Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2015-10-21 VLASNICI ZEMLJIŠTA NA PLAVIM HORIZONTIMA NASTAVLJAJU SUDSKI SPOR, GRADNJA TURISTIČKOG KOMPLEKSA NEIZVJESNA
Za pet godina uspjeli samo da sruše hotel
Rušenje hotela „Plavi horizonti” Za pet godina uspjeli samo da sruše hotel Da je cijena od 75 eura po kvadratu zemljišta, koliko je Vlada nudila vlasnicima, isuviše niska, pokazao je i nalaz sudskog vještaka Sanje Radović koja je utvrdila da kvadrat na lokalitetu Pržno 2 vrijedi 157 eura
Pred Osnov­nim su­dom u Ko­to­ru u pe­tak se na­sta­vlja ro­či­šte u spo­ru ko­ji je gru­pa vla­sni­ka ze­mlji­šta na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma po­kre­nu­la ne­za­do­volj­na po­nu­đe­nom ci­je­nom za eks­pro­pri­ja­ci­ju ze­mlji­šta na ko­jem ka­tar­ska kom­pa­ni­ja Ka­ta­ri di­jar pla­ni­ra da gra­di tu­ri­stič­ki kom­pleks.
Vla­sni­ci ze­mlji­šta ka­za­li su „Da­nu” da je ci­je­na od 75 eura po kva­dra­tu isu­vi­še ni­ska, ima­ju­ći u vi­du da se ze­mlji­šte na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma do pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pro­da­va­lo od 250 do 400 eura za kva­drat. Oni, ta­ko­đe, na­vo­de da je zbog ku­po­pro­daj­nog ugo­vo­ra sa ka­tar­skom kom­pa­ni­jom, ko­ji je pot­pi­san još 2010. go­di­ne, dr­ža­va iz­gu­bi­la mi­li­o­ne. Ka­ko is­ti­ču, upr­kos na­ja­va­ma, po­stu­pak eks­pro­pri­ja­ci­je ni na­kon pet go­di­na ni­je okon­čan i ni­jed­na od na­ja­vlje­nih vi­la, ho­te­la, kao ni sport­ski te­re­ni ni­je­su iz­gra­đe­ni. Je­di­no što su Ka­tar­ci do­sad ura­di­li je ru­še­nje ho­te­la „Pla­vi ho­ri­zon­ti”.
– To mje­sto sa­da zja­pi pra­zno, ni­šta se na nje­mu ne gra­di, i vi­še je ne­go oči­gled­no da smo od ugo­vo­ra sa stran­ci­ma do­sad ima­li sa­mo šte­tu. U ci­je­loj toj pri­či po­ku­ša­li su da ošte­te gra­đa­ne, od­no­sno da od njih po iz­u­zet­no ni­skoj ci­je­ni ot­ku­pe vri­jed­nu dje­do­vi­nu i oče­vi­nu i da na tom mje­stu stran­ci gra­de vi­le i ho­te­le i stva­ra­ju mi­li­on­sku do­bit. Da je ci­je­na od 75 eura po kva­dra­tu isu­vi­še ni­ska po­ka­zao je i sko­ra­šnji na­laz sud­skog vje­šta­ka Sa­nje Ra­do­vić ko­ja je utvr­di­la da kva­drat ze­mlji­šta na lo­ka­li­te­tu Pr­žno 2 vri­je­di 157 eura – ka­za­li su vla­sni­ci ze­mlji­šta.
Oni tvr­de da je je­dan od raz­lo­ga zbog ko­jeg je Vla­da pred­lo­ži­la Za­kon o eks­pro­pri­ja­ci­ji, ko­ji je iza­zvao ve­li­ki bunt i re­volt jav­no­sti i zbog to­ga vra­ćen na do­ra­du, upra­vo grad­nja na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma.
– Zna­ju­ći da sud­ski po­stup­ci kod nas tra­ju pri­lič­no du­go, Vla­da je po­ku­ša­la da nam Za­ko­nom o eks­pro­pri­ja­ci­ji uzme oče­vi­nu, ali se na­rod po­bu­nio i to ni­je pro­šlo. Za­kon o eks­pro­pri­ja­ci­ji pred­lo­žen je na­kon što su pred­stav­ni­ci Ka­ta­ri di­ja­ra ka­za­li da će na­pu­sti­ti dr­ža­vu jer pet go­di­na če­ka­ju da se upi­šu kao sto­po­stot­ni vla­sni­ci ze­mlji­šta i za­poč­nu in­ve­sti­ci­ju vri­jed­nu 250 mi­li­o­na eura. Iz­gle­da da su Ka­ta­ri u me­đu­vre­me­nu od­u­sta­li od na­mje­re da odu jer su vi­dje­li da su stra­ni in­ve­sti­to­ri i te ka­ko u po­vla­šte­nom po­lo­ža­ju kod nas i da im je sve do­zvo­lje­no – sa­op­šti­li su vla­sni­ci.
Iako je Vla­da utvr­di­la da je pro­je­kat na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma me­đu pri­o­ri­tet­nim za ovu go­di­nu, go­to­vo je iz­vje­sno da se za ne­što vi­še od dva mje­se­ca, ko­li­ko ima do kra­ja go­di­ne, ne mo­že na­pra­vi­ti ni­je­dan kva­li­te­tan tu­ri­stič­ki obje­kat.
U ja­nu­a­ru su iz­da­ti ur­ba­ni­stič­ko teh­nič­ki uslo­vi za iz­ra­du teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je za iz­grad­nju ho­tel­skog kom­plek­sa na če­ti­ri ur­ba­ni­stič­ke par­ce­le kao i par­ce­li obal­nog še­ta­li­šta i pri­stup­nih sa­o­bra­ća­jni­ca u za­hva­tu iz­mje­na i do­pu­na ur­ba­ni­stič­kog pro­jek­ta „Pr­žno 1” u op­šti­ni Ti­vat. Vla­da je 8. ma­ja ove go­di­ne da­la sa­gla­snost za iz­vo­đe­nje pri­prem­nih ra­do­va ve­ćeg obi­ma za iz­grad­nju obje­ka­ta op­šteg in­te­re­sa mje­šo­vi­tog ri­zor­ta, ko­ji ob­u­hva­ta­ju zo­nu UP 1, po­vr­ši­ne pod sa­o­bra­ćaj­ni­ca­ma.
B.Ma.


Na­da­ju se do­go­vo­ru

Ka­ko sa­zna­je­mo, na­red­ne ne­djelje će se sa­sta­ti pred­stav­ni­ci Op­šti­ne Ti­vat i pred­stav­ni­ci Ka­ta­ri di­ja­ra sa vla­sni­ci­ma ze­mlji­šta na Pla­vim ho­ri­zon­ti­ma u ci­lju na­la­že­nja op­ti­mal­nog rje­še­nja ko­jim bi obje stra­ne bi­le za­do­volj­ne i ko­nač­no se kre­nu­lo sa grad­njom.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"