Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2015-10-21 ANKETNI ODBOR ZA DUVANSKI KOMBINAT SASLUŠAO BIVŠE MINISTRE Građani će platiti ako se ne izmjesti DKP Prema sporazumu, Vlada i Glavni grad su se obavezali da će preuzeti štetu koja nastane zbog neiseljenja DKP iz objekata koje je Zetagradnja kupila. Ista stvar je bila i sa „Limenkom”, a lokacija DKP-a je mnogo veća – rekao je Kaluđerović
-Čla­no­vi An­ket­nog od­bo­ra ko­ji tre­ba da utvr­di da li je pri­li­kom pro­da­je imo­vi­ne Du­van­skog kom­bi­na­ta za­šti­ćen dr­žav­ni in­te­res, ju­če su tri sa­ta sa­slu­ša­va­li ta­da­šnje mi­ni­stre po­ljo­pri­vre­de, eko­no­mi­je i ure­đe­nja pro­sto­ra Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća, Bran­ka Vu­jo­vi­ća i Bra­ni­mi­ra Gvo­zde­no­vi­ća.
Vu­jo­vić je to­kom is­pi­ti­va­nja ka­zao da du­van­skoj in­du­stri­ji i Du­van­skom kom­bi­na­tu ne­ma op­stan­ka bez in­ve­sti­to­ra i da bi tro­ško­vi pre­se­lje­nja fa­bri­ke na no­vu lo­ka­ci­ju ko­šta­li 16 mi­li­o­na eura.
– Fa­bri­ku ne mo­že­mo pre­se­li­ti, uko­li­ko ne­ma­mo in­ve­sti­to­ra. U to­ku je še­sti ten­der za pri­va­ti­za­ci­ju No­vog du­van­skog kom­bi­na­ta, ko­ji je ras­pi­san na osno­vu in­te­re­so­va­nja če­ti­ri kom­pa­ni­je. Ten­der je otvo­ren do 11. ok­to­bra, a još ni­ko ni­je ot­ku­pio ten­der­sku do­ku­men­ta­ci­ju. Uko­li­ko sa­da ne na­đe­mo in­ve­sti­to­ra, DKP će se uga­si­ti – re­kao je Vu­jo­vić na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci i do­dao da su po­ku­ša­li da pri­va­ti­zu­ju DKP 2003. go­di­ne, ka­da su ve­li­ki igra­či ušli na tr­ži­šte.
– Ka­da su ve­li­ki igra­či, Fi­lip Mo­ris i Bri­tiš to­ba­ko ušli na tr­ži­šte, udio DKP-a u okru­že­nju je opao sa 40 na dva pro­cen­ta. Sa pa­dom tr­ži­šta po­če­li su i mi­nu­si da se go­mi­la­ju – ka­zao je Vu­jo­vić.
Si­mo­vić je na­veo da je ste­čaj­ni po­stu­pak vo­đen u skla­du sa za­ko­nom i da je do­bro što ni­je iz­bjeg­nut kla­sič­ni ste­čaj Gvo­zde­no­vić je kazao da je Vla­da u pot­pu­no­sti is­pu­ni­la spo­ra­zum ko­ji je pot­pi­san sa Ze­ta­grad­njom i Glav­nim gra­dom. Sa­mo­stal­ni po­sla­nik Ve­li­zar Ka­lu­đe­ro­vić je na­veo da je ugo­vor o pro­da­ji ze­mlji­šta DKP pot­pi­san 21. ju­na 2010. go­di­ne, a da ga je Vla­da raz­ma­tra­la tri da­na ka­sni­je, a spo­ra­zum je mi­ni­star Gvo­zde­no­vić pot­pi­sao 12. ju­la te go­di­ne, 20 da­na ka­sni­je.
– U spo­ra­zu­mu se na­vo­di da je on pred­u­slov za ugo­vor o ku­po­pro­da­ji. Pre­ma spo­ra­zu­mu, Vla­da i Glav­ni grad su se oba­ve­za­li da će pre­u­ze­ti šte­tu ko­ja na­sta­ne zbog ne­i­se­lje­nja DKP iz obje­ka­ta ko­je je Ze­ta­grad­nja ku­pi­la. Ista stvar je bi­la i sa „Li­men­kom”, a lo­ka­ci­ja DKP-a je mno­go ve­ća – re­kao je Ka­lu­đe­ro­vić.
Zbog „Li­men­ke” dr­ža­va tre­ba da pla­ti 11 mi­li­o­na Acu Đu­ka­no­vi­ću, jer ni­je ise­li­la iz tog objek­ta. Vla­snik Ze­ta­gard­nje Bla­go­ta Ra­do­vić je ka­zao da je Sa­vje­tu za pri­va­ti­za­ci­ju dao rok do 2017. go­di­ne da na­đe in­ve­sti­to­ra i DKP-u da ise­li iz obje­ka­ta. Ako to ne ura­de, ne­će tra­ži­ti od­šte­tu, ali ho­će pri­nud­no ise­lje­nje, po­ja­snio je.
Pre­ma mi­šlje­nju pred­sjed­ni­ka An­ket­nog od­bo­ra Alek­san­dra Da­mja­no­vi­ća (SNP), spo­ra­zum je znat­no iz­mije­nio po­stu­pak pro­da­je.
– Mo­žda je sva­ka kom­pa­ni­ja mo­gla da do­đe do po­da­ta­ka u ve­zi sa na­mje­nom ze­mlji­šta, ali ni­je­su svi mo­gli da do­bi­ju ga­ran­ci­je da će plan­ska do­ku­men­ta­ci­ja bi­ti re­a­li­zo­va­na. Spo­ra­zum je iz­mi­je­nio uslo­ve ten­de­ra i uve­ćao vri­jed­nost imo­vi­ne – re­kao je Da­mja­no­vić.
On je uka­zao da je Si­mo­vić pri­su­stvo­vao sa­stan­ci­ma sa od­bo­rom di­rek­to­ra na ko­ji­ma je, kao jed­na od te­za, na­ve­den ot­pis du­ga DKP-a.
– Za­pi­snik ni­je pot­pi­san, ali ne­ma u nje­mu Va­ših pri­mjed­bi na ot­pis du­ga. Po za­ko­nu se dug ne smi­je ot­pi­si­va­ti, već sa­mo od­lo­ži­ti. Do 2008. go­di­ne se mo­gao ot­pi­si­va­ti, ali ovaj sa­sta­nak je bio 2010. go­di­ne. Pi­ta­nje je ka­kav bi ste­čaj­ni po­stu­pak i plan re­or­ga­ni­za­ci­je bio da se zna­lo da se 30 mi­li­o­na ne­će ot­pi­sa­ti – is­ta­kao je Da­mja­no­vić.
Si­mo­vić je od­go­vo­rio da se ot­pis ni­je od­no­sio na dug od pre­ko 30 mi­li­o­na, već na so­ci­jal­ni pro­gram za rad­ni­ke.
Izet Bra­lić (SDP) je ka­zao da je tr­ži­šna pro­cje­na imo­vi­ne bi­la 26 mi­li­o­na, da je pro­dat za 13 mi­li­o­na, a da se od to­ga u ka­su sli­lo se­dam mi­li­o­na eura, jer je šest oti­šlo na pe­na­le i ka­ma­tu po osno­vu avan­sno upla­će­nih sred­sta­va.
An­ket­ni od­bor će da­nas sa­slu­ša­ti vi­ce­pre­mi­je­ra Vu­ji­cu La­zo­vi­ća i ta­da­šnjeg pre­mi­je­ra Igo­ra Luk­ši­ća.
D.M.


Ra­to­vi i sank­ci­je ali­bi

Go­ran Tu­po­nja (Po­zi­tiv­na) je ka­zao ka­ko is­pa­da da su mi­ni­stri bi­li va­tro­ga­sci, a po­tom i pi­tao ka­ko se do­šlo do du­ga od pre­ko 30 mi­li­o­na eura.
Si­mo­vić i Vu­jo­vić su na­ve­li da su za to kri­ve sank­ci­je, ra­to­vi i ras­pad Ju­go­sla­vi­je.
– Ne mo­že­te bi­ti kon­ku­rent­ni Fi­li­pu Mo­ri­su u si­tu­a­ci­ji ka­da su na sna­zi sank­ci­je – ka­zao je Vu­jo­vić.


Ošte­će­ni ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri

Da­mja­no­vić je ka­zao da je Vla­da kao po­vje­ri­lac od pro­da­je imo­vi­ne do­bi­la pet mi­li­o­na eura, a da ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri ko­ji su ima­li 48 od­sto ak­ci­ja ni­je­su dva i po mi­li­o­na.
– Oni su ošte­će­ni za tu su­mu – re­kao je Da­mja­no­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"