Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-10-21 SO BERANE USVOJILA IZVJEŠTAJ KOMISIJE ZA PREISPITIVANJE DODJELE KADROVSKIH STANOVA, MILIVOJE KATNIĆ POZVAN DA ISPITA POSLOVE BIVŠEG GRADONAČELNIKA
Vuka se ponašao kao Marović
Golubović se branio na jučerašnjoj sjednici Vuka se ponašao kao Marović Ustanovili smo da se komisije za dodjeli stanova nijesu ni sastajale i da je sve odluke donosio lično Vuka Golubović. Pitam se otkud mu pravo da se tako ponaša i da nanosi tu štetu Opštini Berane- naveo je Velimir Đurišić
BE­RA­NE – Gla­so­vi­ma vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” ju­če je lo­kal­ni par­la­ment usvo­jio iz­vje­štaj Ko­mi­si­je za pre­i­spi­ti­va­nje za­ko­ni­to­sti po­stup­ka ras­po­dje­le ka­drov­skih sta­no­va i sta­no­va za slu­žbe­ni­ke i na­mje­šte­ni­ke, ko­ju je pri­je po­la go­di­ne ime­no­va­la Skup­šti­na op­šti­ne. Na taj na­čin su pri­hva­će­ne pre­po­ru­ke ko­mi­si­je ko­ja je pred­lo­ži­la da se iz­vje­štaj s kom­plet­nom do­ku­men­ta­ci­jom pre­da glav­nom spe­ci­jal­nom tu­ži­o­cu Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću, uz kon­sta­ta­ci­ju da po­sto­ji sum­nja da je pri­li­kom do­dje­le po­me­nu­tih sta­no­va bi­lo ele­me­na­ta or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la i zlo­u­po­tre­be slu­žbe­nog po­lo­ža­ja, ka­ko u Op­šti­ni Be­ra­ne ta­ko i u Cr­no­gor­skom fon­du za so­li­dar­nu stam­be­nu iz­grad­nju.
Od­bor­nik ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” i pred­sjed­ni­ca ko­mi­si­je Vi­da Iva­no­vić is­ta­kla je da se pri­li­kom pre­i­spi­ti­va­nja za­ko­ni­to­sti po­stup­ka ras­po­dje­le ka­drov­skih sta­no­va i sta­no­va za slu­žbe­ni­ke i na­mje­šte­ni­ke do­šlo do po­da­ta­ka ko­ji uka­zu­ju da je pri­li­kom do­dje­le ka­drov­skih sta­no­va u tri stam­be­ne zgra­de u pe­ri­o­du dok je lo­kal­nu vlast vr­ši­la ko­a­li­ci­ja DPS-SDP bi­lo od­re­đe­nih zlo­u­po­tre­ba i da zbog to­ga ne­ko tre­ba kri­vič­no da od­go­va­ra. S njom su se sa­gla­si­li i osta­li di­sku­tan­ti iz ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne”, is­ti­ču­ći da po­sto­ji osno­va­na sum­nja da su po­je­di­na li­ca do­bi­ja­la ka­drov­ske sta­no­ve iako su ima­la ri­je­še­no stam­be­no pi­ta­nje. Na­vo­di­li su da su od­re­đe­na li­ca u me­đu­vre­me­nu pro­da­la ka­drov­ske sta­no­ve ku­plje­ne po po­volj­nim ci­je­na­ma od 385 eura po me­tru kva­drat­nom i da su na taj na­čin za se­be pri­ba­vi­la pro­tiv­prav­nu ko­rist ko­ja se mje­ri hi­lja­da­ma eura. Od­bor­ni­ci ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne“ is­ta­kli su da po­sto­je do­ka­zi da su od­re­đe­na li­ca ko­ji­ma su do­di­je­lje­ni sta­no­vi na­pu­sti­la Be­ra­ne pri­je is­te­ka ro­ka od pet go­di­na i da su ras­ki­nu­li rad­ni od­nos s in­sti­tu­ci­ja­ma s te­ri­to­ri­je op­šti­ne Be­ra­ne. Oni su se za­pi­ta­li na osno­vu ko­jih kri­te­ri­ju­ma je biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Vu­ka Go­lu­bo­vić utvr­đi­vao ko­ji ka­dro­vi tre­ba da do­bi­ju sta­no­ve.
-Po­sli­je sve­ga sti­če se uti­sak da je ras­po­dje­lom ka­drov­skih sta­no­va ru­ko­vo­di­la or­ga­ni­zo­va­na kri­mi­nal­na gru­pa, što uka­zu­je da je ovo po­sao za spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca. Oči­gled­no je da se ra­di­lo o par­tij­skoj do­dje­li sta­no­va i da su po sri­je­di ko­rup­tiv­ne rad­nje. Po­seb­no je di­sku­ta­bil­no na osno­vu če­ga je utvr­đi­va­no ko su ka­dro­vi ko­ji tre­ba da do­bi­ju sta­no­ve, jer iz pri­lo­že­nog vi­di­mo da je na utvr­đe­nim li­sta­ma bi­lo sve­ga ne­ko­li­ko li­ca ko­ji su za­i­sta ka­dro­vi op­šti­ne - na­gla­sio je od­bor­nik ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” Ra­do­ji­ca Živ­ko­vić.
Sli­čan stav iz­nio je i od­bor­nik ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” Dra­go­mir Đu­kić, pod­sje­ća­ju­ći da su pri­li­kom ras­po­dje­le sta­no­va ka­dro­vi­ma pro­gla­ša­va­ne i po­moć­ne rad­ni­ce.
-Ka­dar je li­ce ko­je je neo­p­hod­no gra­du i či­je je za­ni­ma­nje de­fi­ci­tar­no. Me­đu­tim, usta­no­vlje­no je da su go­spo­da iz DPS-a i či­sta­či­ce pro­gla­ša­va­li za ka­dro­ve, što je za­i­sta vi­še ne­go smi­je­šno. Uz to, sta­no­ve su do­bi­ja­la li­ca ko­ja ima­ju ku­će na tri spra­ta. Ne­ki su te sta­no­ve otu­đi­li na ne­za­ko­nit na­čin – ka­zao je Đu­kić.
I Mi­lo­van Živ­ko­vić, od­bor­nik vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je, is­ta­kao da je ka­drov­ska li­sta pra­vlje­na mi­mo svih zdra­vih re­zo­na, dok je od­bo­r­nik Bo­ris Buć­ko­vić na­gla­sio da su se biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Vu­ka Go­lu­bo­vić i nje­go­vo sa­rad­ni­ci po­na­ša­li kao po­ro­di­ca Ma­ro­vić i čel­ni­ci op­šti­ne Bu­dva ko­ji se sum­nji­če da su po­či­ni­li kri­vič­na dje­la. Od­bor­nik ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” Ve­li­mir Ba­to Đu­ri­šić je či­ta­vo vri­je­me tvr­dio da je od­lu­ke o do­dje­li ka­drov­skih sta­no­va do­no­sio lič­no Vu­ka Go­lu­bo­vić i da zbog to­ga tre­ba kri­vič­no da od­go­va­ra.
-Usta­no­vi­li smo da se ko­mi­si­je za do­dje­li sta­no­va ni­je­su ni sa­sta­ja­le i da je sve od­lu­ke do­no­sio lič­no Vu­ka Go­lu­bo­vić. Pi­tam se ot­kud mu pra­vo da se ta­ko po­na­ša i da na­no­si oči­tu šte­tu Op­šti­ni Be­ra­ne- na­veo je Đu­ri­šić.
Na­vo­de od­bor­ni­ka vla­da­ju­će ko­a­li­ci­je Go­lu­bo­vić je od­ba­cio kao neo­sno­va­ne, gla­sa­ju­ći, kao i nje­go­ve par­tij­ske ko­le­ge iz DPS-a, pro­tiv po­me­nu­tog iz­vje­šta­ja. Go­lu­bo­vić je is­ta­kao da je ras­po­dje­la ka­drov­skih sta­no­va oba­vlje­na kraj­nje tran­spa­rent­no i na za­ko­nit na­čin.
-Ko­mi­si­ja je ovim iz­vje­šta­jem po­ku­ša­la da ob­ma­ne jav­nost, iz­no­se­ći broj­ne ne­tač­ne po­dat­ke. Od­go­vor­no tvr­dim da su sta­no­vi do­dje­lji­va­ni le­gal­no ona­ko ka­ko to pro­pi­si na­la­žu. Ko­mi­si­je su od­ra­di­le po­sao na za­ko­nit na­čin. Ra­di se o stra­te­ški va­žnom pro­jek­tu, jer je 120 lju­di do­bi­lo sta­no­ve i ne­ka im bu­de sreć­no. To po­tvr­đu­je da smo mi, za raz­li­ku od ak­tu­el­ne vla­sti u Be­ra­na­ma, ra­di­li i gra­di­li i da smo po­ma­ga­li gra­đa­ni­ma – na­gla­sio je Go­lu­bo­vić.
I nje­gov par­tij­ski ko­le­ga Bran­ko Fe­mić is­ta­kao je da je pro­ce­du­ra ras­po­dje­le ka­drov­skih sta­no­va ute­me­lje­na na za­kon­skim osno­va­ma. On je ka­zao da na to upu­ću­je i ras­po­lo­ži­va do­ku­men­ta­ci­ja ko­ju je spre­man da ustu­pi na uvid svim za­in­te­re­so­va­nim li­ci­ma.
-Iz­vje­štaj ko­mi­si­je sa­dr­ži sve sem od­go­va­ra­ju­ćih ar­gu­me­na­ta ko­ji bi uka­zi­va­li da je u da­tom po­stup­ku bi­lo ne­do­zvo­lje­nih rad­nji – na­veo je Fe­mić, dok je od­bor­nik DPS-a Mi­lo­nja Ve­ljić is­ta­kao da je u pi­ta­nju po­li­tič­ka pri­ča pre­ko ko­je ko­a­li­ci­ja „Zdra­vo Be­ra­ne” že­li da do­bi­je jef­ti­ne po­li­tič­ke po­e­ne.
D.J.


Zmaj i Ekrem

I ju­če­ra­šnje za­sje­da­nje lo­kal­nog par­la­men­ta obi­lje­ži­le su ras­pra­ve i re­pli­ke ko­je su vo­di­li biv­ši pred­sjed­nik op­šti­ne Vu­ka Go­lu­bo­vić i od­bor­nik ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne” Ve­li­mir Ba­to Đu­ri­šić. Đu­ri­šić je ci­je­lo vri­je­me Go­lu­bo­vi­ća oslo­vlja­vao sa „dok­to­re Go­lu­bo­vi­ću“, alu­di­ra­ju­ći na nje­go­vu ti­tu­lu dok­to­ra prav­nik na­u­ka. Go­lu­bo­vić je uz­vra­tio Đu­ru­ši­ću, is­ti­ču­ći da nje­mu naj­bo­lje pri­sto­ji na­di­mak „Zmaj”. Na­kon to­ga, re­a­go­vao je Đu­ri­šić: „Ako sam ja Zmaj, on­da je go­spo­din dok­tor Go­lu­bo­vić Ekrem“


Umi­je­ša­na gra­đe­vin­ska ma­fi­ja

Pred­sjed­ni­ca ko­mi­si­je i od­bor­ni­ca ko­a­li­ci­je „Zdra­vo Be­ra­ne“ Vi­da Iva­no­vić ka­za­la je da je pri­li­kom iz­grad­nje i ras­po­dje­le sta­no­va pr­ste umi­je­ša­la i gra­đe­vin­ska ma­fi­ja ko­ja je, kao je is­ta­kla, na­ni­je­la di­rekt­nu šte­tu Op­šti­ni Be­ra­ne.
-Pi­tam se ka­ko se od­bor­ni­ci DPS-a usu­đu­ju da bra­ne ne­što što je oči­gled­no ne­za­ko­ni­to. Oni na taj na­čin bra­ne in­te­re­se gra­đe­vin­ske ma­fi­je, iako do­bro zna­ju da u Be­ra­na­ma po­sto­ji ve­li­ki broj lju­di ko­ji ne­ma ri­je­še­no stam­be­no pi­ta­nje. Ka­ko ima­ju pra­vo da se pre­ma ne­če­mu što pred­sta­vlja op­šte do­bro od­no­se kao da je nji­ho­va ba­bo­vi­na – is­ta­kla je Iva­no­vi­će­va.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"