Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Drustvo - datum: 2015-10-21 VLADINO SAVJETODAVNO TIJELO ZA SOCIJALNA PITANJA VEĆ PET MJESECI NE FUNKCIONIŠE
Zbog svađe oko funkcija nema Socijalnog savjeta
Sa ranije sjednice Socijalnog savjeta (arhiva) Zbog svađe oko funkcija nema Socijalnog savjeta Socijalnom savjetu mandat je istekao u junu, a novi nije imenovan jer se dvije struje u Savezu sindikata nijesu mogle dogoviriti oko raspodjele funkcija u vladinom tijelu Ni Vlada još nije imenovala svoje predstavnike u Socijalnom savjetu, tako da je neizvjesno kada će on ponovo biti imenovan
Cr­na Go­ra od ju­na ove go­di­ne ne­ma So­ci­jal­ni sa­vjet jer mu je is­te­kao man­dat, a no­vi ni­je ime­no­van jer se dvi­je stru­je u Sa­ve­zu sin­di­ka­ta (SSCG) ni­je­su mo­gle do­go­vo­ri­ti oko ras­po­dje­le funk­ci­ja u tom vla­di­nom ti­je­lu.
Dvi­je stru­je u SSCG ko­je su pred­vo­di­li Du­ško Za­ru­bi­ca, na jed­noj, i Mar­ko Nik­če­vić, na dru­goj strani pret­hod­nih mje­se­ci ni­je­su se mo­gle do­go­vo­ri­ti oko ime­no­va­nja čla­no­va u So­ci­jal­nom sa­vje­tu. S ob­zi­rom na to da je Du­ško Za­ru­bi­ca pre­u­zeo ru­ko­vo­đe­nje SSCG, mo­že se oče­ki­va­ti da oni u na­red­nom pe­ri­o­du pred­lo­že svo­je čla­no­ve za So­ci­jal­ni sa­vjet.
Sa dru­ge stra­ne, ni Vla­da ni­je ime­no­va­la svo­je pred­stav­ni­ke, već se, pre­ma naja­va­ma, oče­ku­je da to ura­di na sjed­ni­ci ove ne­dje­lje.
Je­di­no su Uni­ja po­slo­da­va­ca (UPCG) i Uni­ja slo­bod­nih sin­di­ka­ta (USS) pred­lo­ži­li kan­di­da­te za čla­no­ve u vla­di­nom sa­vje­to­dav­nom ti­je­lu.
So­ci­jal­ni sa­vjet je vla­di­no sa­vje­to­dav­no ti­je­lo ko­je raz­ma­tra i da­je mi­šlje­nja na sve ak­te od zna­ča­ja za rad­nič­ka pra­va. To ti­je­lo raz­ma­tra i za­u­zi­ma sta­vo­ve o pi­ta­nji­ma raz­vo­ja i una­pre­đi­va­nja ko­lek­tiv­nog pre­go­va­ra­nja, uti­ca­ja eko­nom­ske po­li­ti­ke i mje­ra za nje­no spro­vo­đe­nje na so­ci­jal­ni raz­voj i sta­bil­nost po­li­ti­ke za­po­šlja­va­nja, za­ra­da i ci­je­na, kon­ku­ren­ci­je i pro­duk­tiv­no­sti, pri­va­ti­za­ci­je i dru­gih pi­ta­nja struk­tur­nog pri­la­go­đa­va­nja. Ta­ko­đe, ba­ve se pi­ta­nji­ma za­šti­te rad­ne i ži­vot­ne sre­di­ne, obra­zo­va­nja i pro­fe­si­o­nal­ne obu­ke, zdrav­stve­ne i so­ci­jal­ne za­šti­te i si­gur­no­sti, de­mo­graf­skih kre­ta­nja i dru­gim pi­ta­nja­ma od zna­ča­ja za ostva­ri­va­nje i una­pre­đi­va­nje eko­nom­ske i so­ci­jal­ne po­li­ti­ke. Čla­no­vi sa­vje­ta pri­ma­ju na­dok­na­de od po 100 eura.
Član pred­sjed­ni­štva So­ci­jal­nog sa­vje­ta iz Uni­je slo­bod­nih sin­di­ka­ta (USS) Vu­ka­šin Zo­go­vić iz­ja­vio je da je zbog ne­po­sto­ja­nja tog ti­je­la iz­gu­blje­no po­la go­di­ne, ali oče­ku­je da će se 30. ok­to­bra po­če­ti sa ra­dom jer je ta­da za­ka­za­na kon­sti­tu­tiv­na sjed­ni­ca.
– Ko­le­ge iz SSCG su ime­no­va­le pred­stav­ni­ke, još se če­ka Vla­da. Sjed­ni­ca je već za­ka­za­na za 30. ok­to­bar. Sa­da nam pred­sto­ji ozbi­ljan po­sao jer mo­ra­mo raz­ma­tra­ti iz­mje­ne za­ko­na o ste­ča­ju, re­pre­zen­ta­tiv­no­sti sin­di­ka­ta, So­ci­jal­nom sa­vje­tu, ali i o po­ve­ća­nju ob­ra­čun­skog ko­e­fi­ci­jen­ta. Do­sta vre­me­na je iz­gu­blje­no, a do No­ve go­di­ne mo­ra se mno­go to­ga ura­di­ti – ka­zao je Zo­go­vić za „Dan”.
On na­vo­di da je već za­si­je­da­lo pred­sjed­ni­štvo So­ci­jal­nog sa­vje­ta (ko­je je­di­no fun­ci­o­ni­še) i da je do­go­vo­re­no da se kon­si­tu­tiv­na sjed­ni­ca odr­ži 30. ok­to­bra.
– No­vi sa­ziv So­ci­jal­nog sa­vje­ta ime­nu­je se na če­ti­ri go­di­ne i ima 33 čla­na – po 11 pred­stav­ni­ka sin­di­ka­ta, po­slo­da­va­ca i Vla­de. Mi smo kao i po­slo­dav­ci u ju­nu da­li pred­log na­ših čla­no­va. Če­ka­mo Vla­du, či­ji su nam pred­stav­ni­ci 9. ok­to­bra sa­op­šti­li da će to bi­ti ura­đe­no na ne­koj od na­red­nih sjed­ni­ca. Ako to ni­je ura­đe­no na pro­šloj, oče­ku­je­mo da će bi­ti ura­đe­no ove sed­mce – kon­sta­tu­je Zo­go­vić.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar SSCG Du­ško Za­ru­bi­ca ka­zao je za „Dan” da će se za­la­ga­ti da se do No­ve go­di­ne odr­ži što vi­še sjed­ni­ca So­ci­jal­nog sa­vje­ta ka­ko bi se na­dok­na­di­lo iz­gu­blje­no vri­je­me. On je is­ta­kao da mu je žao što sa­vjet ni­je ra­ni­je kon­sti­tu­i­san, ali da je si­tu­a­ci­ja u SSCG bi­la ta­kva da su se mo­ra­le če­ka­ti zva­nič­ne in­sti­tu­ci­je.
– Ima­li smo pro­blem da uđe­mo u na­še kan­ce­la­ri­je ko­je je dr­ža­lo smi­je­nje­no ru­ko­vod­stvo. Na­kon od­lu­ke Mi­ni­star­stva ra­da i Uprav­nog su­da si­tu­a­ci­ja se sta­bi­li­zo­va­la i sa­da ko­nač­no mo­že­mo da na­sta­vi­mo sa ra­dom – tvr­di Za­ru­bi­ca.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Uni­je po­slo­da­va­ca Cr­ne Go­re Su­za­na Ra­du­lo­vić iz­ja­vi­la je za „Dan” da je pro­pu­šte­no do­sta te­ma o ko­jima je tre­ba­lo da ras­pra­vlja So­ci­jal­ni sa­vjet, te da će do kra­ja go­di­ne vje­ro­vat­no mo­ra­ti da se ra­di po­ja­ča­nim tem­pom da bi se na­dok­na­di­lo iz­gu­blje­no. Po­ru­ču­je da su pred­stav­ni­ci po­slo­da­va­ca još u ju­nu, ka­da je is­te­kao man­dat pret­hod­nom sa­zi­vu, da­li pred­log sa 11 svo­jih pred­stav­ni­ka za član­stvo u ti­je­lu, ali da se na kon­sti­tu­i­sa­nje če­ka­ju dru­gi so­ci­jal­ni part­ne­ri.
– SSCG je imao pro­blem unu­tar cen­tra­le, pa je to bio pro­blem za kon­sti­tu­i­sa­nje. Mi smo dav­no tra­ži­li da se sa­vjet kon­sti­tu­i­še zbog Za­ko­na o ra­du, ali tu je for­mi­ra­na rad­na gru­pa ko­ja ra­di na iz­mje­na­ma, pa će So­ci­jal­ni sa­vjet na­knad­no di­sku­to­va­ti o nje­mu – do­da­la je Ra­du­lo­vi­će­va.
Ona is­ti­če da su se pred­stav­ni­ci po­slo­da­va­ca od­re­kli na­kna­da za ra­d u So­ci­jal­nom sa­vje­tu u ko­rist Uni­je po­slo­da­va­ca.M.S.


Nad­le­žni ću­te

Iz Mi­ni­star­stva ra­da i so­ci­jal­nog sta­ra­nja ju­če ni­je­su od­go­va­ra­li na na­ša pi­ta­nja o raz­lo­zi­ma zbog ko­jih dr­ža­va već po­la go­di­ne ne­ma So­ci­jal­ni sa­vjet.
Sa­vjet ina­če raz­ma­tra i da­je mi­šlje­nja o na­cr­ti­ma i pred­lo­zi­ma za­ko­na i dru­gih pro­pi­sa od zna­ča­ja za eko­nom­ski i so­ci­jal­ni po­lo­žaj za­po­sle­nih i po­slo­da­va­ca. Sa­vjet do­sta­vlja mi­šlje­nje nad­le­žnom mi­ni­star­stvu ko­je je pri­pre­mi­lo za­kon, od­no­sno dru­gi pro­pis. Mi­ni­star­stvo je du­žno da, u ro­ku od 30 da­na od da­na do­sta­vlja­nja mi­šlje­nja, oba­vi­je­sti Sa­vjet o sta­vo­vi­ma mi­ni­star­stva za­u­ze­tim po­vo­dom mi­šlje­nja. Uko­li­ko nad­le­žno mi­ni­star­stvo i Sa­vjet ne po­stig­nu sa­gla­snost u ve­zi mi­šlje­nja na po­je­di­ni pro­pis, Sa­vjet svo­je mi­šlje­nje mo­že do­sta­vi­ti Vla­di.


Od Za­ru­bi­ce iz­vi­nje­nje

Za­ru­bi­ca na­vo­di da se na sjed­ni­ci pred­sjed­ni­štva So­ci­jal­nog sa­vje­ta iz­vi­nio zbog či­nje­ni­ce da je SSCG imao pro­blem sa ime­no­va­njem čla­no­va.
– Svje­sni smo da je zbog nas do­šlo do ka­šnje­nja, ma­da svi zna­ju da je to bi­lo oprav­da­no. Ima­li smo spor oko le­gi­ti­mi­te­ta čel­ni­ka SSCG, ali je to ri­je­še­no i sa­da mo­že­mo po­če­ti da ra­di­mo u pu­nom ka­pa­ci­te­tu – uvje­ra­va Za­ru­bi­ca, do­da­ju­ći da je do­sa­da­šnjem sa­zi­vu man­dat is­te­kao u ju­nu.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"