Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2015-10-21 PO TUŽBI POKRETA ZA NEUTRALNOST POČINJE SUĐENJE MINISTRU VANJSKIH POSLOVA ZBOG AFERE „DEPEŠA“
Od Lukšića i države traže 10.000
Lukšić Od Lukšića i države traže 10.000 Pokret za neutralnost podnio je tužbu protiv Lukšića i njegovog resora zbog denunciranja te NVO tokom ministrove posjete Njemačkoj 24. marta, a što je, kako smatraju, objelodanjeno objavljivanjem interne depeše ambasade u Berlinu Afera „Depeša” jasno je pokazala da aktivnosti ministra Lukšića spadaju u aktivnosti jedne rijaliti zvijezde – ocijenio je Ognjen Jovović
Afera „De­pe­ša” je ja­sno po­ka­za­la da ak­tiv­no­sti mi­ni­stra Igo­ra Luk­ši­ća spa­da­ju u ak­tiv­no­sti jed­ne ri­ja­li­ti zvi­je­zde, dok u du­hu oli­gar­hij­ske star­le­te se­bi da­je za pra­vo da se ba­vi kle­ve­ta­ma, de­nun­ci­ja­ci­ja­ma i iz­no­še­nji­ma ne­i­sti­na na ra­čun sva­kog ko se su­prot­sta­vi oli­gar­hi­ji ko­ju pred­sta­vlja, ka­zao je pred­sjed­ni­ik skup­šti­ne Po­kre­ta za ne­u­tral­nost Og­njen Jo­vo­vić. On je to rekao po­vo­dom su­đe­nja ko­je je po tu­žbi Po­kre­ta za ne­u­tral­nost pro­tiv mi­ni­stra Igo­ra Luk­ši­ća i Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja (MVPEI), od­no­sno dr­ža­ve Cr­ne Go­re, za­ka­za­no za 24. no­vem­bar u Osnov­nom su­du na Ce­ti­nju.
Po­kret za ne­u­tral­nost pod­nio je tu­žbu pro­tiv Luk­ši­ća i nje­go­vog re­so­ra zbog de­nun­ci­ra­nja te NVO to­kom mi­ni­stro­ve po­sje­te Nje­mač­koj 24. mar­ta, a što je, ka­ko na­vo­de, obje­lo­da­nje­no ob­ja­vlji­va­njem in­ter­ne de­pe­še am­ba­sa­de u Ber­li­nu. Po­kret za ne­u­tral­nost tra­ži od Luk­ši­ća i dr­ža­ve na­kna­du šte­te u iz­no­su od 10.000 eura.
– Uzi­ma­ju­ći u ob­zir na­vo­de iz od­go­vo­ra na tu­žbu Luk­ši­ća i MVPEI, od­no­sno Za­štit­ni­ka imo­vin­sko-prav­nih od­no­sa, mo­gu ka­za­ti da nas nji­ho­vi na­vo­di i ne ču­de. Ču­di nas je­di­no oda­kle hra­brost i smje­lost mi­ni­stru Luk­ši­ću da bi­lo šta pro­go­vo­ri. Oči­to da mi­ni­star i vr­hu­ška ko­ju pred­sta­vlja ne po­zna­ju bi­lo ka­kve mo­ral­ne prin­ci­pe, pa sa­mim tim, sa­vjest za njih ozna­ča­va mi­sa­o­nu ime­ni­cu. Jed­no sa­mo tre­ba na­po­me­nu­ti – afe­ra „De­pe­ša” ja­sno je po­ka­za­la da ak­tiv­no­sti mi­ni­stra Luk­ši­ća spa­da­ju u ak­tiv­no­sti jed­ne ri­ja­li­ti zvi­je­zde. U du­hu oli­gar­hij­ske star­le­te, mi­ni­star Luk­šić je se­bi dao za pra­vo da se ba­vi kle­ve­ta­ma, de­nun­ci­ja­ci­ja­ma i iz­no­še­nji­ma ne­i­sti­na na ra­čun sva­kog ko se su­prot­sta­vi oli­gar­hi­ji ko­ju pred­sta­vlja – oci­je­nio je Jo­vo­vić.
On is­ti­če da su nje­go­ve ak­tiv­no­sti, što se, ka­ko na­vo­di, vi­dje­lo iz pri­lo­že­nih de­pe­ša, ja­sno po­ka­za­le da je Luk­šić po­slat po za­dat­ku svog še­fa da is­ka­že i po­nu­di sve sa­mo da se do­bi­je po­ziv­ni­ca za NA­TO.
– Sve de­pe­še sa ko­ji­ma smo upo­zna­li na­rod, ja­sno sta­vlja­ju do zna­nja da je na­ša tu­žba pot­pu­no oprav­da­na, tj. da su de­pe­še za­pra­vo krun­ski do­ka­zi pro­tiv Luk­ši­ća. Od tog su­đe­nja mno­go i ne oče­ku­je­mo, s ob­zi­rom na to da je u ovoj ze­mlji sve za­ro­blje­no. Ali je va­žno na­gla­sti me­đu­na­rod­noj za­jed­ni­ci da uko­li­ko že­li da joj part­ne­ri bu­du lič­no­sti ko­je su u sud­skom pro­ce­su, on­da ni ta­kva za­jed­ni­ca ne za­slu­žu­je ne­ki ljep­ši epi­tet od onih ko­je smo upu­ti­li Luk­ši­ću i oli­gar­hi­ji – is­ti­če Jo­vo­vić.
Luk­šić je u od­go­vo­ru na tu­žbu oci­je­nio da Po­kret za ne­u­tral­nost ni­je do­sta­vio ni­je­dan do­kaz za svo­je na­vo­de, uka­zu­ju­ći da NVO ne­ma slu­žbe­nu evi­den­ci­ju Am­ba­sa­de Cr­ne Go­re u Sa­ve­znoj Re­pu­bli­ci Nje­mač­koj.
– Ono što sa­mom tu­žbom ni­je spor­no je­ste či­nje­ni­ca da je dru­go­tu­že­ni za­i­sta mi­ni­star vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja u Vla­di Cr­ne Go­re, te da je pri­li­kom zva­nič­ne po­sje­te SR Nje­mač­koj iz­nio od­re­đe­na za­pa­ža­nja ko­ja se ti­ču NA­TO in­te­gra­ci­ja, i u ve­zi s tim si­tu­a­ci­ju u Cr­noj Go­ri. Pred­met­na za­pa­ža­nja su u for­mi za­bi­lje­ške evi­den­ti­ra­na i shod­no me­đu­na­rod­nim uzu­si­ma za­ve­de­na u Am­ba­sa­di Cr­ne Go­re u SR Nje­mač­koj, i da­lje pro­sli­je­đe­na Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va i evrop­skih in­te­gra­ci­ja. Da­kle, za­pa­ža­nja i raz­go­vo­ri ko­je je dru­go­tu­že­ni oba­vio ni­je­su ste­no­gram­ski bi­lje­že­ni, već kao za­bi­lje­ška od stra­ne slu­žbe­ni­ka am­ba­sa­de, ko­ji se da­lje kao iz­vje­štaj ša­lje Mi­ni­star­stvu, ta­ko da je zbog to­ga neo­p­hod­no ima­ti na uvid ori­gi­nal za­bi­lje­ške, ka­ko bi se mo­gao utvr­di­ti njen sa­dr­žaj, a ne pa­u­šal­no tu­ma­či­ti šta je dru­go­tu­že­ni ili bi­lo ko mi­slio da ka­že ili ka­zao – na­vo­di se u od­go­vo­ru Luk­ši­ća na tu­žbu.
On je ka­zao da stav da po­sto­je od­re­đe­ne ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je ko­je su „an­ti-NA­TO ori­jen­ti­sa­ne i ša­lju ta­kve po­ru­ke“ ni­je iz­re­čen ka­ko bi se na­ni­je­la šte­ta Po­kre­tu za ne­u­tral­nost, već da pred­sta­vlja re­al­nu či­nje­ni­cu.
– Sma­tra­mo ne da je po­vri­je­đen po­slov­ni ugled tu­ži­o­ca, već na­pro­tiv, da je nje­gov po­slov­ni ugled afir­mi­san, jer je pred me­đu­na­rod­nom za­jed­ni­com iz­ni­jet stav da u Cr­noj Go­ri po­sto­je i in­sti­tu­ci­je ko­je dje­lu­ju sa dru­gih po­la­zi­šta, dru­ga­či­jih od zva­nič­nog sta­va dr­ža­ve. Pri to­me, za ta­kav svoj stav tu­ži­lac ko­ri­sti sva­ku pri­li­ku da ga pro­mo­vi­še i pri­bli­ži gra­đa­ni­ma, pa ta­ko tu­ma­či­mo i ovu tu­žbu – pi­še u od­go­vo­ru.
Na­vo­di se da iz tu­žbe ni­je ja­sno ka­ko se Po­kret za ne­u­tral­nost do­veo u ve­zu sa Ru­skom fe­de­ra­ci­jom i Am­ba­sa­dom Ru­si­je u Cr­noj Go­ri jer ih, ka­ko se is­ti­če, Luk­šić ni­je do­vo­dio ni u ka­kvu ve­zu.
– Oči­gled­no je da je Po­kret za ne­u­tral­nost, iz sa­mo se­bi po­zna­tih raz­lo­ga, po­ve­zao se­be i Ru­sku fe­de­ra­ci­ju ta­ko što je sa­dr­žaj za­bi­lje­ške iz­vla­čio iz kon­tek­sta – na­vo­di se u od­go­vo­ru na tu­žbu.
Po­kret za ne­u­tral­nost tu­žbu je pod­nio na­kon afe­re „De­pe­ša“ ko­ju je po­kre­nuo „Dan“, ka­da je ob­ja­vljen in­te­r­ni iz­vje­štaj ko­ji je pot­pi­sa­la ta­da­šnja am­ba­sa­dor­ka u Nje­mač­koj Ve­ra Jo­li­čić Ku­liš, a ko­ji je za­ve­den u Mi­ni­star­stvu vanj­skih po­slo­va pod bro­jem 06/3 516/7. Po­vod za tu­žbu bi­la je Luk­ši­će­va iz­ja­va da­ta to­kom sa­stan­ka sa nje­mač­kim mi­ni­strom spolj­nih po­slo­va Fran­kom-Val­te­rom Štajn­ma­je­rom, ka­da je iz­re­kao da se ru­ski pri­ti­sak na Cr­nu Go­ru od­vi­ja pre­ko broj­nih struk­tu­ra – od Srp­ske pra­vo­slav­ne cr­kve (SPC), opo­zi­ci­o­nih par­ti­ja do od­re­đe­nih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja.A.T


Ni­je do­ka­za­na šte­ta

Za­mje­nik za­štit­ni­ka imo­vin­sko-prav­nih od­no­sa Sa­nja Ja­re­dić ka­za­la je u od­go­vo­ru na tu­žbu da tu­žbe­ni za­htjev ne­ma osno­va, na­vo­de­ći da na­sta­nak šte­te zbog po­vre­de po­slov­nog ugle­da i pra­va lič­no­sti prav­nog li­ca, te njen obim i ob­lik, kao i kri­vi­ca za njen na­sta­nak, mo­ra­ju bi­ti pot­kri­je­plje­ni od­go­va­ra­ju­ćim do­ka­zi­ma. Ona sma­tra da ta­kvih do­ka­za u ovom slu­ča­ju ne­ma, uka­zu­ju­ći da se o gra­đan­sko-prav­noj od­go­vor­no­sti Cr­ne Go­re mo­že go­vo­ri­ti sa­mo u slu­ča­ju ne­za­ko­ni­tog i ne­pra­vil­nog ra­da nje­nih or­ga­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne izbore za odbornike u SO Nikšić koji će biti održani 14.03.2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"