Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2015-10-21 U STEČAJNOM POSTUPKU PRIJAVLJENO POTRAŽIVANJE OD 1,3 MILIONA PALIH GARANCIJA ZA NIKŠIĆKI MI RAI
Država otplatila kredite privatnoj firmi
Radnici u krugu fabrike Mi rai (ahrivski snimak) Država otplatila kredite privatnoj firmi Vlada je Mi rai grupi, koja je kasnije promijenila ime u Fabrika namještaja Mi rai, dala garancije za dva kredita koje je ta kompanija podigla kod Hipotekarne banke u ukupnom iznosu od 1,69 miliona
Dr­ža­va Cr­na Go­ra pri­ja­vi­la je po­tra­ži­va­nje od 1,31 mi­li­on eura pre­ma kom­pa­ni­ji Fa­bri­ka naj­me­šta­ja Mi rai u ste­ča­ju, vla­sni­ka nik­šić­kog bi­zni­sme­na Bran­ka Mić­ko­vi­ća, sa­zna­je ,,Dan” iz vi­še iz­vo­ra.
Ra­di se o ga­ran­ci­ja­ma ko­je je Vla­da da­la Mi rai gru­pi, ko­ja je ka­sni­je pro­mi­je­ni­la ime u Fa­bri­ka na­mje­šta­ja Mi rai, za dva kre­di­ta ko­je je ta kom­pa­ni­ja po­di­gla kod Hi­po­te­kar­ne ban­ke u ukup­nom iz­no­su od 1,69 mi­li­o­na. Taj iz­nos je, shod­no rje­še­nju Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, u no­vem­bru 2013. go­di­ne iz dr­žav­nog tre­zo­ra is­pla­ćen na ra­čun Hi­po­te­kar­ne ban­ke, na­kon što je ta ban­ka ak­ti­vi­ra­la ga­ran­ci­je za kre­dit ko­ji Mi rai ni­je vra­tio.
Po Za­ko­nu o ste­ča­ju, u pr­vi is­plat­ni red svr­sta­va­ju se po­tra­ži­va­nja rad­ni­ka, u dru­gi po­tra­ži­va­nja Po­re­ske upra­ve, a u tre­ći is­plat­ni red bi­će svr­sta­no po­tra­ži­va­nje dr­ža­ve. Do­sa­da­šnja prak­sa je po­ka­za­la da, na­kon pro­da­je imo­vi­ne, uglav­nom bu­du is­pla­će­ni rad­ni­ci i ban­ke, kao raz­luč­ni po­vje­ri­o­ci, a da za na­pla­tu po­tra­ži­va­nja dr­ža­ve po osno­vu po­re­za i pa­lih ga­ran­ci­ja ne osta­ne nov­ca.
Ste­čaj u Fa­bri­ku naj­mje­šta­ja Mi rai uve­o je pred­sjed­nik Pri­vred­nog su­da Cr­ne Go­re Bla­žo Jo­va­nić 16. ok­to­bra pro­šle go­di­ne na za­htjev vla­sni­ka zbog, ka­ko je na­ve­de­no u rje­še­nju o uvo­đe­nju ste­ča­ja, traj­ne in­sol­vent­no­sti i ne­li­kvid­no­sti.
Vla­da je u dva na­vra­ta iz­da­la ga­ran­ci­je za kre­di­te Mi rai gru­pe kod Hi­po­te­kar­ne ban­ke i to 27. ju­la 2010. za kre­dit od 800 hi­lja­da eura, a ga­ran­ci­je za dru­gi kre­dit od 700 hi­lja­da eura iz­da­te su 13. sep­tem­bra 2010. go­di­ne.
Ak­ti­vi­ra­nju ga­ran­ci­je pret­ho­di­lo je usva­ja­nje in­for­ma­ci­je na sjed­ni­ci Vla­de 26. apri­la 2013. go­di­ne o de­fi­ni­sa­nju i re­gu­li­sa­nju me­đu­sob­nih od­no­sa, a sre­di­nom ma­ja iste go­di­ne, na­kon usva­ja­nja te in­for­ma­ci­je za­klju­čen je spo­ra­zum o re­gu­li­sa­nju me­đu­sob­nih od­no­sa iz­me­đu ban­ke, Vla­de i ko­map­ni­je Mi rai, ko­ji je pred­vi­đao da se iz­da­te ga­ran­ci­je za­mi­je­ne po­la­ga­njem nov­ča­nog de­po­zi­ta od 1,69 mi­li­o­na eura. De­po­zit je po­lo­ži­la dr­ža­va, da bi ban­ka, po spo­ra­zu­mu, na­pla­ti­la svo­ja po­tra­ži­va­nja od dr­ža­ve, u slu­ča­ju da Mi rai u ro­ku od šest mje­se­ci od pot­pi­si­va­nja spo­ra­zu­ma ne iz­mi­ri cje­lo­kup­ne oba­ve­ze iz ugo­vo­ra o kre­di­ti­ma. Isti spo­ra­zum ko­ji su pot­pi­sa­le tri stra­ne pred­vi­đao je da ban­ka osta­vi Vla­di rok do 16. no­vem­bra 2013. go­di­ne, ka­ko bi na se­be upi­sa­la hi­po­te­ku na ze­mlji­šte ko­je je upi­sa­no u LN 839 KO Nik­šić, či­ja je po­lo­vi­na bi­la u vla­sni­štvu Mi rai gru­pe, te ka­ko bi ta kom­pa­ni­ja po­kre­nu­la pro­ce­du­ru pro­da­je ne­po­kret­no­sti, u ci­lju iz­mi­re­nja oba­ve­za pre­ma ban­ci.
Na­kon što su ga­ran­ci­je pa­le, dr­ža­va se upi­sa­la kao vla­snik di­je­la ze­mlji­šta, ko­je je pro­ci­je­nje­no na 379,3 hi­lja­de eura, a za taj iz­nos uma­njen je dug ko­ji Mi rai ima pre­ma dr­ža­vi.
Isto ze­mlji­šte je, pre­ma ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma ,,Da­na”, Re­pu­blič­ki za­vod za urb­na­ni­zam i pla­ni­ra­nje, u ko­jem je ve­ćin­ski vla­snik pre­mi­je­rov brat Aco Đu­ka­no­vić po­čet­kom av­gu­sta 2012. go­di­ne pro­ci­je­nje­no na 1,45 mi­li­on eura.
Za ste­čaj­nog uprav­ni­ka u fa­bri­ci na­mje­šta­ja Mi rai ime­no­van je Sre­ten Mr­va­lje­vić, a pr­vi sa­sta­nak po­vje­ri­la­ca za­ka­zan je za 24. no­vem­bar, dok je is­pit­no ro­či­šte za­ka­za­no za 9. de­cem­bar.
J.V.


Ja­vo­rak iza­šao iz ste­ča­ja

Mić­ko­vić je ku­pio pred­u­ze­će Ja­vo­rak iz ste­ča­ja za sve­ga je­dan euro, či­me je do­bio kom­plet­nu imo­vi­nu tog pred­u­ze­ća. I u Ja­vo­rak je, na za­htjev vla­sni­ka u ok­to­bru pro­šle go­di­ne uve­den ste­čaj, a plan re­or­ga­ni­za­ci­je je usvo­jen u ju­nu ove go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"