Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ekonomija - datum: 2015-10-21 BIVŠIM RADNICIMA ,,VUNKA” POČELA ISPLATA DIJELA POTRAŽIVANJA Od prodaje robne kuće dobili 72 hiljade eura
Pro­da­jom su­vla­snič­kog di­je­la Rob­ne ku­će Be­o­grad, ko­ja je po­sta­la vla­sni­štvo kom­pa­ni­je ,,Fran­ca Me­so­pro­met”, iz­mi­ren je dio du­go­va­nja pre­ma 340 biv­ših rad­ni­ka ne­ka­da­šnjeg tek­stiln­nog gi­gan­ta ,,Vun­ko”.
Ra­di se o di­je­lu po­tra­ži­va­nja rad­ni­ka ko­ji­ma se za ne­is­pla­će­ne za­ra­de, po pra­vo­sna­žnim sud­skim pre­su­da­ma, du­gu­je ukup­no 485 hi­lja­da eura, a is­pla­tom od pro­da­je Rob­ne ku­će rad­ni­ci su do­bi­li oko 15 od­sto ukup­nih po­tra­ži­va­nja, ka­zao je ko­or­di­na­tor ste­čaj­nog uprav­ni­ka Tu­fo Spa­hić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ju­če je po­če­la is­pla­ta 72.000 eura.
– U ovom tre­nut­ku naj­va­žni­je je da se kre­nu­lo sa mr­tve tač­ke, jer već tri go­di­ne rad­ni­ci ne uspi­je­va­ju da na­pla­te ni­šta od onog što im se du­gu­je. Na­da­mo se da će si­tu­a­ci­ja bi­ti po­volj­ni­ja ka­ko bi­smo do­bi­li ko­nač­no ono što smo svo­jim du­go­go­di­šnjim ra­dom za­ra­di­li – is­ta­kao je on.
Pri­je ne­ko­li­ko da­na odr­žan je i zbor rad­ni­ka, ko­ji se or­ga­ni­zu­je jed­nom mje­seč­no, na kom su biv­ši rad­ni­ci još jed­nom is­ta­kli svo­je za­htje­ve upu­će­ne op­štin­skim i dr­žav­nim usta­no­va­ma.
Pre­ma ri­je­či­ma Spa­hi­ća, do­go­vo­re­no je da se ura­di pro­cje­na par­ce­li­za­ci­je, ta­ko da će po­ten­ci­jal­ni ku­pac na sle­de­ćem ten­de­ru mo­ći da ku­pi cje­lo­kup­nu imo­vi­nu ili par­ce­le po­je­di­nač­no. Pred­nost će ima­ti even­tu­al­ni ku­pac ko­ji po­nu­di ku­po­vi­nu či­ta­ve imo­vi­ne, a ci­je­na će osta­ti ista kao na pret­hod­nom ten­de­ru, od­no­sno 2,5 mi­li­o­na eura, dok će ci­je­na za po­je­di­nač­ne par­ce­le bi­ti utvr­đe­na na­kon pro­cje­ne.
– Do­ve­de­ni smo u sko­ro mat po­zi­ci­ju. Pr­vo nas je iz­ne­na­di­la od­lu­ka da se uki­ne Pri­vred­ni sud u Bi­je­lom Po­lju i ti­me naš pred­met pre­ba­ci u Pod­go­ri­cu, a on­da i ne­mo­guć­nost pro­da­je na po­sled­njoj li­ci­ta­ci­ji. U me­đu­vre­me­nu, pro­blem oko Pri­vred­nog su­da je pre­va­zi­đen, jer je pod­go­rič­ki Pri­vred­ni sud do­nio rje­še­nje da Ra­do­ji­ca Gr­ba osta­ne ste­čaj­ni uprav­nik, dok je za ste­čaj­nog su­di­ju ime­no­van Fa­ruk Mu­šo­vić – ka­zao je biv­ši sin­di­ka­lac Mi­lan Lju­jić.
On je is­ta­kao da rad­ni­ci već se­dam go­di­na po­ku­ša­va­ju da ostva­re svo­ja pra­va de­mo­krat­skim pu­tem, svje­sni da na dru­goj stra­ni dru­gi, pu­tem uli­ce, štraj­ko­va i pri­ti­sa­ka do­bi­ja­ju ono što je nji­ho­vo.
Rad­ni­ci su još jed­nom upu­ti­li apel pred­sjed­ni­ku Op­šti­ne Alek­san­dru Žu­ri­ću da za­jed­no po­ku­ša­ju da na­đu iz­laz iz ne­za­vid­ne si­tu­a­ci­je, ali i za­tra­ži­li da se o pi­ta­nju Vun­ka raz­go­va­ra na sjed­ni­ci op­štin­skog so­ci­jal­nog sa­vje­ta ko­ja je za­ka­zana za da­nas.
Do­sad je pro­pao 21 po­ku­šaj pro­da­je imo­vi­ne Vun­ka, a ci­je­na po ko­joj se pro­da­je sa 11 mi­li­o­na, ko­li­ko je nu­đen na pr­voj li­ci­ta­ci­ji, sma­nje­na je na 2,5 mi­li­o­na eura.
M.N.


Tra­že da se Vla­da od­rek­ne po­tra­ži­va­nja

U za­htje­vi­ma ko­ji su već pro­sli­je­đe­ni na re­le­van­tne dr­žav­ne adre­se, rad­ni­ci tra­že da pro­da­ja Vun­ka ide po za­ko­nu i bez od­la­ga­nja, da se Vla­da Cr­ne Go­re od­rek­ne svo­jih po­tra­ži­va­nja u ko­rist so­ci­jal­nog pro­gra­ma za 148 rad­ni­ka, za­te­če­nih u ste­ča­ju 2008. go­di­ne i da se iz­vr­ši cje­lo­kup­na par­ce­li­za­ci­ja fir­me.
– Tra­ži­mo i da nam se is­pla­te ne­to za­ra­de u iz­no­su od 485.000 eura sa ob­ra­ču­na­tim ka­ma­ta­ma za pe­ri­od od 2000. do 2014. go­di­ne – re­kao je Lju­jić is­ti­ču­ći da rad­ni­ci ni­je­su sa­gla­sni da se Vla­da od­rek­ne po­tra­ži­va­nja u ko­rist even­tu­al­nog kup­ca, kao i da ste­čaj­ni uprav­nik ne mo­že da pre­ne­se po­tra­ži­va­nja Vla­di bez pret­hod­nog do­go­vo­ra sa rad­ni­ci­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"