Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2015-10-21 LIGA ŠAMPIONA – SINOĆ ODIGRANI MEČEVI 3. KOLA U GRUPAMA E, F, G I H
Arsenalu derbi, drama u Leverkuzenu
Bavarci nisu odoljeli „topdžijama” Arsenalu derbi, drama u Leverkuzenu
Tre­ća run­da pre­sti­žne UEFA Li­ge šam­pi­o­na otvo­re­na je si­noć utak­mi­ca­ma u gru­pa­ma E, F, G i H.
Ap­so­lut­ni der­bi si­noć­njeg pro­gra­ma od­i­gran je na lon­don­skom „Emi­rej­tsu” gdje je Ar­se­nal do­če­kao min­hen­ski Ba­jern. „Tob­dži­je” su iza se­be ima­le dva po­ra­za, pa su u du­e­lu sa Ba­var­ci­ma ima­le im­pe­ra­tiv po­bje­de, po­seb­no što u na­red­nom ko­lu go­stu­ju nje­mač­kom ve­li­ka­nu. Go­ste je u Lon­do­nu pred­vo­dio ras­pu­ca­ni Ro­bert Le­van­dov­ski, stre­lac 22 go­la u16 me­če­va ove se­zo­ne.
En­gle­zi su od­mah po­če­li da op­sje­da­ju gol go­sti­ju i u ne­ko­li­ko na­vra­ta po­ka­za­li da mo­gu iza­ći na kraj sa min­hen­skim ti­mom. U glav­nim ulo­ga­ma bi­li su kril­ni na­pa­dač Ar­se­na­la, Teo Vol­kot i gol­man go­sti­ju Ma­nu­el No­jer. Vol­kot je naj­pri­je sa pet me­ta­ra neo­me­tan šu­ti­rao gla­vom, ali je No­jer sa sa­me gol-li­ni­je „ski­nuo” lop­tu. Šan­su je imao i Alek­sis San­čez, ali je iz šu­ti­rao pre­ko preč­ke. Uz­vra­ća­li su i Ba­var­ci, ali na kra­ju pr­vog di­je­la mre­že su ipak osta­le ne­tak­nu­te.
Sve do 77. ka­da je „re­zer­vi­sta” Ži­ru ob­ra­do­vao pri­sta­li­ce „tob­dži­ja”. U na­dok­na­di vre­me­na Ozil je du­pli­rao vođ­stvo i do­nio svom ti­mu pr­ve bo­do­ve.
U dru­gom su­sre­tu gru­pe F, za­gre­bač­ki Di­na­mo je na svom „Mak­si­mi­ru” ugo­stio grč­ki Olim­pi­ja­kos, u me­ču ko­ji je tre­ba­lo da bu­de di­rek­tan dvo­boj za tre­će mje­sto, ali su re­zul­ta­ti u pret­hod­na dva ko­la po­ka­za­li da mo­že od­lu­či­va­ti o put­ni­ku u osmi­nu fi­na­la LŠ. Igra­lo se tak­tič­ki. Hr­va­ti su vi­še na­pa­da­li, ali su go­sti ima­li zre­li­je pri­li­ke. Po­sli­je dvi­je po­go­đe­ne sta­ti­ve do­ma­ći­na, Gr­ci su 79. ka­zni­li „mo­dre”.
Ak­tu­el­ni evrop­ski pr­vak Bar­se­lo­na je u okvi­ru gru­pe E, si­noć go­sto­vao bje­lo­ru­skom pr­va­ku BA­TE Bo­ri­so­vu, bez po­vri­je­đe­nog Lea Me­si­ja, ali sa raz­i­gra­nim Nej­ma­rom i Lu­i­som Su­a­re­zom. I po­red ve­li­ke nad­moć­no­sti, Ka­ta­lon­ci su ot­por Bje­lo­ru­sa slo­mi­li tek na po­čet­ku dru­gog di­je­la, ko­lom „re­zer­vi­ste” Ra­ki­ti­ća, ko­ji je po­tom još jed­nom bio ko­ban za BA­TE. Ro­ma je u dva pret­hod­na ko­la uknji­ži­la sa­mo je­dan bod, pa je za „vu­či­cu” si­noć­nje go­sto­va­nje Ba­je­ru u Le­ver­ku­ze­nu bi­lo od iz­u­zet­ne va­žno­sti. Već na­kon dva­de­se­tak mi­nu­ta, Ha­vi­jer Ći­ća­ri­to Er­nan­dez je „far­ma­ce­u­ti­ma” do­nio 2:0, ali se po­tom raz­go­ro­pa­dio De Ro­si i do kra­ja pr­vog po­lu­vre­me­na iz­jed­na­čio na „Baj Are­ni”. I po­če­tak na­stav­ka pri­pao je „vu­či­ci”, ko­ja je pre­ko Pja­ni­ća pot­pu­no pre­o­kre­nu­la re­zul­tat. Po­tom je Fal­ke no­ka­u­ti­rao Njem­ce. Ipak, to ni­je bi­lo do­volj­no za tri­jumf, po­što je Le­ver­ku­zen u fi­ni­šu po­sti­gao dva go­la za 4:4.
Po mno­gi­ma, Čel­si je uoči okr­ša­ja tre­će run­de bio fa­vo­rit na go­sto­va­nju ki­jev­skom Di­na­ma u okvi­ru gru­pi G, kao i Por­to na svom „Dra­gau” pro­tiv Ma­ka­bi­ja iz Tel Avi­va. Si­noć je is­pi­sa­na i no­va stra­ni­ca isto­ri­je LŠ, po­što je fud­ba­ler Por­ta, Ru­ben Ne­ves sa 18 go­di­na i 221 da­nom po­stao naj­mla­đi ka­pi­ten elit­nog tak­mi­če­nja, a nje­gov tim je bio si­gu­ran i la­ko iza­šao na kraj sa Izra­el­ci­ma. Meč je prak­tič­no ri­je­šen u fi­ni­šu pr­vog di­je­la. Čel­si se mu­čio u Ki­je­vu, imao ne­ko­li­ko sjaj­nih pri­li­ka, ali „plav­ce” ni­je htio gol, kao ni Ukra­jin­ce, pa se meč za­vr­šio ne­po­pu­lar­nim re­zul­ta­tom.
Na­vi­ja­či Va­len­si­je su oče­ki­va­li tri bo­da „sli­je­pih mi­še­va” u du­e­lu sa bel­gij­skim Gen­tom na „Me­sta­ji”, a Olim­pi­ka iz Li­o­na da će nji­ho­vi lju­bim­ci iz­ne­na­di­ti Ze­nit u Sankt Pe­ter­bur­gu. Na „Me­sta­ji” je br­zo bi­lo 1:0, ali je Gent fan­ta­stič­nim šu­tem Fo­ke­ta iz­jed­na­čio u 40. mi­nu­tu. Taj re­zul­tat je bio na sna­zi do 72. mi­nu­ta, ka­da je Va­len­si­ja opet po­ve­la i to auto­go­lom Mi­tro­vi­ća. Ve­li­ka bor­ba vo­đe­na je i na sta­di­o­nu „Pe­trov­ski”. Ru­si su na kra­ju za­slu­že­no osvo­ji­li bo­do­ve i osta­li na mak­si­mal­nom učin­ku.


Gru­pa E
Bar­se­lo­na 3 2 1 0 5:2 7
Le­ver­ku­zen 3 1 1 1 9:7 4
BA­TE 3 1 0 2 4:8 3
Ro­ma 2 0 2 1 7:8 2
Na­red­no ko­lo (05.11): Bar­se­lo­na – BA­TE, Ro­ma – Le­ver­ku­zen.
Gru­pa F
Ba­jern 3 2 0 1 8:2 6
Olim­pi­ja­kos 3 2 0 1 4:5 6
Ar­se­nal 3 1 0 2 5:5 3
Di­na­mo Z. 3 1 0 2 2:7 3
Na­red­no ko­lo (05.11): Ba­jern – Ar­se­nal, Olim­pi­ja­kos – Di­na­mo Z.
Gru­pa G
Por­to 3 2 1 0 6:3 7
Di­na­mo K. 3 1 2 0 4:2 5
Čel­si 3 1 1 1 5:2 4
Ma­ka­bi 3 0 0 3 0:8 0
Na­red­no ko­lo (05.11): Čel­si – Di­na­mo K, Ma­ka­bi TA – Por­to.
Gru­pa H
Ze­nit 3 3 0 0 8:4 9
Va­len­si­ja 3 2 0 1 5:4 6
Gent 3 0 1 2 3:5 1
Li­on 3 0 1 2 2:5 1
Na­red­no ko­lo (05.11): Li­on – Ze­nit, Gent – Va­len­si­ja.

Ak­te­ri

BA­TE Bo­ri­sov – Bar­se­lo­na 0:2 (0:0)
Sta­di­on: „Bo­ri­sov Are­na” u Bo­ri­so­vu. Su­di­ja: Ma­nu­el de So­u­sa (Por­tu­ga­li­ja). Stre­lac: Ra­ki­tić 48, 64. Žu­ti kar­to­ni: Po­lja­kov, Va­lad­ko, Gaj­du­čik (BA­TE) – Bu­skets, Al­veš, Gum­bau (Bar­se­lo­na).
BA­TE: Čer­nik, Mla­de­no­vić, Mi­lu­no­vić, Gaj­du­čik, Po­lja­kov, Ni­ko­lić (od 65. Ja­blon­ski), Vo­lod­ko, Va­lad­sko (od 62. Kar­nit­ski), Gor­dej­čuk, Sta­še­vič, Sig­ne­vić.
BAR­SE­LO­NA: Ter Šte­gen, Al­ba, Bar­tra, Pi­ke, Al­veš, Ma­ske­ra­no, Bu­skets (od 72. Gum­bua), Ro­ber­to (od 18. Ra­ki­tić), El Ha­da­di (od 70. Ra­mi­rez), Nej­mar, L. Su­a­rez.

Le­ver­ku­zen – Ro­ma 4:4 (2:2)
Sta­di­on: „Baj Are­na” u Le­ver­ku­ze­nu. Su­di­ja: Vik­tor Ka­sai (Ma­đar­ska). Strel­ci: Ći­ća­ri­to 4. iz pe­na­la, 19, Kampl 80, Meh­me­di 86 – De Ro­si 30, 38, Pja­nić 54, Fal­ke 73.Žu­ti kar­to­ni: Kra­mer (Le­ver­ku­zen) – Na­in­go­lan, De Ro­si (Ro­ma).
LE­VER­KU­ZEN: Le­no, Ven­del, Pa­pa­do­pu­los, Tah, Do­na­ti, Kra­mer (od 66. Brandt), To­prak (od 79. Jur­čen­ko), Kampl, Kal­ha­no­glu, Be­la­ra­bi )od 56. Meh­me­di), Ći­ća­ri­to.
RO­MA: Šće­šni, Di­nje, Ma­no­las, Ri­di­ger, To­ro­si­dis, De Ro­si, Flo­ren­ci, Na­in­go­lan, Pja­nić, Sa­lah (od 62. Fal­ke), Žer­vi­njo.

Ar­se­nal – Ba­jern 2:0 (0:0)

Sta­di­on: „Emi­rejts” u Lon­do­nu. Su­di­ja: Ku­nejt Ča­kir (Tur­ska). Strel­ci: Ži­ru 77, Ozil 90. Žu­ti kar­ton: Ži­ru (Ar­se­nal)
AR­SE­NAL: Čeh, Mon­re­al, Ko­šel­ni, Mer­te­sa­ker, Be­le­rin, Ko­ke­lin, Ka­zor­la, Ozil, Rem­zi (od 57. Čem­br­lejn), A. San­čez (od 82. Gibs), Vol­kot (od 74. Ži­ru).
BA­JERN: No­jer, Ber­nat, Bo­a­teng, Ala­ba, Lam, Ć. Alon­so (od 71. Ki­mih), Vi­dal (od 71. Ra­fi­nja), Al­kan­ta­ra, D. Ko­sta, T. Mi­ler, Le­van­dov­ski.

Di­na­mo Za­greb – Olim­pi­ja­kos 0:1 (0:0)

Sta­di­on: „Mak­si­mir” u Za­gre­bu. Su­di­ja: Pa­o­lo Ta­lja­ven­to (Ita­li­ja). Stre­lac: Bra­un 79. Žu­ti kar­to­ni: Ta­ra­vel (Di­na­mo).
DI­NA­MO: Edu­ar­do, Pi­va­rić, Ta­ra­vel, Gon­sa­lo, Ma­tel, Fer­nan­dez, Rog, An­to­lić, Ma­ća­do, Su­da­ni, Ho­džić.
OLIM­PI­JA­KOS: Hi­me­nez, Ma­su­a­ku, Bo­tia, Si­o­vas, Elab­de­lui, Ka­sa­mi, Mi­li­vo­je­vić, For­tu­nis, Par­do, Se­ba, Bra­un Idee.
Por­to – Ma­ka­bi Tel Aviv 2:0 (2:0)

Sta­di­on: „Dra­gao” u Por­tu. Su­di­ja: Kle­men Tar­pin (Fran­cu­ska). Strel­ci: Abu­ba­kar 37, Bra­hi­mi 41. Žu­ti kar­to­ni: Ko­ro­na (Por­to) – Mi­ća, Ben Ha­im, Gar­si­ja (Ma­ka­bi).
POR­TO: Ka­si­ljas, La­jun, Mar­ća­no, Mar­tins-In­di, M. Pe­re­i­ra, Im­bu­la-Van­ga (od 54. D. Pe­re­i­ra), An­dre, Ne­ves, Ko­ro­na (od 54. Te­ljo), Bra­hi­mi (od 84. He­re­ra), Abu­ba­kar.
MA­KA­BI: Raj­ko­vić, Ben Ha­ruš, Ben Ha­im, Gar­si­ja, Ti­bi, Pe­rec, Al­ber­man, Mi­tro­vić (od 56. Ri­kan), Ben Ha­im (od 84. Iza­ki), Mi­ća, Za­ha­vi.

Di­na­mo Ki­jev – Čel­si 0:0

Sta­di­on: Olim­pij­ski u Ki­je­vu. Su­di­ja: Da­mir Sko­mi­na (Slo­ve­ni­ja). Žu­ti kar­to­ni: Bu­jal­ski (Di­na­mo) – Zu­ma (Čel­si).
DI­NA­MO: Šov­kov­ski, Vi­da, Dra­go­vić, Ka­če­ri­di, Da­ni­lo Sil­va, Ri­bal­ka, Si­dor­čuk, Gon­za­lez, Bu­jal­ski (od 83. gar­mah), Jar­mo­len­ko, Kra­vec (od 78. Mo­ra­es).
ČEL­SI: Be­go­vić, Aspi­li­ke­ta, Te­ri, Kej­hil, Zu­ma, Fa­bre­gas (od 75. Oskar), Ma­tić, Ra­mi­rez, Azar, Vi­li­an, D. Ko­šta.
Ze­nit – Olim­pik Li­on 3:1 (1:0)
Sta­di­on: „Pe­trov­ski” u Sankt Pe­ter­bur­gu. Su­di­ja: Mar­tin Et­kin­son (En­gle­ska). Strel­ci: Đu­ba 3, Hulk 56, Da­ni 83 – La­ka­ze­te 49. Žu­ti kar­to­ni: Hulk (Ze­nit) – Go­na­lons, Ra­fa­el, Um­ti­ti (Li­on).
ZE­NIT: Ker­ža­kov, Kri­ši­to, Ga­raj, Lom­berts, An­ju­kov, Gar­si­ja (od 84. Ne­to), Vit­sel, Ša­tov, Da­ni, Hulk, Đu­ba (od 75. Ju­su­pov).
LI­ON: Lo­pez, Mo­rel, Um­ti­ti, Jan­ga-Mbi­va, Ža­le, Go­na­lons, Fe­ri (od 71. Ge­zal), To­li­so, Ra­fa­el (od 83. Kor­ne), Val­bu­e­na, La­ka­ze­te (od 80. Bu­ve).

Va­len­si­ja – Gent 2:1 (1:1)
Sta­di­on: „Me­sta­ja” u Va­len­si­ji. Su­di­ja: Fe­liks Cva­jer (Nje­mač­ka). Strel­ci: Fe­gu­li 15, Mi­tro­vić 72. auto­gol – Fo­ket 40. Žu­ti kar­to­ni: Pa­re­ho, Mi­na, kan­se­lo (Va­len­si­ja) – Asa­re, Se­if, Fo­ket, Si­mon (Gent).
VA­LEN­SI­JA: Do­me­nek, Ga­ja, Al­de­ran, Mu­sta­fi, Kan­ce­lo, Go­mes, Fu­e­go, Pa­re­ho (od 68. Ro­dri­go), Mi­na (od 61. Pja­ti), Fe­gu­li, Pa­ko (od 82. Da­ni­lo).
GENT: Sels, Se­if, Asa­re, Mi­tro­vić, Nil­sen, Fo­ket, Kums, Ne­to, Mi­li­će­vić, Ma­ton (od 84. Si­mon), De­po­tr.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"