Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Sport - datum: 2015-10-21 FSCG NAKON 11. ODIGRANIH KOLA SUSPENDOVAO TRENERA DEČIĆA
Trenevski nema Pro licencu
Trenevski nema Pro licencu Disciplinska komisija se na ovaj korak odlučila nakon trećine prvenstva. Da li će neko od čelnika ili komisije za izdavanje licenci FSCG snositi posledice? U Dečiću tvrde da je sve regularno
Fud­bal­ski sa­vez Cr­ne Go­re, od­no­sno Di­sci­plin­ska ko­mi­si­ja, su­spen­do­va­la je ju­če Vik­to­ra Tre­nev­skog, tre­ne­ra De­či­ća, jer po nji­ma ne­ma Pro li­cen­cu neo­p­hod­nu za vo­đe­nje jed­nog pr­vo­li­ga­škog ti­ma.
– Shod­no čla­nu 132 Di­sci­plin­skog pra­vil­ni­ka FSCG po­kre­će se di­sci­plin­ski po­stu­pak pro­tiv zva­nič­ni­ka FK De­čić Vik­to­ra Tre­nev­skog, zbog ob­ma­nji­va­nja i do­vo­đe­nja u za­blu­du Ko­mi­si­je za iz­da­va­nje li­cen­ci FSCG na na­čin što je pru­žio la­žne i ne­tač­ne po­dat­ke pri­li­kom do­sta­vlja­nja do­ku­men­ta­ci­je za li­cen­ci­ra­nje tre­ne­ra. On je ti­me po­či­nio pre­kr­šaj iz čla­na 97 stav 1 tač­ka 3 Di­sci­plin­skog pra­vil­ni­ka FSCG. Na osno­vu to­gam Tre­nev­ski je su­spen­do­va­na do do­no­še­nja ko­nač­ne Od­lu­ke Di­sci­plin­ske ko­mi­si­je – ka­že se u od­lu­ci Di­sci­plin­ske ko­mi­si­je FSCG ob­ja­vlje­noj na zva­nič­nom saj­tu.
Uz Tre­nev­skog na nji­ho­vom ske­ne­ru na­šao se i Fud­bal­ski klub De­čić.
– Po­kre­će se di­sci­plin­ski po­stu­pak pro­tiv FK De­čić zbog ob­ma­nji­va­nja i do­vo­đe­nja u za­blu­du Ko­mi­si­je za iz­da­va­nje li­cen­ci FSCG. Na taj na­čin su Ko­mi­si­ji pru­ži­li la­žne i ne­tač­ne po­dat­ke pri­li­kom do­sta­vlja­nja do­ku­men­ta­ci­je za li­cen­ci­ra­nje tre­ne­ra Vik­to­ra Tre­nev­skog, ko­ji su od zna­ča­ja za tak­mi­če­nje klu­ba u „Te­le­kom” 1.CFL – sa­op­šti­la je Di­sci­plin­ska ko­mi­si­ja.
Me­đu­tim, na­kon ove od­lu­ke Di­sci­plin­ske ko­mi­si­je FSCG mno­go to­ga osta­je ne­ja­sno. Pr­vo, ka­ko je Ko­mi­si­ji za iz­da­va­nje li­cen­ci ovo pro­ma­klo i za­što po­čet­kom av­gu­sta ni­su re­a­go­va­li na ovaj na­čin? Za­što su do­zvo­li­li da Tre­nev­ski uop­šte poč­ne pr­ven­stvo ako su zna­li da li­cen­cu ne­ma u svo­jim ru­ka­ma? Mo­žda ni­su do­bro ili ni­su uop­šte pre­vo­di­li pi­smo po­tvr­de Fud­bal­skog sa­ve­za Ma­ke­do­ni­je, u ko­jem se ka­že da je Tre­nev­ski pro­šao se­me­stre i da mu je osta­lo još da po­la­že za li­cen­cu.
Kri­vi­cu zbog ovo­ga ima i De­čić, ali je mno­go ve­ća u dvorištu FSCG. Jer, ovo ni­je ma­la stvar, po­go­to­vo na­kon 11. od­i­gra­nih ko­la i si­tu­a­ci­je u ko­joj se Tu­za­ni na­la­ze. Ne­ma sum­nje da će klub bi­ti ka­žnjen, nov­ča­no si­gu­r­no, a po­sto­ji mo­guć­nost i od­u­zi­ma­njem bo­do­va. A ho­će li ne­ko iz FSCG sno­si­ti kon­se­kven­ce? Kao i mno­go pu­ta do sa­da, vje­ro­vat­no ne­će i sve će se po­sma­tra­ti u jed­nom prav­cu. D.P.


Tre­nev­ski: Ni­je bi­lo ob­ma­ne

Šef struč­nog šta­ba De­či­ća Vik­tor Tre­nev­ski bio je ju­če iz­ne­na­đen i raz­o­ča­ran sa­op­šte­njem Fud­bal­skog sa­ve­za Cr­ne Go­re da je ob­ma­nuo i do­veo u za­blu­du Ko­mi­si­ju za iz­da­va­nje li­cen­ci. Od­mah je za na­še no­vi­ne pri­stao da raz­go­va­ra o ovom slu­ča­ju, iako po nje­go­vom mi­šlje­nju ne­ma ni­šta spor­no.
– Bez po­tre­be se di­že ten­zi­ja. Sve je ja­sno. Ni­je bi­lo la­ži, ni ob­ma­ne. U ju­lu sam za­vr­šio cje­lo­kup­no ško­lo­va­nje za pro li­cen­cu u tra­ja­nju od 260 sa­ti. Ostao mi je još prak­tič­no dio od mje­sec da­na, ko­ji pod­ra­zu­mi­je­va vo­đe­nje jed­nog tre­nin­ga. Sa svim tim je Ko­mi­si­ja za iz­da­va­nje li­cen­ci Fud­bal­skog sa­ve­za Cr­ne Go­re bi­la upo­zna­ta. Po­sta­vlja­lo se sa­mo pi­ta­nje da li će mi iza­ći u su­sret. U slu­ča­ju da ni­su sa­če­kao bih još mje­sec-dva da­na za prak­tič­ni dio i to je to. Ko­mi­si­ja za iz­da­va­nje li­cen­ci FSCG je na osno­vu po­trv­de Fud­bal­skog sa­ve­za Ma­ke­do­ni­je iz­da­la li­cen­cu da mo­gu sje­sti na klu­pu De­či­ća. Ni­je ni­ko la­gao i ni­je ni­ko ni­šta iz­mi­slio – ne vi­di Tre­nev­ski, ina­če dr­ža­vlja­nin Cr­ne Go­re, ni je­dan raz­log za­što bi mu bi­lo za­bra­nje­no vo­đe­nje eki­pe De­či­ća sa klu­pe. Šef struč­nog šta­ba Tu­za­na je na kra­ju za­klju­čio da u ze­mlja­ma re­gi­o­na ni­je bi­lo ni­ka­kvih pro­ble­ma u slu­ča­je­vi­ma kao što je nje­gov.N.J.


Kne­že­vi­ću tri me­ča su­spen­zi­je

Na­pa­dač Ru­da­ra Ivan Kne­že­vić ka­žnjen je za­bra­nom igra­nja na tri utak­mi­ce, zbog fi­zič­kog na­pa­da od­no­sno uda­ra­nja Mar­ka Šće­pa­no­vi­ća na utak­mi­ci pro­tiv Mla­do­sti u ne­dje­lju. Kor­pu­lent­ni na­pa­dač ne­ma pra­vo na­stu­pa na Kup i pr­ven­stve­nim utak­mi­ca­ma sve dok di­sci­plin­ska mje­ra tra­je.
Na­kon uvi­da u pri­ja­vu Ko­mi­si­je za tak­mi­če­nje FSCG i zva­nič­ne iz­vje­šta­je zva­nič­ni­ka utak­mi­ce, Di­sci­plin­ska ko­mi­si­ja FSCG je po­kre­nu­la po­stu­pak pro­tiv FK Ze­ta. Raz­log je sla­be or­ga­ni­za­ci­je utak­mi­ce 11. ko­la „Te­le­kom” 1. CFL pro­tiv Bu­duć­no­sti (0:0).


IZ DE­ČI­ĆA NA­VE­LI DA SU URED­NO PRE­DA­LI NEO­P­HOD­NU DO­KU­MEN­TA­CI­JU ZA LI­CEN­CU VIK­TO­RA TRE­NEV­SKOG
Za­što je u av­gu­stu bi­lo u re­du, a sa­da ne?
Iz fud­bal­skog klu­ba De­čić su na­ve­li da su ured­no pre­da­li do­ku­men­ta­ci­ju za do­bi­ja­nje li­cen­ci za sva slu­žbe­na li­ca u re­dov­noj pro­ce­du­ri i po za­htje­vi­ma Ko­mi­si­je za iz­da­va­nje li­cen­ci. Tu­za­ni su po­sla­li do­kaz da su za še­fa struč­nog šta­ba Vik­to­ra Tre­nev­skog pre­da­li neo­p­hod­nu do­ku­men­ta­ci­ju, to jest sli­ku, do­kaz o cr­no­gor­skom dr­ža­vljan­stvu, Ugo­vor i po­tvr­du od Fud­bal­skog sa­ve­za Ma­ke­do­ni­je.
– Pri­li­kom pre­da­je do­ku­men­ta­ci­je na­zna­če­no je da ime­no­va­ni ne­ma po­lo­žen za­vr­šni is­pit (te­o­ret­ski i prak­tič­ni dio), što i sto­ji u po­tvr­di iz FS Ma­ke­do­ni­je. Na osno­vu pri­lo­že­ne do­ku­men­ta­ci­je Ko­mi­si­ja za iz­da­va­nje li­cen­ce FSCG nam je ured­no iz­da­la do­zvo­lu za rad za še­fa struč­nog šta­ba Vik­to­ra Tre­nev­skog ID broj 111007. Do­ku­men­ta­ci­ja ko­ja je da­ta pri­li­kom li­cen­ci­ra­nja Tre­nev­skog se na­la­zi i da­nas u na­šem Sa­ve­zu, pa ču­di či­nje­ni­ca da je 04. av­gu­sta 2015. bi­la do­volj­na za li­cen­ci­ra­nje a 20. ok­to­bra 2015. ni­je – pi­ta­ju se u sa­op­šte­nju za jav­nost u FK De­čić za­što su u FSCG „pro­mi­je­ni­li plo­ču” i to baš u tre­nut­ku ka­da klub, ko­ji je sma­tran kao naj­o­zbilj­ni­ji kan­di­dat za is­pa­da­nje u ni­ži rang, bi­lje­ži naj­bo­lje re­zul­ta­te u klup­skoj isto­ri­ji i na­la­zi se u gor­njem di­je­lu ta­be­le.
– Da li su u Fud­bal­skom sa­ve­zu Cr­ne Go­re do­šli do ne­kih po­da­ta­ka ko­ji idu u pri­log po­kre­ta­nju di­sci­plin­ske od­go­vor­no­sti na­šeg klu­ba i na­šeg tre­ne­ra Tre­nev­skog ni­je nam po­zna­to, ali uko­li­ko ne­ma no­vih či­nje­ni­ca kod nas se ja­vlja do­za sum­nje u na­mje­re onih ko­ji po­kre­ću ovaj po­stu­pak i to sve ka­da naš klub bi­lje­ži uspje­he.
Tu­za­ni na­ja­vlju­ju da će na­kon od­lu­ke Di­sci­plin­ske ko­mi­si­je FSCG pred­u­ze­ti kon­kret­ne po­te­ze, uz na­du da će di­sci­plin­ski su­di­ja sa­gle­da­ti kom­ple­tan pred­met i pra­ved­no pre­su­di­ti u ko­rist fud­ba­la.
– Da za­klju­či­mo – ni­je­su Fud­bal­ski klub De­čić iz Tu­zi, ni­ti tre­ner Vik­tor Tre­nev­ski do­ni­je­li od­lu­ku o iz­da­va­nju li­cen­ce za še­fa struč­nog šta­ba za se­zo­nu 2015/16, već upra­vo Ko­mi­si­ja za iz­da­va­nje li­cen­ci FSCG – na­vo­di se na kra­ju sa­op­šte­nja ko­je je pot­pi­sao pred­sjed­nik De­či­ća Ta­hir Dre­še­vić.N.J.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"