Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-10-21 U GORNJOJ LASTVI ODRŽANA NESVAKIDAŠNJA ČAJANKA
Vrmački čaj uz klasičnu muziku
Čajanka u Domu kulture „Ilija Marković“ Vrmački čaj uz klasičnu muziku Vrmac više nije samo mjesto gdje na pašu šaljemo neka divlja goveda, idemo krivolov i da beremo drva, nego je zaista postao centralno „plućno krilo“ Boke kotorske, poručio je Mašo Čekić
KO­TOR- Po ide­ji Ma­ša Če­ki­ća, no­vi­na­ra i pu­bli­ci­ste iz Tiv­ta, u baj­ko­vi­tom am­bi­jen­tu se­o­ske cje­li­ne Gor­nja La­stva, u Do­mu kul­tu­re „Ili­ja Mar­ko­vić“ u ne­dje­lju je u or­ga­ni­za­ci­ji Kul­tur­no- za­vi­čaj­nog udru­že­nja „Na­pre­dak“ odr­ža­na ča­jan­ka, na ko­joj su pred­sta­vlje­ni autoh­to­ni ča­je­vi spra­vlje­ni od bi­lja sa­ku­plje­nog po br­du Vr­mac. Broj­ni po­sje­ti­o­ci iz Ko­to­ra, Ri­sna, Tiv­ta, Her­ceg No­vog, Bu­dve, pla­ni­na­ri PK „Vje­ve­ri­ca“ ima­li su pri­li­ku da, uz je­din­stve­nu aro­mu ča­ja, pro­ba­ju i do­ma­će ko­la­če –ga­le­ti­ne, ko­je su po „ba­ki­nom re­cep­tu“ na­pra­vi­le i po­slu­ži­le mje­štan­ke Ju­li­ja De­ko­vić i San­dra Ni­ko­lić. Dok su pi­juc­ka­li čaj i gric­ka­li ko­la­či­će, pri­sut­ni su uži­va­li u na­stu­pu fla­u­tist­ki­nje Bru­ne Ma­ti­je­vić, so­pra­nist­ki­nje Mi­li­ce La­lo­še­vić i pi­ja­ni­ste Alek­se­ja Mol­ča­no­va, ko­ji su ovaj ugo­đaj za­či­ni­li so­lo i duo iz­ved­ba­ma Fo­rea, Po­pa, ci­klu­som pje­sa­ma De­bi­si­ja, To­sti­ja, Šu­ber­ta, Ofen­ba­ha.
-Bi­lo mi je za­do­volj­stvo da na­stu­pim u ovoj ne­kon­ven­ci­o­nal­noj at­mos­fe­ri, u vri­je­me ko­je je pred­vi­đe­no za po­po­dnev­ni od­mor. Na­šli smo se u pre­div­nom am­bi­jen­tu Gor­nje La­stve, uži­va­la sam u sva­kom tre­nut­ku, na­dam se da je pu­bli­ka uži­va­la ko­li­ko i mi. Or­ga­ni­za­to­ri, en­tu­zi­ja­sti pri KZU „Na­pre­dak” po­tru­di­li su se da nam lju­ba­zno­šću i go­sto­prim­stvom uljep­ša­ju dan. ga­le­ti­ne i pri­ga­ni­ce su od­lič­ni, a čaj iz­van­re­dan, ka­za­la je vo­ka­list­ki­nja La­lo­še­vi­će­va.Ma­šo Če­kić je pri­sut­ni­ma po­di­je­lio po­klon-su­ve­ni­re, te­gli­ce sa 12 vr­sta ča­je­va iz nje­go­ve bilj­ne apo­te­ke, kao i tra­di­ci­o­nal­ni re­cept za čaj od ma­sli­no­vog li­šća, star 300 go­di­na.
-S ob­zi­rom na to da su i sa­ku­plja­nje bi­lja, ku­va­nje, pi­je­nje ča­ja, li­je­če­nje ča­jem i lje­ko­vi­te bilj­ke u ga­stro­no­mi­ji, vr­sta kul­tur­ne ba­šti­ne, ovo je bio svo­je­vr­sni pu­to­kaz na ko­ji na­čin da sa­ču­va­mo to na­sle­đe i ka­ko stran­ci­ma da po­nu­di­mo dio te ogrom­ne ne­ma­te­ri­jal­ne kul­tur­ne ba­šti­ne kao su­ve­nir, ob­ja­šnja­va Če­kić.
On do­da­je da „na ovom ma­lom ko­ma­du ze­mlje ra­ste 95 lje­ko­vi­tih bi­lja­ka.”
-Uze­li smo maj­či­nu du­ši­cu, vri­je­sak, sta­vi­li smo gra­nu ma­sli­ne, ru­zma­ri­na, ša­ku, la­van­de, on­da ne­ko­li­ko li­sto­va od gor­ke na­ran­če i li­mu­na i stru­čak pe­li­na (žal­fi­je). Sta­vi­li smo ma­lo cu­kra, tek to­li­ko da pro­mi­je­ni­mo ma­lo aro­mu. Ko­li­ko je lje­ko­vit ovaj čaj, ne znam, ali on je naš, on se pr­vi put pi­je, on je sa Vrm­ca, svi su sa­stoj­ci vr­mač­ki i to je „Vr­mač­ki čaj“. Na­dam se da će­te ga po­pi­ti, da će vam se do­pa­sti i da će­te po­sli­je ovog su­sre­ta u Gor­njoj La­stvi dru­ga­či­je še­ta­ti Vrm­cem i ubra­ti po­ne­ku lje­ko­vi­tu bilj­ku. Kad do­đe­te do­ma, sta­vi­te to na „ka­na­va­cu“ (ku­hinj­sku kr­pu), iz­mr­vi­te, tri da­na ne­ka se su­ši u hla­do­vi­ni, če­tvr­ti dan mo­že­te da sta­vi­te čaj u te­gle ili pa­pir­ne ku­ti­je (ke­se), ka­zao je Če­kić. Već ne­ko­li­ko go­di­na za­jed­no sa en­tu­zi­ja­sti­ma iz Gor­nje La­stve on kon­stant­no pro­pa­gi­ra zna­čaj is­pi­ja­nja pri­rod­nog ča­ja. Pri­je se­dam go­di­na odr­ža­na je slič­na ma­ni­fe­sta­ci­ja - ne­za­bo­rav­no ve­če u đar­di­nu kod jed­ne bo­ke­ške go­spo­đe, gdje su ta­ko­đe pred­sta­vi­li ne­ke tra­di­ci­o­nal­ne ča­je­ve i do­ma­će ga­le­ti­ne. Uspjeh te ve­če­ri pod­sta­kao je or­ga­ni­za­to­re da u Ti­vat do­vo­de pro­iz­vo­đa­če ča­je­va, po­zna­te tra­va­re, da se dru­že s nji­ma, da ob­no­ve do­bre sta­re na­vi­ke. Ovim se skre­će pa­žnja i na Vr­mac-park pri­ro­de.
-Ova ča­jan­ka pod­stak­nu­ta je pro­jek­tom „Ba­šti­na –po­kre­tač raz­vo­ja“, onim što je u nje­mu naj­va­žni­je: što se Vr­mac kroz stru­ku, na­u­ku, pri­bli­žio lju­di­ma, što Vr­mac vi­še ni­je sa­mo mje­sto gdje na pa­šu ša­lje­mo ne­ka di­vlja go­ve­da, ide­mo kri­vo­lov i da be­re­mo dr­va, ne­go je za­i­sta po­stao cen­tral­no „pluć­no kri­lo“ Bo­ke ko­tor­ske. To je na­u­ka i do­ka­za­la, stu­di­je su pu­bli­ko­va­ne, NVO „Ex­pe­di­tio“ ih je di­stri­bu­i­ra­la, da se uvje­ri­te ko­li­ko je Vr­mac va­žno i ko­ri­sno br­do za nas, a još vi­še će bi­ti za na­še po­tom­ke. Zbog to­ga je kru­na pro­jek­ta pred­log da se br­do Vr­mac pro­gla­si par­kom pri­ro­de. Ta je ak­tiv­nost za­po­če­la iz­me­đu op­šti­na Ko­tor i Ti­vat, na­dam se da će to pri­ve­sti kra­ju i da će Vr­mac po­sta­ti za­šti­će­ni dio Bo­ke ko­tor­ske. Tre­ba­lo bi da ci­je­la Bo­ka ima taj sta­tus, ali ma­kar da to ura­di­mo sa Vrm­cem, bio bi nam ži­vot bo­lji i kva­li­tet­ni­ji, po­ru­ču­je Če­kić.
M.D.Po­po­vić


Sta­ri li­jek za no­va po­ko­lje­nja

Ma­šo Če­kić je kroz fla­jer pred­sta­vio 23 naj­po­zna­ti­je čaj­ne bilj­ke ko­je se na­la­ze na Vrm­cu, uz ob­ja­šnje­nje za šta se one naj­vi­še ko­ri­ste. On je pri­sut­ni­ma po­di­je­lio i po­se­ban re­cept ko­ji se spre­ma od li­šća ma­sli­ne, či­ja su sta­bla u ve­li­kom bro­ju na Vrm­cu za­pu­šte­na. List od ma­sli­ne je do­bar li­jek na­ro­či­to za ši­ro­ko ras­pro­stra­nje­ne bo­le­sti me­đu sta­nov­ni­ci­ma Bo­ke: krv­ni pri­ti­sak i še­ćer­nu bo­lest.
-U po­la li­tra vo­de sta­vi­te 3 dkg pa­žlji­vo ubra­nih, osu­še­nih i smr­vlje­nih pe­ra (li­sto­va) ma­sli­ne, ne­ka od­sto­je osam sa­ti, pu­sti­ti vo­du da pro­ku­va, ohla­di­ti i pi­ti po­la sa­ta pri­je je­la. Po­sli­je 30 da­na, ga­ran­tu­jem da ne­će­te ima­ti ni pri­ti­sak, ni še­ćer, u za­vi­sno­sti ako kre­ne­te sa ta­kvim tret­ma­nom u fa­zi ko­ja ne zah­ti­je­va ne­ki me­di­cin­ski -bol­nič­ki tret­man. A i u tom sluča­ju, mno­go će­te se­bi po­mo­ći. To je sta­ri li­jek, za­bi­lje­žen pri­je tri sto­ti­ne go­di­na, on je vre­men­ski, ge­ne­ra­cij­ski pro­vje­ren, po­ru­ču­je Če­kić, do­da­ju­ći da on bi­lje mno­go ko­ri­sti u ku­li­nar­stvu, od de­vet bi­lja­ka pra­vi za­čin -do­da­tak je­li­ma.


Ba­šti­na po­kre­tač raz­vo­ja

- Pro­jek­tom „Ba­šti­na-po­kre­tač raz­vo­ja“ to­kom dvi­je go­di­ne La­sto­vlja­ni su kroz broj­ne ak­tiv­no­sti po­ka­za­li ka­ko se li­je­po mo­že ko­ri­sti­ti pro­stor, te su, po­red broj­nih kon­ce­ra­ta, pred­sta­vi­li i ku­li­nar­sku „Ba­šti­nu u lon­cu“, podtsje­ti­la je Ma­ri­ja Ni­ko­lić, pred­stav­ni­ca ZKD „Na­pre­dak”. U pri­pre­mi je još jed­no ve­če, pred­sta­vlja­nje knji­ge po­zna­tog bo­kelj­skog tra­va­ra Po­po­vi­ća iz Bi­je­le.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"