Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-10-21 UPRKOS VELIKOM ZNAČAJU ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, NVO „NOVA ŠANSA” MOGLA BI USKORO DA OSTANE BEZ PROSTORIJA
Prijeti opasnost da ostanu na ulici
Sporne prostorije Prijeti opasnost da ostanu na ulici Razumijemo da postoji interesovanje zakupaca za prostor u kojem se nalazimo, ali ne znamo gdje ćemo mi, i šta ćemo s našim radionicama, kaže Vesna Odalović
Za NVO „No­va šan­sa'' u No­vom, ko­ja je 2010. go­di­ne od Za­jed­ni­ce op­ši­na Cr­ne Go­re i OEBS-a za pro­je­kat di­gi­tal­ne štam­pa­ri­je „Na­ša ID kar­ti­ca“ do­bi­la spe­ci­jal­nu na­gra­du „Do­bra prak­sa“, na­kon se­dam go­di­na po­sto­ja­nja mo­gla bi osta­ti bez pro­sto­ri­ja ra­di­o­ni­ce, u ko­ji­ma se oku­plja i ra­di oko tri­de­se­to­ro dje­ce i omla­di­ne sa smet­nja­ma i po­te­ško­ća­ma u raz­vo­ju (OSI).
Ve­sna Oda­lo­vić, osni­vač i pred­sjed­ni­ca po­me­nu­te NVO, ka­že da za­hva­lju­ju­ći do­broj vo­lji PKB-a već dvi­je go­di­ne bes­plat­no bo­ra­ve u nji­ho­vim pro­sto­ri­ja­ma u zgra­di „No­vljan­ke'', ali da se su se sa­da po­ja­vi­le za­in­te­re­so­va­ne stran­ke ko­je bi pro­stor za­ku­pi­le.
-Tre­nut­no nam ve­li­ki pro­blem pred­sta­vlja­ju pro­sto­ri­je u ko­ji­ma or­ga­ni­zu­je­mo či­tav niz ra­di­o­ni­ca. Ka­da smo osno­va­li „No­vu šan­su'', bi­lo je sa­mo nas de­vet že­na, a sad ima­mo 107 čla­no­va. Spro­vo­di­mo osam ti­po­va raz­li­či­tih ra­di­o­ni­ca u tim pro­sto­ri­ja­ma za ko­je smo ve­o­ma za­hval­ni PKB-u. Ra­zu­mi­je­mo da po­sto­ji in­te­re­so­va­nje za­ku­pa­ca za pro­stor u ko­jem se na­la­zi­mo, ali ne zna­mo gdje će­mo mi, i šta će­mo s na­šim ra­di­o­ni­ca­ma. S ob­zi­rom na to da ni­ko u gra­du ne or­ga­ni­zu­je ova­kve vr­ste ra­di­o­ni­ca, one su dra­go­cje­ne. Na­gla­si­la bih da ni­je sa­mo ri­ječ o dje­ci sa in­va­li­di­te­tom, već i o od­ra­slim oso­ba­ma, ta­ko da su na­ši šti­će­ni­ci od še­stog raz­re­da osnov­ne ško­le do onih ko­ji ima­ju i pre­ko 30 go­di­na, ka­za­la je Oda­lo­vi­će­va
U ra­du ra­di­o­ni­ce uče­stvu­je 27 oso­ba sa in­va­li­di­te­tom, ko­ji ne mo­gu sva­ko­dnev­no po­sje­ći­va­ti ra­di­o­ni­ce, pa se na­bav­ka auto­mo­bi­la na­met­nu­la kao nu­žnost. Po pi­ta­nju na­bav­ke vo­zi­la, ima­li su niz pro­je­ka­ta ko­ji, na­ža­lost, ni­su pro­šli.
-Štam­pa­ri­ja po­sto­ji od 2009. go­di­ne, a u ok­to­bru pro­šle go­di­ne smo pre­šli u no­vi spolj­ni pro­stor ''No­vljan­ke'', pa sad ima­mo mno­go bo­lju ko­mu­ni­ka­ci­ju sa gra­đa­ni­ma, ko­ji u ve­ćoj mje­ri ko­ri­ste uslu­ge na­še štam­pe i fo­to­ko­pi­ra­nja. Za nas je to ogro­man na­pre­dak, ali i kraj­nji cilj, jer ni­je svr­ha je­di­no za­po­šlja­va­nje OSI, ne­go i nji­ho­va su­štin­ska so­ci­ja­li­za­ci­ja. Her­ceg No­vi po­sta­je jed­no pra­vo in­klu­ziv­no dru­štvo, po­ru­či­la je Oda­lo­vi­će­va.
Obu­ku za rad u štam­pa­ri­ji pro­šlo je de­ve­to­ro omla­di­na­ca, a tre­nut­no je za­po­sle­no pet, za­hva­lju­ju­ći ZZZCG i Fon­du pro­fe­si­o­nal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je „No­va šan­sa'' je obez­bi­je­di­la sred­stva za pri­la­go­đa­va­nje i ospo­so­blja­va­nje pro­sto­ra za rad za sva­kog od za­po­sle­nih.
Ta­ko­đe na­ba­vi­li su i slu­šne apar­te za dje­voj­ke ko­je ima­ju pro­ble­ma sa slu­hom, a ko­je su za­po­sle­ne u štam­pa­ri­ji. Oda­lo­vi­će­va po­seb­no is­ti­če an­ga­žo­va­nje dvo­je rad­nih asi­ste­na­ta ko­ji će po­ma­ga­ti dje­ci u ra­du u štam­pa­ri­ji.
K.M.


Vri­jed­no ra­de

Osim po­mo­ći lo­kal­ne upra­ve i ZZZCG, u ‘’No­voj šan­si’’ su u svom ra­du naj­ve­ćim di­je­lom oslo­nje­ni na na­bav­ku sred­sta­va pi­sa­njem ni­za pro­je­ka­ta, ko­je su pri­hva­ti­li kao ne­mi­nov­nost, ma ko­li­ko to bi­lo te­ško.
Oda­lo­vi­će­va is­ti­če da su to svi pri­hva­ti­li kao po­sao, ko­ji u nje­nom slu­ča­ju če­sto uzme i po 15 sa­ti dnev­no.
Ipak, po­sto­ji i niz stra­nih do­na­to­ra ko­ji pre­po­zna­ju nji­hov pre­dan rad, pa na­gla­ša­va ve­li­ku po­moć or­ga­ni­za­ci­je „Save the children”, „ORT USA­ID‘’, „Fact’’, Cen­tral­na ho­land­ska fon­da­ci­ja, „Me­tro­po­lis’’ itd.


Po­moć Op­šti­ne i ZZCG

Oda­lo­vi­će­va je is­ta­kla da od po­čet­ka ra­da, ma­ja 2008.go­di­ne, ali i go­di­nu da­na ka­sni­je po otva­ra­nju di­gi­tal­ne štam­pa­ri­je „Na­ša ID kar­ti­ca“ ima­ju ve­li­ko ra­zu­mi­je­va­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ko­ja im pla­ća za­kup pro­sto­ra u ko­jem se štam­pa­ri­ja na­la­zi. Ka­ko do­da­je, ZZZCG obez­bje­đu­je pla­te za pe­to­ro OSI ko­ji ra­de u štam­pa­ri­ji, asi­sten­te u na­sta­vi i per­so­nal­ne asi­sten­te.
Oda­lo­vi­će­va je na­gla­si­la da za­hva­lju­ju­ći ZZZCG ima­ju če­ti­ri per­so­nal­na asi­sten­ta za OSI ko­ji im po­ma­žu u is­pu­nja­va­nju sva­ko­dnev­nih oba­ve­za, od ra­da, pre­ko po­ma­ga­nja u ko­mu­ni­ka­ci­ji s lju­di­ma do šet­nji i pri­li­kom ra­da u ra­di­o­ni­ca­ma.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"