Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

 
Regioni - datum: 2015-10-21 OKONČAN POSTUPAK PRIJAVLJIVANJA ZA SPORAZUMNI PREKID RADNOG ODNOSA U OPŠTINI NIKŠIĆ, JAVNIM PREDUZEĆIMA I USTANOVAMA Dobrovoljno ide 106 službenika Interesovanje za dobrovoljni odlazak iz Nikšićkog pozorišta pokazalo je dvoje zaposlenih, iz „Zahumlja” jedan, iz „Anderve” troje, iz Sportskog centra 12, iz Centra za kulturu 8, iz lokalnog emitera sedmoro, koliko i iz Autobuske stanice, a iz Komunalnog preduzeća desetoro, naveo je Lazar Mijanović
NIK­ŠIĆ - Za spo­ra­zum­ni pre­sta­nak rad­nog od­no­sa u Op­šti­ni Nik­šić i jav­nim pred­u­ze­ći­ma i usta­no­va­ma ko­je ona fi­nan­si­ra pri­ja­vi­lo se 106 slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka ko­ji će, na­kon odo­bre­nja or­ga­na upra­ve, do­bi­ti ot­prem­ni­nu od 1.500 do 10.000 eura. To pra­vo mo­gli su ostva­ri­ti oni ko­ji su u ro­ku od go­di­nu da­na od da­na ras­pi­si­va­nja jav­nog po­zi­va na­vr­ša­va­li 67 go­di­na i ste­kli naj­ma­nje 15 go­di­na sta­ža. Ka­ko je ju­če „Da­nu” ka­zao La­zar Mi­ja­no­vić, se­kre­tar za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu u op­šti­ni Nik­šić, ne­ki od za­po­sle­nih iz­ra­zi­li su že­lju za spo­ra­zum­ni od­la­zak iz fir­me, a ka­sni­je su se pre­do­mi­sli­li.
-Bi­lo je i onih, isti­na ma­nje, ko­ji to­kom an­ke­ti­ra­nja ni­je­su iz­ra­zi­li že­lju za od­la­zak, ali su se ka­sni­je pre­do­mi­sli­li. In­te­re­so­va­nje za do­bro­volj­ni od­la­zak iz Nik­šić­kog po­zo­ri­šta po­ka­za­lo je dvo­je za­po­sle­nih, iz „Za­hu­mlja” je­dan, iz „An­der­ve” tro­je, iz Sport­skog cen­tra 12, iz Cen­tra za kul­tu­ru 8, iz lo­kal­nog emi­te­ra sed­mo­ro, ko­li­ko i iz Auto­bu­ske sta­ni­ce, a iz Ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća de­se­to­ro. Tim pra­vil­ni­kom je­di­no ni­je­su ob­u­hva­će­ni za­po­sle­ni u Tu­ri­stič­koj or­ga­ni­za­ci­ji i Vo­do­vo­du i ka­na­li­za­ci­ji. Za­do­volj­ni smo po­dat­kom da se za do­bro­volj­ni od­la­zak iz Op­šti­ne pri­ja­vi­lo 56 slu­žbe­ni­ka, jer je bez star­je­ši­na or­ga­na u op­štin­skim slu­žba­ma an­ga­žo­va­no 456 rad­ni­ka, ka­zao je Mi­ja­no­vić.
On po­ja­šnja­va da će lo­kal­ni slu­žbe­nik ko­ji do­bi­je sa­gla­snost star­je­ši­ne ostva­ri­ti ot­prem­ni­nu u iz­no­su od de­set hi­lja­da eura, dok će ot­prem­ni­na za za­po­sle­nog ko­ji ne do­bi­je sa­gla­snost bi­ti 1.500 eura.
-Na taj na­čin že­lje­li smo da spri­je­či­mo mo­guć­nost da se za pro­da­ju rad­nog mje­sta pri­ja­ve slu­žbe­ni­ci ko­ji su neo­p­hod­ni za rad lo­kal­ne upra­ve, jer bi nji­ho­vim od­la­skom mo­ra­li bi­ti an­ga­žo­va­ni no­vi rad­ni­ci. Za­po­sle­ni ko­me rad­ni od­nos pre­sta­ne na osno­vu pi­sa­nog spo­ra­zu­ma, a ostva­rio je pra­vo na ot­prem­ni­nu, ne mo­že za­sno­va­ti rad­ni od­nos u or­ga­ni­ma i slu­žba­ma lo­kal­ne upra­ve, pri­vred­nom dru­štvu i prav­nom li­cu či­ji je osni­vač Op­šti­na Nik­šić u pe­ri­o­du od pet go­di­na od da­na is­pla­te ot­prem­ni­ne. To ogra­ni­če­nje ne­će va­ži­ti za za­po­sle­nog ko­ji vra­ti cje­lo­kup­ni iz­nos is­pla­će­ne ot­prem­ni­ne- ka­zao je Mi­ja­no­vić.
Na sjed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne Nik­šić, odr­ža­noj po­čet­kom ju­la, usvo­je­na je od­lu­ka o utvr­đi­va­nju vi­si­ne ot­prem­ni­ne stal­no za­po­sle­nih lo­kal­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka. L.N.


Iz­bo­ri po­ve­ća­li broj za­po­sle­nih

U ci­lju ra­ci­o­na­li­za­ci­je ras­ho­da, Op­šti­na Nik­šić pla­ni­ra da mi­li­on eura is­ko­ri­sti za pro­gram spo­ra­zum­nog pre­stan­ka rad­nog od­no­sa za bli­zu 100 za­po­sle­nih, uz is­pla­tu ot­prem­ni­na, či­me će se obez­bi­je­di­ti ušte­da kod bru­to za­ra­da u mje­seč­nom iz­no­su od oko 73, 5 hi­lja­da eura. I u to­ku 2010. i 2011. go­di­ne ura­đe­na je si­ste­ma­ti­za­ci­ja i pro­da­ja rad­nih mje­sta u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve, a broj za­po­sle­nih sve­den je na 415.
Go­di­nu ka­sni­je, u vri­je­me ka­da su u gra­du pod Tre­bje­som odr­ža­ni lo­kal­ni iz­bo­ri, broj za­po­sle­nih u nik­šić­koj lo­kal­noj upra­vi „po­ras­tao” je za 101 rad­ni­ka.
Te 2012. go­di­ne, pre­ma In­for­ma­ci­ji o po­ka­za­te­lji­ma fi­nan­sij­skog sta­nja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u 2012. go­di­ni Mi­ni­star­stva fi­nan­si­ja, u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve, jav­nim usta­no­va­ma i pred­u­ze­ći­ma či­ji je osni­vač Op­šti­na bi­la su za­po­sle­na 743 rad­ni­ka (516 u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve, 85 u jav­nim usta­no­va­ma i 142 u pred­u­ze­ći­ma). Če­ti­ri go­di­ne ka­sni­je broj za­po­sle­nih se dra­stič­no po­ve­ćao. U ma­ju ove go­di­ne u or­ga­ni­ma lo­kal­ne upra­ve Nik­šić bi­lo je za­po­sle­no 512 rad­ni­ka, u jav­nim usta­no­va­ma 164, a u pred­u­ze­ći­ma či­ji je osni­vač Op­šti­na 440, što je ukup­no 1.116 rad­ni­ka. Sve to uslo­vi­lo je no­vu ra­ci­o­na­li­za­ci­ju bro­ja za­po­sle­nih, no­veo tprem­ni­ne i no­va kre­dit­na za­du­že­nja ko­ja će se lo­mi­ti pre­ko le­đa po­re­skih ob­ve­zni­ka u gra­du pod Tre­bje­som.


Vla­da odo­bri­la 5,5 mi­li­o­na kre­di­ta

Vla­da je na sjed­ni­ci odr­ža­noj 16. ju­la ove go­di­ne da­la sa­gla­snost Op­šti­ni Nik­šić na kre­dit­no za­du­že­nje od 5, 5 mi­li­o­na eura za re­fi­nan­si­ra­nje du­go­va, uz ni­žu ka­mat­nu sto­pu, či­me će se, ka­ko je sa­op­šte­no, zna­čaj­no sma­nji­ti tro­ško­vi fi­nan­si­ra­nja.
Na sjed­ni­ci lo­kal­nog par­la­men­ta odr­ža­noj pro­te­klog pet­ka od­bor­ni­ci su usvo­ji­li od­lu­ku o pre­no­še­nju sred­sta­va za spro­vo­đe­nje pro­gra­ma sma­nje­nja bro­ja za­po­sle­nih spo­ra­zum­nim pre­stan­kom rad­nog od­no­sa, uz is­pla­tu ot­prem­ni­ne u iz­no­su od 10.000 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"