Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-10-21 GRADONAČELNIK BIJELOG POLJA UVJEREN DA ĆE OPŠTINA DO KRAJA GODINE REGULISTATI NEIZMIRENE OBAVEZE Plate kasne, otkazi slijede U toku godine došlo je do kašnjenja isplata u periodu nakon izbora i uspostavljanja lokalne vlasti i za vrijeme pripreme plana, a upravo će njegovim sprovođenjem biti isplaćen lični dohodak svim zaposlenima što će pratiti i racionalizacija radnih mjesta - naveo je Žurić
BI­JE­LO PO­LjE - Vla­da Cr­ne Go­re je u cje­lo­sti pri­hva­ti­la sa­na­ci­o­ni plan Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje ko­ji u pr­vom re­du sa­dr­ži re­fi­nan­si­ra­nje svih po­sto­je­ćih oba­ve­za lo­kal­ne upra­ve i jav­nih pred­u­ze­ća i iz­mi­re­nje oba­ve­za pre­ma svim po­vje­ri­o­ci­ma, re­kao je pred­sjed­nik op­šti­ne Alek­san­dar Žu­rić.
- On je po­ru­čio da će Op­šti­na do kra­ja go­di­ne iz­mi­ri­ti du­go­va­nja pre­ma do­ba­vlja­či­ma, iz­vo­đa­či­ma ra­do­va, do­spje­le oba­ve­ze pre­ma ko­mer­ci­jal­nim ban­ka­ma i pre­ma za­po­sle­ni­ma u lo­kal­noj upra­vi.
-Oba­ve­ze će se re­fi­nan­si­ra­ti na de­set go­di­na i s ka­mat­nom sto­pom ko­ja je ma­nja od pet od­sto na go­di­šnjem ni­vou – is­ta­kao je Žu­rić.
Na pi­ta­nje ko­ji će ko­ra­ci bi­ti pred­u­ze­ti u na­red­nom pe­ri­o­du, on je na­veo da su već po iz­da­va­nju dr­žav­ne ga­ran­ci­je oba­vlje­ni pre­go­vo­ri s ban­ka­ma i da sli­je­di teh­nič­ko usa­gla­ša­va­nje ko­jim su pred­vi­đe­ni svi seg­men­ti i fa­ze pro­ce­sa.
-Sma­tra­mo da će­mo do kra­ja go­di­ne sklo­pi­ti sve ugo­vo­re s ko­mer­ci­jal­nim ban­ka­ma, a sve oba­ve­ze će bi­ti pro­jek­to­va­ne na du­ži rok uz ta­čan go­di­šnji pro­ce­nat ko­ji će bi­ti ubi­ran od re­dov­nih op­štin­skih pri­ho­da- re­kao je gra­do­na­čel­nik.Kao va­žan seg­ment sa­na­ci­o­nog pla­na, Žu­rić je is­ta­kao i pred­vi­đe­nu ra­ci­o­na­li­za­ci­ju bro­ja za­po­sle­nih za 20 do 30 pro­ce­na­ta u na­red­ne tri go­di­ne.
-Upr­kos či­nje­ni­ci da je u po­sled­njoj de­ce­ni­ji uglav­nom is­pla­ći­va­no po 12 pla­ta, u to­ku go­di­ne do­šlo je do ka­šnje­nja is­pla­ta u pe­ri­o­du na­kon iz­bo­ra i us­po­sta­vlja­nja lo­kal­ne vla­sti i za vri­je­me pri­pre­me pla­na, a upra­vo će nje­go­vim spro­vo­đe­njem bi­ti is­pla­ćen lič­ni do­ho­dak svim za­po­sle­ni­ma što će pra­ti­ti i ra­ci­o­na­li­za­ci­ja rad­nih mje­sta- na­veo je Žu­rić.
Ina­če Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje je, ka­ko je i na­ja­vlje­no, ras­pi­sa­la no­vi, tre­ći po re­du jav­ni po­ziv za spo­ra­zum­ni pre­sta­nak rad­nog od­no­sa. Pret­hod­ni po­ziv tra­jao je 30, od­no­sno 45 da­na i za spo­ra­zum­ni ras­kid rad­nog od­no­sa pri­ja­vi­lo se oko 25 za­po­sle­nih u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve.
-Po­ziv se upu­ću­je za­in­te­re­so­va­nim slu­žbe­ni­ci­ma i na­mje­šte­ni­ci­ma or­ga­na lo­kal­ne upra­ve i za­po­sle­ni­ma u jav­nim usta­no­va­ma či­ji je osni­vač Op­šti­na, da u ro­ku od 15 da­na do­sta­ve star­je­ši­ni or­ga­na ili jav­ne slu­žbe či­ji je osni­vač Op­šti­na pi­sa­ni za­htjev za spo­ra­zum­ni ras­kid rad­nog od­no­sa. Za­po­sle­nom, ko­ji do­bi­je sa­gla­snost za spo­ra­zum­ni ras­kid rad­nog od­no­sa, pri­pa­da ot­prem­ni­na u vi­si­ni od 12 bru­to za­ra­da, u iz­no­su ko­ji od­go­va­ra do­hot­ku ko­ji je za­po­sle­nom is­pla­ćen u pret­hod­nom mje­se­cu u od­no­su na onaj ka­da se ot­prem­ni­na is­pla­ću­je. Za­po­sle­nom ko­ji ku­mu­la­tiv­no is­pu­nja­va uslo­ve za od­la­zak u pen­zi­ju po si­li za­ko­na, a ne do­bi­je sa­gla­snost za spo­ra­zum­ni ras­kid rad­nog od­no­sa, pri­pa­da ot­prem­ni­na u vi­si­ni od tri bru­to za­ra­de - na­vo­di se u jav­nom po­zi­vu ko­ji je pot­pi­sao Alek­san­dar Žu­rić, pred­sjed­nik op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje.
 -Rad­ni od­nos za­po­sle­nom pre­sta­je da­nom is­pla­te ot­prem­ni­ne. Star­je­ši­na or­ga­na ili jav­ne  usta­no­ve od­lu­či­va­će  po­je­di­nač­no po sva­kom za­htje­vu, u ro­ku od se­dam da­na od da­na pod­no­še­nja za­htje­va.  Za­po­sle­ni  ko­ji­ma  pre­sta­ne  rad­ni od­nos,  u skla­du s pro­ce­du­rom ovog jav­nog po­zi­va, ne mo­gu za­sno­va­ti rad­ni od­nos u  or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve i jav­nim slu­žba­ma či­ji je osni­vač Op­šti­na u pe­ri­o­du od pet go­di­na od da­na is­pla­te ot­prem­ni­ne – pi­še u po­zi­vu.
Dio za­in­te­re­so­va­nih za ostva­ri­va­nje pra­va na ot­prem­ni­nu sma­tra da je jav­ni po­ziv za spo­ra­zum­ni ras­kid rad­nog od­no­sa ne­pri­hva­tljiv.
-Ot­prem­ni­ne su ma­le. Pre­ma ras­po­lo­ži­vim in­for­ma­ci­ja­ma, ve­ći dio ko­le­ga pri­ja­vio bi se za ot­prem­ni­nu uko­li­ko bi ona iz­no­si­la 12 bru­to za­ra­da, a ma­nje ot­prem­ni­ne su za njih ne­pri­hva­tlji­ve - ka­zao je je­dan od za­po­sle­nih u lo­kal­noj upra­vi, do­da­ju­ći da se­kre­ta­ri, na­čel­ni­ci i ru­ko­vo­di­o­ci slu­žbi ovih da­na pra­ve spi­sko­ve pre­ko­broj­nih.M.N.


Pri­mi­li pla­tu za fe­bru­ar

Za­po­sle­ni­ma u lo­kal­noj upra­vi du­gu­je se se­dam za­ra­da. Pla­tu za fe­bru­ar ove go­di­ne pri­mi­li su pri­je dva­de­se­tak da­na. Žu­rić je na sa­stan­ku sa za­po­sle­ni­ma obe­ćao is­pla­tu još šest za­ra­da do kra­ja go­di­ne.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"