Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-10-21 GAVRILO DELIBAŠIĆ IZ SPUŽA OPTUŽUJE BORAČKO UDRUŽENJE I PRAVOSUDNE ORGANE
Borci prodali opštinsku imovinu
Sporna parcela i objekti Borci prodali opštinsku imovinu Nije mi jasno kako jedna NVO može da prodaje opštinsku imovinu i ko ih je ovlastio da to rade. Nažalost, nakon skoro sedmogodišnjeg maltretiranja po sudovima prije mjesec dana je Vrhovni sud presudio da je sve urađeno po zakonu, kaže Delibašić
DA­NI­LOV­GRAD- Ga­vri­lo De­li­ba­šić iz Spu­ža tvr­di da su pred­stav­ni­ci Udru­že­nja bo­ra­ca iz Da­ni­lov­gra­da pri­je se­dam go­di­na pro­da­li tu­đu, od­no­sno op­štin­sku imo­vi­nu, a da su cr­no­gor­ski su­do­vi po­sta­li po­kro­vi­te­lji tog ne­le­gal­nog po­sla. Naš sa­go­vor­nik ka­že da se na ovom pri­mje­ru do­ka­zu­je ka­ko ra­de su­do­vi, jer, umje­sto da ka­žnja­va­ju one ko­ji se ba­ve sum­nji­vim rad­nja­ma, ka­zne pi­šu gra­đa­ni­ma ko­ji uka­zu­ju na ne­le­gal­ne po­slo­ve. On do­da­je da već se­dam go­di­na po­ku­ša­va da sud­skim pu­tem ras­krin­ka taj­ne li­ci­ta­ci­je i pro­da­ju tu­đe imo­vi­ne u Spu­žu, ali je Vr­hov­ni sud pri­je mje­sec da­na od­ba­cio nje­go­ve pri­mjed­be, pa mu osta­je još da se ža­li Ustav­nom su­du, što će i ura­di­ti.
Naš sa­go­vor­nik na­vo­di da je još pri­je 24 go­di­ne bio ko­ri­snik par­ce­le od 200 kva­dra­ta, na ko­joj je po­sta­vio svoj po­slov­no - pro­daj­ni obje­kat i to po odo­bre­nju Se­kre­ta­ri­ja­ta op­štin­ske upra­ve iz Da­ni­lov­gra­da.
-U ovom objek­tu sam oba­vljao po­slov­nu dje­lat­nost pre­ko svog pred­u­ze­ća „Lav“ i pla­ćao na­kna­du u ko­rist Fon­da za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte Da­ni­lov­grad do kra­ja 2002. go­di­ne i na osno­vu van­sud­skog po­rav­na­nja obje­kat je pre­šao u mo­je vla­sni­štvo, a na­kon to­ga sam ga iz­dao. Svi ra­ču­ni i da­žbi­ne sti­za­li su na mo­je ime, a vi­še pu­ta sam od­la­zio u Da­ni­lov­grad ka­ko bih se ras­pi­tao ka­da će bi­ti li­ci­ta­ci­ja za pro­da­ju par­ce­le, jer sam htio da ulo­žim u svoj za­vi­čaj i za­po­slim ne­ko­li­ko rad­ni­ka. Me­đu­tim, li­ci­ta­ci­ja ni­ka­da ni­je odr­ža­na, ne­go je ne­ko­li­ko pu­ta taj plac taj­no pro­da­van, a po­sled­nji put kao pro­da­vac te par­ce­le po­ja­vi­lo se Udru­že­nje bo­ra­ca iz Da­ni­lov­gra­da. Ni­je mi ja­sno ka­ko jed­na NVO mo­že da pro­da­je op­štin­sku imo­vi­nu i ko ih je ovla­stio da to ra­de. Na­ža­lost, na­kon sko­ro sed­mo­go­di­šnjeg mal­tre­ti­ra­nja po su­do­vi­ma pri­je mje­sec da­na je Vr­hov­ni sud pre­su­dio da je sve ura­đe­no po za­ko­nu- ka­že De­li­ba­šić i po­ja­šnja­va da do da­nas ni­ko ne zna gdje su oti­šle pa­re od pro­da­je par­ce­le.
On je naj­pri­je pre­dao tu­žbu Osnov­nom su­du u Da­ni­lov­gra­du. Pr­va pre­su­da bi­la je u nje­go­vu ko­rist, ali je na nju ulo­že­na žal­ba.
-Po­sli­je pr­ve žal­be dru­go­ste­pe­ni sud je vra­tio pred­met pr­vo­ste­pe­nom su­du da se is­pi­ta kon­ti­nu­i­tet Udru­že­nja bo­ra­ca Da­ni­lov­gra­da. Dru­ga pre­su­da je ta­ko­đe bi­la u mo­ju ko­rist, a po­tom je po­no­vo pod­ni­je­ta žal­ba dru­go­ste­pe­nom su­du i opet je pr­vo­ste­pe­na pre­su­da bi­la u mo­ju ko­rist. Kad je tre­ći put pred­met sti­gao kod no­vog vi­je­ća dru­go­ste­pe­nog su­da do­ni­je­ta je od­lu­ka da ne­mam prav­ni in­te­res za vo­đe­nje spo­ra, od­no­sno da ne­mam in­te­re­sa da ku­pim ze­mlju na ko­joj je moj obje­kat, ali da ima­ju in­te­res da ga ku­pe oso­be ko­je su u me­đu­vre­me­nu taj­nim li­ci­ta­ci­ja­ma do­šle do par­ce­le. U ova­kvim od­lu­ka­ma ima ele­me­na­ta kri­vič­nog dje­la, a kri­vič­no su od­go­vor­ne i oso­be iz da­ni­lov­grad­skog ka­ta­stra ko­je su u knji­ge upi­sa­le no­ve vla­sni­ke. Na uda­ru za­ko­na tre­ba­lo bi da se na­đe i pred­sjed­nik op­šti­ne Da­ni­lov­grad, jer ni­šta ni­je ura­dio da za­šti­ti op­štin­sku imo­vi­nu, a kri­vič­no bi tre­ba­lo go­ni­ti i pred­stav­ni­ka NVO, jer je pro­dao dr­žav­nu imo­vi­nu- ka­že De­li­ba­šić. On is­ti­če da je u ovom slu­ča­ju po­seb­no ko­mič­na ulo­ga mje­sne za­jed­ni­ce u Spu­žu. Njen pred­stav­nik je, ka­že De­li­ba­šić, čak i ob­ja­vio ne­ku in­for­ma­ci­ju o li­ci­ta­ci­ji spor­ne par­ce­le, ali uz su­ge­sti­ju ko­me ona tre­ba da se pro­da.
-Ka­kva je to li­ci­ta­ci­ja ka­da se una­pri­jed zna ko­me će se pro­da­ti par­ce­la? Bi­lo bi li­je­po da vas­kr­sne Bra­ni­slav Nu­šić da na­pi­še ka­ko se po­kla­nja dr­žav­na imo­vi­na u vri­je­me ka­da za­po­sle­ni u op­šti­ni ne pri­ma­ju pla­te, ne pla­ća­ju se do­pri­no­si, a op­štin­ski du­go­vi se go­mi­la­ju - is­ti­če De­li­ba­šić. I.M.


Ša­ra­no­vić: Ne po­mi­nji­te mi Ga­vri­la

U Udru­že­nju bo­ra­ca Da­ni­lov­gra­da po­ku­ša­li smo da do­bi­je­mo ko­men­tar na op­tu­žbe Ga­vri­la De­li­ba­ši­ća. Me­đu­tim, Vu­ja­din Ša­ra­no­vić, pred­sjed­nik Udru­že­nja bo­ra­ca, krat­ko nam je od­go­vo­rio:„ Ne po­mi­nji­te mi Ga­vri­la De­li­ba­ši­ća!“. Ni u Op­šti­ni Da­ni­lov­grad ni­je­smo bi­li bo­lje sre­će. Iako smo pri­je ne­ko­li­ko da­na po­sla­li pi­ta­nja Bra­ni­sla­vu Đu­ra­no­vi­ću, pred­sjed­ni­ku op­šti­ne, od­go­vo­re po­vo­dom De­li­ba­ši­će­vih pri­mjed­bi ni­je­smo do­bi­li.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"