se do­go­vo­re ka­ko da spro­ve­du ono što je do­go­vo­re­no u ju­lu.
– Već su pro­bi­je­ni svi ro­ko­vi za spro­vo­đe­nje do­go­vo­ra iz Pr­ži­na. Do 6. ok­to­bra je tre­ba­lo da se usvo­ji no­vi iz­bor­ni za­kon, a do 20. ok­to­bra je tre­ba­la da bu­de for­mi­ra­na pri­vre­me­na vla­da u ko­joj bi opo­zi­ci­ji pri­pa­lo mi­ni­star­stvo unu­tra­šnjih po­slo­va i još ne­ki va­žni re­so­ri. Tre­ba­lo je da do­bi­je i za­mje­nič­ka mje­sta u svim mi­ni­star­stvi­ma sa pra­vom ve­ta na od­lu­ke mi­ni­stra, uko­li­ko se opo­zi­ci­ja sa nji­ma ne sla­že – po­ja­snio je on.
I ame­rič­ki am­ba­sa­dor u Sko­plju Džes Bej­li je krat­ko iz­ja­vio da je du­bo­ko raz­o­ča­ran po­na­ša­njem ma­ke­don­skih po­li­ti­ča­ra.
Ci­je­le pro­šle no­ći ko­plja su se lo­mi­la oko dvi­je naj­va­žni­je tač­ke – po­čet­ka ra­da spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva či­ji le­gi­ti­mi­tet ospo­ra­va vla­da­ju­ća par­ti­ja i tra­ži ocje­nji­va­nje ustav­no­sti iako je u par­la­men­tu iz­gla­san za­kon o nje­go­vom for­mi­ra­nju. Dru­ga spor­na te­ma je za­kon o ta­ko­zva­nim „bom­ba­ma”. Vla­da­ju­ća par­ti­ja VMRO–DPMNE in­si­sti­ra da se do­ne­se za­kon ko­jim će se za­bra­ni­ti ko­ri­šće­nje emi­to­va­nog ma­te­ri­ja­la, a no­vi­na­ri ka­žnja­va­ti sa pet go­di­na za­tvo­ra, uko­li­ko u ne­kom od tek­sto­va ci­ti­ra­ju ci­je­le ili dje­lo­ve sni­mlje­nih raz­go­vo­ra.
I jed­no i dru­go su za opo­zi­ci­ju ekla­tant­ni pri­mje­ri kr­še­nja do­go­vo­ra iz Pr­ži­na i ku­po­va­nje vre­me­na.
Ova­ko ne­što ni­je pred­vi­đe­no do­go­vo­rom iz Pr­ži­na – iz­ja­vio je li­der opo­zi­ci­je Zo­ran Za­ev – ovo je uvo­đe­nje cen­zu­re i ni­je u jav­nom in­te­re­su.
– No­vi­na­ri su i ta­ko ne­za­šti­će­ni, si­tu­a­ci­ja sa me­di­ji­ma je kri­tič­na i mi ova­kav za­kon ne­će­mo pri­hva­ti­ti i po­dr­ža­ti, po­seb­no što to ni­je sa­stav­ni dio do­go­vo­ra iz Pr­ži­na. To je i bi­la koč­ni­ca raz­go­vo­ra ko­ji su tra­ja­li ci­je­le no­ći – re­kao je Za­ev.
Pr­e­mij­er Ni­ko­la Gru­ev­ski i li­der vla­da­ju­će par­ti­je VMRO-DPMNE ni­je dao ni­ka­kvu iz­ja­vu po­sli­je ne­u­spje­lih raz­go­vara. Uče­snik u raz­go­vo­ri­ma iz ove par­ti­je Ili­ja Di­mov­ski je re­kao da je va­žno pre­sta­ti sa ko­rišćnjem ma­te­ri­ja­la iz sni­mlje­nih raz­go­vo­ra ko­ji je već ob­ja­vljen.
Zbog ova­kvog raz­vo­ja do­ga­đa­ja i oči­gled­nog po­ku­ša­ja da vlast ku­pu­je vri­je­me za­bri­nu­ti su i gra­đa­ni i struč­na jav­nost. Pro­fe­sor Den­ko Ma­le­ski upo­zo­ra­va da Ma­ke­do­ni­ja ide u su­no­vrat zbog po­na­ša­nja po­li­tič­kih pred­vod­ni­ka.
Ob­ja­vlji­vanje iz­vje­šta­ja EK ka­sni upra­vo zbog Ma­ked­ni­je jer Evrop­ska ko­mi­si­ja če­ka re­zul­ta­te do­go­vo­ra. Uko­li­ko se ne po­stig­ne do­go­vor, upo­zo­re­nje je već sti­glo da Ma­ke­do­ni­ja mo­že da iz­gu­bi pre­po­ru­ku za član­stvo u EU.
– Pi­tam se da li su po­li­ti­ča­ri svje­sni ku­da ovo vo­di, vra­ti­će­mo se na po­če­tak kri­ze što će ima­ti kraj­nje lo­še kon­se­kven­ce po bu­duć­nost ze­mlje. Me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca je ja­sno uka­za­la da oni ne mo­gu da rje­ša­va­ju na­še pro­ble­me. Po­li­ti­ča­ri­ma bi tre­ba­lo da bu­de ja­sno da ne­ma vra­ća­nja na­zad, čud­no je ka­ko to ne shva­ta­ju i ka­ko se bo­re sa­mo za lič­ne pri­vi­li­gi­je i za­po­sta­vlja­ju­ju jav­ni in­te­res. Ako do­go­vor iz Pr­ži­na pro­pad­ne i ako me­đu­na­rod­na za­jed­ni­ca dig­ne ru­ke od nas, ci­je­lo dru­štvo će bi­ti pa­ra­li­zo­va­no, gnev će iza­ći iz in­sti­tu­ci­ja na uli­ce i mo­gu­ća su sva sce­na­ri­ja – ka­že za „Dan” pro­fe­sor Den­ko Ma­le­ski. On sma­tra da sva­ki dan bez spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca i bez no­vog mi­ni­stra unu­tra­šnjih po­slo­va zna­či ku­po­va­nje vre­me­na i pri­pre­mu te­re­na za ne­ča­sne iz­bo­re u apri­lu.
Za biv­šeg su­di­ju Ustav­nog su­da Tren­da­fi­la Iva­nov­skog koč­ni­ce u ra­du spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca i blo­ki­ra­nje iz­bo­ra nje­go­vih po­moć­ni­ka je štet­no i di­rekt­no ru­še­nje pre­o­sta­lih te­me­lja prav­ne dr­ža­ve sa ne­sa­gle­di­vim po­sle­di­ca­ma po Ma­ke­do­ni­ju.
A.Pi­sa­rev


Za­ev: Bra­ni­mo evrop­ske vri­jed­no­sti

Po­sli­je pro­pa­lih raz­go­vo­ra ko­ji­ma je ugro­že­na evro­a­tlant­ska per­spek­ti­va Ma­ke­do­ni­je i raz­o­ča­ra­nog od­la­ska evro­ko­me­sra Jo­ha­ne­sa Ha­na iz Sko­plja, li­der opo­zi­ci­je Zo­ran Za­ev odr­žao je ju­če po­sli­je ne­pro­spa­va­ne no­ći kon­fe­ren­ci­ju za štam­pu.
Re­kao je da ni on ni pre­go­va­rač­ki tim za­jed­no sa me­đu­narod­nim po­sred­ni­ci­ma ne mo­gu da shva­te ka­ko je ne­ko­me va­žni­je da po­tro­ši 12 ča­so­va u pra­znom raz­go­vo­ru i ubje­đi­va­nju me­đu­na­rod­nih po­sred­ni­ka da je do­no­še­nje za­ko­na ko­jim će no­vi­na­ri­ma za­bra­ni­ti ob­ja­vlji­va­nje već ob­ja­vlje­nih di­je­lo­va sni­mlje­nih te­le­fon­skih raz­go­vo­ra va­žni­je od evro­a­tlan­ske bu­duć­no­sti dr­ža­ve.
– Ni­ko od nas ne­ma ra­ci­o­na­lan od­go­vor ka­ko ne mo­že­mo da se do­go­vo­ri­mo o jed­no­stav­nim stva­ri­ma, da če­ka­mo zad­nji mo­ment, i da ne pri­hva­ta­mo ono što je kao smjer­ni­ca do­go­vo­re­no u Pr­ži­nu. Osta­je nam još sa­mo 20 ča­so­va do is­te­ka svih ro­ko­va da poč­ne in­ple­men­ta­ci­ja Za­ko­na o spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu i da se iza­be­re teh­nič­ka vla­da, što je do­go­vo­re­no još 2. ju­na. Ne­će­mo do­zvo­li­ti da se do­no­se za­ko­ni ko­ji su su­prot­ni evrop­skim vri­jed­no­sti­ma i za­kon o cen­zu­ri ko­ji će za­tvo­rom ka­žnja­va­ti no­vi­na­re.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"