Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura - datum: 2015-10-21 JEDINSTVENI KINESKI UMJETNIČKI PERFORMANS PO PRVI PUT U CRNOJ GORI U ORGANIZACIJI INSTITUTA „KONFUČIJE”
Umjetnost-spona naroda
Umjetnost-spona naroda
Pod­go­ri­ča­ni su po­hr­li­li i is­pu­ni­li ve­li­ku sa­lu Kul­tur­no-in­for­ma­tiv­nog cen­tra „Bu­do To­mo­vić” da bi vi­dje­li ki­ne­ski umjet­nič­ki per­for­mans „Most pri­ja­telj­stva” ko­ji je pr­vi put jav­no iz­ve­den u na­šoj ze­mlji. Pro­gram „Most pri­ja­telj­stva”, za­mi­šljen da pu­bli­ci van Ki­ne do­ča­ra dio pre­bo­ga­te drev­ne kul­tur­ne ba­šti­ne naj­mno­go­ljud­ni­je ze­mlje svi­je­ta, iz­ve­li su umjet­ni­ci oku­plje­ni na „Čang­ša” Uni­ver­zi­te­ta, a nji­ho­vo go­sto­va­nje u Cr­noj Go­ri or­ga­ni­zo­va­li su In­sti­tut „Kon­fu­či­je” i kom­pa­ni­je „CRBC”, a pod po­kro­vi­telj­stvom Am­ba­sa­de Na­rod­ne Re­pu­bli­ke Ki­ne u Pod­go­ri­ci. Pu­bli­ka je ima­la pri­li­ku da kroz 13 te­mat­skih cje­li­na, kroz tra­di­ci­o­nal­ne i sa­vre­me­ne igre, or­ke­star­sku mu­zi­ku, so­li­stič­ke na­stu­pe vo­kal­nih i in­stru­men­tal­nih iz­vo­đa­ča i ope­ru, osje­te duh i tra­di­ci­ju ki­ne­skog na­ro­da.
Pu­bli­ka je, iz­me­đu osta­log, uži­va­la i u iz­vo­đe­nju bo­ri­lač­kih vje­šti­na, po­tom ne­sva­ki­da­šnjem mu­zič­kom per­for­man­su u ko­jem mu­zi­ku stva­ra li­šće, ple­su „Raz­i­gra­ni pa­un” ko­ji pred­sta­vlja naj­pre­sti­žni­ji na­rod­ni ples na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne Dai i iz­ra­ža­va čo­vje­ko­vu lju­bav pre­ma pri­ro­di i ži­vo­tu. Uni­ver­zi­tet „Čang­ša” na­u­ke i teh­no­lo­gi­je iz­veo je i svo­ju kla­sič­nu ope­ru, pred­sta­vlje­ni su i ki­ne­ski tra­di­ci­o­nal­ni mu­zič­ki in­stru­men­ti, me­đu ko­jim je ki­ne­ska bam­bu­so­va fla­u­ta, kao naj­po­pu­lar­ni­ji sta­ri du­vač­ki in­stru­ment. Odu­še­vlje­na pu­bli­ka je du­gim apla­u­zi­ma po­zdra­vi­la umjet­ni­ke sa „Čang­ša” Uni­ver­zi­te­ta ko­ji su za­vr­ši­li ovaj spek­ta­ku­lar­ni pro­gram tač­kom „Lju­bav pre­ma na­šoj do­mo­vi­ni”.
Na­stup tru­pe „Čang­ša” Uni­ver­zi­te­ta kru­na je do­sa­da­šnjih ak­tiv­no­sti In­sti­tu­ta „Kon­fu­či­je”, ko­ji je do sa­da or­ga­ni­zo­vao u na­šoj ze­mlji niz pro­gra­ma, ma­ni­fe­sta­ci­ja po­put da­na ki­ne­skog fil­ma - ka­za­la je na­ša di­rek­tor­ka In­sti­tu­ta dr Mi­le­na Đu­ka­no­vić.
– Ovo je pr­va ma­ni­fe­sta­ci­ja u okvi­ru ko­je smo ugo­sti­li jed­nu ve­li­ku umjet­nič­ku tru­pu ko­ja do­la­zi sa part­ner­ske vi­so­ko­škol­ske usta­no­ve Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re. Ri­ječ je o „Čang­ša” Uni­ver­zi­te­tu na­u­ke i teh­no­lo­gi­je ko­ji nam je pre­nio duh tra­di­ci­je ove ve­li­ke ze­mlje – ka­za­la je ona.
Rad In­sti­tu­ta „Kon­fu­či­je” pred­sta­vio je ki­ne­ski di­rek­tor ove usta­no­ve ko­ja je na­sta­la kao re­zul­tat za­jed­nič­kog pro­jek­ta na­šeg i ki­ne­skog uni­ver­zi­te­ta „Čang­ša”, i ko­ji spon­zo­ri­še Mi­ni­star­stvo pro­svje­te Na­rod­ne Re­pu­bli­ke Ki­ne, pred­sta­vio je či­ta­o­ci­ma „Da­na” ki­ne­ski di­rek­tor „Kon­fu­či­ja” Deng Rong.
- Per­for­mans „Most pri­ja­telj­stva” je pro­gram ko­jim pred­sta­vlja­mo na­šu pre­bo­ga­tu kul­tu­ru, a u iz­vo­đe­nju stu­de­na­ta „Čang­ša” Uni­ver­zi­te­ta. In­sti­tut „Kon­fu­či­je” će i u bu­du­će or­ga­ni­zo­va­ti kam­po­ve, kao i pro­šle go­di­ne, ka­da je de­set va­ših stu­de­na­ta po­sje­ti­lo Ki­nu, u or­ga­ni­za­ci­ji dvi­je part­ner­ske vi­so­ko­škol­ske usta­no­ve i Mi­ni­star­stva pro­svje­te Ki­ne – ka­zao je Dong Rong na­ja­vlju­ju­ći još kul­tur­nih do­ga­đa­ja uz ko­je će­mo upo­zna­ti tra­di­ci­ju na­ro­da ove da­le­ko­i­stoč­ne ze­mlje. S.Ć.


Ro­đen­dan­ski po­klon

Umjet­nič­ki per­for­mans „Most pri­ja­telj­stva” ozna­čio je po­če­tak sa­rad­nje i KIC-a „Bu­do To­mo­vić” i In­sti­tu­ta „Kon­fu­či­je”. Kao na­ja­va plod­ne sa­rad­nje ove dvi­je usta­no­ve In­sti­tut je kom­ple­tan pri­hod od ula­zni­ca za pro­gram „Most pri­ja­telj­stva”, ko­je su ko­šta­le sim­bo­lič­nih je­dan euro, po­klo­nio pod­go­rič­kom KIC-u, kao ro­đen­dan­ski dar.
- To je naš pr­vi ro­đen­dan­ski po­klon. Ve­o­ma smo sreć­ni zbog to­ga. Ula­zni­ce su se pro­da­va­le po sim­bo­lič­noj ci­je­ni jer smo že­lje­li da svi ko­ji že­le bez ob­zi­ra na du­bi­nu dže­pa mo­gu da uži­va­ju u ovom spek­ta­klu ko­ji se ri­jet­ko vi­di kod nas – ka­za­la je di­rek­tor­ka KIC-a Sne­ža­na Bur­zan.
Ona je na­ja­vi­la da će KIC „Bu­do To­mo­vić” i In­sti­tut „Kon­fu­či­je” ja­ča­ti za­po­če­tu sa­rad­nju jer, ka­ko je re­kla Bur­zan, po­kri­va­ju sve umjet­nič­ke i iz­vo­đač­ke obla­sti.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"