Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2015-10-21 KADETSKA LIGA CRNE GORE – 11. KOLO
Šestica Nikšićana u Kotoru
Sutjeska ubjedljiva Šestica Nikšićana u Kotoru
Bo­kelj – Su­tje­ska 1:6 (1:3)
Sta­di­on: pod Vrm­cem. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Mi­loš Bo­ško­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Ra­du­lo­vić u 25. za Bo­kelj, a Osma­jić u 11. i 53. iz je­da­na­e­ster­ca, Mi­ću­no­vić u 16. i 48, To­ma­še­vić u 36. i Zu­ro­vac u 73. mi­nu­tu za Su­tje­sku.
BO­KELj: Ni­kić, Vuj­ko­vić, Mi­lje­no­vić, Ra­du­lo­vić, Klać, Vu­lić, Pro­ro­ko­vić, Be­dan (od 52. Rad­njić), Mi­ro­še­vić (od 57. No­va­ko­vić), Ča­vor, Bu­rić (od 68. Šće­kić).
SU­TJE­SKA: Mi­ća­no­vić, Ćo­so­vić (od 61. Dra­ško­vić), Kru­la­no­vić, Ba­bić, Mi­ću­no­vić (od 59. Zu­ro­vac), Pa­jo­vić (od 61. V. Vla­ho­vić), Ba­jo­vić (od 55. La­la­to­vić), To­ma­še­vić, Osma­jić, A. Vla­ho­vić (od 48. To­ljić), Ma­ru­šić.
Li­der na ta­be­li je bio si­gu­ran u Ko­to­ru. Sla­vi­li su Nik­ši­ća­ni ubje­dlji­vo sa 6:1 i na taj na­čin za­dr­ža­li pred­nost u od­no­su na dru­go­pla­i­ra­nu Ze­tu.D.P.
Gr­balj – Ze­ta 1:4 (1:2)
Sta­di­on: u Ra­da­no­vi­ći­ma Gle­da­la­ca: 30. Su­di­ja: Želj­ko Ra­du­no­vić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Ivan­če­vić u 31. za Gr­balj, a Pe­šu­kić u 1. i 68, S. Kr­sto­vić u 38. i N. Kr­sto­vić u 80. mi­nu­tu za Ze­tu. Žu­ti kar­ton: Ra­šo­vić (Ze­ta). Cr­ve­ni kar­ton: Đu­kić (Gr­balj) u 32. mi­nu­tu
GR­BALj: Po­po­vić, Ivan­če­vić (od 80. Ma­rić), M. Đu­kić, Vra­neš (od 80. Sa­mar­džić), Mr­šu­lja (od 70. Vu­če­tić), Ilić, Ra­đe­no­vić (od 73.Šu­šić), Ko­va­če­vić (od 77. D. Đu­kić), Sta­ni­šić, Vu­či­će­vić, Da­mja­no­vić.
ZE­TA: Ra­i­če­vić, S. Kr­sto­vić, Pe­šu­kić, Ra­šo­vić, N. Kr­sto­vić, P. Kr­sto­vić, Ce­klić, Ku­ku­li­čić (od 72. Lam­bu­lić), Tri­pu­no­vić, Mi­haj­lo­vić, Vu­či­nić.
Utak­mi­ca prak­tič­no ni­je ni po­če­la a već u 1.mi­nu­tu Pe­šu­kić je za­tre­sao mre­žu do­ma­ći­na. Ipak ka­de­ti Gr­blja su se opo­ra­vi­li, sti­gli do iz­jed­na­če­nja, ali ključ­ni tre­nu­tak utak­mi­ce do­go­dio se u 32.mi­nu­tu. Mom­či­lo Đu­kić je do­bio cr­ve­ni kar­ton, utak­mi­ca je pot­pu­no pro­mije­ni­la tok, i na kra­ju su go­sti iz Go­lu­bo­va­ca sti­gli do ubje­dlji­ve po­bje­de.A.P.
Je­din­stvo – Iga­lo 7:1 (2:1)
Grad­ski u Bi­je­lom Po­lju. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Mar­ko Po­po­vić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: Ćo­ro­vić u 19, Hot u 22. i 56, M. Ko­va­če­vić u 43. i 51, Ko­lić u 60. i Bu­ga­rin u 68. za Je­din­stvo, a Ko­ta­rac u 37. mi­nu­tu za Iga­lo. Žu­ti kar­to­ni: M. Ko­va­če­vić, Ćo­ro­vić (Je­din­stvo), Pe­tro­vić (Iga­lo).
JE­DIN­STVO: Me­ho­vić, Šće­kić, Bu­ga­rin, Ra­ko­njac, Ćo­ro­vić, M. Ko­va­če­vić (Še­bek), Hot (Ća­to­vić), Cvi­jo­vić (A. Ko­lić), V. Ko­va­če­vić (Bra­jić), R. Ko­lić (Šu­to­vić), Pi­per.
IGA­LO: Če­pr­nić, An­dri­ja­še­vić, Pe­tro­vić, Ra­šo, Vu­ji­čić, Ko­ta­rac, Ru­dan, Top­čić, Bje­le­tić, Gu­golj, Da­bo­vić.
Pro­tiv ne­ja­kih go­sti­ju iz Iga­la, ko­ji ni­je­su na klu­pi ima­li ni­jed­nog re­ze­rv­nog igra­ča Bje­lo­polj­ci su po­tvr­di­li da su uz Su­tje­sku i Ze­tu naj­bo­lja eki­pa u li­gi. Po dva go­la da­li su Ar­min Hot i Mi­ljan Ko­va­če­vić, ko­ji ima­ju svo­je mi­nu­te i u se­ni­or­skoj eki­pi.M.N.
Mor­nar - Bu­duć­nost 2:4 (0:3)
Sta­di­on: „To­po­li­ca“. Gle­da­la­ca: oko 70. Su­di­ja: Zo­ran Bac­ko­vić (Nik­šić). Stri­jel­ci: Osma­no­vić u 67. i 80+2 za Mor­nar, a Mi­la­čić u 19. i 35, Jo­va­no­vić u 23. i Vuk­če­vić u 56 mi­nu­tu za Bu­duć­nost. Žu­ti kar­to­ni: Mi­lo­vić, Osma­no­vić, Stoj­ko­vić (Mor­nar), Drin­čić, Ba­kić (Bu­duć­nost).
MOR­NAR: Po­po­vić, Mar­ko­vić, Di­va­no­vić (Smo­lo­vić), Ma­li­šić, Stoj­ko­vić, Le­ko­vić, Pa­jo­vić (Lja­mo­vić), Truš (Mi­lo­vić), Goj­nić, Osma­no­vić, Mi­lo­še­vić.
BU­DUĆ­NOST: Nik­če­vić, Ro­ga­no­vić, Mi­la­čić, Ter­zić (Ba­kić), Kun­čer (Kum­bu­ro­vić), Sti­je­po­vić, Drin­čić, Mar­ke­šić (Pren­ko­če­vić), Sav­ko­vić, Di­no­ša, Jo­va­no­vić (Vuk­če­vić).
U in­te­re­sant­nom me­ču ka­de­ta Mor­na­ra i Bu­duć­no­sti ci­je­li pli­jen su osvo­ji­li go­sti iz Pod­go­ri­ce.D.S.
Lov­ćen - Mla­dost 1:2 (0:0)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na: „Obi­li­ća po­lja­na“. Gle­da­la­ca: oko 100. Su­di­ja: Bo­ban Ži­va­lje­vić (Pod­go­ri­ca). Stri­jel­ci: Lat­ko­vić u 67. za Lov­ćen, a Ota­še­vić u 62. i Dra­gaš u 78. mi­nu­tu za Mla­dost. Žu­ti kar­to­ni: Pe­jo­vić, Bra­ca­no­vić (Lov­ćen), Der­vi­še­vić (Mla­dost).
LOV­ĆEN: V. Vu­jo­vić, Iva­no­vić, Bra­ca­no­vić, Ja­bu­ča­nin, Pe­jo­vić, Ja­blan, Bu­ji­ša, Ro­ga­no­vić (od 31. M. Vu­jo­vić), Lat­ko­vić, Šoć, I. Vu­jo­vić.
MLA­DOST: Ba­u­ko­vić, Ra­šo­vić, Ra­di­no­vić, Dar­ma­no­vić, Čo­gu­rić, Der­vi­še­vić, Kli­ko­vac, Jo­va­no­vić (od 70. Alek­sić), Spa­hić, Vu­jo­še­vić (od 53. Dra­gaš), Hot (od 53. Ota­še­vić).
Ka­det­ski tim Mla­do­sti uspio je da osvo­ji sva tri bo­da u du­e­lu sa Lov­će­nom na „Obi­li­ća po­lja­ni’’ – 2:1. Go­sti su po­ve­li pre­ko Og­nje­na Ota­še­vi­ća u 62. mi­nu­tu. Fud­ba­le­ri Lov­će­na po­rav­na­li su pet mi­nu­ta ka­sni­je go­lom Alek­se Lat­ko­vi­ća, a po­bje­du ti­mu sa Sta­rog aero­dro­ma do­nio je Mar­ko Dra­gaš u 78. mi­nu­tu. L.M.

Pe­tro­vac – Rad­nič­ki 0:4 (0:2)
Te­ren na Ja­zu. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­ja: Ni­ko­la Cvi­jo­vić (Bu­dva). Stri­jel­ci: Šu­nje­vić u 28, Še­ku­la­rac u 39. i Ko­rać u 60. i 71. mi­nu­tu. Žu­ti kar­ton: Đu­ka­no­vić (Pe­tro­vac).
PE­TRO­VAC: Ni­ko­lić, Ko­va­če­vić, Dar­ma­no­vić, Mi­la­no­vić (od 41. Go­lu­bo­vić), Šo­škić, Ma­raš (od 72. Nik­če­vić), Gre­bo­vić (od 67. Ša­i­no­vić), Pa­vlo­vić (od 72. Se­ku­lić), Đu­ka­no­vić, Mi­lić, Ćet­ko­vić.
RAD­NIČ­KI: Di­zda­re­vić, Mar­se­nić (od 76. V. Še­ku­la­rac), F. Še­ku­la­rac, Ma­rin­ko­vić, Ba­le­vić, Jo­van­če­vić, Bu­lić (od 67. Do­bra­ši­no­vić) Ke­ko­vić (od 80. De­le­vić), Šu­nje­vić (od 72. Ra­le­vić), Ko­rać, Da­šić (od 80. Pe­šić).
Rad­nič­ki je na Ja­zu bio si­gu­ran pro­tiv do­ma­ćeg Pe­trov­ca. Sla­vi­li su Be­ran­ci sa 4:0, a sa dva po­got­ka is­ta­kao se Mir­ko Ko­rać.D.P.
Br­sko­vo - Gra­fi­čar 2:3 (2:2)
Sta­di­on: Br­sko­va. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Vu­kić Fe­mić (Bi­je­lo Po­lje). Stri­jel­ci: Kne­že­vić u 8. i V. Fu­štić u 10. za Br­sko­vo, a Ca­u­še­vić u 28, Jo­va­no­vić u 32. i Pe­co­vić u 42. mi­nu­tu za Gra­fi­čar. Žu­ti kar­to­ni: Vi­da­ko­vić, Fu­štić, Gr­di­nić (Br­sko­vo), Jo­va­no­vić, Bo­lje­vić, Ra­du­no­vić (Gra­fi­čar).
BR­SKO­VO: Adžić, A. Zin­do­vić (S. Fu­štić), V. Zin­do­vić, Kne­že­vić, Du­lo­vić (Vu­ji­čić), Gr­di­nić, Jo­kić, Vi­da­ko­vić, Šće­pa­no­vić, Mar­ja­no­vić (Smo­lo­vić), V. Fu­štić.
GRA­FI­ČAR: Bu­la­to­vić, L. Jo­va­no­vić, Kne­že­vić, Ra­de­vić, Ca­u­še­vić (Da. Šće­kić), Ra­du­no­vić, Ša­i­no­vić (Ra­i­če­vić), D. Jo­va­no­vić (Ra­du­lo­vić), Bo­lje­vić, Pe­co­vić, Dr. Šće­kić.
U Moj­kov­cu je vi­đe­na za­ni­mlji­va igra i pet go­lo­va. Do­ma­ći su u 10. mi­nu­tu ima­li vođ­stvo od 2:0, ko­je ipak ni­su uspje­li da sa­ču­va­ju. Do po­lu­vre­me­na su Pod­go­ri­ča­ni iz­jed­na­či­li, a on­da je Bru­no Pe­co­vić 42. mi­nu­tu svo­me ti­mu do­nio po­bje­du.M.N.
De­čić – Je­ze­ro 2:1 (0:1)
Po­moć­ni te­ren sta­di­o­na „Tu­ško Po­lje“. Gle­da­la­ca: oko 50. Su­di­ja: Mi­loš La­li­čić (Ce­ti­nje). Stri­jel­ci: Glu­šče­vić u 46. i Ca­maj u 65. za De­čić, a Ja­da­dić u 27. mi­nu­tu za Je­ze­ro. Žu­ti kar­to­ni: Pi­ra­nić, Ni­ko­vić, Ca­maj, Sta­naj (De­čić), Kr­cić (Je­ze­ro).
DE­ČIĆ: Đu­ro­vić, Pi­ra­nić, Đo­ko­vić (od 79. Uj­kić), Gjo­kaj (od 60. Sta­naj), Ni­ko­vić, De­di­va­no­vić, Dre­še­vić, Ki­ja­met, Glu­šče­vić (od 76. Hak­ša­ba­no­vić), Pe­pić (od 70. Goj­čaj), Ca­maj.
JE­ZE­RO: Ba­šić, Re­dže­ma­to­vić (od 68. Kr­cić), Mi­li­će­vić, Ko­jić, Spa­le­vić, Fe­ra­to­vić, Ja­da­dić,Ome­ra­gić, Bar­jak­ta­re­vić, Mu­mi­no­vić, Mar­ki­šić (od 77. Mar­ko­vić).
De­čić je u Tu­zi­ma bio bo­lji od Je­ze­ra, a stri­je­lac od­lu­ču­ju­ćeg po­got­ka bio je Đo­va­ni Ca­maj u 65. mi­nu­tu.N.J.
Ru­dar – Iskra 0:0
Sta­di­on: pod Go­lu­bi­njom. Gle­da­la­ca: 30. Su­di­ja: Mla­den Kne­že­vić (Be­ra­ne). Žu­ti kar­to­ni: Te­šo­vić (Ru­dar), Po­po­vić, Vu­ko­vić (Iskra).
RU­DAR: Pa­pić, Lu­čić, Vra­neš, Go­gić, Ta­hi­ro­vić (od 57. Stu­par), Hu­rić (od 65. Bu­ji­šić), Je­stro­vić, Ci­gu­ljin (od 41. Vo­ji­no­vić), Te­šo­vić, Da­mja­no­vić.
ISKRA: Pe­jo­vić, Ba­u­cal, Mi­lje­vić, Ko­va­če­vić, Po­po­vić, Fi­li­po­vić, Go­mi­la­no­vić (od 75. Ra­du­lo­vić), Pa­vi­će­vić (od 60. Si­mo­no­vić), J. Ra­do­njić, Vu­ko­vić, B. Ra­do­njić.
Po vla­žnom, kli­za­vom te­re­nu i po ki­ši dva ti­ma su pri­ka­za­la bor­be­nu igru, ali sa ma­lo pri­li­ka za gol. Na kra­ju po­dje­la bo­do­va je i naj­re­al­ni­ji is­hod ove utak­mi­ce.
M.P.


Re­zul­ta­ti 10. ko­la: Pe­tro­vac – Rad­nič­ki 0:4, Lov­ćen – Mla­dost 1:2, Gr­balj – Ze­ta 1:4, Mor­nar – Bu­duć­nost 2:4, Bo­kelj – Su­tje­ska 1:6, Ru­dar – Iskra 0:0, De­čić – Je­ze­ro 2:1, Br­sko­vo – Gra­fi­čar 2:3, Je­din­stvo – Iga­lo 7:1.
Ta­be­la
1. Su­tje­ska 11 10 1 0 34:3 31
2. Ze­ta 11 9 0 2 44:9 27
3. Je­din­stvo 11 8 2 1 37:8 26
4. Mla­dost 11 8 1 2 25:8 25
5. Bu­duć­nost 11 8 0 3 29:10 24
6. Rad­nič­ki 11 6 1 4 21:16 19
7. Lov­ćen 11 5 2 4 20:15 17
8. Mor­nar 11 5 1 5 24:17 16
9. Ru­dar 11 3 4 4 16:18 13
10. Pe­tro­vac 11 4 1 6 22:26 13
11. Iga­lo 11 4 1 6 15:26 13
12. Gra­fi­čar 11 4 0 7 10:39 12
13. Gr­balj 11 3 1 7 20:25 10
14. Br­sko­vo 11 3 1 7 16:29 10
15. De­čić 11 3 0 8 12:37 9
16. Je­ze­ro 11 2 3 6 15:43 9
17. Iskra 11 2 2 7 9:16 8
18. Bo­kelj 11 0 1 10 5:29 1
U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se: Rad­nič­ki – Iga­lo, Gra­fi­čar – Je­din­stvo, Je­ze­ro – Br­sko­vo, Iskra – De­čić, Su­tje­ska – Ru­dar, Bu­duć­nost – Bo­kelj, Ze­ta – Mor­nar, Mla­dost – Gr­balj, Pe­tro­vac – Lov­ćen.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"